Apstiprināti izsoles rezultāti par nekustamo īpašumu “D/S Kāpas koplietošanas zeme” Gaujā

29.11.2021.

Ādažu novada pašvaldības dome 24. novembra sēdē  apstiprināja pašvaldības mantas – nekustamā īpašuma “D/S Kāpas koplietošanas zeme”, Carnikavas pag., Ādažu nov. (kad. Nr. 8052 002 1757), sastāvā ietilpstošas zemes vienības 655 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 8052 002 1850 – 25.10.2021. noslēgušās 1. izsoles ar augšupejošu soli rezultātus.

Rezultāti apstiprināti saskaņā ar aktu par nekustamā īpašuma pārdošanu izsolē nr. 2451313/0/2021-AKT, kas 26.10.2021. sagatavots elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.