TE IR DARBS: Ādažu novada pašvaldība izsludina atklātu konkursu uz Izglītības un jaunatnes nodaļas vadītāja amatu

11.01.2022.

Mērķis: Vadīt pašvaldības administrācijas struktūrvienību “Izglītības un jaunatnes nodaļa”, pārraudzīt pašvaldības izglītības iestāžu darbu, kā arī organizēt un koordinēt pašvaldības attīstības jautājumus izglītības un darba ar jaunatni jomā.

Prasības pretendentiem:

 • akadēmiskā izglītība vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (vēlams vadības vai izglītības jomā);
 • vismaz triju gadu darba pieredze izglītības jomā vai izglītības vadības darbā;
 • valsts valodas prasmes augstākajā līmenī un angļu valodas un / vai citas ES oficiālās

valodas prasmes profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā tiks uzskatītas par priekšrocību;

 • pieredze un prasmes administratīvajā vadībā;
 • pieredze un prasmes finanšu plānošanā un budžeta izpildē;
 • pieredze ar izglītības jomu saistītu projektu vadībā;
 • prasme izteikt un argumentēt viedokli, patstāvīgi pieņemt lēmumus, strādāt komandā paaugstinātas intensitātes apstākļos;
 • labas plānošanas, organizatora un prezentācijas, loģiskā domāšana, mērķtiecība un prasme analizēt situāciju un rīcības sekas, atrast piemērotāko risinājumu;
 • prasmes darbā ar MS Office programmām un biroja tehniku;
 • darba pieredze pašvaldības iestādē ar vakantā amata pienākumiem saistītās jomās tiks uzskatīta par priekšrocību.

Vadītāja amata kandidātam jāpiemīt šādām kompetencēm:

 • orientācija uz attīstību un rezultātu sasniegšanu;
 • konceptuālā, analītiskā un stratēģiskā domāšana;
 • spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību;
 • komandas vadīšana un darbinieku motivēšana;
 • pārmaiņu vadība.

Galvenie amata pienākumi:

 • vadīt, organizēt un plānot Izglītības un jaunatnes nodaļas (turpmāk – nodaļa) darbu, atbildēt par nodaļas darbības atbilstību normatīvajiem aktiem;
 • izstrādāt un ieviest novada izglītības un jaunatnes politikas stratēģiju, iekšējos normatīvos aktus un citus dokumentus;
 • koordinēt padotībā esošo iestāžu un to vadītāju darbu;
 • organizēt aktivitātes izglītības kvalitātes uzlabošanai izglītības iestādēs, nodrošināt izglītības iestāžu savstarpējo sadarbību un informācijas apriti;
 • veicināt ārējā finansējuma piesaisti izglītības kvalitātes pilnveidei, starptautisko sadarbības tīklu attīstībai, pedagogu un skolēnu apmaiņai
 • veikt citus pienākumus, kas paredzēti spēkā esošajos normatīvajos aktos.

Piedāvājam:

 • pilnas slodzes atbildīgu, interesantu un dinamisku darbu;
 • sociālās garantijas;
 • bruto algu EUR 2038,00 (profesijas kods 1213 23).

Pretendentam jāiesniedz:

 • CV un motivācijas vēstule,
 • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas,
 • argumentēta eseja (sagatavota datorrakstā) „Ādažu novada izglītības attīstības vīzija” (1 (viena) A4 formāta lapa);
 • derīgs COVID-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.

Ar konkursa nolikumu var iepazīties ŠEIT.

Pieteikuma vēstuli, CV un eseju lūdzam sūtīt līdz 2022. gada 31. janvārim (ieskaitot) uz laila.raiskuma@adazi.lv (ar norādi „Izglītības un jaunatnes nodaļas vadītāja amatu konkursam”), vai pa pastu – Ādažu novada pašvaldība, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu pagasts, Ādažu novads, LV-2164. Uzziņas pa tālruni 67996461.

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantu:

1) Pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases norisi.

2) Personas datu apstrādes pārzinis ir Ādažu novada pašvaldība, kontaktinformācija: Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu pagasts, Ādažu novads, LV-2164. tālr. 67997350, e-pasts dome@adazi.lv.