12.jūnijā plkst.9.00 www.adazi.lv Jaunumu sadaļā varēs pieteikties 4 izglītojoši radošajām darbnīcām un 3 nometnēm skolēniem veselības veicināšanai!

27.05.2019.

Ar Eiropas Sociālā  fonda atbalstu š.g. jūlijā un augustā plānots īstenot četras izglītojoši radošās darbnīcas un trīs nometnes 7-18 gadus veciem Ādažu novadā deklarētajiem bērniem veselības veicināšanas jomā.

 

Pieteikšanās izglītojoši radošajām darbnīcām un nometnēm plānota 12.jūnijā plkst.9.00, un tā būs jāveic tiešsaistē Ādažu novada domes tīmekļvietnes Jaunumu sadaļā: https://www.adazi.lv/news/jaunumi-novada/

Ņemot vērā, ka pieprasījums pēc izglītojoši radošajām darbnīcām un nometnēm novadā ir liels, izglītojoši radošās darbnīcas un nometnes būs bez maksas un vietu skaits ir ierobežots (20 bērni katrā), lūdzam vecākus sekot informācijai domes tīmekļvietnē un pieteikt savas atvases radošajām darbnīcām un nometnēm savlaicīgi!

Izglītojoši radošo darbnīcu un nometņu dalībniekiem tiks nodrošināta ēdināšana 2 reizes dienā (pusdienas, launags), brīvi pieejams dzeramais ūdens, dārzeņi un augļi visu radošo darbnīcu/ nometņu laikā. 70-80% no aktivitātēm plānotas brīvā dabā (ja būs atbilstoši laikapstākļi).

IZGLĪTOJOŠI RADOŠĀS DARBNĪCAS

Vecum

posms

Norises laiks Apraksts Norises vieta
7-9 gadi 29.07.-02.08.2019., plkst.9.00.-17.00

Radošo darbnīcu “VESELĪGĀ ROSĪBA” tematika ir “Garīgās veselības veicināšana”.

Radošo darbnīcu mērķis ir ar mūzikas un mākslas palīdzību veicināt bērnu garīgo, emocionālo un fizisko labklājību. Liela nozīme tiks pievērsta savstarpējām attiecībām un sapratnes veicināšanai dalībnieku starpā. Darbnīcu ietvaros tiks sniegta iespēja dalībniekiem uzlabot savu fizisko sagatavotību spēlējot spēles, attīstot radošumu un pilnveidojot iemaņas un prasmes mākslā, mūzikā vai citā radošā aktivitātē.

Radošo darbnīcu vadīs speciālisti ar atbilstošu izglītību, pieredzi un zināšanām.

Vismaz divus no pasākumiem, aktivitātēm, lekcijām vai nodarbībām par garīgās veselības veicināšanas jautājumiem vadīs speciālists ar augstāko izglītība psiholoģijā, pedagoģijā, sabiedrības veselībā, medicīnā vai pielīdzināmā specialitātē, kā arī ar specifiskām zināšanām un pieredzi. Katrā no radošajām darbnīcām speciālists vadīs aktivitātes garīgās veselības veicināšanai vismaz divās radošās darbnīcas dienās (katru vismaz 120 minūšu garumā), izmantojot radošu pieeju, lai bērniem būtu gan interesanti, gan sniegtā informācija būtu noderīga tālākā dzīvē.

Radošo darbnīcu ietvaros paredzētas arī dažādas sporta aktivitātes un spēles, individuālās un komandu sacensības un vismaz viena tematiska ekskursija vai pārgājiens par tēmu “Garīgās veselības veicināšana”. Sporta aktivitātes vadīs sporta speciālists vai pedagogs ar pieredzi sporta aktivitāšu vadīšanā skolas vecuma bērniem.

Tādējādi radošās darbnīcas ietvaros aktivitātes garīgās veselības veicināšanai tiks apvienotas ar sportiskajām aktivitātēm, tādējādi veicinot bērnus vairāk kustēties un domāt veselīgi!

Dalībnieki, kas piedalīsies radošajā darbnīcā “VESELĪGĀ ROSĪBA” no 29.07.-02.08.2019., nevar piedalīties radošajā darbnīcā “VESELĪGĀ ROSĪBA” no 05.08.-09.08.2019.

 

Dalībnieki, kas piedalīsies radošajā darbnīcā “VESELĪGĀ ROSĪBA” no 05.08.-09.08.2019, nevar piedalīties radošajā darbnīcā “VESELĪGĀ ROSĪBA” no 29.07.-02.08.2019.

Ādažu Mākslas un mūzikas skolas telpas (Gaujas iela 33A, Ādaži) un Ādažu Sporta centra (Gaujas iela 30, Ādaži) ārtelpa

 

7-9 gadi

05.08.-09.08.2019.,

plkst.8.00.-16.00

Ādažu vidusskolas telpas (Gaujas iela 30, Ādaži) un ārtelpa.
10-13 gadi

12.08. – 16.08.2019.,

plkst.9.00.-16.00

Radošās darbnīcas tematika “Garīgās veselības veicināšana”.

Radošās darbnīcas mērķis ir veicināt bērnu garīgo veselību, aplūkojot jūtu, rīcības un domu mijiedarbību, apzinot dažādu dzīves notikumu, situāciju sekas, mācoties pārvarēt izveidojušos uzvedības modeļus, veicināt pozitīvas savstarpējās komunikācijas veidošanu un pamatprincipus, sniegt iespēju dalībniekiem uzlabot savu fizisko sagatavotību spēlējot spēles, dodoties ekskursijās vai  pārgājienos, attīstīt radošumu un pilnveidot iemaņas un prasmes mākslā, mūzikā vai citās radošās aktivitātēs.

Radošo darbnīcu vadīs speciālisti ar atbilstošu izglītību, pieredzi un zināšanām.

Vismaz divus no pasākumiem, aktivitātēm, lekcijām vai nodarbībām par garīgās veselības veicināšanas jautājumiem vadīs speciālists ar augstāko izglītība psiholoģijā, pedagoģijā, sabiedrības veselībā, medicīnā vai pielīdzināmā specialitātē, kā arī ar specifiskām zināšanām un pieredzi.

Radošās darbnīcas ietvaros paredzētas arī dažādas sporta aktivitātes un spēles un organizēta vismaz viena tematiska ekskursija vai pārgājiens par tēmu “Garīgās veselības veicināšana”.

Ādažu vidusskolas telpas (Gaujas iela 30, Ādaži) un ārtelpa.
14-18 gadi 19.08.-23.08., plkst. 9.00.-16.00

Radošās darbnīcas tematika – “Atkarību izraisošo vielu un procesu izplatības mazināšana”.

Radošās darbnīcas mērķis ir caur dažādām radošām aktivitātēm, spēlēm, tematiskiem pasākumiem, diskusijām sniegt informāciju skolēniem par alkohola, narkotisko un psihotropo vielu, smēķēšanas, azartspēļu un datorspēļu negatīvo ietekmi uz cilvēka organismu.

Radošo darbnīcu vadīs speciālisti ar atbilstošu izglītību, pieredzi un zināšanām.

Vismaz divus no pasākumiem, aktivitātēm, lekcijām vai nodarbībām par atkarību mazināšanas jautājumiem (vismaz divās radošās darbnīcas dienās, kopā vismaz 120 minūtes) vadīs narkologs, psihoterapeits, pediatrs-ģimenes ārsts vai psihologs, kuram ir specifiskas zināšanas un pieredze darbā ar skolēniem par atkarību mazināšanas jautājumiem.

Radošās darbnīcas ietvaros notiks dažādas sporta aktivitātes un spēles un organizēta vismaz viena tematiska ekskursija vai pārgājiens par tēmu “Atkarību mazināšana”.

Ādažu Sporta centra telpas (Gaujas iela 30, Ādaži) un ārtelpa
DIENAS NOMETNES

Vecum

posms

Norises laiks Apraksts Norises vieta

7-9 gadi

 

08.-12.07., plkst.9.00-17.00

 

Nometņu tematika – “fiziskās veselības veicināšana”.

Nometņu mērķis ir popularizēt veselīgu un aktīvu dzīvesveidu. Nometņu laikā tiks organizētas dažāda veida sporta aktivitātes atbilstoši nometņu dalībnieku vecumam, vienlaicīgi interesantā veidā sniedzot dalībniekiem arī teorētiskās zināšanas pa veselīga dzīvesveida priekšnoteikumiem.

Nometnes vadīs speciālisti ar atbilstošu izglītību, pieredzi un zināšanām, tajā skaitā sporta jomā.

Vismaz divas no nodarbībām (katrā no nometnēm) vadīs profesionāls sportists, kurš nometnes dalībniekiem pastāstīs par savu nodarbošanos, novadīs sporta aktivitātes vai nodarbības nometnes dalībniekiem, tādējādi motivējot ikdienā kustēties vairāk un nodarboties ar sportu.

Nometņu ietvaros tiks organizēti vismaz 2 pārgājieni.

Ādažu Mākslas un mūzikas skolas telpas (Gaujas iela 33A, Ādaži) un Ādažu Sporta centra (Gaujas iela 30, Ādaži, ārtelpa.
10-13 gadi 22.-26.07., plkst.9.00-16.00
14-18 gadi 15.-19.07., plkst.9.00-16.00

Aktivitātes tiek īstenotas projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novadā”, Nr.9.2.4.2/16/I/001, ietvaros.