a a a

Būvniecība

  • Ādažu novada dome informē, ka 2018. gada 27. marta sēdē pieņemts lēmums Nr. 49 „Par Ādažu novada teritorijas plānojuma un Vides pārskata projekta apstiprināšanu un par saistošo noteikumu Nr. 7 „Ādažu novada teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” izdošanu”.

  • 2018.gada 30.jūlijā plkst. 17.00 Ādažu novada Būvvaldē (Gaujas iela 33A, Ādažos) notiks sanāksme, kurā tiks izskatīti nekustamā īpašuma Muižas iela 2 (kadastra Nr.8044 004 0060), Ādaži detālplānojuma publiskās apspriešanas laikā saņemtie institūciju atzinumi un privātpersonu priekšlikumi.

    Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar izstrādātāju Zinti Vartu, tālr.

  • Šobrīd Latvijā aptuveni 85% daudzdzīvokļu ēku neatbilst mūsdienu siltumtehnisko īpašību standartiem, un daudzos gadījumos to tehniskais stāvoklis ir slikts vai pat kritisks. Šādos gadījumos ir nepieciešama visaptveroša ēkas atjaunošana, kas ietver gan vispārēju kapitālo ēkas remontu, gan arī energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus.

  • Šodien Ādažos uzsākta skolas jaunās ēkas karkasa būvniecība. Līdz šim jau izveidots pamata laukums ar teju 400 pāļiem 14m dziļumā, kā arī veikti demontāžas darbi, pārliktas komunikācijas, veikta zemes plenēšana, testa pāļu izbūve un testēšana.

    Klātesot Izglītības un zinātnes ministrijas Struktūrfondu departamenta vecākajam ekspertam Edgaram Lorem, Ādažu vidusskolas direktorei Dacei Dumpei un būvniekam, SIA “MONUM” valdes priekšsēdētājam Mārim Ozoliņam, Ādažu novada domes priekšsēdētājs Māris Sprindžuks svinīgi atklāja skolas būvniecības sākumu.