Ādažu novadā plānots būvēt jaunu izglītības iestādi

23.01.2023.

Ādažu novads, kas teritorijas platības ziņā ir otrs mazākais novads Latvijā, ir arī viens no “jaunākajiem” novadiem – iedzīvotāju vidējais vecums tajā ir 39 gadi. Kopā ar Ropažu novadu, kur vidējais iedzīvotāju vecums ir tikpat liels kā Ādažos, Ādažu novads ierindojas trešajā vietā (aiz Mārupes un Ķekavas novadiem, kuros dzīvo attiecīgi vidēji 34 un 38 gadus veci iedzīvotāji).

infografika par skaitu

Ādažu novada iedzīvotāju skaits vecuma grupās 2022.gada sākumā (Info avots – CSP)

Atbilstoši Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes apkopotajiem datiem, Ādažu novadā 2022.gada 1.jūlijā bija deklarēti 23803 iedzīvotāji. Kā liecina informācija par iedzīvotāju skaita izmaiņām iepriekšējos gados, šim rādītājam ir tendence pastāvīgi palielināties – vidēji par 3,7% gadā (pēdējos 5 gados iedzīvotāju skaits palielinājās par ~11%, bet pēdējo 10 gadu laikā – par ~35%).

attēls ar Latvijas karti

Iedzīvotāju skaita izmaiņas administratīvajās teritorijās 2021.gadā (Info avots – CSP)

Atbilstoši CSP datiem, trešā daļa visu Ādažu novada iedzīvotāju dzīvoja Ādažu pilsētā (uz 01.01.2022. – 7269), 22% – Carnikavas ciemā (uz 01.01.2022. – 4618), 11% – Kadagas ciemā (uz 01.01.2022. – 2300). Garciemā, Gaujā un Kalngalē dzīvoja 5-6% visu novada iedzīvotāju, savukārt pārējos ciemos – mazāk kā 4%. Iepriekšējos 5 gados vidēji iedzīvotāju skaits pieauga gandrīz visos ciemos (izņemot Birzniekus, Iļķeni, Laverus).

infografika par iedzīvotāju skaita izmaiņām ciemos

Ādažu novada iedzīvotāju skaita izmaiņas laika posmā no 2018. līdz 2022.gadam (Attēlā norādītais iedzīvotāju skaits katrā ciemā 2022.gada sākumā. Info avots – CSP)

Tiek prognozēts, ka iedzīvotāju skaits turpinās palielināties arī turpmāk, kontekstā ar pozitīvu dabisko pieaugumu, jauna dzīvojamā fonda attīstību un jaunu darbavietu veidošanos, kā arī cilvēku vēlmi dzīvot tuvu Rīgai. Vecumā līdz 6 gadiem ir katrs desmitais Ādažu novada iedzīvotājs – 2022.gada sākumā tie bija 2077 bērni.

Ādažu novadā pirmsskolas izglītība tiek sniegta 10 PII, t.sk., 5  pašvaldības iestādēs (“Strautiņš” un Ādažu vidusskolas PII – Ādažos, “Riekstiņš” – Carnikavā, “Piejūra” – Siguļos, “Mežavēji” – Kadagā). 2022. gada vasarā visās 5 pašvaldības PII bija 1134 izglītojamie, veidojot 72% no visām aizpildītajām vietām visos 10 bērnudārzos. Rindā uz vietu pašvaldības PII bija 593 bērni, kas dzimuši 2018. gadā un vēlāk (dati uz 21.07.2022.) – tai skaitā ir arī bērni, kas apmeklē kādu no privātajām PII vai izmanto aukļu pakalpojumus. Saskaņā ar VARAM apkopoto informāciju reālais bērnu skaits, kuriem netiek nodrošinātas vietas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs uz 01.10.2021. Ādažu novadā bija 227 bērni, no tiem 184 Ādažu un 43 Carnikavas administratīvajās teritorijās.

Skatot bērnu skaitu uz 2022.gada sākumu, saskaņā ar aktuālajiem CSP datiem, un ņemot vērā ģeogrāfisko un tieces areālu, ir identificētas vietas ar lielāko pirmsskolas vecuma bērnu skaitu noteiktās apdzīvotās vietās: Ādažu pilsētā – 871 bērns, Carnikavā – 394 bērni, Kadagā – 271 bērns, Baltezerā – 68 bērni, Kalngalē – 67 bērni, Garciemā – 59 bērni, Gaujā – 59 bērni, Stapriņos – 54 bērni, Alderos – 53 bērni, Garkalnē – 43 bērni un Garupē – 42 bērni.

kartes attēls

Ādažu pilsēta un ciemi ar lielāko bērnu skaitu vecumā 0-6 gadiem novadā uz 2022.gada sākumu, ņemot vērā ģeogrāfisko areālu (Info avots – CSP)

Atbilstoši TSEP analizētajai informācijai, visvairāk rindā uz vietām pašvaldības PII ir Ādažu pilsētas bērni – 260 bērni, otrs lielākais rindā esošo bērnu skaits ir no Carnikavas ciema – 82 bērni, trešais lielākais rindā esošo bērnu skaits ir Kadagā – 55 bērni, ceturtais lielākais rindā esošo bērnu skaits ir Baltezerā – 23 bērni, bet piektais lielākais rindā esošo bērnu skaits ir Garupē – 21 bērns.

Jautājums par nepietiekošo vietu skaitu pašvaldības PII ir aktuāls vairākus gadus. Situācijas risināšanai Ādažu novada dome 24.03.2020. pieņēma lēmumu “Par pirmsskolas izglītības programmu īstenošanu Ādažu vidusskolā”, nosakot, ka līdz 01.09.2024. Ādažu vidusskolas ēkas “C” korpusa 1. un 2. stāva (un daļēji arī pagrabstāva) telpās tiek uzturēta pirmsskolas 5 grupu darbība (kopā līdz 100 bērniem). Pēc minētā termiņa ĀVS ēka pilnībā būs jānodod vispārējās izglītības nodrošināšanai.

Ņemot vērā iedzīvotāju, t.sk., bērnu skaita izmaiņas Ādažu novadā iepriekšējos gados, rindā uz vietu pašvaldības PII esošo bērnu skaitu, termiņu, līdz kuram jāatbrīvo pirmsskolas telpas ĀVS ēkā, kā arī, lai noskaidrotu optimālu risinājumu pirmsskolas izglītības nodrošināšanai, Ādažu novada pašvaldība un SIA “SAFEGE Baltija” 2022. gada maijā noslēdza līgumu par tehniski sociāli ekonomiskā pamatojuma (TSEP) izstrādi efektīvai pirmsskolas izglītības pakalpojumu sniegšanas modeļa attīstībai Ādažu novadā.

Lai iegūtu informāciju par pirmsskolas izglītības pakalpojumu kvalitāti Ādažu novadā un tā attīstības perspektīvām, 2022.gada jūlijā-augustā tika veikta pašvaldības un privāto PII vecāku un aizbildņu aptauja. Aptaujā piedalījās 311 personas, kas sniedza atbildes par 364 bērniem. Atbildot uz jautājumu par būtiskākajiem aspektiem, kas noteica vecāku izvēli par labu konkrētai PII, kā primāros un visbūtiskākos kritērijus vecāki norāda pedagogu kvalifikāciju un ieinteresētu attieksmi pret bērniem, drošību bērnudārza pieguļošajā teritorijā un iekštelpās, komunikācijai atsaucīgu bērnudārza vadību un personālu, kā arī ēdināšanas kvalitāti.infografika ar būtiskākajiem aspektiem, kas noteica bērnu izvēli

Būtiskākie aspekti, kas noteica vecāku izvēli izvēloties PII (Info avots – TSEP izstrādes ietvaros veiktā aptauja)

Ja tiktu dota brīva izvēle, tad vairāk kā puse no visiem respondentiem (55,5%) primāri izvēlētos vietu pašvaldības PII, bet trešdaļa (29,4%) privātās PII. Mājdārziņu izvēlētos 8%, 5% izglītotu paši, bet aukles izvēlētos tikai 1,8% respondentu. No tiem respondentiem, kuru bērni šobrīd apmeklē privāto PII, divas trešdaļas jeb 64,2% izvēlētos iespēju apmeklēt pašvaldības PII, ja parādītos tāda iespēja, tomēr vairāk kā pusei no šiem respondentu būtu svarīgi, kurā vietā Ādažu novada teritorijā tas būtu un, kura tieši PII tiktu piedāvāta. Viena trešdaļa jeb 28,4% no tiem respondentiem, kuru bērni šobrīd apmeklē privāto PII, izvēlētos palikt privātajā PII.

TSEP ietvaros tika izvērtēta situācija pirmsskolas izglītības jomā Ādažu novadā, pamatota piemērotākā alternatīva un atbilstošākais PII pakalpojumu sniegšanas modelis, lai iespējami labāk atrisinātu vietu deficīta problēmu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs. Izstrādājot TSEP alternatīvas, tika ņemts vērā, ka trūkstošo vietu skaita samazināšanu varētu panākt ar jaunas PII izveidi, taču pašvaldība nav vienīgais pirmsskolas izglītības pakalpojuma sniedzējs. Vietu pieejamības deficīts jārisina, sadarbojoties ar citām pašvaldībām, privātajām PII un bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem. Tā kā pašvaldībai nav iespēju pilnībā ietekmēt privāto pakalpojumu sniedzēju izvēli (nodrošināt pakalpojumu vai nē), kā arī citu pašvaldību iespējas nodrošināt vietas to uzturētās PII arī ir ierobežotas, tad kā optimāls risinājums tika piedāvāts izveidot jaunu pirmsskolas izglītības iestādi Podniekos.

Izvērtējot dažādas alternatīvas efektīvākā pirmsskolas izglītības pakalpojuma sniegšanas modeļa noteikšanai, tika ņemti vērā dažādi faktori. Viens no būtiskākajiem bija ģeogrāfiskais un tieces areāls ar lielāko pirmsskolas vecuma bērnu skaitu noteiktās apdzīvotās vietās un rindā esošajiem bērniem pēc noteiktas apdzīvotas vietas. Ne mazsvarīgs faktors bija arī tas, ka Ūbeļu ielā 18 pašvaldībai pieder nekustamais īpašums, kas 2021.gadā tika iegādāts tieši izglītības funkciju nodrošināšanai.

TSEP norādīts, ka iedzīvotāju skaita pieaugums rada spiedienu uz izglītības infrastruktūras pieejamības pieauguma atrisināšanu gan pirmsskolas izglītības, gan arī vispārējās pamatizglītības iestādēs. Ādažu novadā vispārējo izglītību iespējams iegūt trīs izglītības iestādēs – Ādažu vidusskolā, Carnikavas pamatskolā un privātajā Ādažu Brīvajā Valdorfa skolā. 2022./2023.mācību gadā Ādažu novadā vispārējo izglītību apguva kopumā 2960 skolēni. Lielākā daļa no viņiem (2675 jeb 90%) apgūst vispārējo pamatizglītību no 1.-9.klasei. Vispārējo vidējo izglītību novadā apgūst 285 skolēni.infografika ar skolēnu skaitu

Skolēnu skaits Ādažu novada vispārējās izglītības iestādēs no 2020./2021. m.g. līdz 2022./2023. m.g. (Info avots – izglītības iestādes)

Ādažu vidusskolas ēku kapacitāte izglītības pakalpojumu nodrošināšanai jau ir izsmelta un iespējas uzņemt jaunas skolēnus turpmākajos gados būs ierobežotas. Pēdējo 2 gadu laikā Ādažu sākumskolā (Ādažu vidusskolas mācību īstenošanas vieta 1.-4.klasei) mācības uzsāka 10 1.klases, un pašvaldībai nācās atļaut ierīkot pamatklases speciālo mācību kabinetos. To, ka vislielākais skolēnu īpatsvars un sagaidāmais pieaugums ir tieši sākumskolas ciklā, 2015. gadā norādīja arī SIA “AC Konsultācijas” savā pētījumā “Tehniski sociāli ekonomiskais pamatojums jaunas izglītības iestādes būvniecībai Ādažu novadā”.

Lai iespējami efektīvāk risinātu problēmu ar vietu pieejamības ierobežojumiem gan pašvaldības PII, gan vispārējās izglītības iestādēs, pašvaldība Podniekos paredz izveidot jaunu izglītības iestādi, kura sniegtu pakalpojumus gan pirmsskolas izglītības, gan arī vispārējās izglītības programmās. Ir uzsākts darbs pie tā, lai noteiktu, kādu tieši un cik lielu izglītības iestādi būtu jāveido.