a a a

Administratīvo aktu strīdu komisija

Izskata sūdzības par domes priekšsēdētāja vietnieku, domes izpilddirektora, kā arī pašvaldības iestāžu un domes Administrācijas struktūrvienību izdotiem administratīviem aktiem pašvaldības autonomās kompetences jautājumos.
KOMISIJAS NOLIKUMS

Komisijas priekšsēdētājs Pēteris Balzāns
Komisijas loceklis Guntis Porietis
Komisijas loceklis  Edvīns Šēpers
Komisijas loceklis  Pēteris Pultraks
Komisijas loceklis  Domes jurists