Aicinām uzņēmējus piedalīties pašvaldības neapbūvētu zemes vienību izsolē

30.06.2022.

Ādažu novada pašvaldība elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli par norādīto izsolāmās mantas sākumcenu (nosacīto cenu) pārdod nekustamos īpašumus – neapbūvētas zemes vienības, kas atrodas Mežgarciemā, Carnikavas pagastā, Ādažu novadā:

1) Muzeja ielā 5, kadastra apzīmējums 80520081576, 0,4265 ha platībā, kadastra Nr.80520081600 – EUR 14 100 (3,31 EUR/m²);

2) Muzeja ielā 7, kadastra apzīmējums 80520081575, 0,4192 ha platībā, kadastra Nr.80520081596 – EUR 13 700 (3,28 EUR/m²).

Izsoles solis – EUR 500.

Izsoles pretendentu reģistrācija notiek no 05.07.2022. plkst. 13.00 līdz 25.07.2022. plkst. 23.59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv uzturētā Izsoļu dalībnieku reģistrā. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties tīmekļvietnē www.adazi.lv un https://izsoles.ta.gov.lv.

Izsoles sākums – 05.07.2022. plkst. 13.00, izsoles noslēgums – 04.08.2022. plkst. 13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 25.07.2022. jāiemaksā nodrošinājuma summa 10 procentu apmērā no izsoles sākumcenas, ieskaitot to Ādažu novada pašvaldības (reģ. Nr.90000048472) norēķinu kontā Nr.LV59UNLA0050003955158, AS “SEB banka”, bankas kods UNLALV2X, ar atzīmi “Nekustamā īpašuma Muzeja ielā (attiecīgais numurs), Mežgarciemā, Carnikavas pagastā, Ādažu novadā, izsoles nodrošinājums”, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei.

Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, divu nedēļu laikā pēc izsoles noslēguma paziņojuma saņemšanas dienas jāiemaksā paziņojumā norādītajā Ādažu novada pašvaldības kontā avanss 10 procentu apmērā no nosolītās augstākās cenas. Iemaksāto nodrošinājuma summu ieskaita avansā. Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, piedāvātā augstākā summa jāsamaksā piecu gadu laikā no izsoles dienas piecos vienādos maksājumos. Par atlikto maksājumu jāmaksā 6 procenti gadā no nesamaksātās pirkuma maksas daļas. Mantas nosolītājam ir tiesības samaksāt par nosolīto īpašumu pirms termiņa. Ja nav veikta pirkuma maksas samaksa pilnā apmērā, vienlaikus ar īpašuma tiesību uz nosolīto īpašumu, zemesgrāmatā nostiprināma ķīlas tiesība par labu Ādažu novada pašvaldībai.

Informācija par izsoles Objekta:

 • tehniskajiem rādītājiem – Ādažu novada pašvaldības aģentūrā “Carnikavas Komunālserviss”, Stacijas ielā 7, Carnikavā, Carnikavas pagastā, Ādažu novadā (elektroniskā pasta adrese: lauris.bernans@carnikava.lv vai komunalserviss@carnikava.lv, tālrunis 28378568 vai 67993705);
 • turpmākās izmantošanas iespējām – Ādažu novada pašvaldības administrācijas Teritorijas plānošanas nodaļā (elektroniskā pasta adrese: zintis.varts@carnikava.lv, tālrunis 20237346).

Jautājumi par maksājumiem vai izsoles norisi: izsoles@adazi.lv, tālrunis 28650112.

SVARĪGI! Objektam ir pašvaldības noteikti īpaši turpmākās izmantošanas nosacījumi un atsavināšanas tiesību aprobežojumi.

 • Objekta nosolītājam 12 (divpadsmit) mēnešu laikā no īpašuma tiesības uz Objektu nostiprināšanas zemesgrāmatā jāsaņem pašvaldības Būvvaldes izsniegta būvatļauja ar atzīmi par būvniecības uzsākšanas nosacījumu izpildi augstas pievienotās vērtības produkcijas ražotnei, kas izvietota Objektā;
 • 30 (trīsdesmit) mēnešu laikā no īpašuma tiesības uz Objektu nostiprināšanas zemesgrāmatā nosolītajā Objektā jāuzbūvē augstas pievienotās vērtības produkcijas ražošanai (tādās jomās kā, piemēram, informācijas tehnoloģijas, farmācija vai līdzvērtīgās jomās, kas noteiktas nacionālos plānošanas dokumentos vai pašvaldības plānošanas dokumentos kā prioritārās uzņēmējdarbības nozares) piemērotu ēku (būvi) un nepieciešamo infrastruktūru;
 • 36 (trīsdesmit sešu) mēnešu laikā no īpašuma tiesības uz izsolāmo Objektu nostiprināšanas zemesgrāmatā tajā jāuzsāk augstas pievienotās vērtības produkcijas ražošana un jānodrošina:
  • ne mazāk kā 15 (piecpadsmit) jaunu darba vietu radīšanu un darbību;
  • investīcijas ne mazāk kā EUR 500 000 (pieci simti tūkstoši eiro) apmērā nosolītā Objekta īpašnieka/ nomnieka/ īrnieka/ patapinājuma ņēmēja nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos;
 • vienlaikus ar Objekta nosolītāja īpašuma tiesības uz Objektu un ķīlas tiesības par labu pašvaldībai (noteikumu 6.13.punkts) nostiprināšanu zemesgrāmatā (ja attiecināms), zemesgrāmatā reģistrējama aizlieguma atzīme, kas paredz, ka līdz 31.12.2028. Objekta nosolītājs nav tiesīgs (noteikumu 6.19.punkts):
  • mainīt nosolītajam Objektam detālplānojumā noteikto un teritorijas plānojumā atļauto (plānoto) teritorijas izmantošanas mērķi un izmantot Objektu neatbilstoši šim mērķim;
  • veikt Objekta atsavināšanu, tajā skaitā, bet ne tikai, ieguldīšanu pamatkapitālā, pārdošanu, dāvināšanu, maiņu, kā arī ieķīlāšanu, sadalīšanu, apgrūtināšanu ar lietu tiesībām (izņemot gadījumus, ja apgrūtinājumi noteikti ar likumu vai atsavināšana notiek ar tiesas spriedumu), iznomāšanu, izīrēšanu, nodošanu patapinājumā, galvošanu u. tml., bez Ādažu novada pašvaldības domes (turpmāk arī – dome) rakstiskas piekrišanas;
 • nosolītā Objekta atsavināšanas gadījumā pirkuma līgums ir saistošs Objekta nosolītāja tiesību un saistību pārņēmējam, tajā skaitā, uz Objekta nākamo ieguvēju pāriet izsoles noteikumos minētie nosolītā Objekta turpmākās izmantošanas nosacījumi un atsavināšanas, apgrūtināšanas ar lietu tiesībām u.c. aprobežojumi, par ko domei, Objekta nosolītājam un Objekta nosolītāja tiesību un saistību pārņēmējam jānoslēdz attiecīgs pārjaunojuma līgums;
 • Objekta nosolītājs domes piekrišanu Objekta iznomāšanai, izīrēšanai, nodošanai patapinājumā var saņemt, ja nomnieks/ īrnieks/ patapinājuma ņēmējs atbilst noteikumu 1.2.5.3.punkta un Ministru kabineta 13.10.2015. noteikumu Nr. 593 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” īstenošanas noteikumi” 10.1. un 10.2.apakšpunktu prasībām.