a a a

Būvniecība

  • Visā Muižas ielas posmā  būvnieks ir izbūvējis valčbetona un asfalta segumu, izbūvēti  arī ūdens, kanalizācijas un lietus ūdens kanalizācijas tīkli. Vēl  turpinās gājēju – velo celiņa un Taču ceļa bruģēšana. Muižas ielā Ir uzsākta arī  apgaismojuma izbūve.

    Jaunceriņu, Vectiltiņu un Katlapu ceļos ir izbūvēti ūdens un kanalizācijas tīkli, kā arī  kanalizācijas sūkņu stacija.

  • Ādažu novada dome informē, ka 2018. gada 27. marta sēdē pieņemts lēmums Nr. 49 „Par Ādažu novada teritorijas plānojuma un Vides pārskata projekta apstiprināšanu un par saistošo noteikumu Nr. 7 „Ādažu novada teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” izdošanu”.

  • 2018.gada 30.jūlijā plkst. 17.00 Ādažu novada Būvvaldē (Gaujas iela 33A, Ādažos) notiks sanāksme, kurā tiks izskatīti nekustamā īpašuma Muižas iela 2 (kadastra Nr.8044 004 0060), Ādaži detālplānojuma publiskās apspriešanas laikā saņemtie institūciju atzinumi un privātpersonu priekšlikumi.

    Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar izstrādātāju Zinti Vartu, tālr.