Apstiprināti izsoles rezultāti par īpašumu Muzeja ielā 1, Mežgarciemā

29.11.2021.

Ādažu novada pašvaldības dome 24. novembra sēdē  apstiprināja pašvaldības mantas – nekustamā īpašuma “Muzeja iela 1”, Mežgarciems, Carnikavas pag., Ādažu nov. (kad. nr. 8052 008 1595), kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 0,6235 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8052 008 1574 – 15.11.2021. noslēgušās 3. izsoles ar augšupejošu soli rezultātus.

Rezultāti apstiprināti saskaņā ar aktu par nekustamā īpašuma pārdošanu izsolē nr. 2482846/0/2021-AKT, kas 16.11.2021. sagatavots elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.