a a a

Teritorijas plānošana

Teritorijas attīstības plānošanas dokumentu krātuve (TAPIS)

TAPIS ir  valsts informācijas sistēma, kurā iedzīvotāji un komersanti ar interaktīvas kartes un ar  dažādu teritorijas attīstības plānošanas dokumentu palīdzību var ērti meklēt un saņemt nepieciešamo ģeotelpisko informāciju par teritorijas plānošanu, tai skaitā, piedalīties plānošanas dokumentu publiskajās apspriešanās iesniedzot priekšlikumus elektroniski. To var pārlūkot, izmantojot saiti https://geolatvija.lv/geo/tapis, kur vienuviet publicēti visi valstī spēkā esošie teritorijas plānošanas dokumenti.

 

Kā meklēt spēkā esošos noteikumus konkrētai teritorijai/zemes vienībai

Atverot portālu, lai apskatītu, kādi noteikumi ir spēkā  konkrētā teritorijā/zemes vienībā, sadaļā “Plānošanas dokumenti” ir pieejamas vairākas meklēšanas iespējas: piemēram, ievadot informāciju sadaļā,  labajā augšējā stūrī “Meklēšana pēc plānošanas dokumenta izstrādātāja” izvēloties “Ādažu novada dome“, tiks atlasīti visi novadā spēkā esošie plānošanas dokumenti. Lai meklētu specifisku dokumentu, var ievadīt tā nosaukumu, lai meklētu statusu: izstrādē, spēkā esošs utt., var meklēt pēc izstrādes  statusa.

Tāpat var izmantot meklētāju, kreisajā augšējā kartes stūrī ievadot teritorijas nosaukumu, adresi vai kadastra apzīmējumu. Varat arī sameklēt konkrēto teritoriju klikšķinot uz kartes un palielinot to. (Lielākais kartes mērogs ir 1: 10 000).

 

Kā meklēt spēkā esošus apbūves noteikumus konkrētai zemes vienībai

Lai uzzinātu, kādi apbūves noteikumi ir spēkā konkrētā zemes vienībā, ir jāuzklikšķina uz tās un jāizvēlas kartes ikona , kas atvērs logu ar informāciju, vai teritorijā papildus teritorijas plānojumam  ir spēkā esošs detālplānojums,  vai ir lokālplānojums un citu informāciju par zemes vienības izmantošanu. Ja gribat informāciju saņemt izziņas veidā, jums atvērtajā informatīvajā logā ir jāklikšķina uz teksta *Saņemt papildu bezmaksas informāciju, kas jūs novirzīs uz portālu Latvija.lv. Pakalpojuma saņemšanai ir jāveic autentifikācija. Visērtāk pakalpojumu” Informatīva izziņa par zemes vienības atļauto izmantošanu” ir saņemt e – pastā , reģistrējoties kā sistēmas lietotājam, norādot to pieteikumā.

 

E-pakalpojumi

Publisko pakalpojumu portālā Latvija.lv un Valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portālā ĢeoLatvija.lv sabiedrībai ir pieejami šādi e-pakalpojumi:

Pamācību pakalpojumu pieteikumam var atrast šeit: https://www.varam.gov.lv/lv/kapec-ir-verts-sekot-lidzi-planosanas-procesam

 

Informācija par dabā esošajām būvēm, detalizētu topogrāfiju un inženiertīklu esamību

Tomēr TAPIS nav pieejama visa informācija par konkrētās zemes vienības apgrūtinājumiem.  Informāciju par dabā esošajām būvēm, detalizētu topogrāfiju un inženiertīklu esamību  ir iespējams iegūt SIA “Mērniecības Datu Centrs”, ar ko Ādažu novada domei ir noslēgts līgums par augstas detalizācijas topogrāfisko datu uzturēšanu, pieprasot maksas pakalpojumu “Būvju situācijas plāna noformēšana un nosūtīšana pasūtītājam” (https://mdc.lv/index/2) .

 

Informācija par konkrētas zemes vienības izmantošanas/apgrūtinājumu situāciju, dabas vērtībām, zemes dzīlēm vai izsniegtām piesārņojošās darbības atļaujām

Papildus informāciju par konkrētas zemes vienības izmantošanas un apgrūtinājumu situāciju, dabas vērtībām, kā arī zemes dzīlēm vai izsniegtām piesārņojošās darbības atļaujām, ir iespējams iegūt sekojošās interneta vietnēs:
Kadastra informācijas sistēma https://www.kadastrs.lv/
Valsts vienotā datorizētā zemesgrāmata https://www.zemesgramata.lv/
Būvniecības informācijas sistēma https://bis.gov.lv/lv
Dabas datu pārvaldības sistēma https://ozols.gov.lv/pub/
Meliorācijas kadastra informācijas sistēma https://www.melioracija.lv/?loc=540414;308053;2
Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģija centrs https://videscentrs.lvgmc.lv/
Vides valsts dienests https://www.vvd.gov.lv/lvVides pārraudzības valsts birojs http://www.vpvb.gov.lv/lv