a a a

Attīstība

 • Septembra beigās vairāki Ādažu novada domes, SIA “Ādažu Namsaimnieks” un daudzdzīvokļu ēkas Pirmā ielā 37 pārstāvji devās klātienē apskatīt pirmo ēku, kas tika visaptveroši atjaunota, izmantojot energoefektivitātes pakalpojuma līgumu (EPC). Tā kā līdz šim Ādažu novadā vēl nevienas daudzdzīvokļu ēkas siltināšanas gadījumā nav izmantots EPC, brauciena laikā tika runāts par mītiem un bažām par EPC kā risinājumu ēku atjaunošanai.

 • Atklāta jauna alus ražotne "Brewery"

 • Kopš 2016.gada Ādažu novadā tiek īstenoti dažādi projekti Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un cita finansējuma ietvaros, lai īstenotu biedrības “Gaujas Partnerība” sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju 2015.-2020.gadam (Stratēģija), kuras vīzija ir: Ādažu novads ir teritorija, kur iedzīvotājiem ir augsta dzīves kvalitāte, attīstās uzņēmējdarbība un nevalstisko organizāciju darbība, kā arī ir aizsargāti un sakārtoti vietējie dabas objekti un resursi.

 • Visā Muižas ielas posmā  būvnieks ir izbūvējis valčbetona un asfalta segumu, izbūvēti  arī ūdens, kanalizācijas un lietus ūdens kanalizācijas tīkli. Vēl  turpinās gājēju – velo celiņa un Taču ceļa bruģēšana. Muižas ielā Ir uzsākta arī  apgaismojuma izbūve.

  Jaunceriņu, Vectiltiņu un Katlapu ceļos ir izbūvēti ūdens un kanalizācijas tīkli, kā arī  kanalizācijas sūkņu stacija.

 • “EasY PeaSY sportiņš”

  Sadarbībā ar biedrību “DUEsport”, tās vadītāju Alisi Timermani un viņas sportisko komandu, jūnijā tika organizēta aktīvā dienas nometne “EasY PeaSY sportiņš” ādažniekiem vecumā no 7 līdz 9 gadiem, kuras galvenā tēma bija veselīgs skatījums uz sportu un uzturu.

 • Šā gada 31.augustā Ādažu novada dome Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā (CFLA) iesniedza precizēto projekta “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā, 1.daļa” pieteikumu. Pēc projekta apstiprināšanas plānots slēgt līgumu ar CFLA un uzsākt projekta īstenošanu. Projekta ietvaros plānots atjaunot Ādažu centra poldera aizsargdambi un veikt sūkņu stacijas pārbūvi, kā arī izveidot Gaujas kreisā krasta nostiprinājumus no A-1 līdz Kadagas tiltam, izskalojuma vietās.

 • 2018.gada 8.jūnijā Ādažu novada dome noslēdza vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības fonda projekta “Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes energoefektivitātes paaugstināšana” (Id.Nr.4.2.2.0/17/I/068) īstenošanu, kas paredz, ka līdz 2019.gada decembrim tiks paaugstināta Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes ēkas energoefektivitāte, veicot investīcijas energoefektivitātes pasākumos atbilstoši Ādažu novada ilgstpējīgas attīstības stratēģijas un Ādažu attīstības programmas noteiktajiem mērķiem un prioritātēm.

 • Noslēdzoties iepriekšējam mācību gadam, 2018.gada 1.jūnijā Ādažu novada dome parakstīja vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības fonda projekta “Vispārējās izglītības iestādes mācību vides uzlabošana Ādažu novadā” (Id.Nr. 8.1.2.0/17/I/028) īstenošanu. Projekta ietvaros paredzēts izbūvēt jaunu ēku 800 skolēniem, veicot ieguldījumus šādās darbībās:

  • Ergonomiskas mācību vides izveide;
  • Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumu ieviešana un aprīkojuma iegāde;
  • Izglītības iestādes sporta infrastruktūras būvniecība.
 • Šovasar, līdzīgi kā iepriekšējos gados, daudzi Ādažu iedzīvotāji un atbalstītāji īstenoja dažādus projektus pašvaldības organizētā konkursa “Sabiedrība ar dvēseli 2018” ietvaros. Kopā 1.junijā tika uzsākti 15 projekti: 9 no tiem paredz teritorijas labiekārtošanu un 6 – projektus izglītojošu, kultūras, sporta un sociālo pasākumu attīstībai.

 • Ādažu novada dome informē, ka 2018. gada 27. marta sēdē pieņemts lēmums Nr. 49 „Par Ādažu novada teritorijas plānojuma un Vides pārskata projekta apstiprināšanu un par saistošo noteikumu Nr. 7 „Ādažu novada teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” izdošanu”.