a a a

Dokumentācija būvju pieņemšanai ekspluatācijā

 1. Pasūtītāja rakstisks apliecinājums par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai;
 2. Būvprojekta izmainītās daļas, ko būvdarbu veikšanas laikā pieļaujams veikt saskaņā ar vispārīgajiem būvnoteikumiem;
 3. Atzinumus par būves gatavību ekspluatācijai no institūcijām, kas izsniegušas tehniskos noteikumus.
 4. SIA „Ādažu ūdens” atzinums; tālr. 22309309; 29508078;
 5. Izpilduzmērījumu plānu, tai skaitā vertikālo uzmērījumu;
 6. Tehnisko noteikumu izsniedzēju atzinumus par inženiertīklu gatavību ekspluatācijai;
 7. Būvdarbu žurnālu, kā arī nozīmīgo konstrukciju un segto darbu pieņemšanas aktus;
 8. Būvuzrauga pārskatu par būvuzraudzības plāna izpildi;
 9. Būvprojektā paredzēto tehnoloģisko iekārtu, speciālo sistēmu un iekārtu pārbaudes protokolus un pieņemšanas aktus, kā arī atbilstības apliecinājumus, ja to nepieciešamību nosaka normatīvie akti par iekārtu drošību;
  • iebūvēto būvizstrādājumu atbilstību apliecinošu dokumentāciju,
  • elektroinstalācijas pārbaudes dokumentāciju,
  • aktu par dūmkanālu un ventilācijas kanālu tehnisko stāvokli.
 1. Autoruzraudzības žurnālu, ja būvdarbu laikā ir veikta autoruzraudzība.

11.Būvprojekta izstrādātāja atzinumu par ēkas vai tās daļas (izņemot palīgēkas) atbilstību būvprojektam, ja nav veikta autoruzraudzība;

12.Valsts zemes dienesta reģionālās nodaļas sagatavotu būves, izņemot inženierkomunikācijas, inventarizācijas lietu;

13.Ēkas energoefektivitātes pagaidu sertifikātu, kas izdots saskaņā ar normatīvajiem aktiem ēku energoefektivitātes jomā;

 1. Mājas numura zīme un adrese;
 2. Karoga turētājs;
 3. Līgums ar firmu par atkritumu izvešanu.