30.maijā plkst. 09.00 notiks pirmreizējā mutiskā kokmateriālu cirsmas tiesību atklātā izsole

27.05.2019.

Ādažu novada pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisija paziņo, ka 2019. gada 30.maijā plkst. 09.00, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novada domes Ceriņu zālē, tiek rīkota pirmreizēja atklāta mutiska kokmateriālu cirsmas tiesību izsole ar augšupejošu soli kokmateriālu cirsmas tiesībām pašvaldībai piederošajos nekustamajos īpašumos – Ādažu pašvaldības objektos – ūdens un kanalizācijas tīklu projektu norādītajās vietās, z.k.vien. Nr.8044 013 0320 (Alderu ielas posms), z.k.vien.Nr. 8044 013 0326 (Jaunspriešļu iela gar kanāla malu), z.k.vien.Nr. 8044 013 0318 (Baltezera ielas posms), z.k.vien. Nr. 8044 013 0292 (pieViršiem), ar izcērtamo kokmateriālu apjomu 153,01 m3. Par dalībnieku var kļūt maksātspējīgas juridiskas personas, un fiziskas personas, kuras noteiktajā termiņā iesniegušas pieteikumu uz šo izsoli un izpildījušas visus izsoles priekšnoteikumus.

Atsavināmā Objekta kokmateriālu cirsmas tiesību nosacītās cenas apmērs EUR 1250 . Izsoles solis – EUR 50

Pieteikums par piedalīšanos izsolē iesniedzams Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, klientu apkalpošanas centrā, līdz 2019.gada 28.maija plkst.17.00

LATVIJAS KOKSNES KVALITĀTES EKSPERTU SAVIENĪBAS ATZINUMS

IZSOLES NOTEIKUMI