a a a

Būvniecība

 • Ādažu novada pašvaldība 2019.gada 9.janvārī organizēja Publisko iepirkumu likuma 18.panta 2.daļā paredzēto piegādātāju apspriedi pirms plānotā iepirkuma “Atkārtots iepirkums “Projekta “Pakalpojuma infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Ādažu novadā” projektēšana, autoruzraudzība un būvdarbi”” uzsākšanas. Plānotā iepirkuma summa 374 812 eiro (bez PVN).

 • Prasības pretendentiem:
  • augstākā profesionālā izglītība (arhitekts vai būvinženieris);
  • kontroles tiesības, kas reģistrētas būvinspektoru reģistrā;
  • būvuzraudzības sertifikāts, būvprakses sertifikāts atbilstošā nozarē;
  • pieredze darbā ar administratīviem aktiem, zināšanas par valsts pārvaldi, būvniecības procesa kārtību, būvnormatīvu pielietošanu, administratīvo procesu, dokumentu izstrādes un noformēšanas kārtību;
  • praktiskā darba pieredze (būvdarbu vadīšana, uzraudzība, būvniecība), ne mazāka, kā 3 gadi pēc augstākās izglītības iegūšanas;
 • Ādažu novada dome pieņēmusi grozījumus saistošajos noteikumos par nekustamā īpašuma nodokli Ādažu novadā, nosakot termiņu, no kura tiek piemērota norma par būvju, kuru būvniecība pārsniedz normatīvajos aktos noteikto kopējo būvdarbu veikšanas ilgumu, aplikšanu ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3% apmērā. Termiņš – 2022.

 • Ādažu novada Dome 2018.gada 23.oktobrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.231 “Par nekustamā īpašuma “Mākoņi” detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai”.

  Detālplānojumu projekta publiskā apspriešana notiks no 20.12.2018. līdz 17.01.2019.

  Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2019.gada 10.janvarī plkst.16.00 Ādažu novada Būvvaldes telpās, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā.

 • Ar Ādažu novada domes 25.09.2018. lēmumu Nr.214 publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai tiek nodots Ādažu ciema nekustamo īpašumu „Saulītes” (kadastra apzīmējums 8044 011 0052) un „Artēziskā aka „Podnieki”” (kadastra apzīmējums 8044 011 0067) detālplānojuma projekts.

  Detālplānojuma projekta publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2018.gada 20.novembra līdz 11.decembrim.

 •  

  Jau iepriekš vēstījām, ka Ādažu novada iedzīvotāji pašvaldības rīkotajā publiskajā apspriešanā  neatbalstīja ieceri par pareizticīgo baznīcas celšanu Rīgas gatvē 36, taču uz jautājumu “vai atbalstāt reliģisku būvju būvniecību Ādažos?” 52% aptaujāto atbildēja pozitīvi. Šā gada 26.jūnija sēdē, ņemot vērā iedzīvotāju viedokli, dome lēma neatbalstīt pareizticīgo dievnama būvniecību Rīgas gatvē 36, kā arī izskatīt pašvaldības zemes pieejamību jaunu reliģisku būvju būvniecībai Ādažu novada administratīvajā teritorijā.