a a a

Detālplānojumi

05.01.2023. Paziņojums par Ādažu novada domes 2016.gada 23.februāra lēmuma Nr.21 “Par detālplānojuma projektu nekustamajam īpašumam Rīgas gatvē 55″ atcelšanu

Ādažu novada dome 2022. gada 28.decembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr. 616 “Par Ādažu novada domes 2016.gada 23.februāra lēmuma Nr.21 “Par detālplānojuma projektu nekustamajam īpašumam Rīgas gatvē 55″ atcelšanu”. Detālplānojuma izstrāde darba uzdevumā noteiktajā termiņā netika uzsākta, tāpēc šis lēmums tiek atcelts un ar Ādažu novada pašvaldības domes 2022.gda 23.novembra lēmumu Nr.563 “Par atļauju izstrādāt lokālplānojumu nekustamajam īpašumam Rīgas gatvē 55, Ādažos” šajā teritorijā uzsākta jauna detālplānojuma izstrāde.


28.11.2022.Par nekustamā īpašuma Āķu ielā 2, Baltezerā, detālplānojuma darba uzdevuma derīguma termiņa pagarināšanu

Ādažu novada dome 2022. gada 23.novembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.562 “Par nekustamā īpašuma Āķu ielā 2, Baltezerā, detālplānojuma darba uzdevuma derīguma termiņa pagarināšanu”, nosakot, ka darba uzdevuma derīguma termiņš ir 2 gadi pēc šī lēmuma pieņemšanas.


 

28.11.2022. Paziņojums par nekustamā īpašuma “Ziemeļi”, Baltezerā, detālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai

Ādažu novada dome 2022. gada 23.novembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.561 “Par nekustamā īpašuma “Ziemeļi”, Baltezerā, detālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai”. Detālplānojuma izstrādes mērķis ir pamatot īpašuma sadalīšanu apbūves gabalos Savrupmāju apbūves teritorijā (DzS).

Detālplānojuma projekta publiskās apspriešanas norises laiks ir noteikts no 2022. gada 19.decembra līdz 2023. gada 15.janvārim. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2023. gada 5.janvārī plkst. 16.00 tiešsaistē Zoom platformā (Meeting ID: 895 8187 1488, Passcode: 042968), piesakoties dalībai: Teritorijasplanosanasnodala@adazi.lv. Ar detālplānojuma redakciju var iepazīties:

 • interneta portālā ĢeoLatvija.lv
 • klātienē – Ādažu novada Teritorijas plānošanas nodaļā Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, iepriekš piesakoties (tālr. 67895710).

Rakstiskus viedokļus līdz 15.janvārim var izteikt:

 • nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: dome@adazi.lv
 • nosūtot pa pastu Teritorijas plānošanas nodaļai uz adresi Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, LV-2164
 • reģistrējoties Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS), geolatvija.lv

Izsakot viedokli, iesniegumā jānorāda: fiziskām personām – vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese un tālruņa numurs; juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un tālruņa numurs.

Jautājumu vai papildus informācijas nepieciešamības gadījumā  tālr.  67895710 (Ādažu novada Teritorijas plānošanas nodaļa).

Par detālplānojuma publiskās apspriešanas noteiktā termiņa un publiskās apspriešanas sanāksmes laika un vietas izmaiņām (ja tādas būs), tiks paziņots Ādažu novada domes tīmekļvietnē www.adazi.lv un portālā www.geolatvija.lv. Lūdzam sekot aktuālajai informācijai!


 

28.11.2022. Par detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem “Ziemeļbullas”, “Liānas”, “Annas” un “Mājas” atcelšanu daļā

Ādažu novada dome 2022. gada 23.novembrī ir pieņēmusi Saistošos noteikumus Nr. 83/2022 “Par Ādažu novada domes 21.12.2007. saistošo noteikumu Nr.52 “Par detālplānojuma Ādažu novada Stapriņu ciema nekustamajiem īpašumiem “Ziemeļbullas”, “Liānas”, “Annas” un “Mājas” grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem” atcelšanu daļā – zemes vienībās Lilijas ielā 10, Stapriņos, Ādažu pag., Ādažu nov. un Lilijas ielā 12, Stapriņos, Ādažu pag., Ādažu nov”, nosakot, ka saglabājamas detālplānojumā noteiktās ielu (Liliju iela, Dāliju iela) sarkanās līnijas.


 

28.11.2022.Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Senči” atcelšanu

Ādažu novada dome 2022. gada 23.novembrī ir pieņēmusi Saistošos noteikumus Nr. 82/2022 “Par Ādažu novada domes 27.07.2010. saistošo noteikumu Nr.20 “Saistošie noteikumi par detālplānojuma Ādažu novada Garkalnes ciema nekustamajam īpašumam “Senči” grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem” atcelšanu”.


 

28.11.2022. Par nekustamo īpašumu Alderos, Kanāla ielā 25C un Pakalnu ielā 2, 4 10, 12 un 14, detālplānojuma apstiprināšanu

Ādažu novada dome 2022. gada 23.novembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.565 “Par nekustamo īpašumu Alderos, Kanāla ielā 25C un Pakalnu ielā 2, 4 10, 12 un 14,

detālplānojuma apstiprināšanu”. Ņemot vērā publiskās apspriešanas rezultātus, detālplānojums Ādažu novada Alderu ciema nekustamo īpašumu Kanāla ielā 25C un Pakalnu ielā 2, 4 10, 12 un 14 ir apstiprināts, nosakot, ka detālplānojums īstenojams pa kārtām, atbilstoši detālplānojuma projektā ietvertajai detālplānojuma īstenošanas kārtībai un īstenošanas gaitā jāveic nepieciešamie pasākumi plānojamo teritoriju apkalpojošo ceļu uzlabošanai un detālplānojuma īstenošanas gaitā bojātā ceļu seguma atjaunošanai.

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Baldones ielā 1A, Rīgā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.


 

28.11.2022. Par nekustamo īpašumu “Ozolmuiža” un “Ozolvilla” detālplānojuma apstiprināšanu

Ādažu novada dome 2022. gada 23.novembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr. 564 “Par nekustamo īpašumu “Ozolmuiža” un “Ozolvilla” detālplānojuma apstiprināšanu”. Ņemot vērā publiskās apspriešanas rezultātus, detālplānojums nekustamo īpašumu “Ozolmuiža” un “Ozolvilla”, Kadagas ciemā, Ādažu novadā, zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 8044 005 0640  un 8044 005 0644, ir apstiprināts, nosakot, ka detālplānojums īstenojams pa kārtām, atbilstoši detālplānojuma projektā ietvertajai detālplānojuma īstenošanas kārtībai un īstenošanas gaitā jāveic nepieciešamie pasākumi plānojamo teritoriju apkalpojošo ceļu uzlabošanai un detālplānojuma īstenošanas gaitā bojātā ceļu seguma atjaunošanai.

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Baldones ielā 1A, Rīgā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.


 

28.11.2022. Par atļauju izstrādāt detālplānojumu nekustamajiem īpašumiem “Pipariņi” un “Jaunprieduļi”, Carnikavā

Ādažu novada dome 2022. gada 23.novembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr. 570 “Par atļauju izstrādāt detālplānojumu nekustamajiem īpašumiem “Pipariņi” un “Jaunprieduļi”, Carnikavā”. Detālplānojuma izstrādes mērķis ir pamatot zemes gabalu sadali un savstarpējo robežu pārkārtošanu savrupmāju un publiskas apbūves nolūkos, kā arī ar to saistītu infrastruktūras objektu izvietošanu, nodrošinot piekļūšanu katrai jaunveidojamai zemes vienībai, ielas veidojot kā atsevišķas zemes vienības. Par detālplānojuma izstrādes vadītāju noteikts Ādažu novada pašvaldības vecākais teritorijas plānotājs Zintis Varts.

! Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus minētā detālplānojuma izstrādei lūdzam iesniegt pasta kastē pie Ādažu novada domes, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā jebkurā laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi: Teritorijasplanosanasnodala@adazi.lv.


 

31.10.2022. Par atļauju izstrādāt detālplānojumu nekustamajam īpašumam Austrumu ielā 62 (”Trijstūri”), Kadagā

Ādažu novada dome 2022. gada 26.oktobrī ir pieņēmusi lēmumu Nr. 495 “Par atļauju izstrādāt detālplānojumu nekustamajam īpašumam Austrumu ielā 62 (”Trijstūri”), Kadagā”. Detālplānojuma izstrādes mērķis ir pamatot īpašuma sadali trīs daļās savrupmāju apbūves nolūkos un ar to saistītu infrastruktūras objektu izvietošanu, nodrošinot piekļūšanu katrai jaunveidojamai zemes vienībai, Austrumu ielas daļu veidojot kā atsevišķu zemes vienību. Par detālplānojuma izstrādes vadītāju noteikts Ādažu novada pašvaldības vecākais teritorijas plānotājs Silvis Grīnbergs.

! Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus minētā detālplānojuma izstrādei lūdzam iesniegt pasta kastē pie Ādažu novada domes, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā jebkurā laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi: Teritorijasplanosanasnodala@adazi.lv.

 

____________________________________________________________________

 

31.10.2022. Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Smilgu ielā 48, Ādažos

Ādažu novada dome 2022. gada 26.oktobrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.494 “Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Smilgu ielā 48, Ādažos”. Ņemot vērā publiskās apspriešanas rezultātus, detālplānojums nekustamā īpašuma Smilgu ielā 48, Ādažos, Ādažu novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8044 004 0248, ir apstiprināts, nosakot, ka detālplānojuma īstenošanas gaitā jāveic nepieciešamie pasākumi plānojamo teritoriju apkalpojošo ceļu uzlabošanai un detālplānojuma īstenošanas gaitā bojātā ceļu seguma atjaunošanai. Būvatļaujā jāietver prasību būvprojektā paredzēt aizsargstādījumus gar dzīvojamo zonu.

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Baldones ielā 1A, Rīgā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.


04.10.2022. Paziņojums par nekustamā īpašuma “Linumi” detālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai

Ādažu novada dome 2022. gada 28.septembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.466 “Par nekustamā īpašuma “Linumi” detālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai”. Detālplānojuma izstrādes mērķis ir pamatot zemesgabala sadalīšanu savrupmāju apbūves gabalos ar nolūku veikt zemesgabalu sadali un nodrošināt tos ar piekļuves infrastruktūru, veidojot ielas kā atsevišķas zemes vienības.

Detālplānojuma projekta publiskās apspriešanas norises laiks ir noteikts no 2022. gada 17.oktobra līdz 2022. gada 13.novembrim. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2022. gada 31.oktobrī plkst. 17.00 tiešsaistē Zoom platformā, piesakoties dalībai: Teritorijasplanosanasnodala@adazi.lv.

Saite Zoom:https://us02web.zoom.us/j/85214700728?pwd=NDc2UkFwY0FQYnNGMFVTamR3TzV4QT09
Meeting ID: 852 1470 0728
Passcode: 314805

Sanāksmei varēs sekot arī pašvaldības Facebook kontā. Ar detālplānojuma redakciju var iepazīties:

 • interneta portālā ĢeoLatvija.lv
 • klātienē – Stacijas ielā 5, Carnikavā, iepriekš piesakoties (tālr. 67993428, 20237346).

Rakstiskus viedokļus līdz 13.novembrim var izteikt:

 • nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: dome@adazi.lv
 • nosūtot pa pastu Teritorijas plānošanas nodaļai uz adresi Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, LV-2164
 • reģistrējoties Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS), geolatvija.lv

Izsakot viedokli, iesniegumā jānorāda: fiziskām personām – vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese un tālruņa numurs; juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un tālruņa numurs.

Jautājumu vai papildus informācijas nepieciešamības gadījumā  tālr.  67993428 (Ādažu novada Teritorijas plānošanas nodaļas vecākais teritorijas plānotājs Zintis Varts).

Par detālplānojuma publiskās apspriešanas noteiktā termiņa un publiskās apspriešanas sanāksmes laika un vietas izmaiņām (ja tādas būs), tiks paziņots Ādažu novada domes tīmekļvietnē www.adazi.lv un portālā www.geolatvija.lv. Lūdzam sekot aktuālajai informācijai!

Linumi_DP_grafiska_dala

 


04.10.2022. Paziņojums par atļauju izstrādāt detālplānojumu nekustamajam īpašumam “Jaunbrieži”, Garciemā

Ādažu novada dome 2022. gada 28.septembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr. ĀNP/1-2-3/22/471 “Par atļauju izstrādāt detālplānojumu nekustamajam īpašumam “Jaunbrieži”, Garciemā”. Detālplānojuma izstrādes mērķis ir pamatot zemes gabala sadali un publiskas apbūves nolūkos Jauktas centra apbūves teritorijā (JC2). Par detālplānojuma izstrādes vadītāju noteikts Ādažu novada pašvaldības vecākais teritorijas plānotājs Zintis Varts.

! Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus minētā detālplānojuma izstrādei lūdzam iesniegt pasta kastē pie Ādažu novada domes, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā jebkurā laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi: Teritorijasplanosanasnodala@adazi.lv.

Jaunbriezi_pielikums

 


30.08.2022.  Paziņojums par detālplānojuma nekustamiem īpašumiem “Ozolmuiža” un “Ozolvilla”, Kadagā, Ādažu novadā publisko apspriešanu

Ādažu novada dome 2021. gada 22.jūnijā pieņēma lēmumu Nr.149 “Par nekustamo īpašumu “Ozolmuiža” un “Ozolvilla” detālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai”.

Detālplānojuma projekta publiskās apspriešanas norises laiks ir noteikts no 2022. gada 5.septembra līdz 2022. gada 2.oktobrim. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2022. gada 19.septembrī plkst. 17.00 tiešsaistē Zoom platformā: https://us02web.zoom.us/j/89916780435?pwd=Q05tVFRiODh3eGFCV2FlVkRyUGpEdz09
(Meeting ID: 899 1678 0435, Passcode: 685303)

Ar detālplānojuma redakciju var iepazīties:

 • interneta portālā ĢeoLatvija.lv
 • klātienē – Ādažu novada Teritorijas plānošanas nodaļā Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, iepriekš piesakoties (tālr. 67895710).

Rakstiskus viedokļus līdz 2.oktobrim var izteikt:

 • nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: dome@adazi.lv
 • nosūtot pa pastu Teritorijas plānošanas nodaļai uz adresi Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, LV-2164
 • reģistrējoties Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS), geolatvija.lv

Izsakot viedokli, iesniegumā jānorāda: fiziskām personām – vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese un tālruņa numurs; juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un tālruņa numurs.

Jautājumu vai papildus informācijas nepieciešamības gadījumā  tālr.  67895710 (Ādažu novada Teritorijas plānošanas nodaļa).

Par detālplānojuma publiskās apspriešanas noteiktā termiņa un publiskās apspriešanas sanāksmes laika un vietas izmaiņām (ja tādas būs), tiks paziņots Ādažu novada domes tīmekļvietnē www.adazi.lv un portālā www.geolatvija.lv. Lūdzam sekot līdzi aktuālajai informācijai!

 


 

30.08.2022. Paziņojums par atļauju izstrādāt detālplānojumu nekustamajam īpašumam ”Garciema pļavas”, Kalngalē

Ādažu novada dome 2022. gada 24.augustā ir pieņēmusi lēmumu Nr. 398 “Par atļauju izstrādāt detālplānojumu nekustamajam īpašumam “Garciema pļavas”, Kalngalē”. Detālplānojuma izstrādes mērķis ir pamatot zemes gabala sadali un savstarpējo robežu pārkārtošanu savrupmāju un publiskas apbūves nolūkos Jauktas centra apbūves teritorijā (JC2) un Savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorijā (DzS1). Par detālplānojuma izstrādes vadītāju noteikts Ādažu novada teritorijas plānotājs Miķelis Cinis.

! Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus minētā detālplānojuma izstrādei lūdzam iesniegt pasta kastē pie Ādažu novada domes, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā jebkurā laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi: Teritorijasplanosanasnodala@adazi.lv.


02.08.2022. Paziņojums par nekustamo īpašumu Alderos, Kanāla ielā 25C, Pakalnu ielā 2, Pakalnu ielā 4, Pakalnu ielā 10, Pakalnu ielā 12 un Pakalnu ielā 14 detālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai

Ādažu novada dome 2022. gada 27.jūlijā ir pieņēmusi lēmumu Nr.355 “Par nekustamo īpašumu Alderos, Kanāla ielā 25C, Pakalnu ielā 2, Pakalnu ielā 4, Pakalnu ielā 10, Pakalnu ielā 12 un Pakalnu ielā 14 detālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai”. Detālplānojuma izstrādes mērķis ir pamatot zemes gabalu sadali un savstarpējo robežu pārkārtošanu savrupmāju un dabas un apstādījumu teritoriju apbūves nolūkos Jauktas centra apbūves teritorijā (JC3) un Dabas un apstādījumu teritorijā (DA).

Detālplānojuma projekta publiskās apspriešanas norises laiks ir noteikts no 2022. gada 16.augusta līdz 2022. gada 12.septembrim. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2022. gada 5.septembrī plkst. 17.00 Ādažu novada pašvaldības Būvvaldē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, 2.stāvā. Ar detālplānojuma redakciju var iepazīties:

 • interneta portālā ĢeoLatvija.lv
 • klātienē – Ādažu novada Teritorijas plānošanas nodaļā Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, iepriekš piesakoties (tālr. 67895710).

Rakstiskus viedokļus līdz 11.septembrim var izteikt:

 • nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: dome@adazi.lv
 • nosūtot pa pastu Teritorijas plānošanas nodaļai uz adresi Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, LV-2164
 • reģistrējoties Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS), geolatvija.lv

Izsakot viedokli, iesniegumā jānorāda: fiziskām personām – vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese un tālruņa numurs; juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un tālruņa numurs.

Jautājumu vai papildus informācijas nepieciešamības gadījumā  tālr.  67895710 (Ādažu novada Teritorijas plānošanas nodaļa).

Par detālplānojuma publiskās apspriešanas noteiktā termiņa un publiskās apspriešanas sanāksmes laika un vietas izmaiņām (ja tādas būs), tiks paziņots Ādažu novada domes tīmekļvietnē www.adazi.lv un portālā www.geolatvija.lv. Lūdzam sekot līdzi aktuālajai informācijai!


02.08.2022. Paziņojums par nekustamā īpašuma Smilgu ielā 48, Ādažos detālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai

Ādažu novada dome 2022. gada 27.jūlijā ir pieņēmusi lēmumu Nr.350 “Par nekustamā īpašuma Smilgu ielā 48, Ādažos detālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai”. Detālplānojuma izstrādes mērķis ir pamatot vieglās ražošanas uzņēmuma izvietošanu.

Detālplānojuma projekta publiskās apspriešanas norises laiks ir noteikts no 2022. gada 16.augusta līdz 2022. gada 12.septembrim. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2022. gada 29.augustā plkst. 17.00 tiešsaistē Zoom platformā (Meeting ID: 819 9820 2950, Passcode: 906203), piesakoties dalībai: Teritorijasplanosanasnodala@adazi.lv. Ar detālplānojuma redakciju var iepazīties:

 • interneta portālā ĢeoLatvija.lv
 • klātienē – Ādažu novada Teritorijas plānošanas nodaļā Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, iepriekš piesakoties (tālr. 67895710).

Rakstiskus viedokļus līdz 11.septembrim var izteikt:

 • nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: dome@adazi.lv
 • nosūtot pa pastu Teritorijas plānošanas nodaļai uz adresi Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, LV-2164
 • reģistrējoties Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS), geolatvija.lv

Izsakot viedokli, iesniegumā jānorāda: fiziskām personām – vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese un tālruņa numurs; juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un tālruņa numurs.

Jautājumu vai papildus informācijas nepieciešamības gadījumā  tālr.  67895710 (Ādažu novada Teritorijas plānošanas nodaļa).

Par detālplānojuma publiskās apspriešanas noteiktā termiņa un publiskās apspriešanas sanāksmes laika un vietas izmaiņām (ja tādas būs), tiks paziņots Ādažu novada domes tīmekļvietnē www.adazi.lv un portālā www.geolatvija.lv. Lūdzam sekot līdzi aktuālajai informācijai!

 


 

09.05.2022.Paziņojums par detālplānojuma grozījumu apstiprināšanu nekustamajos īpašumos Grunduļu ielā 19 un Grunduļu ielā 21, Divezeru ciemā

Ādažu novada dome 2022. gada 25.aprīlī ir pieņēmusi lēmumu Nr. ĀNP/1-2-3/22/189 “Par detālplānojuma grozījumu apstiprināšanu nekustamajos īpašumos Grunduļu ielā 19 un Grunduļu ielā 21, Divezeru ciemā”. 2.            Noteikts, ka detālplānojuma īstenošanas gaitā jāveic nepieciešamie pasākumi plānojamo teritoriju apkalpojošo ceļu uzlabošanai un detālplānojuma īstenošanas gaitā bojātā ceļu seguma atjaunošanai.

 


 

09.05.2022. Paziņojums par atļauju izstrādāt detālplānojumu nekustamajam īpašumam ”Gauri” (Tallinas šosejā 37), Baltezerā

Ādažu novada dome 2022. gada 25.aprīlī ir pieņēmusi lēmumu Nr. ĀNP/1-2-3/22/182 “Par atļauju izstrādāt detālplānojumu nekustamajam īpašumam ”Gauri” (Tallinas šosejā 37), Baltezerā”. Detālplānojuma izstrādes mērķis ir pamatot zemes vienības sadali Savrupmāju apbūves teritorijā (DzS) un ar to saistītu infrastruktūras objektu izvietošanu, nodrošinot piekļūšanu katrai jaunveidojamai zemes vienībai, ielas veidojot kā atsevišķas zemes vienības. Par detālplānojuma izstrādes vadītāju noteikta Ādažu novada teritorijas plānotāja Indra Murziņa.

! Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus minētā detālplānojuma izstrādei lūdzam iesniegt pasta kastē pie Ādažu novada domes, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā jebkurā laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi: indra.murzina@adazi.lv.

 


 

09.05.2022. Paziņojums par nekustamā īpašuma “Rentnieki” detālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai

Ādažu novada dome 2022. gada 25.aprīlī ir pieņēmusi lēmumu Nr.188 “Par nekustamā īpašuma “Rentnieki” detālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai”.

Detālplānojuma projekta publiskās apspriešanas norises laiks ir noteikts no 2022. gada 17.maija līdz 2022. gada 13.jūnijam. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2022. gada 24.maijā plkst. 16.00 tiešsaistē Zoom platformā (saite tiks publicēta), piesakoties dalībai: Teritorijasplanosanasnodala@adazi.lv. Ar detālplānojuma redakciju var iepazīties:

 • interneta portālā geolatvija.lv
 • klātienē – Ādažu novada Teritorijas plānošanas nodaļā Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, iepriekš piesakoties (tālr. 67895710).

Rakstiskus viedokļus līdz 13.jūnijam var izteikt:

 • nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: dome@adazi.lv
 • nosūtot pa pastu Teritorijas plānošanas nodaļai uz adresi Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, LV-2164
 • reģistrējoties Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS), geolatvija.lv

Izsakot viedokli, iesniegumā jānorāda: fiziskām personām – vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese un tālruņa numurs; juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un tālruņa numurs.

Jautājumu vai papildus informācijas nepieciešamības gadījumā  tālr.  67895710 (Ādažu novada Teritorijas plānošanas nodaļa).

Par detālplānojuma publiskās apspriešanas noteiktā termiņa un publiskās apspriešanas sanāksmes laika un vietas izmaiņām (ja tādas būs), tiks paziņots Ādažu novada domes tīmekļvietnē www.adazi.lv un portālā www.geolatvija.lv. Lūdzam sekot aktuālajai informācijai!

 


 

31.03.2022.Paziņojums par nekustamā īpašuma Pūcītes ielā 8 detālplānojuma apstiprināšanu

Ādažu novada dome 2022. gada 23.martā ir pieņēmusi lēmumu Nr.143 “Par nekustamā īpašuma Pūcītes ielā 8 detālplānojuma apstiprināšanu”. Ņemot vērā publiskās apspriešanas rezultātus, detālplānojums nekustamā īpašuma Pūcītes ielā 8, Ataros, Ādažu pagastā, Ādažu novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8044 009 0146, ir apstiprināts, nosakot, ka detālplānojuma īstenošanas gaitā jāveic nepieciešamie pasākumi plānojamo teritoriju apkalpojošo ceļu uzlabošanai un detālplānojuma īstenošanas gaitā bojātā ceļu seguma atjaunošanai.

 


 

31.03.2022.Paziņojums par atļauju izstrādāt detālplānojumu nekustamajam īpašumam “Poči”

Ādažu novada dome 2022. gada 23.martā ir pieņēmusi lēmumu Nr.136 “Par atļauju izstrādāt detālplānojumu nekustamajam īpašumam “Poči””. Detālplānojuma izstrādes mērķis ir pamatot zemes gabala sadali Jaukta centra apbūves teritorijā (JC2) un ar to saistītu infrastruktūras objektu izvietošanu, nodrošinot piekļūšanu katrai jaunveidojamai zemes vienībai, ielas veidojot kā atsevišķas zemes vienības. Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināts Ādažu novada teritorijas plānotājs Zintis Varts.

! Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus minētā detālplānojuma izstrādei lūdzam iesniegt pasta kastē pie Ādažu novada domes, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā vai Carnikavas klientu apkalpošanas centrā un arī pie durvīm pasta kastē Stacijas ielā 5, Carnikavā,  jebkurā laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi: zintis.varts@carnikava.lv.

 


 

28.02.2022. Par atļauju izstrādāt detālplānojumu nekustamajiem īpašumiem Kanāla ielā 25C un Pakalnu ielā 2, 4, 10, 12 un 14

Saskaņā ar Ādažu novada domes 2022.gada 23.februāra sēdes lēmumu Nr.77 “Par atļauju izstrādāt detālplānojumu nekustamajiem īpašumiem Kanāla ielā 25C un Pakalnu ielā 2, 4, 10, 12 un 14” ir uzsākta detālplānojuma izstrāde ar mērķi pamatot zemes gabalu sadali un savstarpējo robežu pārkārtošanu savrupmāju un dabas un apstādījumu teritoriju apbūves nolūkos Jauktas centra apbūves teritorijā (JC3) un Dabas un apstādījumu teritorijā (DA). Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināts Ādažu novada teritorijas plānotājs – arhitekts Silvis Grīnbergs.

 ! Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus minētā detālplānojuma izstrādei lūdzam iesniegt pasta kastē pie Ādažu novada domes, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā jebkurā laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi: silvis.grinbergs@adazi.lv.

 


 

28.02.2022. Par nekustamā īpašuma “Stelpes” detālplānojuma atcelšanu daļā

Saskaņā ar Ādažu novada domes 2022.gada 23.februāra sēdes lēmumu Nr.74 “Par nekustamā īpašuma “Stelpes” detālplānojuma atcelšanu daļā” nolemts atcelt nekustamā īpašuma “Stelpes” detālplānojumu daļā – nekustamajam īpašumam Venču ceļš 2, ar mērķi saglabāt Īpašumam Ādažu novada teritorijas plānojumā noteikto funkcionālo zonējumu – jauktas dzīvojamās un darījumu iestāžu apbūves zona.

 


 

31.01.2022. Par nekustamā īpašuma “Jaunslejas” detālplānojuma darba uzdevuma derīguma termiņa pagarināšanu

Saskaņā ar Ādažu novada domes 2022.gada 26.janvāra sēdes lēmumu Nr.24 “Par nekustamā īpašuma “Jaunslejas” detālplānojuma darba uzdevuma derīguma termiņa pagarināšanu” nolemts pagarināt darba uzdevuma derīguma termiņu nekustamā īpašuma “Jaunslejas” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8044 012 0080 un nekustamā īpašuma “Slejas” zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 8044 012 0074 un 8044 012 0075, Garkalnē, Ādažu pagastā (turpmāk – Īpašumi) detālplānojuma izstrādāšanai, ar mērķi detalizēt īpašuma izmantošanu Lauksaimniecības teritorijā (L) un Transporta infrastruktūras teritorijā (TR). Detālplānojuma izstrādes vadītājs –  Ādažu novada teritorijas plānotājs – arhitekts Silvis Grīnbergs.

 


 

28.12.2021. Par nekustamā īpašuma Pūcītes ielā 8 detālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai

Ādažu novada dome 2021. gada 22. decembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.266 “Par nekustamā īpašuma Pūcītes ielā 8 detālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai”.

Detālplānojuma projekta publiskās apspriešanas norises laiks ir noteikts no 2022. gada 15. janvāra līdz 2022. gada 18. februārim. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2022. gada 7. februārī plkst. 17.00 neklātienē, piesakoties dalībai: buvvalde@adazi.lv. Ievērojot valstī noteiktos pasākumus Covid-19 izplatības ierobežošanai, ārkārtas situācijas laikā ar detālplānojuma redakciju var iepazīties pašvaldības tīmekļvietnē www.adazi.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv. Rakstiskus priekšlikumus var nosūtīt Ādažu novada būvvaldei Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, LV-2164 vai elektroniski e-pastā: buvvalde@adazi.lv. Priekšlikumus iespējams iesūtīt arī, reģistrējoties Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS), www.geolatvija.lv. Par detālplānojuma publiskās apspriešanas noteiktā termiņa un publiskās apspriešanas sanāksmes laika un vietas izmaiņām (ja tādas būs), tiks paziņots Ādažu novada domes tīmekļvietnē www.adazi.lv un portālā www.geolatvija.lv. Lūdzam sekot aktuālajai informācijai!

 


 

29.11.2021. Par atļauju izstrādāt detālplānojumu nekustamajam īpašumam “Rozēni”

Ādažu novada dome 2021. gada 24.novembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.210 “Par atļauju izstrādāt detālplānojumu nekustamajam īpašumam “Rozēni”. Detālplānojuma izstrādes mērķis ir pamatot zemes gabala sadali Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijā (DzM). Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināts Ādažu novada teritorijas plānotāju – arhitekts Silvis Grīnbergs.

! Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus minētā detālplānojuma izstrādei lūdzam iesniegt pasta kastē pie Ādažu novada domes, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā jebkurā laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi: silvis.grinbergs@adazi.lv.

 


 

29.11.2021. Par Ādažu novada domes 2006.gada 22.augusta lēmuma (sēdes protokols Nr.11) par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Rozēni” atcelšanu

Ādažu novada dome 2021. gada 24.novembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.209 “Par Ādažu novada domes 2006.gada 22.augusta lēmuma (sēdes protokols Nr.11) par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Rozēni” atcelšanu”.

Īpašums atrodas teritorijā, kur ar Ādažu novada domes 2006.gada 22.augusta lēmumu (sēdes protokols Nr.11) ir uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajiem īpašumiem “Rozēni” (kad. apz. 8044 011 0199) un “Rožlejas” (kad. apz. 8044 011 0039). Detālplānojuma īstenošana nav uzsākta. Lai atkārtoti uzsāktu detālplānojuma izstrādi nekustamajam īpašumam “Rozēni”, minētais lēmums ir jāatceļ.

 


 

02.11.2021. Par nekustamo īpašumu Grunduļu ielā 19 un Grunduļu ielā 21 detālplānojuma grozījumu nodošanu publiskajai apspriešanai

Ādažu novada dome 2021. gada 27.oktobrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.156 “Par nekustamo īpašumu Grunduļu ielā 19 un Grunduļu ielā 21 detālplānojuma grozījumu nodošanu publiskajai apspriešanai”

Publiskās apspriešanas laiks tiek noteikts no 2021. gada 15. novembra līdz 2021. gada 15. decembrim. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks attālināti 2021. gada 6. decembrī plkst. 14.00 ZOOM platformā. Interesentiem, kas vēlas piedalīties publiskās apspriešanas sanāksmē ZOOM platformā, ir iespēja pieteikties, sūtot pieteikumu uz e-pastu buvvalde@adazi.lv. Piekļuves informācija sanāksmei ZOOM platformā interesentiem tiks izsūtīta sanāksmes norises dienā. Informācija par publisko apspriešanu ir pieejama Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana” un Ādažu novada informatīvajā izdevumā “Ādažu Vēstis”. Ar detālplānojuma redakcijas materiāliem iespējams iepazīties Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”. Plakāts ar informāciju par detālplānojuma projektu un publisko apspriešanu ir pieejams Pašvaldības skatlogā Gaujas ielā 33A, Ādažos.

 


  

05.10.2021. Par detālplānojuma atcelšanu nekustamajā īpašumā Baltkrastu ielā 4

Ādažu novada dome 2021. gada 29.septembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.112 “Par detālplānojuma atcelšanu nekustamajā īpašumā Baltkrastu ielā 4”. Ar šo lēmumu tiek atcelts Ādažu novada domes 27.06.2008. lēmums Nr.89 “Par detālplānojuma Ādažu novada Baltezera ciema nekustamajiem īpašumiem “Baltkrasti”, Čiekurkrasti”, “Avijas”, ”Stabiņi” un “Kalndores” 3.z.g. apstiprināšanu” daļā, kas attiecas uz nekustamo īpašumu Baltkrastu ielā 4 (kad. apz. 8044 010 0503).

 


 

31.08.2021. Par nekustamā īpašuma “Dzērvenītes” detālplānojuma apstiprināšanu

Ādažu novada dome 2021. gada 24.augustā ir pieņēmusi lēmumu Nr.41 “Par nekustamā īpašuma “Dzērvenītes” detālplānojuma apstiprināšanu”. Ņemot vērā publiskās apspriešanas rezultātus, Ādažu novada Birznieku ciema nekustamā īpašuma “Dzērvenītes” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8044 004 0187 detālplānojums ir apstiprināts, nosakot, ka tā īstenošanas gaitā jāveic nepieciešamie pasākumi plānojamo teritoriju apkalpojošo ceļu uzlabošanai un detālplānojuma īstenošanas gaitā bojātā ceļu seguma atjaunošanai.

 


 

31.08.2021. Par nekustamā īpašuma Āķu ielā 1 detālplānojuma apstiprināšanu

Ādažu novada dome 2021. gada 24.augustā ir pieņēmusi lēmumu Nr.40Par nekustamā īpašuma Āķu ielā 1 detālplānojuma apstiprināšanu”. Ņemot vērā publiskās apspriešanas rezultātus, detālplānojums Ādažu novada Ādažu pagasta Baltezera ciema nekustamā īpašuma Āķu ielā 1 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8044 013 0370 ir apstiprināts, nosakot, ka tas īstenojams pa kārtām, atbilstoši detālplānojuma projektā ietvertajai detālplānojuma īstenošanas kārtībai.

 


 

 

TAPIS sistēmas savienojums ar pašvaldības tīmekļvietni tiek pārveidots, tāpēc uz laiku nav pieejams! 

 

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

Saskaņā ar Ādažu novada domes 2021. gada 29. septembra sēdes lēmumu Nr.109 “Par atļauju izstrādāt detālplānojumu nekustamajam īpašumam Smilgas 139” ir uzsākta detālplānojuma izstrāde ar mērķi pamatot vieglās ražošanas uzņēmuma izvietošanu. Par detālplānojuma izstrādes vadītāju ir apstiprināts Ādažu novada teritorijas plānotājs-arhitekts Silvis Grīnbergs.

! Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus minētā detālplānojuma izstrādei lūdzam iesniegt pasta kastē pie Ādažu novada domes, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā jebkurā laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi būvvaldē: silvis.grinbergs@adazi.lv.

 

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

Saskaņā ar Ādažu novada domes 2021. gada 29. septembra sēdes lēmumu Nr.110 “Par atļauju izstrādāt detālplānojumu nekustamajam īpašumam “Lipsti”” ir uzsākta detālplānojuma izstrāde ar mērķi pamatot zemesgabala sadalīšanu Savrupmāju apbūves teritorijā (DzS). Par detālplānojuma izstrādes vadītāju ir apstiprināts Ādažu novada teritorijas plānotājs – arhitekts Silvis Grīnbergs.

! Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus minētā detālplānojuma izstrādei lūdzam iesniegt pasta kastē pie Ādažu novada domes, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā jebkurā laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi būvvaldē: silvis.grinbergs@adazi.lv.

 

Paziņojums par detālplānojuma grozījumu apstiprināšanu

Ādažu novada domes 2021. gada 29. septembra sēdē ir apstiprināti detālplānojums “Luksti” grozījumi nekustamajā īpašumā Viršu ielā 13, Stapriņu ciema, Ādažu novadā (sēdes lēmums Nr.111). Ar detālplānojuma grozījumu materiāliem var iepazīties Ādažu novada būvvaldē, interneta vietnē www.adazi.lv un valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.

 

Paziņojums par detālplānojuma atcelšanu

Saskaņā ar Ādažu novada domes 2021.gada 27.aprīļa sēdes lēmumu Nr.78 „ Par nekustamo īpašumu “Dārznieki” un “Austrumdārzi” detālplānojuma atcelšanu” spēku zaudējis Ādažu novada domes 23.09.2008. lēmums Nr.130 “Par detālplānojuma Ādažu novada Ataru ciema nekustamajiem īpašumiem “Dārznieki” un “Austrumdārzi” apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr.27 “Par detālplānojuma Ādažu novada Ataru ciema nekustamajiem īpašumiem “Dārznieki” un “Austrumdārzi” grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem” izdošanu” un ar šo lēmumu apstiprinātie Ādažu novada domes 23.09.2008 saistošie noteikumi Nr.130 „Par detālplānojuma Ādažu novada Ataru ciema nekustamajiem īpašumiem “Dārznieki” un “Austrumdārzi” grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem”.

 

Paziņojums par nekustamā īpašuma Viršu ielā 13 ar kadastra apzīmējumu 8044 010 0141, Stapriņu ciemā, detālplānojuma publisko apspriešanu

Ādažu novada dome 2020. gada 24. novembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr. 230 “Par nekustamā īpašuma Viršu ielā 13 detālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai”.
Sakarā ar nepieciešamību ierobežot Covid-19 izplatību, ārkārtējās situācijas laikā nekustamā īpašuma Viršu ielā 13 detālplānojuma publiskā apspriešana notika nepilnvērtīgi, bez tam šobrīd valstī ir noteikti jauni publisko apspriešanu organizēšanas noteikumi. Tādēļ tiek izsludināts nekustamā īpašuma Viršu ielā 13 detālplānojuma publiskās apspriešanas otrais posms ar norises laiku no 2021. gada 19. aprīļa līdz 2021. gada 17. maijam.
Publiskās apspriešanas sanāksme notiks neklātienē, Microsoft Teams platformā, š.g. 5. maijā, plkst. 16.00. Aicinām savlaicīgi pārliecināties, vai jūsu datorā / mobilajās iekārtās ir instalēta Microsoft Teams aplikācija, kā arī pievienoties pasākumam sākot no plkst. 15:45. Aicinām pieteikties dalībai publiskās apspriešanas sanāksmē, nosūtot pieteikumu uz e-pasta adresi: buvvalde@adazi.lv, vismaz dienu pirms sanāksmes norises datuma, uzrādot savu vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi un tālruņa numuru, jo sanāksmē var piedalīties tikai identificētas un reģistrētas personas. Saite uz sanāksmi tiks nosūtīta reģistrētajiem dalībniekiem individuāli. Sanāksmes laikā mikrofonam jābūt izslēgtam un jautājumus varēs uzdot diskusiju paneļa veidnē (čatā).
Informācija par detālplānojuma publisko apspriešanu tiks izziņota pašvaldības tīmekļa vietnē www.adazi.lv un pašvaldības Facebook kontā, kā arī izvietota pie Ādažu novada domes Klientu apkalpošanas centra. Detālplānojuma izstrādes pamatojums: Latvijas Republikas 2014. gada 14. oktobra Ministru kabineta noteikumi Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” un Ādažu novada būvvaldes 2019. gada 5. marta sēdes lēmums Nr. BV/7-5-1/19/8. Darba mērķis: precizēt nekustamā īpašuma izmantošanu un pamatot ar to saistītu infrastruktūras objektu izvietošanu Savrupmāju apbūves teritorijā (DzS) nekustamajā īpašumā Viršu ielā 13 (kad. apz. 8044 010 0141). Veikt detālplānojuma grozījumu projekta publisko apspriešanu, lai informētu skarto nekustamo īpašumu īpašniekus par iecerētajiem detālplānojuma priekšlikumiem.
Ar detālplānojuma redakciju var iepazīties pašvaldības tīmekļa vietnē www.adazi.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv, kā arī klātienē Ādažu novada Būvvaldē Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, iepriekš piesakoties e-pastā: buvvalde@adazi.lv.
Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt līdz š.g. 17. maijam (ieskaitot) Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā LV-2164 (ievietojot domes pastkastītē pie ieejas durvīm), vai elektroniski Ādažu novada būvvaldei Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, LV-2164 vai nosūtīt elektroniski uz e-pastu buvvalde@adazi.lv. Fiziskām personām obligāti jānorāda vārds, uzvārds, dzīves vietas adrese un telefons. Juridiskām personām jānorāda reģistrācijas numurs, juridiskā adrese un darbības vietas adrese. Priekšlikumus iespējams iesūtīt arī reģistrējoties Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS), www.geolatvija.lv .

 

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Dzērvenītes” ar kadastra apzīmējumu 8044 004 0187, Birznieku ciemā, detālplānojuma publisko apspriešanu

Ādažu novada dome 2020. gada 24. novembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr. 229 “Par nekustamā īpašuma “Dzērvenītes” detālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai”.
Sakarā ar nepieciešamību ierobežot Covid-19 izplatību, ārkārtējās situācijas laikā nekustamā īpašuma “Dzērvenītes” detālplānojuma publiskā apspriešana notika nepilnvērtīgi, bez tam šobrīd valstī ir noteikti jauni publisko apspriešanu organizēšanas noteikumi. Tādēļ tiek izsludināts nekustamā īpašuma “Dzērvenītes” detālplānojuma publiskās apspriešanas otrais posms ar norises laiku no 2021. gada 19. aprīļa līdz 2021. gada 17. maijam.
Publiskās apspriešanas sanāksme notiks neklātienē, Microsoft Teams platformā, š.g. 26. aprīlī, plkst. 14.00. Aicinām savlaicīgi pārliecināties, vai jūsu datorā / mobilajās iekārtās ir instalēta Microsoft Teams aplikācija, kā arī pievienoties pasākumam sākot no plkst. 13:45. Aicinām pieteikties dalībai publiskās apspriešanas sanāksmē, nosūtot pieteikumu uz e-pasta adresi: buvvalde@adazi.lv, vismaz dienu pirms sanāksmes norises datuma, uzrādot savu vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi un tālruņa numuru, jo sanāksmē var piedalīties tikai identificētas un reģistrētas personas. Saite uz sanāksmi tiks nosūtīta reģistrētajiem dalībniekiem individuāli. Sanāksmes laikā mikrofonam jābūt izslēgtam un jautājumus varēs uzdot diskusiju paneļa veidnē (čatā).
Informācija par detālplānojuma publisko apspriešanu tiks izziņota pašvaldības tīmekļa vietnē www.adazi.lv un pašvaldības Facebook kontā, kā arī izvietota pie Ādažu novada domes Klientu apkalpošanas centra. Detālplānojuma izstrādes pamatojums: Latvijas Republikas 2014. gada 14. oktobra Ministru kabineta noteikumi Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” un Ādažu novada domes 2020. gada 28. aprīļa sēdes lēmums Nr. 85. Darba mērķis: pamatot nekustamā īpašuma “Dzērvenītes” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8044 004 0187 sadalīšanu noliktavu, transporta infrastruktūras, vieglās rūpniecības uzņēmumu un tirdzniecības un pakalpojumu objektu apbūves nolūkos un ar to saistītu infrastruktūras objektu izvietošanu, nodrošinot piekļūšanu katrai jaunveidojamai zemes vienībai un ielas veidojot kā atsevišķas zemes vienības.
Ar detālplānojuma redakciju var iepazīties pašvaldības tīmekļa vietnē www.adazi.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv, kā arī klātienē Ādažu novada Būvvaldē Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, iepriekš piesakoties e-pastā: buvvalde@adazi.lv.
Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt līdz š.g. 17. maijam (ieskaitot) Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā LV-2164 (ievietojot domes pastkastītē pie ieejas durvīm), vai elektroniski Ādažu novada būvvaldei Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, LV-2164 vai nosūtīt elektroniski uz e-pastu buvvalde@adazi.lv. Fiziskām personām obligāti jānorāda vārds, uzvārds, dzīves vietas adrese un telefons. Juridiskām personām jānorāda reģistrācijas numurs, juridiskā adrese un darbības vietas adrese. Priekšlikumus iespējams iesūtīt arī reģistrējoties Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS), www.geolatvija.lv .

 

Paziņojums par nekustamā īpašuma Āķu ielā 1 ar kadastra apzīmējumu 8044 013 0370, Baltezera ciemā, detālplānojuma publisko apspriešanu

Ādažu novada dome 2021. gada 26. janvarī ir pieņēmusi lēmumu Nr. 8 “Par nekustamā īpašuma Āķu ielā 1 detālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai”.
Sakarā ar nepieciešamību ierobežot Covid-19 izplatību, ārkārtējās situācijas laikā nekustamā īpašuma Āķu ielā 1 detālplānojuma publiskā apspriešana notika nepilnvērtīgi, bez tam šobrīd valstī ir noteikti jauni publisko apspriešanu organizēšanas noteikumi. Tādēļ tiek izsludināts nekustamā īpašuma Āķu ielā 1 detālplānojuma publiskās apspriešanas otrais posms ar norises laiku no 2021. gada 19. aprīļa līdz 2021. gada 17. maijam.
Publiskās apspriešanas sanāksme notiks neklātienē, Microsoft Teams platformā, š.g. 26. aprīlī, plkst. 16.00. Aicinām savlaicīgi pārliecināties, vai jūsu datorā / mobilajās iekārtās ir instalēta Microsoft Teams aplikācija, kā arī pievienoties pasākumam sākot no plkst. 15:45. Aicinām pieteikties dalībai publiskās apspriešanas sanāksmē, nosūtot pieteikumu uz e-pasta adresi: buvvalde@adazi.lv, vismaz dienu pirms sanāksmes norises datuma, uzrādot savu vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi un tālruņa numuru, jo sanāksmē var piedalīties tikai identificētas un reģistrētas personas. Saite uz sanāksmi tiks nosūtīta reģistrētajiem dalībniekiem individuāli. Sanāksmes laikā mikrofonam jābūt izslēgtam un jautājumus varēs uzdot diskusiju paneļa veidnē (čatā).
Informācija par detālplānojuma publisko apspriešanu tiks izziņota pašvaldības tīmekļa vietnē www.adazi.lv un pašvaldības Facebook kontā, kā arī izvietota pie Ādažu novada domes Klientu apkalpošanas centra. Detālplānojuma izstrādes pamatojums: Latvijas Republikas 2014. gada 14. oktobra Ministru kabineta noteikumi Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” un Ādažu novada domes 2019. gada 28. maija sēdes lēmums Nr. 134. Darba mērķis: pamatot zemesgabala sadalīšanu divās daļās Jauktas centra apbūves teritorijā (JC1) un ar to saistītu infrastruktūras objektu izvietošanu nekustamajā īpašumā “Pliči” (Āķu iela 1) (kad. apz. 8044 013 0370), nodrošinot piekļūšanu katrai jaunveidojamai zemes vienībai un ielas veidojot kā atsevišķas zemes vienības.
Ar detālplānojuma redakciju var iepazīties pašvaldības tīmekļa vietnē www.adazi.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv, kā arī klātienē Ādažu novada Būvvaldē Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, iepriekš piesakoties e-pastā: buvvalde@adazi.lv.
Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt līdz š.g. 17. maijam (ieskaitot) Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā LV-2164 (ievietojot domes pastkastītē pie ieejas durvīm), vai elektroniski Ādažu novada būvvaldei Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, LV-2164 vai nosūtīt elektroniski uz e-pastu buvvalde@adazi.lv. Fiziskām personām obligāti jānorāda vārds, uzvārds, dzīves vietas adrese un telefons. Juridiskām personām jānorāda reģistrācijas numurs, juridiskā adrese un darbības vietas adrese. Priekšlikumus iespējams iesūtīt arī reģistrējoties Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS), www.geolatvija.lv .

 

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

Saskaņā ar Ādažu novada domes 2021. gada 23. februāra sēdes lēmumu Nr.35 „Par atļauju izstrādāt detālplānojumu nekustamajam īpašumam “Dūņi”” ir uzsākta detālplānojuma izstrāde ar mērķi pamatot atpūtas kompleksa un kempinga treileru parka izveidi. Par detālplānojuma izstrādes vadītāju ir apstiprināts Ādažu novada teritorijas plānotājs – arhitekts Silvis Grīnbergs.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus minētā detālplānojuma izstrādei lūdzam iesniegt Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, katru darba dienu domes darba laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi būvvaldē: silvis.grinbergs@adazi.lv.

 

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

Saskaņā ar Ādažu novada domes 2021. gada 23. februāra sēdes lēmumu Nr.36 „Par atļauju izstrādāt detālplānojumu nekustamajam īpašumam “Rentnieki”” ir uzsākta detālplānojuma izstrāde ar mērķi pamatot zemesgabala sadalīšanu Savrupmāju apbūves teritorijā (DzS2). Par detālplānojuma izstrādes vadītāju ir apstiprināts Ādažu novada teritorijas plānotājs – arhitekts Silvis Grīnbergs.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus minētā detālplānojuma izstrādei lūdzam iesniegt Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, katru darba dienu domes darba laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi būvvaldē: silvis.grinbergs@adazi.lv.

 

Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu

Ādažu novada domes 2021. gada 23. februāra sēdē ir apstiprināts detālplānojums “Jaunceriņi”, Ādažu ciema, Ādažu novadā (sēdes lēmums Nr.37). Ar detālplānojuma materiāliem var iepazīties Ādažu novada būvvaldē, interneta vietnē www.adazi.lv un valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.

 

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

Saskaņā ar Ādažu novada domes 2021. gada 26. janvāra sēdes lēmumu Nr.7 „Par atļauju izstrādāt detālplānojumu nekustamajam īpašumam “Petriķēni”” ir uzsākta detālplānojumu izstrāde ar mērķi pamatot sešu zemes vienību atdalīšanu viensētu izveides nolūkos. Par detālplānojuma izstrādes vadītāju ir apstiprināts Ādažu novada teritorijas plānotājs – arhitekts Silvis Grīnbergs.
Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus minētā detālplānojuma izstrādei lūdzam iesniegt Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, katru darba dienu domes darba laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi būvvaldē: silvis.grinbergs@adazi.lv.

Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu

Ādažu novada domes 2021. gada 26.janvāra sēdē ir apstiprināts detālplānojums Krūkļu ielā 16A un Krūkļu ielā 22, Ādažu ciema, Ādažu novadā (sēdes lēmums Nr.9). Ar detālplānojuma materiāliem var iepazīties Ādažu novada būvvaldē, interneta vietnē www.adazi.lv un valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.

Paziņojums par detālplānojuma „Pliči” (Āķu iela 1) ar kadastra apzīmējumu 8044 013 0370, Ādažu novadā, Baltezera ciemā, publisko apspriešanu

Ādažu novada dome 2021.gada 26.janvārī ir pieņēmusi lēmumu Nr.8 “Par nekustamā īpašuma “Pliči” detālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai”.
Detālplānojuma „Pliči” (Āķu iela 1) ar kadastra apzīmējumu 8044 013 0370, Ādažu novadā, Baltezera ciemā, publiskās apspriešanas norises laiks ir noteikts no 2021.gada 16.februāra līdz 2021.gada 16.martam.
Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2021.gada 12.aprīlī plkst.17:00 Ādažu novada pašvaldības administratīvās ēkas muzeja telpās, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā.
!!! Sakarā ar Covid-19 izplatību valstī, ierodoties uz klātienes sanāksmi obligāti lietot mutes un deguna aizsegus. Uz sanāksmi nedrīkst ierasties, ja esat inficējies vai ir konstatējamas inficēšanās pazīmes, kā arī ja esat bijis kontaktā ar Covid-19 inficētu personu.
Ievērojot valstī noteiktos pasākumus Covid-19 izplatības ierobežošanai, ārkārtējās situācijas laikā ar detālplānojuma redakciju var iepazīties pašvaldības tīmekļa vietnē www.adazi.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv
Pēc ārkārtas situācijas izbeigšanas valstī, ar detālplānojuma redakciju varēs iepazīties klātienē Ādažu novada Būvvaldē Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, iepriekš piesakoties (tālr.Nr67996490). Elektroniskajā vidē ar detālplānojuma projektu varēs turpināt iepazīties Ādažu novada pašvaldības interneta vietnē www.adazi.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv
Rakstiskus priekšlikumus var nosūtīt Ādažu novada būvvaldei Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, LV-2164 vai nosūtīt elektroniski uz e-pastu buvvalde@adazi.lv. Priekšlikumus iespējams iesūtīt arī reģistrējoties Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS), www.geolatvija.lv .
Gadījumā, ja ārkārtas situācija valstī turpināsies pēc 6.apriļa, publiskā apspriešana tiks pagarināta līdz citam nenoteiktam laikam, lai nodrošinātu apspriešanas iespēju klātienē vismaz 2 nedēļas, kā arī publiskās apspriešanas sanāksmes norise var tikt pārcelta, lai nodrošinātu sanāksmes norisi klātienē.
Par detālplānojuma publiskās apspriešanas noteiktā termiņa un publiskās apspriešanas sanāksmes laiku un vietu izmaiņām (ja tādas būs), tiks paziņots Ādažu novada domes mājaslapā un portālā www.geolatvija.lv. Lūdzam sekot aktuālajai informācijai!

 

Paziņojums par detālplānojuma „Dzērvenītes”, nekustamā īpašuma „Dzērvenītes” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80440040187 teritorijā, Ādažu novadā, Birznieku ciemā, publiskās apspriešanas perioda pagarinājumu

 Informējam, ka 2020.gada 15.decembrī uzsāktā detālplānojuma „Dzērvenītes”, nekustamā īpašuma „Dzērvenītes” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80440040187 teritorijā, Ādažu novadā, Birznieku ciemā publiskās apspriešanas periods turpinās, ņemot vērā valstī noteikto ārkārtējās situācijas pagarinājumu.

Šobrīd publiskās apspriešanas periods tiek pagarināts uz nenoteiktu laiku, bet ne agrāk kā līdz 2021.gada 22.februārim, rēķinoties ar normatīvajos aktos noteikto prasību, ka pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentu publiskā apspriešana turpināma tikai pēc publisko pasākumu aizlieguma atcelšanas, tai skaitā detālplānojuma publisko apspriešanu, kas uzsākta ārkārtējās situācijas laikā – turpināma klātienē (ieskaitot publiskās apspriešanas sanāksmi) ne mazāk kā divas nedēļas pēc ārkārtējās situācijas atcelšanas. Periodā pēc ārkārtējās situācijas atcelšanas tiks nodrošināta arī publiskās apspriešanas sanāksme.

Ievērojot valstī noteiktos pasākumus COVID-19 izplatības ierobežošanai, ārkārtējās situācijas laikā ar detālplānojuma redakciju var iepazīties portālā www.geolatvija.lv. Rakstiskus priekšlikumus var nosūtīt Ādažu novada būvvaldei Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, LV-2164 vai nosūtīt elektroniski uz e-pastu buvvalde@adazi.lvPriekšlikumus iespējams iesūtīt arī reģistrējoties Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS), www.geolatvija.lv .

Par detālplānojuma publiskās apspriešanas noteiktā termiņa izmaiņām un, par publiskās apspriešanas sanāksmes laiku un vietu tiks paziņots Ādažu novada domes mājaslapā un portālā www.geolatvija.lv

 

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

Saskaņā ar Ādažu novada domes 2020. gada 22. decembra sēdes lēmumu Nr.257 „Par atļauju izstrādāt detālplānojuma projektu nekustamajam īpašumam “Mēnessgaismas”” ir uzsākta detālplānojumu izstrāde ar mērķi pamatot īpašuma sadalīšanu savrupmāju apbūves nolūkos.

Par detālplānojuma izstrādes vadītāju ir apstiprināts Ādažu novada teritorijas plānotājs – arhitekts Silvis Grīnbergs.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus minētā detālplānojuma izstrādei lūdzam iesniegt Ādažu novada domes pasta kastē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, katru dienu jebkurā laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi būvvaldē: silvis.grinbergs@adazi.lv.

 

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

Saskaņā ar Ādažu novada domes 2020. gada 22. decembra sēdes lēmumu Nr.256 „Par atļauju izstrādāt detālplānojuma projektu nekustamajiem īpašumiem “Ozolmuiža” un  “Ozolvilla”” ir uzsākta detālplānojumu izstrāde ar mērķi pamatot īpašuma sadalīšanu savrupmāju apbūves nolūkos.

Par detālplānojuma izstrādes vadītāju ir apstiprināts Ādažu novada teritorijas plānotājs – arhitekts Silvis Grīnbergs.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus minētā detālplānojuma izstrādei lūdzam iesniegt Ādažu novada domes pasta kastē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, katru  dienu jebkurā laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi būvvaldē: silvis.grinbergs@adazi.lv.

Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu

Ādažu novada domes 2020. gada 22. decembra sēdē ir apstiprināts detālplānojums “Oši” un “Liepas”, Divezeru ciema, Ādažu novadā (sēdes lēmums Nr.262). Ar detālplānojuma materiāliem var iepazīties Ādažu novada būvvaldē, interneta vietnē www.adazi.lv un valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.

Paziņojums par detālplānojuma „Luksti” grozījumu nekustamā īpašuma Viršu iela 13, teritorijā, Ādažu novadā, Stapriņu ciemā, publisko apspriešanu

Ādažu novada dome 2020.gada 24.novembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.230 “Par nekustamā īpašuma Viršu ielā 13 detālplānojuma grozījumu nodošanu publiskajai apspriešanai”.
Detālplānojuma „Luksti” grozījumu nekustamā īpašuma Viršu iela 13, teritorijā, Ādažu novadā, Stapriņu ciemā, publiskās apspriešanas norises laiks ir noteikts no 2020.gada 16.decembra līdz 2021.gada 14.janvārim.
Ievērojot valstī noteiktos pasākumus COVID-19 izplatības ierobežošanai, ārkārtējās situācijas laikā ar detālplānojuma redakciju var iepazīties portālā www.geolatvija.lv. Rakstiskus priekšlikumus var nosūtīt Ādažu novada būvvaldei Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, LV-2164 vai nosūtīt elektroniski uz e-pastu buvvalde@adazi.lv
Par detālplānojuma grozījumu publiskās apspriešanas noteiktā termiņa izmaiņām un par publiskās apspriešanas sanāksmes laiku/vietu tiks paziņots Ādažu novada domes mājaslapā un portālā www.geolatvija.lv.

Paziņojums par detālplānojuma „Dzērvenītes”, nekustamā īpašuma „Dzērvenītes” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80440040187 teritorijā, Ādažu novadā, Birznieku ciemā, publisko apspriešanu

Ādažu novada dome 2020.gada 24.novembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.229 “Par nekustamā īpašuma “Dzērvenītes” detālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai”.
Detālplānojuma „Dzērvenītes”, nekustamā īpašuma „Dzērvenītes” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8044 004 0187 teritorijā, Ādažu novadā, Birznieku ciemā, publiskās apspriešanas norises laiks ir noteikts no 2020.gada 15.decembra līdz 2021.gada 25.janvārim.
Ievērojot valstī noteiktos pasākumus COVID-19 izplatības ierobežošanai, ārkārtējās situācijas laikā ar detālplānojuma redakciju var iepazīties portālā www.geolatvija.lv. Rakstiskus priekšlikumus var nosūtīt Ādažu novada būvvaldei Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, LV-2164 vai nosūtīt elektroniski uz e-pastu buvvalde@adazi.lv. Priekšlikumus iespējams iesūtīt arī reģistrējoties Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS), www.geolatvija.lv .
Par detālplānojuma publiskās apspriešanas noteiktā termiņa izmaiņām un par publiskās apspriešanas sanāksmes laiku un vietu tiks paziņots Ādažu novada domes mājaslapā un portālā www.geolatvija.lv.

 

Paziņojums par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu

Saskaņā ar Ādažu novada domes 2020. gada 27. oktobra sēdes lēmumu Nr.214 „Par atļauju izstrādāt detālplānojuma grozījumu projektu nekustamajiem īpašumiem Grunduļu ielā 19 un Grunduļu ielā 21 ir uzsākta detālplānojuma projekta izstrāde ar mērķi pamatot Grunduļu ielā 19 izmantošanu savrupmāju apbūves nolūkos un zemesgabalu savstarpējo robežu pārkārtošanu.

Par detālplānojuma izstrādes vadītāju ir apstiprināts Ādažu novada teritorijas plānotājs – arhitekts Silvis Grīnbergs.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus minētā detālplānojuma izstrādei lūdzam sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi būvvaldē: silvis.grinbergs@adazi.lv.

 

Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu

Ādažu novada domes 2020. gada 27. oktobra sēdē ir apstiprināts detālplānojums “Stelpes”, Alderu ciema, Ādažu novadā (sēdes lēmums Nr.215). Ar detālplānojuma materiāliem var iepazīties Ādažu novada būvvaldē, interneta vietnē www.adazi.lv un valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.

 

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Stelpes”, Ādažos, Ādažu novadā detālplānojuma projekta publiskās apspriešanas termiņa pagarināšanu

Ādažu novada domes 2020. gada 25. februāra sēdē tika pieņemts lēmums Nr.43 „Par nekustamā īpašuma “Stelpes” detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai”. Detālplānojuma projekta publiskās apspriešanas termiņš pagarināts līdz 07.10.2020.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2020. gada 28. septembrī plkst. 17.00 Ādažu novada Būvvaldes telpās, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā. Ar detālplānojuma projektu var iepazīties Ādažu novada Būvvaldē Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, katru darba dienu, Būvvaldes darba laikā. Elektroniskajā vidē ar detālplānojuma projektu var iepazīties www.geolatvija.lv. Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus par izstrādāto detālplānojuma projektu, lūdzam iesniegt Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu no­vadā, katru darba dienu, domes darba laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi silvis.grinbergs@adazi.lv. Priekšlikumus iespējams iesūtīt līdz 2020. gada 7. oktobrim.

 

Paziņojums par detālplānojuma projekta “Asteres”, Garkalne, Ādažu novadā nodošanu publiskajai apspriešanai

Ādažu novada domes 2020. gada 28. jūlija sēdē tika pieņemts lēmums Nr.157 „Par nekustamā īpašuma “Asteres” detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai”.

Detālplānojuma projekta publiskā apspriešana notiks no 31.08.2020. līdz 25.09.2020.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2020. gada 21.septembrī plkst. 17.30 Ādažu novada Būvvaldes telpās, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā. Ar detālplānojuma projektu var iepazīties Ādažu novada Būvvaldē Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, katru darba dienu, Būvvaldes darba laikā. Elektroniskajā vidē ar detālplānojuma projektu var iepazīties Ādažu novada pašvaldības interneta vietnē www.adazi.lv. Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus par izstrādāto detālplānojuma projektu, lūdzam iesniegt Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu no­vadā, katru darba dienu, domes darba laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi silvis.grinbergs@adazi.lv. Priekšlikumus iespējams iesūtīt līdz 2020. gada 25.septembrim.
Asteres 1.redakcija komunikācijas
Asteres apbūves noteikumi

 

Paziņojums par detālplānojuma projekta Krūkļu ielā 16A un Krūkļu ielā 22, Ādažos, Ādažu novadā nodošanu publiskajai apspriešanai

Ādažu novada domes 2020. gada 28. jūlija sēdē tika pieņemts lēmums Nr.158 „Par nekustamo īpašumu Krūkļu ielā 16A un Krūkļu ielā 22 detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai”. Detālplānojuma projekta publiskā apspriešana notiks no 31.08.2020. līdz 25.09.2020.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2020. gada 21.septembrī plkst. 17.00 Ādažu novada Būvvaldes telpās, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā. Ar detālplānojuma projektu var iepazīties Ādažu novada Būvvaldē Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, katru darba dienu, Būvvaldes darba laikā. Elektroniskajā vidē ar detālplānojuma projektu var iepazīties Ādažu novada pašvaldības interneta vietnē www.adazi.lv. Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus par izstrādāto detālplānojuma projektu, lūdzam iesniegt Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu no­vadā, katru darba dienu, domes darba laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi silvis.grinbergs@adazi.lv. Priekšlikumus iespējams iesūtīt līdz 2020. gada 25.septembrim.
Krūkļu 16a un 22 apbūves noteikumi
Krūkļu komunikācija

 

Paziņojums par detālplānojuma projekta “Stelpes”, Alderos, Ādažu novadā publiskās apspriešanas termiņa pagarināšanu

Ādažu novada domes 2020. gada 25. februāra sēdē tika pieņemts lēmums Nr. 43 „Par nekustamā īpašuma “Stelpes” detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai”. Detālplānojuma projekta publiskās apspriešanas termiņš pagarināts līdz 09.07.2020.

 

Paziņojums par detālplānojuma projekta “Oši” un “Liepas”, Divezeros,  Ādažu novadā nodošanu publiskajai apspriešanai

Ādažu novada domes 2020. gada 24. marta sēdē tika pieņemts lēmums Nr. 55 „Par nekustamo īpašumu “Oši” un “Liepas” detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai”.Detālplānojuma projekta publiskā apspriešana notiks no 13.05.2020. līdz 5.07.2020.

Par publiskās apspriešanas sanāksmi tiks paziņots papildus. Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus par izstrādāto detālplānojuma projektu, lūdzam sūtīt uz adresi: Ādažu novada dome, Gaujas iela 33A, Ādaži LV-2164 vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi silvis.grinbergs@adazi.lv. Priekšlikumus iespējams iesūtīt līdz 2020. gada 5.jūlijam.

pielikums1
pielikums 2 Apbuves noteikumi
pielikums3

 

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

Saskaņā ar Ādažu novada domes 2020. gada 28. aprīļa sēdes lēmumu Nr.85 „Par atļauju izstrādāt detālplānojuma projektu nekustamajam īpašumam “Dzērvenītes”” ir uzsākta detālplānojumu izstrāde ar mērķi pamatot īpašuma sadalīšanu noliktavu, transporta infrastruktūras, vieglās rūpniecības uzņēmumu un tirdzniecības un pakalpojumu objektu apbūves nolūkos.

Par detālplānojuma izstrādes vadītāju ir apstiprināts Ādažu novada teritorijas plānotājs – arhitekts Silvis Grīnbergs.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus minētā detālplānojuma izstrādei lūdzam iesniegt Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, katru darba dienu domes darba laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi būvvaldē: silvis.grinbergs@adazi.lv.

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

Saskaņā ar Ādažu novada domes 2020. gada 28. aprīļa sēdes lēmumu Nr.88 „Par atļauju izstrādāt detālplānojuma projektu nekustamajiem īpašumiem Krūkļu ielā 16A un Krūkļu ielā 22” ir uzsākta detālplānojumu izstrāde ar mērķi pamatot īpašuma sadalīšanu un sarkano līniju precizēšanu.

Par detālplānojuma izstrādes vadītāju ir apstiprināts Ādažu novada teritorijas plānotājs – arhitekts Silvis Grīnbergs.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus minētā detālplānojuma izstrādei lūdzam iesniegt Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, katru darba dienu domes darba laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi būvvaldē: silvis.grinbergs@adazi.lv.

 

Paziņojums par detālplānojuma projekta “Oši” un “Liepas”, Divezeros, Ādažu novadā nodošanu publiskajai apspriešanai

Ādažu novada domes 2020. gada 24. marta sēdē tika pieņemts lēmums Nr. 55 „Par nekustamo īpašumu “Oši” un “Liepas” detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai”.

 

Paziņojums par domes lēmuma atcelšanu

Ādažu novada domes 2020. gada 24. marta sēdē tika pieņemts lēmums Nr.57 atcelt Ādažu novada domes 2008.gada 27.maija lēmumu Nr.71 “Par detālplānojuma Ādažu novada Kadagas ciema nekustamajiem īpašumiem „Augšvairogi” 1., 2., 3., 4. z.g. un „Mazvairogi” 1., 2., 3., 4. z.g. apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr.18 „Par detālplānojuma Ādažu novada Kadagas ciema nekustamajiem īpašumiem „Augšvairogi” 1., 2., 3., 4. z.g. un „Mazvairogi” 1., 2., 3., 4. z.g. grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem” izdošanu” un ar šo lēmumu apstiprinātos Ādažu novada domes 2008.gada 27.maija saistošos noteikumus Nr.18 „Par detālplānojuma Ādažu novada Kadagas ciema nekustamajiem īpašumiem „Augšvairogi” 1., 2., 3., 4. z.g. un „Mazvairogi” 1., 2., 3., 4. z.g. grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem”.

 

Paziņojums par detālplānojuma projekta “Stelpes”, Alderos, Ādažu novadā nodošanu publiskajai apspriešanai

Ādažu novada domes 2020. gada 25. februāra sēdē tika pieņemts lēmums Nr. 43 „Par nekustamā īpašuma “Stelpes” detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai”. Detālplānojuma projekta publiskā apspriešana notiks no 30.03.2020. līdz 30.04.2020. Ādažu novada Būvvaldes telpās, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā. Ar detālplānojuma projektu var iepazīties Ādažu novada pašvaldības interneta vietnē www.adazi.lv no 30.marta. Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus par izstrādāto detālplānojuma projektu lūdzam iesniegt Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu no­vadā, katru darba dienu, domes darba laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi silvis.grinbergs@adazi.lvPriekšlikumus iespējams iesūtīt līdz 2020. gada 30.aprīlim.

 

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

Saskaņā ar Ādažu novada domes 2020. gada 25. februāra sēdes lēmumu Nr.38 „Par atļauju izstrādāt detālplānojuma projektu nekustamajam īpašumam “Asteres”” ir uzsākta detālplānojumu izstrāde ar mērķi pamatot īpašuma sadalīšanu apbūves gabalos savrupmāju apbūves nolūkos. Par detālplānojuma izstrādes vadītāju ir apstiprināts Ādažu novada teritorijas plānotājs – arhitekts Silvis Grīnbergs. Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus minētā detālplānojuma izstrādei lūdzam iesniegt Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, katru darba dienu domes darba laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi būvvaldē: silvis.grinbergs@adazi.lv.

 

Paziņojums par detālplānojuma grozījumu apstiprināšanu

Ādažu novada domes 2020. gada 28. janvāra sēdē ir apstiprināti detālplānojuma  “Jaunbullas” grozījumi nekustamajā īpašumā Dzidrumu ielā 11, Stapriņu ciemā, Ādažu novadā (sēdes lēmums Nr.9). Ar detālplānojuma materiāliem var iepazīties Ādažu novada būvvaldē un mājas lapā www.adazi.lv un valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.

 

Paziņojums par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu

Saskaņā ar Ādažu novada domes būvvaldes 2019. gada 3. marta lēmumu BV/7-5-1/19/8 „Par atļauju izstrādāt detālplānojuma grozījumu projektu nekustamajam īpašumam Viršu ielā 13” ir uzsākta detālplānojuma grozījumu projekta izstrāde ar mērķi precizēt īpašuma izmantošanu Savrupmāju apbūves teritorijā (DzS) un pamatot ar to saistītu infrastruktūras objektu izvietošanu.

Par detālplānojuma izstrādes vadītāju ir apstiprināts Ādažu novada teritorijas plānotājs – arhitekts Silvis Grīnbergs.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus minētā detālplānojuma grozījumu izstrādei lūdzam iesniegt Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, katru darba dienu domes darba laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi būvvaldē: silvis.grinbergs@adazi.lv.

 

Paziņojums par domes lēmuma atcelšanu

Ādažu novada domes 2019. gada 26. novembra sēdē tika pieņemts lēmums Nr.214 atcelt Ādažu novada domes 2018.gada 27.novembra lēmumu Nr.252 “Par atļauju izstrādāt detālplānojuma grozījumu projektu  nekustamajam īpašumam Kroņa ielā 1”.

 

Paziņojums par detālplānojuma atcelšanu

Ādažu novada domes 2019. gada 24. septembra sēdē tika pieņemts lēmums Nr.177 atcelt Ādažu novada domes 2007.gada 27.novembra lēmumu Nr.102 “Par detālplānojuma Ādažu novada Ādažu ciema nekustamajam īpašumam “Kumelīši” apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr.44 “Par detālplānojuma Ādažu novada Ādažu ciema nekustamajam īpašumam “Kumelīši” grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem” izdošanu”.

 

Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu

Ādažu novada domes 2019. gada 27. augusta sēdē ir apstiprināts detālplānojums nekustamajam īpašumam Podnieku ielā 6, Ādažu ciemā, Ādažu novadā (sēdes lēmums Nr.153). Ar detālplānojuma materiāliem var iepazīties Ādažu novada būvvaldē, pašvaldības tīmekļa vietnē www.adazi.lv un valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.

 

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

Saskaņā ar Ādažu novada domes 2019. gada 23. jūlijā sēdes lēmumu Nr.134 „Par atļauju izstrādāt detālplānojumu nekustamajam īpašumam “Pliči” (Āķu iela 1)” ir uzsākta detālplānojuma izstrāde ar mērķi pamatot zemesgabala sadalīšanu divās daļās.

Par detālplānojuma izstrādes vadītāju ir apstiprināts Ādažu novada teritorijas plānotājs – arhitekts Silvis Grīnbergs.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus minētā detālplānojuma izstrādei lūdzam iesniegt Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, katru darba dienu domes darba laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi būvvaldē: silvis.grinbergs@adazi.lv.

 

Paziņojums par detālplānojuma projekta Dzidrumu iela 11, Stapriņos, Ādažu novadā nodošanu publiskajai apspriešanai

Ādažu novada domes 2019. gada 23. jūlija sēdē tika pieņemts lēmums Nr. 129 „Par nekustama īpašuma Dzidrumu ielā 11 detālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai”.

Detālplānojuma projekta publiskā apspriešana notiks no 30.09.2019. līdz 21.10.2019.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2019. gada 14.oktobrī plkst. 17.00 Ādažu novada Būvvaldes telpās, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā. Ar detālplānojuma projektu var iepazīties Ādažu novada Būvvaldē Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, katru darba dienu, Būvvaldes darba laikā. Elektroniskajā vidē ar detālplānojuma projektu var iepazīties Ādažu novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.adazi.lv. Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus par izstrādāto detālplānojumu, lūdzu iesniegt Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu no­vadā, katru darba dienu, domes darba laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi silvis.grinbergs@adazi.lv. Priekšlikumus iespējams iesūtīt līdz 2019. gada 21.oktobrim.

Pielikums 1
Pielikums 2 Komunikācijas

Pielikums 3 Paskaidrojuma raksts
Pielikums 4 Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

 

Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu

Ādažu novada domes 2019. gada 25. jūnija sēdē ir apstiprināts detālplānojums nekustamajam īpašumam “Mākoņi”, Ādažu ciema, Ādažu novadā (sēdes lēmums Nr.112). Ar detālplānojuma materiāliem var iepazīties Ādažu novada būvvaldē, mājas lapā www.adazi.lv un valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.

 

Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu

Ādažu novada domes 2019. gada 26. marta sēdē ir apstiprināts detālplānojums „Saulītes” un „Artēziskā aka „Podnieki””, Ādažos, Ādažu novadā (sēdes lēmums Nr.48). Ar detālplānojuma materiāliem var iepazīties Ādažu novada būvvaldē un mājas lapā www.adazi.lv un valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.
Pielikums

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

Saskaņā ar Ādažu novada domes 2019. gada 26. marta sēdes lēmumu Nr.51 „Par atļauju izstrādāt detālplānojuma projektu nekustamajiem īpašumiem Gaujas ielā 25B un “Silēni”” ir uzsākta detālplānojumu izstrāde ar mērķi pamatot īpašumu attīstību, ietverot prasības reliģiskas būves izmantošanai, aizsargdambja zemes vienības izdalīšanai, ielas koridora izdalīšanai un applūstošās teritorijas izmantošanai.

Par detālplānojuma izstrādes vadītāju ir apstiprināts Ādažu novada teritorijas plānotājs – arhitekts Silvis Grīnbergs.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus minētā detālplānojuma izstrādei lūdzam iesniegt Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, katru darba dienu domes darba laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi būvvaldē: silvis.grinbergs@adazi.lv.

 

Paziņojums par detālplānojuma projekta Kanāla iela 25b, Alderos, Ādažu novadā nodošanu publiskajai apspriešanai

Ādažu novada domes 2019. gada 26. februāra sēdē tika pieņemts lēmums Nr. 27 „Par nekustama īpašuma Kanāla ielā 25B detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai”. Detālplānojuma projekta publiskā apspriešana notiks no 20.03.2019. līdz 17.04.2019.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2019. gada 8.aprīlī plkst. 17.00 Ādažu novada Būvvaldes telpās, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā. Ar detālplānojuma projektu var iepazīties Ādažu novada Būvvaldē Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, katru darba dienu, Būvvaldes darba laikā. Elektroniskajā vidē ar detālplānojuma projektu var iepazīties Ādažu novada pašvaldības interneta vietnē www.adazi.lv. Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus par izstrādāto detālplānojuma projektu, lūdzam iesniegt Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu no­vadā, katru darba dienu, domes darba laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi silvis.grinbergs@adazi.lv. Priekšlikumus iespējams iesūtīt līdz 2019. gada 17.aprīlim.

Pielikums

 

Paziņojums par detālplānojuma projekta Podnieku iela 6, Ādažos, Ādažu novadā nodošanu publiskajai apspriešanai

Ādažu novada domes 2018. gada 27. decembra sēdē tika pieņemts lēmums Nr. 285 „Par nekustama īpašuma Podnieku ielā 6 detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai”.

Detālplānojuma projekta publiskā apspriešana notiks no 21.01.2019. līdz 15.02.2019.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2019. gada 4. februārī plkst. 17.00 Ādažu novada Būvvaldes telpās, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā. Ar detālplānojuma projektu var iepazīties Ādažu novada Būvvaldē Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, katru darba dienu, Būvvaldes darba laikā. Elektroniskajā vidē ar detālplānojuma projektu var iepazīties Ādažu novada pašvaldības interneta vietnē www.adazi.lv. Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus par izstrādāto detālplānojuma projektu, lūdzam iesniegt Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu no­vadā, katru darba dienu, domes darba laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi silvis.grinbergs@adazi.lv. Priekšlikumus iespējams iesūtīt līdz 2019. gada 15. februārim.

Paskaidrojuma raksts
Apbūves noteikumi
Transporta shēma
Teritorijas shēma

 

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu  īpašumam Kroņu ielā 1

Saskaņā ar Ādažu novada domes 2018. gada 27. novembra sēdes lēmumu Nr.252 „Par atļauju izstrādāt detālplānojuma grozījumu projektu nekustamajam īpašumam Kroņu ielā 1” ir uzsākta detālplānojuma grozījumu projekta izstrāde ar mērķi pamatot īpašuma sadalīšanu apbūves gabalos, piekļuves nodrošināšanu un atļautās izmantošanas precizēšanu Jauktas centra apbūves teritorijā.

Par detālplānojuma izstrādes vadītāju ir apstiprināts Ādažu novada teritorijas plānotājs – arhitekts Silvis Grīnbergs.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus minētā detālplānojuma izstrādei lūdzam iesniegt Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, katru darba dienu domes darba laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi būvvaldē: silvis.grinbergs@adazi.lv.

 

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu īpašumam “Oši”

Saskaņā ar Ādažu novada domes 2018. gada 27. novembra sēdes lēmumu Nr.253 „Par atļauju izstrādāt detālplānojuma projektu nekustamajam īpašumam “Oši”” ir uzsākta detālplānojuma projekta izstrāde ar mērķi detalizēt īpašuma izmantošanu Savrupmāju apbūves teritorijā.

Par detālplānojuma izstrādes vadītāju ir apstiprināts Ādažu novada teritorijas plānotājs – arhitekts Silvis Grīnbergs.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus minētā detālplānojuma izstrādei lūdzam iesniegt Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, katru darba dienu domes darba laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi būvvaldē: silvis.grinbergs@adazi.lv.

 

Paziņojums par detālplānojuma projekta „Jaunceriņi” Ādažos, Ādažu novadā nodošanu publiskajai apspriešanai

Ādažu novada domes 2018. gada 27. novembra sēdē tika pieņemts lēmums Nr.254, „Par nekustama īpašuma „Jaunceriņi” detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai”.

Detālplānojumu projekta publiskā apspriešana notiks no 20.12.2018. līdz 17.01.2019.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2019.gada 10.janvarī plkst.16.30 Ādažu novada Būvvaldes telpās, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā. Ar detālplānojuma projektu var iepazīties Ādažu novada Būvvaldē Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, katru darba dienu, Būvvaldes darba laikā. Elektroniskajā vidē ar detālplānojuma projektu var iepazīties Ādažu novada pašvaldības interneta vietnē www.adazi.lv. Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus par izstrādāto detālplānojuma projektu, lūdzam iesniegt Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu no­vadā, katru darba dienu, domes darba laikā, vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi silvis.grinbergs@adazi.lvPriekšlikumus iespējams iesūtīt līdz 2019. gada 17.janvārim.
Pielikums1
Pielikums2
Pielikums3

 

Paziņojums par detālplānojuma projekta “Mākoņi” Ādažos, Ādažu novadā nodošanu publiskajai apspriešanai

Ādažu novada Dome 2018.gada 23.oktobrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.231 “Par nekustamā īpašuma “Mākoņi” detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai”.

Detālplānojumu projekta publiskā apspriešana notiks no 20.12.2018. līdz 17.01.2019.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2019.gada 10.janvarī plkst.16.00 Ādažu novada Būvvaldes telpās, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā. Ar detālplānojuma projektu var iepazīties Ādažu novada Būvvaldē Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, katru darba dienu, Būvvaldes darba laikā. Elektroniskajā vidē ar detālplānojuma projektu var iepazīties Ādažu novada pašvaldības interneta vietnē www.adazi.lv. Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus par izstrādāto detālplānojuma projektu, lūdzam iesniegt Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu no­vadā, katru darba dienu, domes darba laikā, vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi silvis.grinbergs@adazi.lv. Priekšlikumus iespējams iesūtīt līdz 2019. gada 17.janvārim.

Pielikums

 

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

Saskaņā ar Ādažu novada domes 2018. gada 23. oktobra sēdes lēmumu Nr.230 „Par atļauju izstrādāt detālplānojuma projektu nekustamajam īpašumam “Līči”” ir uzsākta detālplānojuma izstrāde ar mērķi pamatot īpašuma sadalīšanu apbūves gabalos Jauktas centra apbūves teritorijā.

Par detālplānojuma izstrādes vadītāju ir apstiprināts Ādažu novada teritorijas plānotājs – arhitekts Silvis Grīnbergs.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus minētā detālplānojuma izstrādei lūdzam iesniegt Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, katru darba dienu domes darba laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi būvvaldē: silvis.grinbergs@adazi.lv.

 

Paziņojums par detālplānojuma publisko apspriešanu

Ādažu novada domes 2018. gada 23. oktobra sēdē tika pieņemts lēmums Nr.231, „Par nekustama īpašuma „Mākoņi” detālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

Ar izstrādāto detālplānojumu redakciju var iepazīties Ādažu novada būvvaldē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, kā arī pašvaldības mājaslapā www.adazi.lv.

 

Paziņojums par detālplānojuma atcelšanu

Ādažu novada domes 2018. gada 23. oktobra sēdē ir atcelts nekustamo īpašumu “Brieži”, “Lielpriedes”, “Ilgdimanti” un “Kalmes” detālplānojums daļai, kas attiecas uz nekustamajiem īpašumiem Jaunkūlu ielā 27 (kad. apz. 80440100197), Jaunkūlu ielā 29 (kad. apz. 8044010195) un Jaunkūlu ielā 31 (kad. apz. 8044010187) Ādažu ciemā, Ādažu novadā, (sēdes lēmums Nr.232).

 

Paziņojums par detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem „Saulītes” un „Artēziskā aka „Podnieki””, Ādažos, Ādažu novadā nodošanu publiskajai apspriešanai

Ar Ādažu novada domes 25.09.2018. lēmumu Nr.214 publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai tiek nodots Ādažu ciema nekustamo īpašumu „Saulītes” (kadastra apzīmējums 8044 011 0052) un „Artēziskā aka „Podnieki”” (kadastra apzīmējums 8044 011 0067) detālplānojuma projekts.

Detālplānojuma projekta publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2018.gada 20.novembra līdz 11.decembrim. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2018.gada 3.decembrī plkst.17.00 Ādažu novada domes Būvvaldes telpās (Gaujas ielā 33A, Ādažos).

Publiskās apspriešanas laikā ar detālplānojuma projektu iespējams iepazīties Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv, pašvaldības mājaslapā www.adazi.lv  vai Ādažu novada domē apmeklētāju pieņemšanas laikos.

Kontaktinformācija: Ādažu novada teritorijas plānotājs Silvis Grīnbergs, tālr. 67895710, e-pasts: silvis.grinbergs@adazi.lv.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus līdz šī gada 11.decembrim iespējams iesniegt vai nosūtīt pa pastu Ādažu novada domei (Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164) vai uz e pastu: buvvalde@adazi.lv, kā arī iesniegt www.geolatvija.lv.

Funkcionalā zonējuma plāns

 

Paziņojums par nekustamo īpašumu „Saulītes” un „Artēziskā aka „Podnieki”” detālplānojuma izstrādes publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksmi

2018.gada 21.decembrī plkst.16.00 Ādažu novada Būvvaldē (Gaujas iela 33A, Ādažos) notiks sanāksme, kurā tiks izskatīti nekustamo īpašumu „Saulītes” (kadastra apzīmējums 8044 011 0052) un „Artēziskā aka „Podnieki”” (kadastra apzīmējums 8044 011 0067) detālplānojuma publiskās apspriešanas laikā saņemtie institūciju atzinumi un privātpersonu priekšlikumi.

Jautājumu gadījumā lūdzam, sazināties ar detālplānojuma izstrādātāju SIA „Layout 17” arhitektu/projekta vadītāju Pēteri Stranci, tālr. 20027919, e-pasts: layout17sia@gmail.com.

 

Paziņojums par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu

Saskaņā ar Ādažu novada domes 2018. gada 28. augusta sēdes lēmumu Nr.182 „Par atļauju izstrādāt detālplānojuma projekta grozījumus nekustamajam īpašumam Dzidrumu ielā 11” ir uzsākta detālplānojuma grozījumu izstrāde ar nolūku pamatot īpašuma sadalīšanu apbūves gabalos Savrupmāju apbūves teritorijā.

Par detālplānojuma izstrādes vadītāju ir apstiprināts Ādažu novada teritorijas plānotājs – arhitekts Silvis Grīnbergs.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus minētā detālplānojuma grozījumu izstrādei lūdzam iesniegt Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, katru darba dienu domes darba laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi būvvaldē: silvis.grinbergs@adazi.lv.

 

Paziņojums par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu

Saskaņā ar Ādažu novada domes 2018. gada 24. jūlija sēdes lēmumu Nr.163 „Par atļauju izstrādāt detālplānojuma projekta grozījumus nekustamajam īpašumam “Mākoņi”” ir uzsākta detālplānojuma grozījumu izstrāde ar nolūku pamatot īpašuma sadalīšanu apbūves gabalos savrupmāju dzīvojamās apbūves zonā.

Par detālplānojuma izstrādes vadītāju ir apstiprināts Ādažu novada teritorijas plānotājs – arhitekts Silvis Grīnbergs.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus minētā detālplānojuma grozījumu izstrādei lūdzam iesniegt Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, katru darba dienu domes darba laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi būvvaldē: silvis.grinbergs@adazi.lv.

 

Paziņojums par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu

Saskaņā ar Ādažu novada domes 2018. gada 24. jūlija sēdes lēmumu Nr.162 „Par atļauju izstrādāt detālplānojuma projekta grozījumus nekustamajam īpašumam Zelmeņu ielā 17” ir uzsākta detālplānojuma grozījumu izstrāde ar nolūku precizēt Zelmeņu ielas sarkano līniju izvietojumu.

Par detālplānojuma izstrādes vadītāju ir apstiprināts Ādažu novada teritorijas plānotājs – arhitekts Silvis Grīnbergs.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus minētā detālplānojuma grozījumu izstrādei lūdzam iesniegt Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, katru darba dienu domes darba laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi būvvaldē: silvis.grinbergs@adazi.lv.

 

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Ziemeļi”

Saskaņā ar Ādažu novada domes 2018. gada 25. septembra sēdes lēmumu Nr.205 „Par atļauju izstrādāt detālplānojuma projektu nekustamajam īpašumam “Ziemeļi”” ir uzsākta detālplānojumu izstrāde ar mērķi pamatot īpašuma sadalīšanu apbūves gabalos Savrupmāju apbūves teritorijā.

Par detālplānojuma izstrādes vadītāju ir apstiprināts Ādažu novada teritorijas plānotājs – arhitekts Silvis Grīnbergs.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus minētā detālplānojuma izstrādei lūdzam iesniegt Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, katru darba dienu domes darba laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi būvvaldē: silvis.grinbergs@adazi.lv.

 

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Jaunparks”

Saskaņā ar Ādažu novada domes 2018. gada 25. septembra sēdes lēmumu Nr.206 „Par atļauju izstrādāt detālplānojuma projektu nekustamajam īpašumam “Jaunparks”” ir uzsākta detālplānojumu izstrāde ar mērķi pamatot īpašuma sadalīšanu apbūves gabalos Publiskās apbūves teritorijā.

Par detālplānojuma izstrādes vadītāju ir apstiprināts Ādažu novada teritorijas plānotājs – arhitekts Silvis Grīnbergs.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus minētā detālplānojuma izstrādei lūdzam iesniegt Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, katru darba dienu domes darba laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi būvvaldē: silvis.grinbergs@adazi.lv.

 

Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu Koku ielā

Ādažu novada domes 2018. gada 25. septembra sēdē ir apstiprināts detālplānojums Koku ielā 15,16, 17, 19 un 21, Ādažos, Ādažu novadā (sēdes lēmums Nr.207). Ar detālplānojuma materiāliem var iepazīties Ādažu novada būvvaldē un mājas lapā www.adazi.lv un valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.

 

Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu Muižas ielā

Ādažu novada domes 2018. gada 25. septembra sēdē ir apstiprināts detālplānojums Muižas ielā 2, Ādažos, Ādažu novadā (sēdes lēmums Nr.208). Ar detālplānojuma materiāliem var iepazīties Ādažu novada būvvaldē un mājas lapā www.adazi.lv un valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.

 

Paziņojums par detālplānojuma publisko apspriešanu

Ādažu novada domes 2018. gada 25. septembra sēdē tika pieņemts lēmums Nr.214, „Par nekustamo īpašumu „Saulītes” un “Artēziskā aka “Podnieki”” detālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

Ar izstrādāto detālplānojumu redakciju var iepazīties Ādažu novada būvvaldē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, kā arī pašvaldības mājaslapā www.adazi.lv un valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv teritorijas attīstības plānošanas sadaļā.

 

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu īpašumiem “Slejas” un “Jaunslejas”

Saskaņā ar Ādažu novada domes 2018. gada 27. marta sēdes lēmumu Nr.50 „Par atļauju izstrādāt detālplānojuma projektu nekustamajiem īpašumiem “Slejas” un “Jaunslejas” ir uzsākta detālplānojumu izstrāde ar nolūku pamatot zemesgabala sadalīšanu un ar to saistītu infrastruktūras objektu izvietošanu lauku apbūves zonā.

Par detālplānojuma izstrādes vadītāju ir apstiprināts Ādažu novada teritorijas plānotājs – arhitekts Silvis Grīnbergs.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus minētā detālplānojuma izstrādei lūdzam iesniegt Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, katru darba dienu domes darba laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi būvvaldē: silvis.grinbergs@adazi.lv.

 

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu īpašumam “Lazdukalni”

Saskaņā ar Ādažu novada domes 2018. gada 23. janvāri sēdes lēmumu Nr.2 „Par atļauju izstrādāt detālplānojuma projektu nekustamajam īpašumam “Lazdukalni”” ir uzsākta detālplānojumu izstrāde ar nolūku pamatot zemesgabala sadalīšanu un ar to saistītu infrastruktūras objektu izvietošanu mazstāvu apbūves zonā.

Par detālplānojuma izstrādes vadītāju ir apstiprināts Ādažu novada teritorijas plānotājs – arhitekts Silvis Grīnbergs.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus minētā detālplānojuma izstrādei lūdzam iesniegt Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, katru darba dienu domes darba laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi būvvaldē: silvis.grinbergs@adazi.lv.

 

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu īpašumiem “Saulītes”un “Artēziskā aka “Podnieki””

Saskaņā ar Ādažu novada domes 2017. gada 28. novembri sēdes lēmumu Nr.253 „Par atļauju izstrādāt detālplānojuma projektu nekustamajiem īpašumiem “Saulītes” un “Artēziskā aka “Podnieki”” ir uzsākta detālplānojumu izstrāde ar nolūku pamatot zemesgabala sadalīšanu un ar to saistītu infrastruktūras objektu izvietošanu jauktā dzīvojamās un darījumu iestāžu apbūves zonā.

Par detālplānojuma izstrādes vadītāju ir apstiprināts Ādažu novada teritorijas plānotājs – arhitekts Silvis Grīnbergs.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus minētā detālplānojuma izstrādei lūdzam iesniegt Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, katru darba dienu domes darba laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi būvvaldē: silvis.grinbergs@adazi.lv.

 

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu īpašumam “Jaunceriņi”

Saskaņā ar Ādažu novada domes 2017. gada 24. oktobri sēdes lēmumu Nr.229 „Par atļauju izstrādāt detālplānojuma projektu nekustamajam īpašumam “Jaunceriņi”” ir uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajam īpašumam “Jaunceriņi”.

Par detālplānojuma izstrādes vadītāju ir apstiprināts Ādažu novada teritorijas plānotājs – arhitekts Silvis Grīnbergs.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus minētā detālplānojuma izstrādei lūdzam iesniegt Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, katru darba dienu domes darba laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi būvvaldē: silvis.grinbergs@adazi.lv.

 

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu īpašumiem “Ābeļkrasti” un “Gaujas dārzi”

Saskaņā ar Ādažu novada domes 2017. gada 26. septembri sēdes lēmumu Nr.207 „Par atļauju izstrādāt detālplānojuma projektu īpašumiem “Ābeļkrasti” un “Gaujas dārzi”” ir uzsākta detālplānojumu izstrāde ar nolūku pamatot vasarnīcu un savrupmāju dzīvojamo apbūvi vasarnīcu un dārza māju apbūves zonā, kā arī ar to saistītu infrastruktūras objektu izvietošanu, veidojot ielas kā atsevišķas zemes vienības.

Par detālplānojuma izstrādes vadītāju ir apstiprināts Ādažu novada teritorijas plānotājs – arhitekts Silvis Grīnbergs.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus minētā detālplānojuma izstrādei lūdzam iesniegt Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, katru darba dienu domes darba laikā vai sūtīt elektroniski: silvis.grinbergs@adazi.lv.

 

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

Saskaņā ar Ādažu novada domes 2017. gada 26. septembri sēdes lēmumu Nr.210 „Par atļauju izstrādāt detālplānojuma projektu nekustamajiem īpašumiem Koku iela 15, Koku iela 16, Koku iela 17, Koku iela 19 un Koku iela 21” ir uzsākta detālplānojumu izstrāde.

Par detālplānojuma izstrādes vadītāju ir apstiprināts Ādažu novada teritorijas plānotājs – arhitekts Silvis Grīnbergs.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus minētā detālplānojuma izstrādei lūdzam iesniegt Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, katru darba dienu domes darba laikā vai sūtīt elektroniski: silvis.grinbergs@adazi.lv.

 

Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu

Ādažu novada domes 2017.gada 28.marta sēdē ir apstiprināts detālplānojums Gaujas ielas sarkano līniju precizēšanai, Ādažos, Ādažu novadā (sēdes lēmums Nr.65). Ar detālplānojuma materiāliem var iepazīties Ādažu novada būvvaldē un mājas lapā www.adazi.lv.

 

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

Saskaņā ar Ādažu novada domes 2017. gada 28. marta sēdes lēmumu Nr.63 „Par atļauju izstrādāt detālplānojuma projektu Ādažu novadā, Ādažu ciemā, Muižas iela 2” ir uzsākta detālplānojumu izstrāde ar nolūku pamatot zemesgabala sadalīšanu, piekļūšanas risinājumus un nepieciešamo inženiertehniskās apgādes infrastruktūru.

Par detālplānojuma izstrādes vadītāju ir apstiprināts Ādažu novada teritorijas plānotājs  – arhitekts Silvis Grīnbergs.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus minētā detālplānojuma izstrādei lūdzam iesniegt Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, katru darba dienu domes darba laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi būvvaldē: silvis.grinbergs@adazi.lv.

 

Paziņojums par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu

Saskaņā ar Ādažu novada domes 2017. gada 28. marta sēdes lēmumu Nr.62 „Par atļauju izstrādāt detālplānojuma grozījumu projektu Ādažu novadā, Alderu ciemā, “Stelpes”” ir uzsākta detālplānojumu grozījumu izstrāde ar nolūku pamatot jauktā dzīvojamās un darījumu iestāžu apbūves zonā atļauto apbūvi, zemesgabala sadalīšanu, piekļūšanas risinājumus un nepieciešamo inženiertehniskās apgādes infrastruktūru.

Par detālplānojuma izstrādes vadītāju ir apstiprināts Ādažu novada teritorijas plānotājs  – arhitekts Silvis Grīnbergs.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus minētā detālplānojuma izstrādei lūdzam iesniegt Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, katru darba dienu domes darba laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi būvvaldē: silvis.grinbergs@adazi.lv.

 

Paziņojums par detālplānojuma grozījumu apstiprināšanu

Ādažu novada domes 2017.gada 28.marta sēdē ir apstiprināti detālplānojuma grozījumi nekustamajam īpašumam “Ogas”, Kadagas ciema, Ādažu novadā (sēdes lēmums Nr.64). Ar detālplānojuma materiāliem var iepazīties Ādažu novada būvvaldē un mājas lapā www.adazi.lv.

 

Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu

Ādažu novada domes 2016.gada 25.oktobra sēdē ir apstiprināts detālplānojums zemes vienībām “Marikas”, “Lejasgundegas” un Priežu ielā 9, Ādažos, Ādažu novadā, (sēdes lēmums Nr.200). Ar detālplānojuma materiāliem var iepazīties Ādažu novada būvvaldē un mājas lapā www.adazi.lv.

 

Paziņojums par detālplānojuma atcelšanu

Ādažu novada domes 2016.gada 25.oktobra sēdē ir atcelts detālplānojums zemes vienībām “Jaunkārkli”, “Kārkli” un “Ādažu novada meži”, Ādažos, Ādažu novadā, (sēdes lēmums Nr.201).

 

Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu

Ādažu novada dome 23.08.2016. pieņēma lēmumu Nr.152 „Par Kadagas ciema centrālās daļas detālplānojuma projekta apstiprināšanu”. Ar detālplānojumu var iepazīties Ādažu novada Būvvaldē, pašvaldības mājas lapā www.adazi.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv

 

Paziņojums par Ādažu ciema nekustamo īpašumu  “Marikas”, “Lejasgundegas” un Priežu iela 9 detālplānojuma projekta publisko apspriešanu

 1. gada 31. maijā Ādažu novada dome pieņēma lēmumu Nr.104 “Par nekustamo īpašumu “Marikas”, “Lejasgundegas” un Priežu iela 9 detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai”.
  Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2016. gada 17. jūnija līdz 2016. gada 15. jūlijam.
  Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2016. gada 27. jūnijā plkst. 17:00. Ādažu novada Būvvaldes telpās, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā.
  Ar detālplānojuma projektu klātienē var iepazīties Ādažu novada Būvvaldē Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, katru darba dienu, Būvvaldes darba laikā.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus par izstrādāto detālplānojuma projektu, lūdzam iesniegt Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, katru darba dienu, domes darba laikā, vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi silvis.grinbergs@adazi.lv . Priekšlikumus iespējams iesūtīt līdz 2016. gada 15. jūlijam.

Paziņojums par Kadagas ciema centrālās daļas detālplānojuma projekta publisko apspriešanu
 1. gada 31. maijā Ādažu novada dome pieņēma lēmumu Nr.105 “Par Kadagas ciema centrālās daļas detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai”.
  Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2016. gada 17. jūnija līdz 2016. gada 15. jūlijam.
  Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2016. gada 4. jūlijā plkst. 17:00. Ādažu novada Būvvaldes telpās, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā.
  Ar detālplānojuma projektu var iepazīties Ādažu novada Būvvaldē Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, katru darba dienu, Būvvaldes darba laikā. Elektroniskajā vidē ar lokālplānojuma projektu var iepazīties Ādažu novada pašvaldības interneta vietnē www.adazi.lv.
  Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus par izstrādāto detālplānojuma projektu, lūdzam iesniegt Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, katru darba dienu, domes darba laikā, vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi silvis.grinbergs@adazi.lv. Priekšlikumus iespējams iesūtīt līdz 2016. gada 15. jūlijam.

Atļautās izmantošanas plāns

Robežu pārkārtošanas plāns

Kopsavilkums par izstrādes procesu

Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

Paskaidrojuma raksts

Satiksmes organizācijas plāns

Sarkano līniju plāns

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

Saskaņā ar Ādažu novada domes 2016. gada 26. janvāra sēdes lēmumu Nr.1 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu Gaujas ielas sarkano līniju precizēšanai posmā no Rīgas gatves līdz Attekas ielai” ir uzsākta detālplānojumu izstrāde ar nolūku precizēt Gaujas ielas sarkanās līnijas.
Par detālplānojuma izstrādes vadītāju ir apstiprināts Ādažu novada teritorijas plānotājs – arhitekts Silvis Grīnbergs.
Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus minētā detālplānojuma izstrādei lūdzam iesniegt Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, katru darba dienu domes darba laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi būvvaldē: silvis.grinbergs@adazi.lv.

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

Saskaņā ar Ādažu novada domes 2016. gada 26. janvāra sēdes lēmumu Nr.2 „Par atļauju izstrādāt detālplānojuma projektu nekustamajiem īpašumiem „Marikas” un Priežu ielā 9” ir uzsākta detālplānojumu izstrāde ar nolūku pamatot zemesgabalu sadalīšanu un savstarpējo robežu pārkārtošanu savrupmāju izvietošanai mežaparka apbūves zonā.
Par detālplānojuma izstrādes vadītāju ir apstiprināts Ādažu novada teritorijas plānotājs – arhitekts Silvis Grīnbergs.
Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus minētā detālplānojuma izstrādei lūdzam iesniegt Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, katru darba dienu domes darba laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi būvvaldē: silvis.grinbergs@adazi.lv.

Paziņojums par detālplānojuma publisko apspriešanu

Saskaņā ar Ādažu novada domes 2016. gada 26. jūlijā lēmumu Nr.3 publiskajai apspriešanai tiek nodots nekustamā īpašuma „Ogas” (kad.apz. 8044 005 0129) detālplānojuma projekts, kas atrodas Ādažu novada Kadagas ciemā.
Sabiedriskā apspriešana norisināsies no š.g. 16. februāra līdz 08. martam.
Ar detālplānojuma projektu var iepazīties Ādažu novada būvvaldē Gaujas ielā 33A (2. stāvā), Ādažos pirmdienās plkst. 10.00-13.00; 13.45-18.00, ceturtdienās plkst. 8.00-13.00; 13.45-17.00.
Sabiedriskās apspriešanas sanāksme tiks organizēta 2016. gada 29. februārī Ādažu novada būvvaldes telpās plkst. 17.00.

Paziņojums par Kadagas ciema centrālās daļas detālplānojuma projekta publisko apspriešanu
 1. gada 24. novembrī Ādažu novada dome pieņēma lēmumu Nr.215 “Par Kadagas ciema centrālās daļas detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai”.
  Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2015. gada 16. decembra līdz 2016. gada 18. janvārim.
  Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2016. gada 11. janvārī plkst. 17.00 Ādažu novada Būvvaldes telpās, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā.
  Ar detālplānojuma projektu var iepazīties Ādažu novada domes mājaslapā www.adazi.lv vai Ādažu novada Būvvaldē Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, katru darba dienu, Būvvaldes darba laikā. Detālplānojuma teritorijā ir izvietots informatīvais stends par projekta risinājumiem.
  Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus par izstrādāto detālplānojuma projektu, lūdzam iesniegt Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, katru darba dienu, domes darba laikā, vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi silvis.grinbergs@adazi.lv līdz 2016. gada 18. janvārim.

25.janvārī plkst.17.00 Ādažu novada Būvvaldes telpās, Gaujas ielā 33A, Ādažos notiks Kadagas ciema centrālās daļas detālplānojuma projekta publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksme.
Aicinām visus interesentus piedalīties!

Fails1

Fails2

Fails 3

Vairāk faili

Paziņojums par zemes vienības „Jaunlilavas” detālplānojuma projekta apstiprināšanu

Ādažu novada domes 24.11.2015. sēdē ir apstiprināts Ādažu novada Kadagas ciema nekustamā īpašuma „Veclilavas” zemes vienība „Jaunlilavas” detālplānojums (sēdes lēmums Nr.216). Ar detālplānojumu var iepazīties Ādažu novada būvvaldē un mājas lapā www.adazi.lv.

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

Saskaņā ar Ādažu novada domes 2015. gada 27. oktobra sēdes lēmumu Nr.195 „Par atļauju izstrādāt detālplānojuma grozījumu projektu Ādažu novadā, Kadagas ciemā, „Ogas”, ir uzsākta detālplānojumu grozījumu izstrāde ar nolūku pamatot zemesgabala sadalīšanu savrupmāju izvietošanai lauku apbūves zonā, kā arī ar to saistītu infrastruktūras objektu izvietošanu.
Par detālplānojuma izstrādes vadītāju ir apstiprināts Ādažu novada teritorijas plānotājs Andrejs Petskojs.
Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus minētā detālplānojuma izstrādei lūdzam iesniegt Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, katru darba dienu domes darba laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi būvvaldē: andrejs.petskojs@adazi.lv.

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

Saskaņā ar Ādažu novada domes 2015. gada 22. septembra sēdes lēmumu Nr.163 „Par atļauju izstrādāt detālplānojuma projektu nekustamajam īpašumam Ādažu novadā, Baltezera ciemā, „Gauri””, ir uzsākta detālplānojumu izstrāde ar nolūku pamatot zemesgabala sadalīšanu savrupmāju izvietošanai mežaparka apbūves zonā.
Par detālplānojuma izstrādes vadītāju ir apstiprināts Ādažu novada teritorijas plānotājs Silvis Grīnbergs.
Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus minētā detālplānojuma izstrādei lūdzam iesniegt Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, katru darba dienu domes darba laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi būvvaldē: silvis.grinbergs@adazi.lv.

Paziņojums par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu

Saskaņā ar Ādažu novada domes 2015. gada 25. augusta sēdes lēmumu Nr.147 „Par atļauju izstrādāt detālplānojuma grozījumu projektu Ādažu novadā, Baltezera ciemā, „Baltkrasti”, „Čiekurkrasti”, „Avijas”, „Stabiņi” un „Kalndores” 3.z.g.  ir uzsākta detālplānojumu grozījumu izstrāde ar nolūku pamatot zemesgabala sadalīšanu viesu māju un rekreācijas teritoriju izvietošanai mežaparka apbūves zonā.
Par detālplānojuma grozījumu izstrādes vadītāju ir apstiprināts Ādažu novada teritorijas plānotājs Silvis Grīnbergs.
Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus minētā detālplānojuma izstrādei lūdzam iesniegt Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, katru darba dienu domes darba laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi būvvaldē: silvis.grinbergs@adazi.lv.

Paziņojums par detālplānojuma publisko apspriešanu

Saskaņā ar Ādažu novada domes 2015. gada 28. jūlijā lēmumu Nr. 128 publiskajai apspriešanai  tiek nodots nekustamā īpašuma „Veclilavas” 2.z.v. (kad.apz. 8044 005 0036) detālplānojuma projekts, kas atrodas Ādažu novada Kadagas ciemā.
Sabiedriskā apspriešana norisināsies no š.g. 16. septembra līdz 13. oktobrim.
Ar detālplānojuma projektu var iepazīties Ādažu novada būvvaldē Gaujas ielā 33A (2. stāvā), Ādažos, LV-2164 pirmdienās plkst. 10.00-13.00; 13.45-18.00, ceturtdienās plkst 8.00-13.00; 13.45-17.00.
Sabiedriskās apspriešanas sanāksme tiks organizēta 2015. gada 28. septembrī Ādažu novada būvvaldes telpās plkst. 17.00.

Paziņojums par nekustamo īpašumu „Nūrnieki” un „Ziedoņi” detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai

Ādažu novada dome  2014.gada 23.decembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.269 „Par Ādažu novada Ādažu ciema nekustamo īpašumu „Nūrnieki” un „Ziedoņi” detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai”. Detālplānojuma projekts ir izstrādāts ar nolūku pamatot zemesgabalu sadalīšanu un savrupmāju apbūves iespējas mežaparka apbūves zonā.
Ar detālplānojuma redakciju var iepazīties Ādažu novada domes mājaslapā www.adazi.lv, kā arī Ādažu novada būvvaldē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, apmeklētāju pieņemšanas laikā.
Detālplānojuma projekta publiskās apspriešanas termiņš ir pagarināts līdz 2015.gada 27.februārim. Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus par detālplānojuma projektu var iesniegt Ādažu novada būvvaldē, vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi silvis.grinbergs@adazi.lv līdz 2015.gada 27.februārim.

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

Saskaņā ar Ādažu novada domes 2014. gada 25. novembra sēdes lēmumu Nr. 249 „Par atļauju izstrādāt detālplānojuma projektu Ādažu novadā, Kadagas ciemā, „Veclilavas” 2.z.v., ir uzsākta detālplānojumu izstrāde ar nolūku pamatot zemesgabala sadalīšanu mežaparka apbūves nolūkos saskaņā ar Ādažu novada teritorijas plānojumu.

Par detālplānojuma izstrādes vadītāju ir apstiprināts Ādažu novada teritorijas plānotājs Silvis Grīnbergs.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus minētā detālplānojuma izstrādei lūdzam iesniegt Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, katru darba dienu domes darba laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi būvvaldē: silvis.grinbergs@adazi.lv.

Paziņojums par nekustamo īpašumu „Intas” un „Alises” detālplānojuma grozījumu projekta apstiprināšanu

Ādažu novada dome 2014. gada 25.novembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr. 251 „Par Ādažu novada Stapriņu ciema nekustamo īpašumu „Intas” un „Alises” detālplānojuma grozījumu projekta apstiprināšanu”. Ar apstiprināto detālplānojuma grozījumu projektu var iepazīties Ādažu novada būvvaldē Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, pašvaldības darba laikā.

Apbūves noteikumi

Grozījumu pamatojums

Shēma1

Shēma2

Shēma3

Shēma4

Shēma5

Shēma6

Shēma7

Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu

Ādažu novada domes 2014. gada 25. novembra sēdē ir apstiprināts detālplānojums nekustamajam īpašumam „Mākoņi”, Ādažos, Ādažu novadā (sēdes lēmums Nr. 252). Ar detālplānojuma materiāliem var iepazīties Ādažu novada būvvaldē un mājas lapā www.adazi.lv.

Apbūves noteikumi

Grafiskā daļa

Paziņojums par nekustamo īpašumu „Intas” un „Alises” detālplānojuma grozījumu projekta nodošanu publiskajai apspriešanai

Ādažu novada dome  2014.gada 23.septembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.204 „Par Ādažu novada Stapriņu ciema nekustamo īpašumu „Intas” un „Alises” detālplānojuma grozījumu projekta nodošanu publiskajai apspriešanai”. Detālplānojuma grozījumu projekts ir izstrādāts ar nolūku pamatot izmaiņas spēkā esošajā detālplānojumā, projekta teritorijā ietverot autoceļa V47 posmu no detālplānojuma teritorijas līdz autoceļam A1.

Ar detālplānojuma grozījumu redakciju var iepazīties Ādažu novada domes mājaslapā www.adazi.lv, kā arī Ādažu novada būvvaldē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, apmeklētāju pieņemšanas laikā.

Detālplānojuma projekta publiskās apspriešanas termiņš ir noteikts no 2014.gada 15.oktobra līdz 5.novembrim. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2014.gada 30.oktobrī pulksten 16.00 Ādažu novada būvvaldē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā. Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus par detālplānojuma projektu var iesniegt Ādažu novada būvvaldē, vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresisilvis.grinbergs@adazi.lv

Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu

Ādažu novada domes 2014.gada 23.septembra sēdē ir apstiprināts detālplānojums īpašumiem “Sauleslejas” un “Augšnagaiņi”, Birzniekos, Ādažu novadā (sēdes lēmums Nr.205). Ar detālplānojuma materiāliem var iepazīties Ādažu novada būvvaldē un mājas lapā www.adazi.lv.

Paziņojums par detālplānojuma grozījumu apstiprināšanu

2014.gada 26.augustā Ādažu novada dome ir pieņēmusi lēmumu Nr.189 „Par detālplānojuma Ādažu novada Ādažu ciema nekustamā īpašumā „Dailas” detālplānojuma grozījumu projekta apstiprināšanu. Ar izstrādāto detālplānojumu iespējams iepazīties Ādažu novada Būvvaldē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, domes darba laikā un pašvaldības interneta vietnē www.adazi.lv.

Apbūves noteikumi

Grafiskā daļa

Paziņojums par atļauju turpināt izstrādāt detālplānojuma projektu

Saskaņā ar Ādažu novada domes Ādažu novada domes 2014.gada 26.augusta sēdes lēmumu Nr.190 „Par atļauju turpināt izstrādāt detālplānojuma projektu nekustamajiem īpašumiem „Nūrnieki” un „Ziedoņi”” un jauna darba uzdevuma izsniegšanu, ir atļauts turpināt detālplānojumu izstrādi teritorijā ar nolūku pamatot zemesgabalu sadalīšanu un savrupmāju apbūves iespējas mežaparka apbūves zonā nekustamajos īpašumos „Nūrnieki” (kad. apz. Nr.8044 008 0134 un 8044 008 0383) un „Ziedoņi” (kad. apz. Nr.8044 008 0139).

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus minētā detālplānojuma izstrādei lūdzam iesniegt Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, katru darba dienu domes darba laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi būvvaldē: silvis.grinbergs@adazi.lv

Paziņojums par detālplānojuma publisko apspriešanu

Saskaņā ar Ādažu novada domes 2014. gada 22. jūlijā lēmumu Nr. 165 publiskajai apspriešanai  tiek nodots nekustamā īpašuma “Mākoņi” (kad.apz. 8044 008 0396) detālplānojuma projekts, kas atrodas Ādažu novada Ādažu ciemā.

Sabiedriskā apspriešana norisināsies no š.g. 18. augusta līdz 8. septembrim.

Ar detālplānojuma projektu var iepazīties SIA “M un M risinājumi” telpās darba dienās no plkst. 09.00 līdz 17.00, Struktoru ielā 14a-207a, Rīgā LV-1039, kā arī Ādažu novada būvvaldē Gaujas ielā 33A (2. stāvā), Ādažos, LV-2164 pirmdienās plkst. 10.00-13.00; 13.45-18.00, ceturtdienās plkst 8.00-13.00; 13.45-17.00.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme tiks organizēta 2014. gada 4. septembrī Ādažu novada būvvaldes telpās plkst. 16.00.

Paziņojums par detālplānojuma publisko apspriešanu

Saskaņā ar Ādažu novada domes 2014.gada 30.jūnijā lēmumu Nr.144 tiek nodots publiskajai apspriešanai Ādažu novada Birznieku ciema nekustamo īpašumu “Sauleslejas” (kad.apz. 8044 004 0100) un “Augšnagaiņi” (kad.apz. 8044 004 0102) detālplānojuma projekts.

Sabiedriskā apspriešana norisināsies no š.g. 21.jūlija līdz 11.augustam.

Ar detālplānojuma projektu var iepazīties SIA “M un M risinājumi” telpās darba dienās no plkst. 09:00 līdz 17:00, Struktoru ielā 14a-207a, Rīgā LV-1039, kā arī Ādažu novada Būvvaldē Gaujas ielā 33A (2. stāvā), Ādažos, LV-2164 pirmdienās plkst. 10:00 – 13:00; 13:45 – 18:00, ceturtdienās plkst 08:00 – 13:00; 13:45 – 17:00.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme tiks organizēta 2014.gada 7.augustā Ādažu novada Būvvaldes telpās plkst. 15:00.

Paziņojums par detālplānojuma grozījumu apstiprināšanu

2014.gada 22.aprīlī Ādažu novada dome ir pieņēmusi lēmumu Nr.98 par detālplānojuma Ādažu novada Ādažu ciema nekustamā īpašumā Vējupes ielā 43 detālplānojuma grozījumu projekta apstiprināšanu. Ar izstrādāto detālplānojumu iespējams iepazīties Ādažu novada Būvvaldē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, domes darba laikā un pašvaldības interneta vietnē www.adazi.lv.

Paziņojums par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu

Pamatojoties uz Ādažu novada domes 2014.gada 22.aprīļa sēdes lēmumu Nr.94, ir uzsākta detālplānojuma grozījumu izstrāde īpašumiem „Intas” un „Alises”. Detālplānojuma izstrādes vadītājs Silvis Grīnbergs. Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus par detālplānojumu var iesniegt Ādažu novada domē, iesniegumā norādot vārdu, uzvārdu un adresi, bet juridiskajām personām – nosaukumu, adresi un reģistrācijas Nr.

Paziņojums par detālplānojuma grozījumu publisko apspriešanu

Saskaņā ar Ādažu novada domes 2014.gada 22.aprīļa lēmumu Nr.97 tiek nodots publiskajai apspriešanai Ādažu novada Ādažu ciema nekustamā īpašuma „Dailas” detālplānojuma grozījumu projekts.

Sabiedriskā apspriešana norisināsies no š.g. 12.maija līdz 12.jūnijam.

Ar detālplānojuma projektu var iepazīties Ādažu novada Būvvaldē Gaujas ielā 33A (2. stāvā), Ādažos, LV-2164 pirmdienās plkst. 10:00 – 13:00; 13:45 – 18:00, ceturtdienās plkst. 08:00 – 13:00; 13:45 – 17:00.

Tālrunis informācijai: 29149366.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme tiks organizēta 2014.gada 2.jūnijā Ādažu novada Būvvaldes telpās plkst.17:00.

Paziņojums par detālplānojuma precizēšanu

2014.gada 22.aprīlī Ādažu novada dome ir pieņēmusi lēmumu Nr.99 par nekustamā īpašuma „Dārtas” detālplānojumā noteikto būvlaižu precizēšanu Ādažu novada Ādažu ciema nekustamajā īpašumā Priežu ielā 7, nosakot, ka būvlaižu minimālais attālums no kaimiņu zemesgabalu robežām nedrīkst būt mazāks par 6,0 m.

Paziņojums par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu

Pamatojoties uz Ādažu novada domes 2014.gada 25.marta sēdes lēmumu Nr.68, ir uzsākta detālplānojuma grozījumu izstrāde īpašumam „Sauleslejas” ar kadastra apz. 8044 004 0100, iekļaujot grozījumu projektā arī īpašumu „Augšnagaiņi” ar kadastra apz. 8044 004 0102. Detālplānojuma izstrādes vadītājs Silvis Grīnbergs. Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus par detālplānojumu var iesniegt Ādažu novada domē, iesniegumā norādot vārdu, uzvārdu un adresi, bet juridiskajām personām – nosaukumu, adresi un reģistrācijas Nr.

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

Saskaņā ar Ādažu novada domes 2014.gada 25.marta sēdes lēmumu Nr.66 „Par atļauju izstrādāt detālplānojuma projektu Ādažu novadā, Kadagas ciema centrālai daļai”, ir uzsākta detālplānojumu izstrāde ar nolūku pamatot dzīvojamās un publiskās apbūves izvietošanu saskaņā ar Ādažu novada teritorijas plānojumu.

Par detālplānojuma izstrādes vadītāju ir apstiprināts Ādažu novada teritorijas plānotājs Silvis Grīnbergs.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus minētā detālplānojuma izstrādei lūdzam iesniegt Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, katru darba dienu domes darba laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi būvvaldē: silvis.grinbergs@adazi.lv

Paziņojums par detālplānojuma publisko apspriešanu

Saskaņā ar Ādažu novada domes 2014.gada 25.marta lēmumu Nr.67 tiek nodots publiskajai apspriešanai nekustamo īpašumu „Kaijas” (kad.apz. 8044 013 0002), „Lagūnas” (kad.apz. 8044 013 0288) un „Lācīši” (kas.apz. 8044 013 0391) Ādažu novada Baltezera ciema detālplānojuma projekts.

Sabiedriskā apspriešana norisināsies no š.g. 16.aprīļa līdz 16.maijam.

Ar detālplānojuma projektu var iepazīties SIA „AB ARHO” telpās darba dienās no plkst. 09:00 līdz 17:00, Ganību dambī 30A, Rīgā LV-1005, kā arī Ādažu novada Būvvaldē Gaujas ielā 33A (2. stāvā), Ādažos, LV-2164 pirmdienās plkst. 10:00 – 13:00; 13:45 – 18:00, ceturtdienās plkst 08:00 – 13:00; 13:45 – 17:00.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme tiks organizēta 2014.gada 8.maijā aprīlī Ādažu novada Būvvaldes telpās no 15:00 līdz 17:00.

Paziņojums par nekustamā īpašuma Vējupes ielā 43 detālplānojuma grozījumu projekta publiskās apspriešanas pagarināšanu

Ādažu novada Ādažu ciema nekustamā īpašuma Vējupes ielā 43 detālplānojuma grozījumu projekta publiskā apspriešana tiek pagarināta līdz 31.03.2014.

Ar precizēto detālplānojuma grozījumu projektu var iepazīties līdz 31.03.2014.:

 • Ādažu novada būvvaldē Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, katru darba dienu, būvvaldes darba laikā;
 • Ādažu novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.adazi.lv.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus par detālplānojuma grozījumu projektu var iesniegt Ādažu novada domē līdz 31.03.2014., iesniegumā norādot vārdu, uzvārdu un adresi, bet juridiskajām personām – nosaukumu, adresi un reģistrācijas Nr. Neskaidrību gadījumā iespējams griezties Ādažu no­vada būvvaldē, būvvaldes darba laikā vai SIA „Reģionālie projekti” Rūpniecības ielā 32B-502, Rīgā, iepriekš piezvanot pa tālr.67320809. Tiks pieņemti rakstiski iesniegumi un priekšlikumi, kas iesniegti līdz publiskās apspriešanas beigām.

Pielikums1

Pielikums2

Pielikums3

Paziņojums

Ādažu novada dome paziņo, ka ar 2014.g. 25.februāra domes sēdes lēmumu Nr.35 ir nodots publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai nekustamo īpašumu “PETRIĶĒNI”, “PETRIĶI”, “JAUNSLEJAS”, “SLEJAS” 1.un 2. z.v. detālplānojuma projekts.

Publiskā apspriešana notiks no 2014.g. 17.marta līdz 11.aprīlim, bet apspriešanas sanāksme notiks 27.martā, plkst. 16.00 – 17.00, Ādažu novada būvvaldes telpās. Publiskās apspriešanas izvērtēšanai nodotie materiāli pieejami Ādažu novada būvvaldē.

Rakstiskus priekšlikumus līdz minētajam termiņam: 11.aprīlim, lūdzu iesniegt Ādažu novada būvvaldē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, LV-2164. Pieņemšanas laiks: Pirmdienās no plkst. 10.00 līdz 18.00; Ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, citās darba dienās pieteikties pa tālruni 67996490.

Paziņojums

Ādažu novada domes 2014.gada 25.februāra sēdē ir apstiprināts detālplānojums īpašumam Lāceņu ielā 1, Kadagā, Ādažu novadā (sēdes lēmums Nr.34). Ar detālplānojumu materiāliem var iepazīties Ādažu novada būvvaldē un mājas lapā www.adazi.lv.

Apbūves noteikumi

Grafiska daļa

Paziņojums par detālplānojuma īstenošanas kārtības precizēšanu

Saskaņā ar Ādažu novada domes Ādažu novada domes 2014.gada 28.janvārī sēdes lēmumiem Nr.14 „Par nekustamo īpašumu „Vālodzītes”, „Vīgriezes”, „Rītarasas” un „Saulespļava” detālplānojuma īstenošanas kārtības precizēšanu” ar mērķi attīstīt pa kārtām detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem „Vālodzītes”, „Vīgriezes”, „Rītarasas” un „Saulespļava” teritoriju.

Paziņojums par detālplānojuma īstenošanas kārtības precizēšanu

Saskaņā ar Ādažu novada domes 2014.gada 28.janvāra sēdes lēmumu Nr.15 „Par nekustamo īpašumu „Ķurzuļi”, „Zābaki”, „Pēči”, „Avotiņi”, „Dienvidi” un „Pūpēži” detālplānojuma īstenošanas kārtības precizēšanu” ar mērķi attīstīt pa kārtām detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem „Ķurzuļi”, „Zābaki”, „Pēči”, „Avotiņi”, „Dienvidi” un „Pūpēži” teritoriju.

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

Saskaņā ar Ādažu novada domes 2013.gada 22.oktobra sēdes lēmumiem Nr.231 „Par atļauju izstrādāt detālplānojuma projektu nekustamajam īpašumam Ādažu novadā, Ādažu ciemā „Gaujaspūces” un Nr.232 „Par darba uzdevuma apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Gaujaspūces” detālplānojuma projekta izstrādāšanai”, ir uzsākta detālplānojumu izstrāde ar nolūku pamatot zemesgabalu sadalīšanu un savstarpējo robežu pārkārtošanu nekustamā īpašumā „Gaujaspūces” (kadastra apzīmējumi Nr.8044 008 0277 un 8044 008 0156).

Par detālplānojuma izstrādes vadītāju ir apstiprināts Ādažu novada teritorijas plānotājs Silvis Grīnbergs.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus minētā detālplānojuma izstrādei lūdzam iesniegt Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, katru darba dienu domes darba laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi būvvaldē: silvis.grinbergs@adazi.lv.

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

Saskaņā ar Ādažu novada domes 2013.gada 26.februārī sēdes lēmumiem Nr.47 „Par atļauju izstrādāt detālplānojuma projektu nekustamajam īpašumam Ādažu novadā, Ādažu ciemā „Mākoņi” un Nr.48 „Par darba uzdevuma apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Mākoņi” detālplānojuma projekta izstrādāšanai”, ir uzsākta detālplānojuma izstrāde ar nolūku pamatot zemesgabala sadalīšanu savrupmāju apbūves nolūkos nekustamā īpašumā „Mākoņi” (kadastra apzīmējuma Nr.8044 008 0396).

Par detālplānojuma izstrādes vadītāju ir apstiprināts Ādažu novada teritorijas plānotājs Silvis Grīnbergs.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus minētā detālplānojuma izstrādei lūdzam iesniegt Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, katru darba dienu domes darba laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi būvvaldē: silvis.grinbergs@adazi.lv.

Paziņojums par detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu

Ādažu novada dome 24.09.2013. ir pieņēmusi lēmumu Nr.198 „Par atļauju izstrādāt detālplānojuma grozījumu projektu nekustamajam īpašumam Ādažu novadā, Ādažu ciemā, Vējupes ielā 43”.
Detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes mērķis – pamatot izmaiņas spēkā esošajā detālplānojumā nekustamajā īpašumā Vējupes ielā 43 (kad.apz. 8044 008 0333), atļautajā izmantošanā iekļaujot savrupmāju un dvīņu māju apbūves iespējas, kā arī ar to saistītu infrastruktūras objektu izvietošanu, ielas paredzot kā atsevišķas zemes vienības.
Detālplānojuma grozījumu projektu izstrādā SIA „Reģionālie projekti”, izstrādes vadītājs – Ādažu novada teritorijas plānotājs Silvis Grīnbergs.
Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus minētā detālplānojuma grozījumu projekta izstrādei lūdzam iesniegt Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, katru darba dienu domes darba laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi būvvaldē: silvis.grinbergs@adazi.lv.

Paziņojums par detālplānojuma projekta publisko apspriešanu

Pamatojoties uz Ādažu novada domes 2013.gada 24.septembra sēdes lēmumu Nr.199, ir uzsākta detālplānojuma projekta publiskā apspriešana nekustamam īpašumam „Mālnieki” (kad.apz. 8044 011 0058), Ādažu ciemā, Ādažu novadā. Publiskās apspriešanas laiks no 2013.gada 16. oktobra līdz 07. novembrim, kuras laikā detālplānojuma projekts būs izstādīts Ādažu novada būvvaldes telpās. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 21. oktobrī plkst. 16:00 Ādažu novada būvvaldes telpās, Gaujas ielā 33A, Ādažos. Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus par detālplānojuma projektu var iesniegt Ādažu novada domē no 2013.gada 16. oktobra līdz 07. novembrim, iesniegumā norādot vārdu, uzvārdu un adresi, bet juridiskajām personām – nosaukumu, adresi un reģistrācijas Nr.

Pielikums1 ,

Pielikums2

Paziņojums par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu

Saskaņā ar Ādažu novada domes 2013.gada 23.jūlija sēdes lēmumiem Nr.142 „Par atļauju izstrādāt detālplānojuma grozījumu projektu nekustamajam īpašumam Ādažu novadā, Ādažu ciemā „Dailas” un Nr.143 „Par darba uzdevuma apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Dailas” detālplānojuma grozījumu projekta izstrādāšanai”, ir uzsākta detālplānojumu grozījumu izstrāde nekustamā īpašumā „Dailas” (kadastra apzīmējuma Nr.8044 011 0033) teritorijā ar mērķi veikt izmaiņas spēkā esošajā detālplānojumā, kā arī ar tām saistītu infrastruktūras objektu izvietošanu.

Par detālplānojuma grozījumu izstrādes vadītāju ir apstiprināts Ādažu novada teritorijas plānotājs Silvis Grīnbergs.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus minētā detālplānojuma grozījumu izstrādei lūdzam iesniegt Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, katru darba dienu domes darba laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi būvvaldē: silvis.grinbergs@adazi.lv.

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

Ādažu novada dome 23.07.2013. ir pieņēmusi lēmumu Nr.140 „Par atļauju izstrādāt detālplānojuma projektu nekustamajam īpašumam Ādažu novadā, Baltezera ciemā, Baltezera ielā 43″. Detālplānojuma izstrādes mērķis – pamatot zemesgabala sadalīšanu un apbūves noteikumu detalizāciju nekustamajā īpašumā Baltezera ielā 43 (kad.apz. 8044 013 0343), kā arī ar to saistītu infrastruktūras objektu izvietošanu, ielas paredzot kā atsevišķas zemes vienības. Detālplānojumu izstrādā SIA „Reģionālie projekti”.

Nekustamais  īpašums „Mālnieki”

Uzsākta detālplānojuma izstrāde īpašumam „Mālnieki”, Ādažu ciems, Ādažu novads, pamatojoties uz Ādažu novada domes 2013. gada 26.februāra lēmumu Nr.27. Saskaņā ar Ādažu novada teritorijas plānojumu, īpašums atrodas savrupmāju apbūves, zonā. Detālplānojuma izstrādes vadītājs Silvis Grīnbergs.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei var iesniegt Ādažu novada domē darba dienās darba laikā, iesniegumā norādot vārdu, uzvārdu un pastāvīgo adresi, bet juridiskajām personām – nosaukumu, adresi, reģistrācijas numuru.

Par atļauju izstrādāt detālplānojuma projektu nekustamajam īpašumam Ādažu novadā, Ādažu ciemā, „Mālnieki”

Par darba uzdevuma apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Mālnieki” detālplānojuma projekta izstrādāšanai

Par darba uzdevumu detālplānojuma projekta izstrādāšanai Ādažu novada Ādažu ciema nekustamajam īpašumam „Mālnieki”

Zemes gabali “Lagūnas”, “Kaijas”un “Lācīši”

Saskaņā ar Ādažu novada domes 2012.gada 25.septembra sēdes lēmumu Nr.14§ 2.1.3 ir uzsākta detālplānojuma izstrāde zemes gabaliem Ādažu novadā, Baltezera ciemā „Lagūnas” (kad.apz. 8044 013 0288), „Kaijas” (kad.apz. 8044 013 0002) un „Lācīši” (kad.apz. 8044 013 0391), ar nolūku pamatot zemes gabalu „Lagūnas” un „Kaijas” sadalīšanu, piebraucamā ceļa izveidei un apbūves noteikumu precizēšanu.

Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt Ādažu novada teritorijas plānotāju Silvi Grīnbergu.

Visas ieinteresētās personas priekšlikumus detālplānojuma izstrādāšanai var iesniegt projektēšanas birojā „AB ARHO” Ganību dambī 30a, Rīgā, LV-1005 darbadienās no plkst.10:00 līdz 17:00.

Ja priekšlikuma iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, prasības pieteikums sūtāms SIA „AB ARHO”, Ganību dambī 30a, Rīgā, LV-1005, norādot fiziskās personas vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietas adresi, juridiskām personām – uzņēmuma nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi.

Par nekustamo īpašumu „Lagūnas”, „Kaijas” un „Lācīši” detālplānojuma izstrādāšanas uzsākšanu ar nolūku pamatot zemesgabalu „Lagūnas” un „Kaijas” sadalīšanu, piebraucamā ceļa izveidi un apbūves noteikumu precizēšanu

Par darba uzdevumu detālplānojuma izstrādāšanai Ādažu novada, Baltezera ciema nekustamajiem īpašumiem „Lagūnas”, „Kaijas” un „Lācīši”

Par darba uzdevuma apstiprināšanu nekustamo īpašumu „Lagūnas”, „Kaijas” un „Lācīši” detālplānojuma izstrādāšanai

Nekustamais īpašums “Brūkleņu iela 4A”

Par Ādažu novada Kadagas ciema nekustamā īpašuma Brūkleņu ielā 4A detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai

Par darba uzdevumu detālplānojuma izstrādāšanai Ādažu novada, Ādažu ciema nekustamajam īpašumam Brūkleņu ielā 4A

Par darba uzdevuma apstiprināšanu nekustamā īpašuma Brūkleņu ielā 4A detālplānojuma izstrādāšanai

Apbūves noteikumi

Grafiskā daļa

Nekustamais īpašums “Ziemeļi”

Par nekustamā īpašuma „Ziemeļi” detālplānojuma izstrādāšanas uzsākšanu ar nolūku pamatot zemesgabala sadalīšanu savrupmāju apbūves nolūkos, paredzot piekrastes teritoriju veidot kā apstādījumu teritoriju

Par darba uzdevuma apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Ziemeļi” detālplānojuma izstrādāšanai

Par darba uzdevumu detālplānojuma izstrādāšanai Ādažu novada Baltezera ciema nekustamajam īpašumam „Ziemeļi”