Apstiprināti izsoles rezultāti par nekustamo īpašumu Gaujā, Dzērveņu ielā 32

29.11.2021.

Ādažu novada pašvaldības dome 24. novembra sēdē  apstiprināja pašvaldības mantas – nekustamā īpašuma Dzērveņu iela 32, Gauja, Carnikavas pag., Ādažu nov. (kad. Nr. 8052 002 1026), kas sastāv no zemes vienības 490m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 8052 002 1026 un dārza mājas ar kadastra apzīmējumu 8052 002 1026 001  1.  izsoles ar augšupejošu soli rezultātus.

Rezultāti apstiprināti saskaņā ar aktu par nekustamā īpašuma pārdošanu izsolē nr. 2451396/0/2021-AKT, kas 26.10.2021. sagatavots elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.