Aicinājums iesaistīties Ādažu novada teritorijas attīstības plānošanā!

22.04.2013.

Šī gada sākumā Ādažu novada dome uzsāka izstrādāt Ādažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2013.-2037. gadam (turpmāk – stratēģija), kas ir vietēja līmeņa ilgtermiņa attīstības plānošanas dokuments un kuru pēc tā apstiprināšanas būs jāņem vērā, gatavojot novada attīstības programmu, teritorijas plānojumu un citus teritorijas attīstības plānošanas dokumentus. Līdz šim Ādažu novada attīstības perspektīvas bija pieminētas tikai 2010.gadā apstiprinātajā Ādažu novada attīstības programmā (2011.-2017.gadam), taču detalizēta novada ilgtermiņa attīstības stratēģija tiek gatavota pirmo reizi.

Stratēģija tiek izstrādāta 25 gadiem un tajā būs norādīts pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējums, mērķi, prioritātes un telpiskās attīstības perspektīvas. Kā teksta, tā arī attēlu veidā būs atspoguļoti:

  • nozīmīgākie esošās telpiskās struktūras elementi un vēlamās ilgtermiņa izmaiņas, galvenās funkcionālās telpas;
  • apdzīvojuma struktūra un publisko pakalpojumu klāsts;
  • galvenie transporta koridori un infrastruktūra;
  • dabas teritoriju telpiskā struktūra;
  • kultūrvēsturiski nozīmīgās teritorijas;
  • ainaviski vērtīgās un citas īpašas teritorijas;
  • prioritāri attīstāmās teritorijas.

Ādažu novada domes teritoriju plānotājs Silvis Grīnbergs un SIA „Reģionālie projekti” pārstāvis Ivo Narbuts, gatavojot Ādažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 1.redakciju

Stratēģijas izstrādes vadības grupa, sadarbībā ar SIA „Reģionālie projekti”, ir sagatavojuši stratēģijas pirmo redakciju un, atbilstoši Ādažu novada domes 26.03.2013. sēdes lēmumam no 15.04.2013. līdz 17.05.2013. notiek tās publiskā apspriešana. Stratēģijas 1. redakcija ir pieejama Ādažu novada domes mājas lapā, sadaļā „Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrāde” / „Sabiedrības līdzdalība stratēģijas izstrādes procesā”, kā arī darba laikā Ādažu novada domes Attīstības un informācijas daļā.

Ikviens Ādažu novada iedzīvotājs un uzņēmējs, kam ir viedoklis par to – kādam Ādažu novadam būtu jābūt pēc 25 gadiem – aicināts iepazīties ar sagatavoto dokumentu un iesniegt savus komentārus, ierosinājumus stratēģijas 1. redakcijas papildināšanai! Priekšlikumus var iesniegt drukātā veidā, iesniedzot tos Ādažu novada domē Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, vai arī elektroniski, sūtot vēstules uz e-pastu: inga.perkone@adazi.lv. Vēstulēs jānorāda iesniedzēja vārds, uzvārds, dzīves vietas adrese (fiziskām personām) vai nosaukums, reģistrācijas numurs, reģistrācijas un darbības vietas adrese (juridiskām personām). Publiskās apspriešanas laikā 15.maijā, plkst.: 18:00, Ādažu novada domes Būvvaldes telpās tiks organizēta publiskās apspriešanas sanāksme, kurā ikviens interesents varēs sīkāk iepazīties ar stratēģijā atspoguļotajiem jautājumiem un klātienē izteikt savus priekšlikumus 1. redakcijas papildināšanai.

Ņemot vērā to, ka Ādažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija tiek gatavota, lai noteiktu virzienu, kādā jāattīstās Ādažu novadam turpmāko 25 gadu laikā, aicinām izteikt savus priekšlikumus par vēlamo attīstību kā novadam kopumā, tā arī konkrētām apdzīvotām vietām (Kādiem pakalpojumiem un infrastruktūrai, jūsuprāt, būtu jābūt pieejamai katrā no ciemiem; kas jāņem vērā attiecībā uz dabas, kultūrvēsturiski nozīmīgām, ainaviski vērtīgām un citām nozīmīgām teritorijām; kādas tautsaimniecības nozares būtu īpaši jāattīsta Ādažu novadā utt.?). Visi saņemtie priekšlikumi tiks apkopoti un izskatīti stratēģijas izstrādes vadības grupā, gatavojot dokumenta gala redakciju.

Iesaistieties stratēģijas 1.redakcijas publiskajā apspriešanā un ietekmējiet novada teritorijas attīstību!

 

Ādažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija (2013-2037)

2013.gada 26.marta lēmums Nr.68 Par Ādažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas pirmās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai