Apstiprināts “Ādažu novada Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāns līdz 2030.gadam”

08.06.2021.

upe un krastos esošas mājasEnergoplānošana un pielāgošanās klimata pārmaiņām ir tēmas, par kurām tiešā vai netiešā veidā nākas domāt ikvienā dzīvesvietā – gan pilsētā, gan lauku teritorijā. Klimata pārmaiņas, ko raksturo vidējās gaisa temperatūras paaugstināšanās, ekstremāli augstas un zemas gaisa temperatūras, jūras līmeņa paaugstināšanās, spēcīgu lietavu gadījumu skaita palielināšanās u.c. var radīt ilgstošas neatgriezeniskas ietekmes uz cilvēkiem un ekosistēmām. Lai veicinātu ilgtspējīgu tautsaimniecības attīstību, Ministru kabinets 2020.gada janvārī apstiprināja “Latvijas Nacionālo enerģētikas un klimata plānu 2021.-2030.gadam”.

grafisks attēls "Plāna inlgtermiņa mērķi"

Nacionālajā enerģētikas un klimata plānā 2021.-2030.gadam noteiktie politikas virzieni.

Tomēr katram novadam un pilsētai ir svarīgi izstrādāt savu enerģētikas un klimata rīcības plānu, kas nākotnē kalpos arī ES finansējuma piesaistei nākamā ES plānošanas periodā konkrētā pašvaldībā plānoto pasākumu īstenošanai.

Ādažu novads ir viens no tiem Latvijas novadiem, kur iedzīvotāju skaits pastāvīgi pieaug. Pieaugot iedzīvotāju skaitam, palielinās arī nepieciešamība pēc plašākas infrastruktūras, kā rezultātā pieaug arī enerģijas patēriņš. Savukārt ES un Latvijas noteiktā politika enerģētikas un klimata jomā kļūst arvien stingrāka. Tas viss, kā arī dzīvē vērojamās klimata pārmaiņas ietekmē novada turpmāko attīstību. Lai novada turpmāko izaugsmi organizētu pēc iespējas ilgtspējīgāk, energoefektīvāk un ar mazāku ietekmi uz klimatu, Ādažu un Carnikavas novada domes šī gada februārī pieņēma lēmumus par Ādažu novada Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāna līdz 2030.gadam (turpmāk – Ādažu Enerģētikas un klimata rīcības plāns) izstrādi. Dokumenta izstrādi veica SIA “Ekodoma” mazāk kā trīs mēnešu laikā, intensīvi diskutējot un domājot darba grupās, kurās piedalījās daudzi Ādažu un Carnikavas pašvaldību pārstāvji.

Ar Ādažu novada domes 02.06.2021. sēdes lēmumu Ādažu Enerģētikas un klimata rīcības plāns tika apstiprināts un pievienots Ādažu novada Attīstības programmas (2021.-2027.) 1.redakcijai (turpmāk – Attīstības programma) kā atsevišķs pielikums. Ādažu Enerģētikas un klimata rīcības plānā izvirzītie mērķi cieši saskan ar Ādažu novada Attīstības programmā izvirzītajiem stratēģiskajiem mērķiem. Mērķi ir noteikti, lai sekmētu novada konkurētspējas paaugstināšanu, dzīves kvalitātes uzlabošanos un vairotu novada iedzīvotāju labklājību.

Lai sasniegtu Ādažu novada 4 stratēģiskos mērķus (SM1 Droša, sakārtota infrastruktūra; SM2 Konkurētspējīga un daudzveidība uzņēmējdarbība; SM3 Izglītota sabiedrība un kvalitatīvi pakalpojumi; SM4 Sabiedrības iesaiste un ilgtspējīga attīstība), enerģētikas un klimata jomā Ādažu novadā ir izdalītas četras savstarpēji saistītas mērķu grupas.

 

 

Četras galvenās mērķu grupas enerģētikas un klimata jomā Ādažu novadā

Minēto mērķu sasniegšanai Ādažu Enerģētikas un klimata rīcības plānā noteikti 30 pasākumi.

Ādažu Enerģētikas un klimata rīcības plāns atrodams Ādažu novada domes mājas lapā, sadaļā “Attīstība” / “Attīstības programma 2021.-2027.”.