a a a

Lokālplānojumi

30.01.2023. Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Baltās pļavas”, Garciemā, Carnikavas pagastā

Ādažu novada dome 2023. gada 25.janvārī ir pieņēmusi lēmumu Nr. 33 “Par atļauju izstrādāt lokālplānojumu nekustamajam īpašumam “Baltās pļavas”, Garciemā”. Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir pamatot zemes gabala sadali un savstarpējo robežu pārkārtošanu savrupmāju un publiskas apbūves nolūkos, un ar to saistītu infrastruktūras objektu izvietošanu, nodrošinot piekļūšanu katrai jaunveidojamai zemes vienībai, ielas veidojot kā atsevišķas zemes vienības, kā arī mainīt zonējumu daļai teritorijas no “Lauksaimniecības teritorija” (L) uz “Savrupmāju apbūves teritorija” (DzS1).

Par lokālplānojuma izstrādes vadītāju noteikts Ādažu novada teritorijas plānotājs Miķelis Cinis.

! Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus minētā lokālplānojuma izstrādei lūdzam iesniegt pasta kastē pie Ādažu novada domes, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā jebkurā laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi: Teritorijasplanosanasnodala@adazi.lv.


05.01.2023. Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu
nekustamajam īpašumam Laimas ielā 1, Birzniekos

Ādažu novada dome 2022. gada 28.decembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr. 608 “Par atļauju izstrādāt lokālplānojumu nekustamajam īpašumam Laimas ielā 1, Birzniekos”. Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir grozīt Ādažu novada teritorijas plānojumu un pamatot atkāpes no Ražošanas teritorijā ar īpašiem noteikumiem (TIN 16) noteiktajām aizliegtajām industrijām, vienlaikus nodrošinot pārtikas ražošanai noteiktos augstos kvalitātes un drošības standartus.

Par lokālplānojuma izstrādes vadītāju noteikts Ādažu novada teritorijas plānotājs Miķelis Cinis.

! Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus minētā lokālplānojuma izstrādei lūdzam iesniegt pasta kastē pie Ādažu novada domes, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā jebkurā laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi: Teritorijasplanosanasnodala@adazi.lv.

 


05.01.2023. Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Ezeri”, Baltezerā

Ādažu novada dome 2022. gada 28.decembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr. 607 “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Ādažu novada teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamā īpašuma “Ezeri”, Baltezerā, teritorijā”. Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir pamatot Ādažu novada teritorijas plānojuma grozījumus Īpašumam ar kadastra Nr. 80440130306, mainot plānojumā noteikto zonējumu no Savrupmāju apbūves teritorijas (DzS1) uz Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritoriju (DzD), lai pamatotu daudzstāvu dzīvojamo ēku apbūvi, vienlaikus precizējot plānotajai apbūvei noteiktos apbūves rādītājus un nosacījumus.

Par lokālplānojuma izstrādes vadītāju noteikts Ādažu novada teritorijas plānotājs Miķelis Cinis.

! Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus minētā lokālplānojuma izstrādei lūdzam iesniegt pasta kastē pie Ādažu novada domes, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā jebkurā laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi: Teritorijasplanosanasnodala@adazi.lv.

 28.11.2022.Paziņojums par lokālplānojuma uzsākšanu
nekustamajam īpašumam Rīgas gatvē 55, Ādažos

Ādažu novada dome 2022. gada 23.novembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr. 563 “Par atļauju izstrādāt lokālplānojumu nekustamajam īpašumam Rīgas gatvē 55, Ādažos”. Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir pamatot Ādažu novada pašvaldības teritorijas plānojuma grozījumus nekustamā īpašuma Rīgas gatvē 55, Ādažos, Ādažu novadā (kadastra Nr. 8044 007 00178) teritorijai, nodrošinot priekšnoteikumus teritorijas ilgtspējīgai un tehniski – ekonomiski pamatotai izmantošanai. Saskaņā ar Ādažu novada teritorijas plānojumu īpašums atrodas Publiskās apbūves (P) un TIN7 teritorijā jeb Baltezera rietumu apvedceļa būvniecībai un valsts galvenā autoceļa A1 Rīga (Baltezers) – Igaunijas robeža (Ainaži) attīstībai rezervētā teritorijā, kur jaunas apbūves pamatošanai nepieciešams izvērtēt SIA “Projekts 3” 2019. gadā sagatavoto koncepciju “Autoceļu A1 attīstības un nepieciešamo uzlabojumu veikšanas izpēte Ādažu un Carnikavas apbūves teritorijā“ un sagatavot ar Ādažu novada pašvaldību un VAS “Latvijas valsts ceļi” saskaņotus transporta organizācijas risinājumus lokālplānojuma teritorijai un funkcionālās izpētes zonai.

Par lokālplānojuma izstrādes vadītāju noteikts Ādažu novada vecākais teritorijas plānotājs Silvis Grīnbergs.

! Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus minētā lokālplānojuma izstrādei lūdzam iesniegt pasta kastē pie Ādažu novada domes, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā jebkurā laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi: Teritorijasplanosanasnodala@adazi.lv.


 

04.10.2022. Paziņojums par lokālplānojuma uzsākšanu nekustamajiem īpašumiem “Pumpuriņi” un “Efejas”, Garkalnē

Ādažu novada dome 2022. gada 28.septembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr. ĀNP/1-2-3/22/ Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajiem īpašumiem “Pumpuriņi” un “Efejas”, Garkalnē. Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir pamatot Ādažu novada teritorijas plānojuma grozījumus īpašumiem, mainot plānojumā noteikto zonējumu no Savrupmāju apbūves teritorijas (DzS1) un Lauksaimniecības teritorijas (L) uz Savrupmāju apbūves teritorijas (DzS), lai pamatotu savrupmāju dzīvojamās apbūves izmantošanu teritorijai, vienlaikus precizējot plānotajai apbūvei noteiktos apbūves rādītājus un nosacījumus. Par lokālplānojuma izstrādes vadītāju noteikta Ādažu novada teritorijas plānotāja Indra Murziņa.

! Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus minētā lokālplānojuma izstrādei lūdzam iesniegt pasta kastē pie Ādažu novada domes, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā jebkurā laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi: Teritorijasplanosanasnodala@adazi.lv.

Efejas un Pumpuriņi_pielikums

 


 

30.08.2022. Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajiem īpašumiem Baltā raga ielā 5, Baltā raga ielā 7, Baltā raga ielā 9, Baltā raga ielā 11, Baltā raga ielā 20, Baltezerā

Ādažu novada dome 2022. gada 24.augustā ir pieņēmusi lēmumu Nr.387 “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajiem īpašumiem Baltā raga ielā 5, Baltā raga ielā 7, Baltā raga ielā 9, Baltā raga ielā 11, Baltā raga ielā 20, Baltezerā” ar mērķi  mainīt zemes gabalu atļauto izmantošanu, vienlaikus precizējot plānotajai apbūvei noteiktos apbūves rādītājus un nosacījumus. Īpašumos tiek plānots attīstīt līdz 4 stāvu  daudzdzīvokļu ēku apbūves kompleksu, paredzot nomā nododamas telpas vietējas nozīmēs pirmskolas izglītības iestādei, teritorijā izbūvēt 2 stāvu autonovietni, kā arī piekrastē nelielu divstāvu komercobjektu. Lokālplānojuma teritorija tiek paredzēta kā atvērta tipa un sabiedrībai brīvi pieejama.

Par lokālplānojuma izstrādes vadītāju noteikta Ādažu novada teritorijas plānotāja Indra Murziņa.

! Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus minētā lokālplānojuma izstrādei lūdzam iesniegt pasta kastē pie Ādažu novada domes, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā jebkurā laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi: Teritorijasplanosanasnodala@adazi.lv.

 


30.08.2022. Paziņojums par lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma “Lībieši 4” (kadastra Nr. 8044 013 0549), Baltezerā, Ādažu pagastā, Ādažu novadā, teritorijā, apstiprināšanu

Ādažu novada dome 2022. gada 24.augustā ir pieņēmusi lēmumu (protokols Nr. 31 § 29) un apstiprinājusi Saistošos noteikumus Nr. 68/2022  “Lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma “Lībieši 4” (kadastra Nr. 8044 013 0549), Baltezerā, Ādažu pagastā, Ādažu novadā, teritorijā, grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”.

Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc paziņojuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”  (publikācija 30.08.2022., Nr.167) un būs īstenojami pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atļaujas saņemšanas.

Ar lokālplānojumu var iepazīties portālā ĢeoLatvija.lv un Ādažu novada pašvaldībā Gaujas ielā 33A, Ādažos.

 


09.08.2022. Lokālplānojuma nekustamajam īpašumam “Lībieši 4” Baltezerā publiskās apspriešanas rezultāti

Ādažu novada pašvaldības dome 2022.gada 25.aprīlī pieņēma lēmumu Nr.187 “Par nekustamā īpašuma “Lībieši 4”, Baltezerā lokālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai”. Publiskā apspriešana noritēja no 2022.gada 17.maija līdz 2022.gada 13.jūnijam.

Publiskās apspriešanas sanāksme notika 2022.gada 23.maijā plkst.17.00 tiešsaistē Zoom platformā, piesakoties dalībai: Teritorijasplanosanasnodala@adazi.lv . Sanāksmē piedalījās astoņi dalībnieki.

Par lokālplānojuma redakciju saņemti atzinumi no institūcijām, kuras bija norādītas darba uzdevumā lokālplānojuma izstrādei, kopā 9 atzinumi, visi pozitīvi.

Ņemot vērā publiskās apspriešanas laikā saņemtos iedzīvotāju viedokļus (kopā saņemti 32 iesniegumi) gan par, gan pret ūdenssporta centra attīstību (402 paraksti “par” un 270 paraksti “pret”), 2022.gada 6.jūlijā plkst.18.00 notika tikšanās ar iedzīvotājiem lokālplānojuma projekta īstenošanas vietā nekustamajā īpašumā “Lībieši 4”. Tikšanās mērķis – detalizētāk iepazīstināt sabiedrību ar plānoto ieceri un pārrunāt Mazā Baltezera apsaimniekošanas un izmantošanas nosacījumus. Sanāksmē piedalījās 32 dalībnieki.

Jautājums par lokālplānojuma redakcijas virzīšanu uz apstiprināšanu tiks izskatīts Ādažu novada domes Attīstības komitejas sēdē 2022.gada 10.augustā pl.9.00.

Ar ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem un atbildēm uz iesniegtajiem priekšlikumiem var iepazīties portālā ĢeoLatvija.lv.

29.06.2022.Aicinām iedzīvotājus uz tikšanos 6.jūlijā par nekustamā īpašuma “Lībieši 4”, Baltezerā, lokālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai

2022. gada 25.aprīlī Ādažu novada dome ir pieņēmusi lēmumu Nr.187 “Par nekustamā īpašuma “Lībieši 4”, Baltezerā, lokālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai” . Lokālplānojuma projekta publiskā apspriešana notika no 2022. gada 17.maija līdz 2022. gada 13.jūnijam, savukārt publiskās apspriešanas  sanāksme – 2022. gada 23.maijā.

Ņemot vērā sabiedriskās apspriešanas laikā saņemtos iedzīvotāju viedokļus gan par, gan pret ūdenssporta centra attīstību, aicinām iedzīvotājus uz tikšanos 2022. gada 6. jūlijā plkst.18.00  lokālplānojuma projekta īstenošanas vietā Lībieši 4. Tikšanās mērķis ir detalizētāk iepazīstināt sabiedrību ar plānoto ieceri un pārrunāt Mazā Baltezera apsaimniekošanas un izmantošanas nosacījumus.

Ar lokālplānojuma redakcijas materiāliem var iepazīties:

 • interneta portālā geolatvija.lv
 • klātienē – Ādažu novada Teritorijas plānošanas nodaļā Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, iepriekš piesakoties (tālr. 67895710).

Jautājumu vai papildus informācijas nepieciešamības gadījumā tālr.  67895710 (Ādažu novada Teritorijas plānošanas nodaļa), tālr. 29419002  (lokālplānojuma izstrādātājs SIA “Reģionālie projekti”).

 


31.05.2022.Domes sēdē apstiprināti saistošie noteikumi “Lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma “Jaunparks” (kadastra Nr. 8044 007 0003), Ādažos, Ādažu pagastā, Ādažu novadā, teritorijā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”

Ādažu novada dome 2022.gada 25.maijā pieņēma lēmumu (protokols Nr. 21§ 14) par Saistošo noteikumu Nr. 44/2022  “Lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma “Jaunparks” (kadastra Nr. 8044 007 0003), Ādažos, Ādažu pagastā, Ādažu novadā, teritorijā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” apstiprināšanu.

Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc paziņojuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”  un būs īstenojami, kad tiks saņemta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atļauja lokālplānojuma īstenošanai.
Ar lokālplānojumu var iepazīties portālā geolatvija.lv un Ādažu novada pašvaldībā Gaujas ielā 33A, Ādažos.

 


09.05.2022. Paziņojums par nekustamā īpašuma “Lībieši 4”, Baltezerā lokālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai

Ādažu novada dome 2022. gada 25.aprīlī ir pieņēmusi lēmumu Nr.187 “Par nekustamā īpašuma “Lībieši 4”, Baltezerā, lokālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai” Lokālplānojuma projekta publiskās apspriešanas norises laiks ir noteikts no 2022. gada 17.maija līdz 2022. gada 13.jūnijam. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2022. gada 23.maijā plkst. 17.00 tiešsaistē Zoom platformā (saite tiks publicēta), piesakoties dalībai: Teritorijasplanosanasnodala@adazi.lv .

Ar lokālplānojuma redakcijas materiāliem var iepazīties:

 • interneta portālā geolatvija.lv
 • klātienē – Ādažu novada Teritorijas plānošanas nodaļā Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, iepriekš piesakoties (tālr. 67895710).

Rakstiskus viedokļus līdz 13.jūnijam var izteikt:

 • nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: dome@adazi.lv
 • nosūtot pa pastu Teritorijas plānošanas nodaļai uz adresi Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, LV-2164
 • reģistrējoties Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS), geolatvija.lv

Izsakot viedokli, iesniegumā jānorāda: fiziskām personām – vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese un tālruņa numurs; juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un tālruņa numurs.

Jautājumu vai papildus informācijas nepieciešamības gadījumā  tālr.  67895710 (Ādažu novada Teritorijas plānošanas nodaļa), tālr. 29419002  (lokālplānojuma izstrādātājs SIA “Reģionālie projekti”).

 

 

31.03.2022. Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu

Saskaņā ar Ādažu novada domes 2022. gada 23.marta sēdes lēmumu Nr.137 “Par atļauju izstrādāt lokālplānojumu nekustamajam īpašumam “Braki”” ir uzsākta lokālplānojuma izstrāde ar mērķi grozīt šīs zemes vienības daļā starp Smilgu ielu un pretplūdu aizsargdambi Ādažu novada teritorijas plānojumā noteikto funkcionālo zonējumu uz Savrupmāju apbūves teritoriju (DzS2). Par lokālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināts Ādažu novada teritorijas plānotājs Silvis Grīnbergs.

! Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus minētā lokālplānojuma izstrādei lūdzam iesniegt pasta kastē pie Ādažu novada domes, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā jebkurā laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi: silvis.grinbergs@adazi.lv.

 

 

30.03.2022. Paziņojums par nekustamā īpašuma “Jaunparks”, Ādažos, lokālplānojuma  pilnveidotās redakcijas publisko apspriešanu. 

2022.gada 23.martā  Ādažu novada domē pieņemts lēmums Nr.144 “Par nekustamā īpašuma “Jaunparks”  lokālplānojuma pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai”. Publiskās apspriešanas termiņš noteikts 4 nedēļas –  05.04.2022.  – 03.05.2022.

Ar lokālplānojuma   pilnveidotās redakcijas materiāliem var iepazīties:

 • interneta portālā geolatvija.lv
 • klātienē – Ādažu novada Teritorijas plānošanas nodaļā Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, iepriekš piesakoties (tālr. 67398050).

Rakstiskus viedokļus līdz 3.maijam var izteikt:

 • nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: dome@adazi.lv
 • nosūtot pa pastu Teritorijas plānošanas nodaļai uz adresi Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, LV-2164
 • reģistrējoties Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS), geolatvija.lv

Izsakot viedokli, iesniegumā jānorāda: fiziskām personām – vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese un tālruņa numurs; juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un tālruņa numurs.

Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju Covid 19 apstākļos, lokālplānojuma pilnveidotās redakcijas publiskās apspriešanas sanāksmes notiks attālinātā – video konferences režīmā Zoom vidē, 27. aprīlī plkst. 17.00. Sanāksmes tiešraide tiks pārraidīta  Ādažu novada pašvaldības  un lokālplānojuma izstrādātāja SIA “Grupa93” Facebook kontos (https://www.facebook.com/adazilvhttps://www.facebook.com/grupa93).

Sanāksmes interesentiem lūdzam iepriekš reģistrēties: inguna.urtane@adazi.lv.

Jautājumu vai papildus informācijas nepieciešamības gadījumā  tālr.  67398050 (Ādažu novada Teritorijas plānošanas nodaļa), tālr. 29171134  (lokālplānojuma izstrādātājs SIA “Grupa93” ).

 

31.01.2022. Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu

Saskaņā ar Ādažu novada domes 2022. gada 26.janvārī sēdes lēmumu Nr.23 “Par lokālplānojuma “Lielstapriņi”, Stapriņos, Ādažu novadā, izstrādes uzsākšanu” ir uzsākta lokālplānojuma izstrāde ar mērķi grozīt teritorijas plānojumā noteikto zonējumu no Rūpnieciskās apbūves teritorija (R) uz Jauktas centra apbūves teritoriju (JC), lai pamatotu darījumu un dzīvojamās apbūves izmantošanu Par lokālplānojuma izstrādes vadītāju ir apstiprināta Ādažu novada pašvaldības Teritorijas plānošanas nodaļas vadītāja Ingūna Urtāne.

! Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus minētā lokālplānojuma izstrādei lūdzam iesniegt pasta kastē pie Ādažu novada domes, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā jebkurā laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi: inguna.urtane@adazi.lv.

_______________________

31.01.2022. Paziņojums par lokālplānojuma  1. redakcijas pilnveidošanu

Ādažu novada domes 2022. gada 26.janvāra sēdē pieņemts lēmums Nr.22 “Par nekustamā īpašuma “Jaunparks” lokālplānojuma  1. redakcijas pilnveidošanu”. Izvērtējot lokālplānojuma 1.redakciju un publiskās apspriešanas rezultātus tika konstatēts, ka lokālplānojuma risinājumos nav ievērots darba uzdevuma 4.4. punktā noteiktais – pēc iespējas saglabāt Ādažu novada teritorijas plānojumā ieteikto apstādījumu teritoriju un apbūves teritoriju proporciju un sabiedrības viedoklis par piedāvāto risinājumu ir polarizēts. Nolemts uzdot pilnveidot lokālplānojuma 1. redakciju atbilstoši institūciju atzinumiem un publiskās apspriešanas rezultātiem.

! Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus minētā lokālplānojuma pilnveidošanai lūdzam iesniegt pasta kastē pie Ādažu novada domes, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā jebkurā laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi: inguna.urtane@adazi.lv.

_______________________

29.11.2021. Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu

Saskaņā ar Ādažu novada domes 2021. gada 24.novembra sēdes lēmumu Nr.203 “Par atļauju izstrādāt lokālplānojumu nekustamajam īpašumam “Brūklenes”” ir uzsākta lokālplānojuma izstrāde ar mērķi pamatot Publiskās apbūves teritorijas (P) izmantošanu apbūvei  atbilstoši teritorijas plānojumā atļautajai izmantošanai, jo šis zemes gabals  vienlaikus ir arī Baltezera rietumu apvedceļa būvniecībai un valsts galvenā autoceļa A1 Rīga (Baltezers) – Igaunijas robeža (Ainaži) attīstībai rezervētā teritorija (TIN7). Par lokālplānojuma izstrādes vadītāju ir apstiprināta Ādažu novada Būvvaldes vadītāja Ingūna Urtāne.

! Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus minētā lokālplānojuma izstrādei lūdzam iesniegt pasta kastē pie Ādažu novada domes, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā jebkurā laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi: inguna.urtane@adazi.lv.

________________________

15.10.2021. Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu

Saskaņā ar Ādažu novada domes 2021. gada 29. septembra sēdes lēmumu Nr.108 “Par atļauju izstrādāt lokālplānojumu nekustamajam īpašumam “Lībieši 4”” ir uzsākta lokālplānojuma izstrāde ar mērķi grozīt Ādažu novada teritorijas plānojumu šajā zemes vienībā, nodrošinot priekšnoteikumus teritorijas ilgtspējīgai un tehniski – ekonomiski pamatotai izmantošanai – ūdenssporta ēku attīstībai un tai atbilstošas infrastruktūras izveidei un teritorijas labiekārtošanai. Par lokālplānojuma izstrādes vadītāju ir apstiprināts Ādažu novada teritorijas plānotājs – arhitekts Silvis Grīnbergs.

! Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus minētā detālplānojuma izstrādei lūdzam iesniegt pasta kastē pie Ādažu novada domes, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā jebkurā laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi būvvaldē: silvis.grinbergs@adazi.lv.

________________________

05.05.2021. Paziņojums par lokāplānojuma izstrādes uzsākšanu

Saskaņā ar Ādažu novada domes 2020.gada 27.aprīļa sēdes lēmumu Nr.79 „ Par atļauju izstrādāt lokālplānojumu nekustamajiem īpašumiem “Sudrablapsas” un  “Rīgas gatve 3”  ir uzsākta lokālplānojuma izstrāde ar mērķi grozīt Ādažu novada teritorijas plānojumu zemes vienībām “Sudrablapsas” un “Rīgas gatve 3”.  Par lokālplānojuma izstrādes vadītāju ir apstiprināta Ādažu novada būvvaldes vadītāja– Ingūna Urtāne.

Lokālplānojuma izstrādes dokumentus var apskatīt https://geolatvija.lv/geo/tapis

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus minētā lokālplānojuma izstrādei lūdzam iesniegt Ādažu novada domes pasta kastē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, katru dienu jebkurā laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi būvvaldē: buvvalde@adazi.lv.

________________________

05.05.2021. Paziņojums par lokāplānojuma izstrādes uzsākšanu

Saskaņā ar Ādažu novada domes 2020.gada 27.aprīļa sēdes lēmumu Nr.80 „ Par atļauju izstrādāt lokālplānojumu nekustamajiem īpašumiem “Rīgas gatve 5” un  “Rīgas gatve 7””  ir uzsākta lokālplānojuma izstrāde ar mērķi grozīt Ādažu novada teritorijas plānojumu zemes vienībām īpašumos “Rīgas gatve 5” un  “Rīgas gatve 7”. Par lokālplānojuma izstrādes vadītāju ir apstiprināta Ādažu novada būvvaldes vadītāja– Ingūna Urtāne.

Lokālplānojuma izstrādes dokumentus var apskatīt https://geolatvija.lv/geo/tapis

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus minētā lokālplānojuma izstrādei lūdzam iesniegt Ādažu novada domes pasta kastē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, katru dienu jebkurā laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi būvvaldē: buvvalde@adazi.lv.

________________________

Atgādinām, ka Publisko pakalpojumu portālā Latvija.lv un Valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portālā ĢeoLatvija.lv sabiedrībai ir pieejami šādi e-pakalpojumi:

Informatīva izziņa par zemes vienības atļauto izmantošanu saskaņā ar teritorijas plānojumu;
Teritorijas attīstības plānošanas dokumentu meklēšana;
Pieteikšanās paziņojumu saņemšanai par teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādi.

 

TAPIS sistēmas savienojums ar pašvaldības tīmekļvietni tiek pārveidots, tāpēc uz laiku nav pieejams!