Ataru ceļa pārbūvi veiks divās kārtās

18.10.2019.

Ādažu novada dome 2019.gada 19.septembrī parakstīja Vienošanos ar  Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par  projekta „Eimuru industriālās teritorijas  infrastruktūras sakārtošana ražošanas zonas  pieejamības un uzņēmējdarbības vides uzlabošanai Ādažu novadā” Nr.3.3.1.0/18/I/007 īstenošanu.

Atbilstoši SIA “Firma L4” izstrādātajam būvprojektam “Ataru ceļa pārbūve Ādažu novadā”, būvdarbus plānots veikt divās kārtās. Pirmajā kārtā  Ataru ceļam posmā no Laveru ceļa lIdz Eimuru ceļam un Briljantu ceļam tiks  pārbūvēts brauktuves segums, izbūvējot  apgaismojumu un  ūdensapgādes un kanaliācijas tīklus. Otrā kārtā  paredzēta Ataru ceļa brauktuves seguma  pārbūve posmā no Eimuru ceļa lIdz autoceļam A1.

Eimuru industriālā teritorija  ir nozīmīga rūpniecības apbūves zona Ādažu novadā, tāpēc publiskās infrastruktūras sakārtošana projekta teritorijā ir svarīgs priekšnoteikums, lai uzlabotu esošo komersantu darbības efektivitāti un veicinātu jaunu uzņēmumu veidošanos.

Projektā  paredzētos pārbūves  darbus plānots veikt līdz 2021.gadam  piesaistot Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējumu  1.29 miljoni EUR apmērā.

Projekts tiek īstenots Eiropas Reģionālā attīstības fonda 3.3.1.specifiskā mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” ietvaros un tā mērķis ir palielināt privāto investīciju apjomu Ādažu novadā – Eimuru industriālā teritorijā, veicot ieguldījumus  komercdarbības  attīstībai atbilstoši pašvaldības Attīstības programmā noteiktajam un  balstoties uz komersantu vajadzībām.