a a a

Atkritumu apsaimniekošana

Atklāta iepirkuma konkursa rezultātā atkritumu apsaimniekošanas tiesības ar 2019. gada 1.augustu Ādažu novadā uz nākamajiem 7 gadiem piešķirtas SIA “Eco Baltia vide”.

Kam jāslēdz līgums?

Atkritumu apsaimniekošanas likums nosaka pienākumu ikvienam atkritumu radītājam slēgt līgumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. Tas jādara gan privātmāju īpašniekiem (īrniekiem) un daudzdzīvokļu māju apsaimniekotājiem, gan vasarnīcu un dārzu īpašniekiem (nomniekiem).

Kā noslēgt līgumu elektroniski?

SIA “Eco Baltia vide” tīmekļvietnē www.ecobaltiavide.lv, sadaļā Klientiem/Līguma noslēgšana, jāautorizējas ar internetbankas starpniecību, jāizvēlas “Ādažu novads” un jāaizpilda attiecīgās teksta daļas. Pēc elektroniskā līguma noslēgšanas klients savā e-pastā saņems līgumu pdf faila veidā.

Kas jāzina dzīvokļu īpašniekiem?

Ja jums ir līgums ar apsaimniekotāju (piemēram, SIA “Ādažu Namsaimnieks”), tad pašiem nekas nav jādara, jo līgumu par visu māju kopā noslēgs apsaimniekotājs. Savukārt tiem dzīvokļu īpašniekiem, kuriem nav sava ēkas apsaimniekotāja, līgums ar atkritumu apsaimniekotāju jāslēdz katram individuāli.

Cik tas maksās?

SIA “Eco Baltia vide” piedāvājums iepirkumā tika atzīts par saimnieciski izdevīgāko un  no šī gada 1.augusta nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifs par 1 m³ būs 13,78 EUR (neieskaitot PVN).

Maksā ietvertas visas izmaksas par sadzīves atkritumu apglabāšanu, dabas resursu nodoklis, kā arī apsaimniekotāja izdevumi par atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu, kā arī izdevumi par lielgabarīta atkritumu laukuma Kadagā uzturēšanu. Apsaimniekotājs ir aprēķinājis, ka maksa 2020.gadā būs 14,34 EUR, 2021.gadā – 14,53 EUR, 2022.gadā – 14,73 EUR, 2023.gadā – 14,92 EUR, 2024.gadā – 15,12 EUR un 2025.gadā – 15,31 EUR.

Kāpēc maksa kļuvusi augstāka?

Tam ir vairāki iemesli – ik gadu valstī tiek palielināts Dabas resursu nodoklis, pieaug  sadzīves atkritumu apglabāšanas izmaksas, kā arī transporta un darbaspēka izmaksas.

Lai iedzīvotājiem būtu iespēja samazināt maksu par nešķirotajiem atkritumiem, tiks paplašinātas atkritumu šķirošanas iespējas.

Privātmāju iedzīvotāji var samazināt izmaksas par nešķirotajiem atkritumiem, ja tie izmantos no SIA “Eco Baltia vide” iegādātas individuālās šķirošanas somas par atsevišķu samaksu.

Cik bieži jāplāno atkritumu izvešana?

Minimālais sadzīves atkritumu izvešanas biežums no privātmājas ir 1 reizi mēnesī, no daudzdzīvokļu ēkām  – 2 reizes nedēļā, un no juridiskām personām – 1 reizi nedēļā.
Vasarnīcu, dārza māju un citu ēku iedzīvotāji, kurās tie uzturas īslaicīgi, var noslēgt sezonas līgumu ar minimālo atkritumu izvešanas biežumu – 3 reizes gadā, vai  arī iegādāties priekšapmaksas trafarētus maisus nešķiroto sadzīves atkritumu savākšanai. Maisu cena ir 1.77 eiro (bez PVN) par 120 l maisu.  Šādus maisus varēs izmantot arī privātmāju īpašnieki, ja mājsaimniecībā radīsies neplānoti papildus atkritumi, kārtējā atkritumu izvešanas reizē novietojot tos pie atkritumu konteinera.

Joprojām varēs nodot lielgabarīta atkritumus Kadagas atkritumu šķirošanas laukumā. Ir paredzēts pagarināt šī laukuma darba laiku, t.sk. arī brīvdienās, bet plašāk par to informēsim tuvākajā laikā.

Mobilā aplikācija

SIA “Eco Baltia vide” izstrādās mobilo aplikāciju lietošanai viedtelefonos, un klienti varēs uzzināt informāciju par savā adresē pieejamajiem pakalpojumiem, kontrolēt vai mainīt atkritumu izvešanas grafiku, pieteikt papildu izvešanu un citus pakalpojumus.

Ar Ādažu novada domes 29.05.2018. saistošajiem noteikumiem Nr 15/2018 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ādažu novadā” var iepazīties tīmekļvietnē www.adazi.lv, sadaļā “Normatīvie akti”, kā arī klātienē Valsts un pašvaldības vienotajā Klientu apkalpošanas centrā, Gaujas ielā 33A, Ādažos.

Bioloģiskie atkritumi (lapas, zāle, mizas u.c.)

Ādažu novadā ir publiski pieejami bezmaksas konteineri bioloģiski noārdāmajiem atkritumiem 38 šķirošanas punktos novadā līdzās stikla un vieglā iepakojuma šķirošanas konteineriem. Šajos konteineros iedzīvotājiem ir iespēja bez maksas izmest dārza(koku lapas, zāli) un citus bioloģiskos atkritumus. Ar šķirošanas punktiem iespējams iepazīties ŠEIT.

Saskaņā ar Ādažu novada saistošajiem noteikumiem bioloģiski noārdāmos atkritumus fiziskas personas var kompostēt savas mājsaimniecības teritorijā, nodrošinot, ka netiek radīts kaitējums videi, apdraudējums cilvēku dzīvībai un veselībai vai citu personu mantai.

Ja mājsaimniecībai nav interese vest lapas uz bezmaksas konteineriem šķirošanas punktos vai kompostēt, atkritumu apsaimniekotājs zaļajiem atkritumiem piedāvā iegādāties īpaši marķētos „Eco Baltia vide” 120 litru maisus. Maisi paredzēti nopļautai zālei, koku lapām, sīkiem zariņiem, nezālēm, dārzeņiem un augļiem. Piepildītos zaļo atkritumu maisus atstāj pie sadzīves atkritumu konteinera un par to savākšanu parūpējas atkritumu savācēji. Papildus par atkritumu aizgādāšanu vairs nav jāmaksā, samaksa ir tikai par marķētā maisa iegādi.

Papildus jau minētajām iespējām mājsaimniecībām ir iespēja pasūtīt no atkritumu apsaimniekotāja speciālu konteineru bioloģiski noārdāmajiem atkritumiem, individuāli vienojoties par izvešanas biežumu. Tas ir maksas pakalpojums.

 

ATKRITUMU ŠĶIROŠANA

SAISTOŠIE NOTEIKUMI PAR ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU