a a a

Ādažu novada privilēģiju programma līdz 2021.gada beigām

Ādažu novada privilēģiju programma nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem

Pateicamies Jums par savlaicīgi apmaksāto NĪN un atgādinām, ka iesniegumi NĪN atvieglojumu saņemšanai, kas noteikti domes 17.12.2019. saistošajos noteikumos Nr.41/2019 ”Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanas kārtību”, ir jāiesniedz Klientu apkalpošanas centrā, Gaujas ielā 33A, Ādažos.

Zemāk minētas visas no 2020.gada 1.janvāra piemērojamās  privilēģijas un atvieglojumi, kādas ir pieejamas Ādažu novada administratīvajā teritorijā deklarētajiem iedzīvotājiem, kuri ir deklarēti Ādažos 1.janvārī un Ādažu uzņēmējiem, kuru uzņēmums vai struktūrvienība ir reģistrēta Ādažos.

 

1.Atvieglojumi par īpašumiem, kuros netiek veikta saimnieciskā darbība

Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) atvieglojumi Atvieglojuma apmērs NĪN Atvieglojuma piešķiršanas kārtība
Visi Ādažu novadā deklarētie iedzīvotāji– zemes īpašnieki, kur deklarēti Ādažos 1.janvārī Zemāks NĪN zemei 1% (nevis 1,5%) no zemes kadastrālās vērtības Dati tiek iegūti no valsts reģistriem automātiski
Daudzbērnu ģimenes, ja viens no vecākiem un vis­maz 3 bērni vecumā līdz 18 gadiem vai bērni līdz 24 gadu vecumam, kuri iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību ir deklarēti īpašumā Ādažu novadā 1.janvārī (izmaiņas likumā ar 01.01.2018.) 50% NĪN atvieglojums par zemi un ēkām, bet ne vairāk kā 500 EUR gadā Dati tiek iegūti no valsts reģistriem automātiski
Politiski represētās personas 50% NĪN atvieglojums par zemi un ēkām, ja tās netiek izmantotas saimnieciskajā darbībā

Atlaidi piešķir uz iesnieguma pamata, kurā  apliecināts, ka īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā

Lejupielādēt iesnieguma formu

Personas, kurām ar Ādažu novada pašvaldības Sociālā dienesta lēmumu,  piešķirts trūcīgas personas statuss 90% NĪN atvieglojums par zemi un ēkām par to periodu, kurā nodokļa maksātājs atbilst trūcīgas personas statusam Dati tiek iegūti no pašvaldības reģistriem automātiski
Personas, kurām ar Ādažu novada pašvaldības Sociālā dienesta lēmumu, piešķirts maznodrošinātas personas statuss 70% NĪN atvieglojums par zemi un ēkām, kurā nodokļa maksātājs atbilst maznodrošinātās personas statusam Dati tiek iegūti no pašvaldības reģistriem automātiski
Persona, kurai ir kopīga deklarētā dzīvesvieta ar tās bērnu invalīdu 50% NĪN atvieglojums par zemi un ēkām (atcelts ierobežojums no 85 EUR)

Atlaidi piešķir uz VDEK lēmumā noteikto laika periodu uz personas iesnieguma pamata, kas iesniegts līdz 31.martam (ar 01.01.2018 jauna iesnieguma forma)

Lejupielādēt iesnieguma formu

Vientuļiem, nestrādājošiem pensionāriem

70% NĪN atvieglojums par zemi un ēkām

(atcelts ierobežojums no 85 EUR)

Atlaidi uz gadu piešķir uz iesnieguma pamata, kurš iesniegts līdz 31.martam    (ar 01.01.2018 jauna iesnieguma forma)

Lejupielādēt iesnieguma formu

Vientuļiem, atsevišķi dzīvojošiem I un II grupas invalīdiem

70% NĪN atvieglojums par zemi un ēkām

(atcelts ierobežojums no 85 EUR)

Atlaidi piešķir uz VDEK lēmumā noteikto laika periodu uz personas iesnieguma pamata, kas iesniegts līdz 31.martam (ar 01.01.2018 jauna iesnieguma forma)

Lejupielādēt iesnieguma formu

Uzziņas: Ādažu novada domes Nekustamā īpašuma speciālists tālr. nr. 67996458, e-pasta adrese: vera.saleniece@adazi.lv

2. Atvieglojumi daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekiem

Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) atvieglojumi Atvieglojuma apmērs NĪN Atvieglojuma piešķiršanas kārtība

Dzīvokļu īpašnieki daudzdzīvokļu dzīvojamajās mājās, kurās  veikti energoefektivitātes paaugstināšanas vai fasādes atjaunošanas darbi (kuru izpildi apliecina akts par objekta nodošanu ekspluatācijā vai ēkas fasādes apliecinājuma karte ar būvvaldes atzīmi par būvdarbu pabeigšanu), un kur deklarēti Ādažos 1.janvārī

(jauns atvieglojums, kurš piemērojams ar 01.01.2018.)

50% NĪN atvieglojums par dzīvokli 3 (trīs) gadus, vai 10 (desmit) gadus, ja mājai veikti energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi, izmantojot energoefektivitātes pakalpojuma līgumu, skaitot no nākamā mēneša pēc ēkas nodošanas ekspluatācijā.

Dati tiek iegūti no pašvaldības reģistriem

2019.gadā atvieglojumi piešķirti sekojošu daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekiem, kuri deklarēti Ādažos 1.janvārī:

Pasta iela 4

“Ozoli”, Garkalnes ciems

Pirmā iela 23

Uzziņas: Ādažu novada domes Grāmatvedības daļas vadītāja tālr. nr. 67 997 971, e-pasta adrese: edgars.liepins@adazi.lv

3. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanai īpašumiem, kuros tiek veikta saimnieciskā darbība NACE kodā sadaļā “Apstrādes rūpniecība” un kuru juridiskā adrese vai struktūrvienība reģistrēta Ādažu novada administratīvajā teritorijā

Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) atvieglojumi Atvieglojuma apmērs NĪN Atvieglojuma piešķiršanas kārtība

Par veiktajām investīcijām esošas būves vai inženierbūves atjaunošanā, pārbūvē vai jaunas būves būvniecībā savas uzņēmējdarbības funkcijas nodrošināšanai

(jauns atvieglojums, kurš piemērojams ar 01.01.2018.)

25% NĪN atvieglojums par ēkām vai telpu grupām un inženierbūvēm, 3 (trīs) gadus, skaitot no nākamā mēneša pēc objekta nodošanas ekspluatācijā, ja personas darbības veids atbilst Eiropas Savienības saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas NACE 2.redakcijas daļai „Apstrādes rūpniecība” (C sadaļa)

Atlaidi piešķir uz iesnieguma pamata

Lejupielādēt iesnieguma formu

un

Uzskaites veidlapa De minimis

Par ēkām vai telpu grupām, inženierbūvēm un zemi, ko izmanto ražošanas vajadzībām

(jauns atvieglojums, kurš piemērojams ar 01.01.2018.)

 

50% NĪN atvieglojums,      3 (trīs) gadus pēc kārtas, ar nākamo mēnesi pēc iesnieguma saņemšanas, ja vienlaicīgi izpildās visi šādi nosacījumi:

– ja personas darbības veids atbilst Eiropas Savienības saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas NACE 2.redakcijas daļai „Apstrādes rūpniecība” (C sadaļa);

-ja personas vidējais nodarbināto skaits iepriekšējā kalendārajā gadā ir 10 (desmit) vai vairāk, un nodarbināto deklarētā dzīvesvieta iepriekšējā gada 1.janvārī bija Ādažu novada administratīvajā teritorijā.

Atlaidi piešķir uz iesnieguma pamata, kurš iesniegts līdz 31.janvārim (apliecinājumu kritēriju izpildei iesniedz katru gadu līdz 31.janvārim)

Lejupielādēt iesnieguma formu

un

Uzskaites veidlapa De minimis

Uzziņas: Ādažu novada domes Grāmatvedības daļas vadītājs, tālr. nr. 67 997 971, e-pasta adrese: edgars.liepins@adazi.lv

4. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanai jaunuzbūvētiem īpašumiem, kuru lietošanas veids ir triju vai vairāku dzīvokļu mājas

Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) atvieglojumi Atvieglojuma apmērs NĪN Atvieglojuma piešķiršanas kārtība

Par jaunizbūvētu NĪN objektu, kura lietošanas veids, saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistru, ir triju vai vairāku dzīvokļu mājas

(jauns atvieglojums, kurš piemērojams ar 01.01.2018.)

50% NĪN atvieglojums par ēku, 3 (trīs) gadus, skaitot ar nākamo mēnesi pēc objekta nodošanas ekspluatācijā

Atlaidi piešķir uz iesnieguma pamata

Lejupielādēt iesnieguma formu

un

Uzskaites veidlapa De minimis

5. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanai sporta ēkām un būvēm, kuras ir publiski pieejamas un tiek izmantots publiskām sporta vajadzībām un īpašumos, kuros tiek veikta sabiedriskā labuma darbība

Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) atvieglojumi Atvieglojuma apmērs NĪN Atvieglojuma piešķiršanas kārtība

Par ēkām vai telpu grupām, inženierbūvēm un zemi

(jauns atvieglojums, kurš piemērojams ar 01.01.2018.)

 

70% NĪN atvieglojums, ja nekustamais īpašums ir publiski pieejams, tiek izmantots publiskām sporta vajadzībām, un ja tā galvenais lietošanas veids saskaņā ar Kadastru ir “Sporta ēkas”, “Sporta laukumi”, “Citas sporta un atpūtas būves”.

Atlaidi uz gadu piešķir uz iesnieguma pamata, kurš iesniegts līdz 31.janvārim

Lejupielādēt iesnieguma formu

un

Uzskaites veidlapa De minimis

Sabiedriskā labuma organizācijām, kuru īpašumā esoša vai no domes nomāta ēka, telpu grupa vai zeme tiek izmantota darbībai, kas noteikta sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanas lēmumā

(jauns atvieglojums, kurš piemērojams ar 01.01.2018.)

90% NĪN atvieglojums, ja organizācijas juridiskā adrese vai struktūrvienība reģistrēta Ādažu novada administratīvajā teritorijā

Atlaidi uz gadu piešķir uz iesnieguma pamata, kurš iesniegts līdz 31.janvārim

Lejupielādēt iesnieguma formu

un

Uzskaites veidlapa De minimis

Uzziņas: Ādažu novada domes Grāmatvedības daļas vadītājs, tālr.nr. 67 997 971, e-pasta adrese: edgars.liepins@adazi.lv

6. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanai par ieguldījumiem publiskā infrastruktūrā

Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) atvieglojumi Atvieglojuma apmērs NĪN Atvieglojuma piešķiršanas kārtība
Īpašniekiem, kuru zemes gabalu vai tā daļu izmanto publiski pieejama sabiedriskas nozīmes infrastruktūras objekta būvniecībai vai ierīkošanai 90% NĪN atvieglojums par izmantotā zemes gabala daļu. Pirms objekta izbūves persona noslēdz ar domi attiecīgu vienošanos. Atvieglojumu piešķir pēc objekta nodošanas ekspluatācijā. Atvieglojumu var saņemt periodā, kad objekts faktiski pastāv dabā, ir izmantojams tam paredzētajam mērķim, ir sabiedriski pieejams un netiek izmantots komerciālos nolūkos

Atlaidi piešķir uz iesnieguma pamata (ar 01.01.2018 jauna iesnieguma forma)

Lejupielādēt iesnieguma formu

un

Uzskaites veidlapa De minimis

Nodokļu maksātājiem, kas par saviem līdzekļiem izbūvējušas maģistrālās koplietošanas inženierbūves vai to daļu publiskai lietošanai (ūdensvadi, kanalizācijas tīkli, ielas, ielu apgaismojums, gājēju celiņi, meliorācijas sistēmas, u.tml.), vai kas investējušas savus līdzekļus jaunu infrastruktūras objektu izbūvē publiskai lietošanai (spēļu un sporta laukumi, pludmales labiekārtošana, u.tml.), un kas netiek izmantoti komerciālos nolūkos 90% NĪN atvieglojums. Pirms objekta izbūves persona noslēdz ar domi attiecīgu vienošanos. Atvieglojumu piešķir pēc objekta nodošanas ekspluatācijā, ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem tāda ir nepieciešama. Atvieglojuma apmērs nedrīkst pārsniegt 90% no summas, ko persona ieguldījusi objekta būvniecībā. Ja atvieglojuma apmērs attiecīgajā kalendārajā gadā ir mazāks, nekā ieguldījums objektā, tad atvieglojumu piemēro līdz 10. (desmitajam) kalendārajam gadam

Atlaidi piešķir uz iesnieguma pamata (ar 01.01.2018 jauna iesnieguma forma)

Lejupielādēt iesnieguma formu

un

Uzskaites veidlapa De minimis

Uzziņas: Ādažu novada domes Grāmatvedības daļas vadītājs, tālr.nr. 67 997 971, e-pasta adrese: edgars.liepins@adazi.lv

 

Atbalsts bērniem:

 

Atlaide/ pabalsts Atlaides / pabalsta piešķiršanas kārtība
Bērna piedzimšanas pabalsts, ja ģimenē ir piedzimis mazulis, ja abu vecāku deklarētā dzīvesvieta ir Ādažu novada administratīvajā teritorijā 150 EUR

Atlaidi piešķir uz iesnieguma pamata

Lejupielādēt iesnieguma formu

Bērna piedzimšanas pabalsts, ja ģimenē ir piedzimis mazulis, ja viena no vecākiem deklarētā dzīvesvieta ir Ādažu novada administratīvajā teritorijā 100 EUR

Atlaidi piešķir uz iesnieguma pamata

Lejupielādēt iesnieguma formu

Dāvanas Ādažos deklarētajiem jaundzimušajiem, ja vismaz viena no vecākiem deklarētā dzīvesvieta ir Ādažu novada administratīvajā teritorijā Ādažos deklarētajam bērniņam dāvanā ir lacītes un mīļlupatiņas komplekts, grāmata “Mans bērns” un  vāciņi dzimšanas apliecības ievākošanai. Klātienē, Dzimtsarakstu nodaļā

Pabalsts reizi kalendārajā gadā katram daudzbērnu ģimenes bērnam

-Sākot ar 2021.gadu, iesniegumu pabalsta piešķiršanai jāiesniedz katru gadu no 1.janvāra līdz 10.novembrim

50 EUR gadā katram daudzbērnu ģimenes bērnam

Elektroniski  aizpilda iesniegumu portāla www.epakalpojumi.lv pakalpojumā “e-Privilēģijas”.

Daudzbērnu ģimene pabalstu var saņemt, ja iestājās visi šādi nosacījumi:
-daudzbērnu ģimenē kopā (pamata dzīvesvietā) dzīvo visi bērni, t.sk. audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā esoši bērni;
-katrs bērns kārtējā kalendāra gada 1. janvārī deklarēts Ādažu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, izņemot tos, kuri nav sasnieguši 24 gadu vecumu un mācās vispārējās vidējās izglītības iestādēs, profesionālās izglītības iestādēs vai arī ir pilna laika klātienes studenti;
-viens no likumiskajiem pārstāvjiem kārtējā kalendāra gada 1. janvārī deklarēts Ādažu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

Vieta pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, ja vismaz viena no vecākiem deklarētā dzīvesvieta ir Ādažu novada administratīvajā teritorijā NA Lejupielādēt iesnieguma formu
Pašvaldības līdzfinansējums privātajā bērnudārzā bērnam no pusotra gada vecuma par periodu, kad bērns un vismaz viena no bērna vecākiem vai aizbildņa deklarētā dzīvesvieta ir Ādažu novada administratīvajā teritorijā

175.00 EUR mēnesī

( 5-6/7 gadus veciem bērniem no 01.01.2019.)

 

240.00 EUR mēnesī

(1.5-4/5 gadus veciem bērniem no 01.01.2019.)

Atlaidi piešķir uz līguma pamata

Lejupielādēt iesnieguma formu

Pašvaldības līdzfinansējums privātajām vispārējās izglītības iestādēm par periodu, kad bērns un vismaz viena no bērna vecākiem vai aizbildņa deklarētā dzīvesvieta ir Ādažu novada administratīvajā teritorijā

83.38 EUR mēnesī

(no 26.09.2017.)

Atlaidi piešķir uz līgumu pamata
Pašvaldības līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem par periodu, kad bērna un vismaz viena no bērna vecākiem vai aizbildņa deklarētā dzīvesvieta ir Ādažu novada administratīvajā teritorijā

150 EUR mēnesī

(1.5-4/5 gadus veciem bērniem)

Atlaidi piešķir uz līgumu pamata

Lejupielādēt iesnieguma formu

Atlaides sabiedriskajam transportam:

 

Atlaide Atlaides / pabalsta piešķiršanas kārtība
Skolēns pamatskolā, kura deklarētā  dzīvesvieta ir Ādažu novada administratīvajā teritorijā un kurš mācās Ādažu vidusskolā vai Ādažu Brīvajā Valdorfa skolā Sabiedriskais transports uz skolu un mājup bezmaksas Reģistrējas Ādažu vidusskolā un saņem e-talonu
Vidusskolēns, kura deklarētā  dzīvesvieta ir Ādažu novada administratīvajā teritorijā un kurš mācās Ādažu vidusskolā vai Ādažu Brīvajā Valdorfa skolā 50% atlaide autobusa biļetei uz skolu un mājup

Pirmreizējs e-talons – Reģistrējas Ādažu vidusskolā un saņem e-talonu

Atkārtots e-talons – Reģistrējas Klientu apkalpošanas centrā un saņem e-talonu

Lejupielādēt iesnieguma formu

Seniori, kuri ir vecāki par 70 gadiem un kuru deklarētā dzīvesvieta ir Ādažu novada administratīvajā teritorijā 100% atlaide   autobusa biļetei – 10 braucieniem kalendārajā mēnesī Ādažu novada administratīvajā teritorijā

Reģistrējas Klientu apkalpošanas centrā un saņem e-talonu

Lejupielādēt iesnieguma formu

Informācija:

Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs tel. 67997350, 29486570, e-pasts: adazi@pakalpojumucentri.lv

 

Sociālais atbalsts:

 

Pabalsts Pabalsta piešķiršanas kārtība
Apmaksāts psihologa pakalpojums krīzes vai ārkārtas situācijās 100% apmaksāts

Lēmumu pieņem Sociālais dienests, izvērtējot situāciju

 

Pabalsts politiski represētajām personām atzīmējot Valsts svētkus novembrī

100 EUR

(ar 01.01.2018.)

Atlaidi piešķir uz iesnieguma pamata

 

Logopēda, Montesori pedagoga, reitterapijas, smilšu terapijas pakalpojums bērniem – invalīdiem un bērniem ar pedagoģiski medicī­niskās komisijas atzinumu 50% apmaksāts (līdz 107,- EUR mēnesī)

Atlaidi piešķir uz iesnieguma pamata

 

Informācija:

Ādažu novada domes Sociālais dienests tel. 67997977, e-pasts: ieva.roze@adazi.lv

 

Atvieglojumi profesionālajā un interešu izglītībā Atlaide Atlaides piešķiršanas kārtība

Ādažu Mākslas un mūzikas skola

Vecāku līdzfinansējums par vienu audzēkni mēnesī ir 20 EUR, pašvaldības līdzfinansējums ir 64 EUR

·       Ja audzēkņa un viena no vecākiem vai aizbildņa deklarētā dzīvesvieta ir Ādažu novadā:
–        ģimene, kurā kopā dzīvo divi bērni un abi apgūst kādu no programmām Līdzfinansējumu par katru programmu samazina par 35%

Dati tiek iegūti no pašvaldības reģistriem

 

·        Atbalsts daudzbērnu ģimenēm:

–        ģimenē, kurā kopā dzīvo trīs un vairāk bērni un vismaz viens no tiem apgūst kādu no programmām

 

Līdzfinansējumu par katru programmu samazina par 50%

Atlaidi piešķir uz iesnieguma pamata, iesniegumu aizpildot portālā  www.epakalpojumi.lv  sadaļā “E-privilēģijas”

 

–        ģimenē, kurā kopā dzīvo trīs un vairāk bērni un vismaz trīs no tiem apgūst kādu no programmām

 

Līdzfinansējumu par katru programmu samazina par 65%
·        Bāreņi, bērni ar invaliditāti un audzēkņi, kuru ģimenei ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas personas statuss, ja audzēkņa un viena no vecākiem vai aizbildņa deklarētā dzīvesvieta ir Ādažu novadā 100% apmērā atbrīvo no līdzfinansējuma maksas

Papildu informācija – Ādažu Mākslas un mūzikas skolā, tālr. 67997784, makslu.skola@adazi.lv.

 

 

Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skola

Vecāku līdzfinansējums par vienu audzēkni ir 20 EUR mēnesī, pašvaldības līdzfinansējums ir 56 EUR

·       Ja audzēkņa un viena no vecākiem vai aizbildņa deklarētā dzīvesvieta ir Ādažu novadā:

–        ģimene, kurā kopā dzīvo divi bērni un abi apgūst kādu no programmām

 

Līdzfinansējumu par katru programmu samazina par 35%

Dati tiek iegūti no pašvaldības reģistriem

 

·        Atbalsts daudzbērnu ģimenēm:

–        ģimenē, kurā kopā dzīvo trīs un vairāk bērni un vismaz viens no tiem apgūst kādu no programmām

 

Līdzfinansējumu par katru programmu samazina par 50%

 

Atlaidi piešķir uz iesnieguma pamata, iesniegumu aizpildot portālā  www.epakalpojumi.lv  sadaļā “E-privilēģijas”

 

–        ģimenē, kurā kopā dzīvo trīs un vairāk bērni un vismaz trīs no tiem apgūst kādu no programmām Līdzfinansējumu par katru programmu samazina par 65%
·       Bāreņi, bērni ar invaliditāti un audzēkņi, kuru ģimenei ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas personas statuss, ja audzēkņa un viena no vecākiem vai aizbildņa deklarētā dzīvesvieta ir Ādažu novadā 100% apmērā atbrīvo no līdzfinansējuma maksas
·       Sporta meistarības pilnveidošanas un augstākās sporta meistarības grupu audzēkņi 100% apmērā atbrīvo no līdzfinansējuma maksas Lēmumu pieņem iestāde, izvērtējot sasniegumu
Papildu informācija – Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolā, tel. 27746508, sporta.skola@adazi.lv

Ādažu pirmsskolas izglītības iestāde

Vecāku maksājumi par interešu pulciņu un peldēšanas nodarbībām – šovdejas (viena nodarbība 1,88 EUR), angļu valoda (viena nodarbība 4,67 EUR), Mākslas skoliņa (viena nodarbība 1,96 EUR) un peldēšana (viena nodarbība 2,38 EUR)

·       Ja audzēkņa un viena no vecākiem deklarētā dzīvesvieta ir Ādažu novadā:
–        viens audzēknis apmeklē divus vai vairāk pulciņus Atlaide 25% Dati tiek iegūti no pašvaldības reģistriem
–        audzēkņi no vienas ģimenes apmeklē 2 vai vairāk pulciņus Atlaide 35% Dati tiek iegūti no pašvaldības reģistriem
·        Atbalsts daudzbērnu ģimenēm:
–         ja ģimenē ir 3 un vairāk bērni un vismaz 1 no tiem apmeklē kādu pulciņu Atlaide 50%

Atlaidi piešķir uz iesnieguma pamata, iesniegumu aizpildot portālā  www.epakalpojumi.lv  sadaļā “E-privilēģijas”

 

–        ja ģimenē ir 3 un vairāk bērni un 3 no tiem apmeklē kādu pulciņu Atlaide 65%
·       Bērni ar invaliditāti, vai kuru ģimenei ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss Atlaide 100%
Papildu informācija – Ādažu pirmsskolas izglītības iestādē, tel. 67997458,  adazupii@adazi.lv

Kadagas pirmsskolas izglītības iestāde

Vecāku maksājums par interešu pulciņu un peldēšanas vienu nodarbību ir 2,38 EUR

·        Atbalsts daudzbērnu ģimenēm:
–        ja ģimenē ir 3 un vairāk bērni un vismaz 1 no tiem apmeklē kādu pulciņu Atlaide 50%

Atlaidi piešķir uz iesnieguma pamata, iesniegumu aizpildot portālā  www.epakalpojumi.lv  sadaļā “E-privilēģijas”

 

–        ja ģimenē ir 3 un vairāk bērni un tie visi apmeklē kādu pulciņu Atlaide 65%
·        Bērni ar invaliditāti, vai kuru ģimenei ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss Atlaide 100%
Papildu informācija – Kadagas pirmsskolas izglītības iestādē, tālr. 67511520,  piimezaveji@adazi.lv

 

Ādažu pašvaldības rēķinu apmaksa

5 iemesli kāpēc pašvaldības rēķinus apmaksāt portālā e-pakalpojumi.lv