Līdz 20.augustam aicinām pieteikties darba grupās, lai iesaistītos Attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādē!

18.08.2020.

Godātie Ādažu un Carnikavas novadu iedzīvotāji, uzņēmēji un nevalstisko organizāciju pārstāvji!

Ādažu novada dome ar  Carnikavas novada domi uzsāk jaunā, apvienotā Ādažu novada Attīstības programmas izstrādi teritorijai, kurā šobrīd atrodas abi novadi. Plānots, ka programmas izstrāde ilgs līdz 2021.gada maijam, bet tās 1.redakcija jāsagatavo līdz šā gada decembrim.

! Līdz 20.augustam aicinām pieteikties darba grupās! https://forms.gle/K6nY9rGM8Nez71uz7

Attīstības programma noteiks konkrētus rīcības virzienus, lai sekmētu ilgtspējīgu jaunā novada attīstību un uzlabotu iedzīvotāju dzīves kvalitāti.

Attīstības programmas izstrāde tiks veikta abu novadu domju vadībā, 5 darba grupās:

 • Ekonomiskās attīstības darba grupa (tēmas – iedzīvotāji, nodarbinātība, uzņēmējdarbības attīstība, tūrisms un rekreācija, zvejniecība, investīciju piesaiste, u.tml.).
 • Izglītības, sporta un kultūras darba grupa (tēmas – pirmsskolas, vispārējā, profesionālās ievirzes un interešu izglītība, pieaugušo mūžizglītība, sports, jaunatne, kultūra, u.tml.).
 • Veselības aprūpes un sociālo jautājumu darba grupa (tēmas – bērnu un ģimenes politika, sociālie pakalpojumi un palīdzība, vienlīdzīgas iespējas (personas ar invaliditāti, u.tml.), veselības aprūpes pieejamība, veselīgs dzīvesveids, sabiedriskā kārtība un drošība, u.tml.).
 • Teritorijas plānošanas darba grupa (tēmas – satiksmes infrastruktūra, satiksmes organizācija, sakari, siltumapgāde, gāzes apgāde, enerģētika un energoefektivitāte, zemes pārvaldība, lauksaimniecība, komunālsaimniecība, ūdenssaimniecība, u.tml.).
 • Vides darba grupa (tēmas – dabas resursi, ainavas, atkritumu apsaimniekošana, polderi, mežu, ūdens un zemes dzīļu resursu apsaimniekošana, vides aizsardzība, gaisa kvalitāte un troksnis, klimata pārmaiņas, energopolitika, īpaši apdraudētās teritorijas, u.tml.).

Aicinām iedzīvotājus – nozaru speciālistus pieteikties dalībai darba grupās, ja persona pārstāv kādu organizētu interešu grupu attiecīgajā jomā, vai arī personai ir pieredze attiecīgo jomu projektu īstenošanā, vai arī persona ir diplomēts eksperts attiecīgajā jomā. Lūdzam līdz 20.08.2020. elektroniski iesniegt pieteikumus https://forms.gle/K6nY9rGM8Nez71uz7, vai arī sūtīt tos uz e-pastu inga.perkone@adazi.lv vai rakstiski iesniegt Ādažu novada domei (Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164), norādot savu kontaktinformāciju un vēlamo darba grupu. Jūsu personas dati tiks izmantoti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un tikai dalības identificēšanai darba grupās.

! Jautājumu gadījumā sazināties ar Ādažu novada domes projektu vadītāju Ingu Pērkoni (t. 67996086, e-pasts inga.perkone@adazi.lv).

Iedzīvotāji un citi sabiedrības pārstāvji var līdzdarboties Attīstības programmas sagatavošanā:

 • piedaloties sabiedriskajā apspriedē un publiskajā apspriešanā;
 • piedaloties iedzīvotāju aptaujā;
 • iesaistoties diskusiju grupās, forumos un citās līdzdalības aktivitātēs;
 • rakstiski sniedzot viedokli;
 • sagatavojot atzinumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
 • sniedzot iebildumus un priekšlikumus lēmuma pieņemšanas procesā.

Jūsu idejas, priekšlikumi, viedokļi un redzējums par apvienoto Ādažu novadu ir ļoti svarīgs, jo tas formulēs pašvaldības attīstības būtiskākos virzienus un konkrētus uzdevumus, kā arī noteiks pašvaldības budžeta izlietošanas nosacījumus un būs saistoši izpildei gan domes lēmējvarai, gan arī izpildvarai.

Detalizēta informācija par sabiedrības līdzdalības iespējām tiks ievietota pašvaldību tīmekļvietnēs www.adazi.lv un www.carnikava.lv.

Aicinām ikvienu Ādažu un Carnikavas novada iedzīvotāju, uzņēmēju un nevalstisko organizāciju iesaistīties Ādažu novada Attīstības programmas izstrādē, jo tā ir lieliska iespēja izteikt savus priekšlikumus un paust tiešu viedokli savu interešu jomās!