Būves, kuru būvniecība netiks pabeigta normatīvajos aktos noteiktajā maksimālajā termiņā, ar 2022.gada 1.oktobri apliks ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3% apmērā

27.11.2018.

Ādažu novada dome pieņēmusi grozījumus saistošajos noteikumos par nekustamā īpašuma nodokli Ādažu novadā, nosakot termiņu, no kura tiek piemērota norma par būvju, kuru būvniecība pārsniedz normatīvajos aktos noteikto kopējo būvdarbu veikšanas ilgumu, aplikšanu ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3% apmērā. Termiņš – 2022. gada 1.oktobris. Noteikumu 6.punkts nosaka, ka “būvi, kuras būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, ar nākamo mēnesi pēc būvniecības termiņa izbeigšanās līdz mēnesim, kad parakstīts akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā, apliek ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 procentu apmērā no lielākās būves vai būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības.”

Foto: free3d.com