Ādažu pirmsskolas izglītības iestādē “Strautiņš” noslēgusies bērnu uzņemšana esošajās grupās

07.08.2019.

Ādažu pirmsskolas izglītības iestādē “Strautiņš” (turpmāk – ĀPII “Strautiņš”) noslēgusies bērnu uzņemšana esošajās grupās. Apmeklēt ĀPII “Strautiņš” kopā tika uzaicināts 191 bērns, savukārt iestādi apmeklēt piekrita – 104 bērni.

Tabulā ir informācija sadalījumā pa vecuma grupām par nosūtītajiem uzaicinājumiem, anulācijām un saņemtajām atbildēm ar piekrišanu apmeklēt ĀPII “Strautiņš”.

Bērna dzimšanas gads

Uzaicināto bērnu skaits Anulēts* Piekrita apmeklēt ĀPII “Strautiņš”
bērnu skaits % no uzaicināto bērnu skaita
2013.gads 33 25 8 24 %
2014.gads 63 38 25 40 %
2015.gads 12 6 6 50 %
2016.gads 52 10 42 81 %
2017.gads 31 8 23 74 %
Kopā: 191 87 104 54 %

* – anulācijas vecāki patstāvīgi veic portālā www.epakalpojumi.lv, atsakoties no uzaicinājuma bērnam apmeklēt iestādi, vai tās tiek veiktas atbilstoši Ādažu novada domes 2017.gada 25.jūlija saistošo noteikumu Nr.24/2017 “Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrāciju un uzņemšanu Ādažu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs” (turpmāk – saistošie noteikumi Nr.24/2017) 29.punktam, kas nosaka, ka, “ja vecāks vai bērna likumiskais pārstāvis, kas nav bērna vecāks, 10 dienu laikā no uzaicinājuma nosūtīšanas brīža neiesniedz šo noteikumu 28.punktā minētos dokumentus, pieteikums uz konkrēto iestādi datubāzē tiek anulēts.

Par uzņemšanu jaunākajā vecuma grupā ĀPII “Strautiņš” (domes šā gada 12.marta protokola Nr.7 7.§ “Par jaunu  grupu izveidi pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs”) informācija sekos.

Atgādinām, ka atbilstoši Izglītības likuma (turpmāk – likums) 17.panta pirmajai daļai, katras pašvaldības pienākums ir nodrošināt bērniem, kuru dzīvesvieta deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā, iespēju iegūt pirmsskolas izglītību. Ņemot vērā iepriekš minēto, ĀPII “Strautiņš” uzaicina VISUS obligātās pirmsskolas izglītības vecuma bērnus, kas ir rindā uz ĀPII “Strautiņš” un atbilst likuma un saistošo noteikumu Nr.24/2017 prasībām. Uz atlikušajām brīvajām vietām uzaicina bērnus pieteikumu iesniegšanas secībā un saistošo noteikumu Nr.24/22017 kārtībā.

Informējam, ka vēl notiek bērnu uzņemšana Kadagas pirmsskolas izglītības iestādē “Mežavēji” (turpmāk – KPII “Mežavēji”). Informāciju par uzņemamo bērnu skaitu un vecuma grupām var saņemt, zvanot KPII “Mežavēji” vadītājai Irēnai Kuzņecovai pa tālr.: 67511520.

 

 J.Sviridenkova,

Kancelejas vadītāja