25.janvārī plkst. 9.00 notiks domes sēde

20.01.2023.

25. janvārī plkst.9.00 notiks Ādažu novada pašvaldības domes sēde. Sēde notiks Carnikavā, Stacijas ielā 5, sēžu zālē. Ar sēdes darba kārtību iespējams iepazīties šeit: Ādažu novada pašvaldības domes sēdes darba kārtība 25.01.2023

▶️ Domes sēžu tiešraidēm ir iespējams sekot līdzi pašvaldības Youtube kanālā www.ej.uz/domessede

 

Ādažu novada pašvaldības domes sēdes darba kārtība un sēdē izskatāmo jautājumu lēmumprojekti (Word formātā)

 1. Par Ādažu novada pašvaldības domes 2023. gada 25. janvāra darba kārtības apstiprināšanu (ziņo Karīna Miķelsone)
 2. Pašvaldības izpilddirektora ziņojums par pašvaldības domes lēmumu izpildi un pašvaldības darbu (ziņo Guntis Porietis)
 3. Par finansējuma piešķiršanu būvdarbiem Stapriņu ciema pieslēgšanai Ādažu centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai(ziņo Karīna Miķelsone (FK), Aivars Dundurs)
 4. Par projekta “Ādažu vidusskolas apkures sistēmas pāreja uz atjaunojamiem energoresursiem” pārtraukšanu (ziņo Karīna Miķelsone (FK), Juris Krūze)
 5. Par finansējuma piešķiršanu pedagogu darba samaksai Ādažu novada Mākslu skolā (ziņo Karīna Miķelsone (FK), Kaspars Rubenis)
 6. Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru privātajām vispārējās izglītības iestādēm (ziņo Karīna Miķelsone (FK), Aija Kalvāne)
 7. Par viena izglītojamā uzturēšanas izdevumiem Ādažu novada pašvaldības izglītības iestādēs no 2023. gada 1. janvāra (ziņo Karīna Miķelsone (FK), Aija Kalvāne) pielikums
 8. Par pašvaldības līdzfinansējumu bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem 2023. gadā (ziņo Karīna Miķelsone (FK), Aija Kalvāne)
 9. Par pašvaldības izmaksām privātām pirmsskolas izglītības iestādēm 2023. gadā (ziņo Karīna Miķelsone (FK), Aija Kalvāne) pielikums
 10. Par telpas nodošanu bezatlīdzības lietošanā Carnikavas senioru biedrībai “Senči” (ziņo Karīna Miķelsone (FK), Rita Rossoha-Sadoviča)
 11. Par pašvaldības dalību projektā “Upju tīkla attīstība” Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2021. – 2027. gadam ietvaros (ziņo Gatis Miglāns (AK), Inga Pērkone)
 12. Par nekustamā īpašuma “Muzeja iela 5” izsoles atzīšanu par nenotikušu un atkārtotas izsoles rīkošanu (ziņo Karīna Miķelsone (FK), Edvīns Šēpers) pielikums
 13. Par nekustamā īpašuma “Sintēzes iela 3” izsoles atzīšanu par nenotikušu un atkārtotas izsoles rīkošanu (Karīna Miķelsone (FK), ziņo Edvīns Šēpers) pielikums
 14. Par nosacītās cenas apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Medus iela 16”, Garupe (ziņo Karīna Miķelsone (FK), Edvīns Šēpers)
 15. Par nosacītās cenas apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Atmatas”, Ādaži (ziņo Karīna Miķelsone (FK), Edvīns Šēpers)
 16. Par piekrišanu zemes Nameja iela 11, Gauja, iegūšanai īpašumā (ziņo Karīna Miķelsone (FK), Diāna Čūriška)
 17. Par piekrišanu zemes daļas Gundegu iela 20, Garupe, iegūšanai īpašumā (ziņo Karīna Miķelsone (FK), Diāna Čūriška)
 18. Par ceļa servitūta nodibināšanu pašvaldības īpašumā Draudzības iela 36A, Ādaži (ziņo Gatis Miglāns (AK), Vollijs Kuks) pielikums
 19. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Draudzības iela 34, Ādaži (ziņo Karīna Miķelsone (FK), Vollijs Kuks)
 20. Par pašvaldības nekustamā īpašuma zemesgabala atsavināšanu (ziņo Karīna Miķelsone (FK), Vollijs Kuks)
 21. Par nekustamo īpašumu atsavināšanu “Kāpas iela 26” un “Elīzes iela 1”, Kadaga (ziņo Karīna Miķelsone (FK), Vollijs Kuks)
 22. Par piekrišanu “Jomas iela 8, Carnikava” zemes daļas iegūšanai īpašumā (ziņo Karīna Miķelsone (FK), Vollijs Kuks)
 23. Par adreses maiņu objektiem īpašumā “Ceriņu iela 35”, Carnikava (ziņo Gatis Miglāns (AK), Nadežda Rubina)
 24. Par nekustama īpašuma daļas piešķiršanu nomā garāžas izmantošanai Alderu iela 33, Baltezers (ziņo Gatis Miglāns (AK), Nadežda Rubina)
 25. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu Alderu iela 33, Baltezers (ziņo Gatis Miglāns (AK), Nadežda Rubina)
 26. Par grozījumu Ādažu novada pašvaldības 2022. gada 23. novembra lēmumā Nr. 558 “Par Ādažu novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu” (ziņo Gatis Miglāns (AK), Inga Švarce)
 27. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumiem Ziedoņu iela 3A un Ziedoņu iela 5, Garupē (ziņo Gatis Miglāns (AK), Zintis Varts)
 28. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumiem “Sproģi” un “Viktorijas”, Gaujā (ziņo Gatis Miglāns (AK), Zintis Varts)
 29. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumiem Mazā Zemeņu iela 2 un Krastiņu iela 2, Siguļos (ziņo Gatis Miglāns (AK), Zintis Varts)
 30. Par zemes ierīcības projekta uzsākšanu nekustamajam īpašumam Parka ielā 2A, Ādažos (ziņo Gatis Miglāns (AK), Silvis Grīnbergs) pielikums pielikums2
 31. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Jaunparks”, Ādažos (ziņo Gatis Miglāns (AK), Silvis Grīnbergs) pielikums
 32. Par redakcionāliem labojumiem Ādažu novada pašvaldības domes 2022.gada 28.decembra lēmumā Nr. 611 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Lantveiduļi”, Garkalnē” (ziņo Karīna Miķelsone (FK), Silvis Grīnbergs)
 33. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un adrešu piešķiršanu īpašumam “Ledoņi”, Garkalnē (ziņo Gatis Miglāns (AK), Miķelis Cinis) pielikums
 34. Par zemes ierīcības projekta uzsākšanu īpašumam Krastupes ielā 22, Ādažos (ziņo Gatis Miglāns (AK), Miķelis Cinis) pielikums pielikums2
 35. Par atļauju izstrādāt lokālplānojumu nekustamajiem īpašumam “Baltās pļavas”, Garciemā (ziņoGatis Miglāns (AK), Miķelis Cinis) pielikums pielikums2
 36. Par valsts pamatbudžeta valsts autoceļa fonda programmai piešķiramo līdzekļu izlietojuma plānu 2023.-2025. gadam (ziņo Karīna Miķelsone (FK), Artis Brūvers)
 37. Par nolikuma “Grozījumi Ādažu novada pašvaldības 22.06.2022. nolikumā Nr. 21 “Koku izvērtēšanas komisijas nolikums”” projektu (ziņo Karīna Miķelsone (FK), Elīna Klindžāne)
 38. Par grozījumu Ādažu novada pašvaldības 2022. gada 22. jūnija lēmumā Nr. 307 “Par koku izvērtēšanas komisijas sastāva apstiprināšanu” (ziņo Karīna Miķelsone (FK), Elīna Klindžāne)
 39. Par grozījumiem Ādažu novada pašvaldības 28.12.2022. lēmumā Nr. 600 “Par darba grupas izveidi publisko ūdeņu apsaimniekošanas un izmantošanas kārtības noteikšanai” (ziņo Karīna Miķelsone (FK), Elīna Klindžāne)
 40. Par ūdensvada un kanalizācijas trases Žagatu ielā pieņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības (ziņo Karīna Miķelsone (FK), Andris Solovjovs) pielikums
 41. Par SIA “Garkalnes ūdens” reorganizāciju (ziņo Karīna Miķelsone (FK), Everita Kāpa)
 42. Par redakcionāliem precizējumiem Ādažu novada pašvaldības 2022. gada 21. decembra saistošajos noteikumos Nr. 85/2022 “Par lašveidīgo zivju licencēto makšķerēšanu Gaujā un Braslā” (ziņo Karīna Miķelsone (FK), Ilona Gotharde) pielikums
 43. Par grozījumiem Ādažu novada pašvaldības 2022. gada 28. decembra lēmumā Nr. 635 “Par nekustamā īpašuma daļas nodošanu nomā un nodomu protokola noslēgšanu ēkai Garā iela 20, Carnikava” (ziņo Karīna Miķelsone (FK), Ilona Gotharde)
 44. Par amatpersonu un darbinieku mēnešalgām 2023. gadā un izmaiņām amatu sarakstā (ziņo Karīna Miķelsone (FK), Laila Raiskuma)
 45. Par Ādažu novada pašvaldības 2023. gada budžeta projektu (ziņo Karīna Miķelsone (FK), Sarmīte Mūze)
 46. Informatīvs ziņojums par biedrības “Gaujas Partnerība” darbības atskaiti par 2022. gada otro pusgadu (ziņo Inga Pērkone)
 47. Informatīvs ziņojums par biedrības “Jūras Zeme” darbības atskaiti par 2022. gada otro pusgadu (ziņo Inga Pērkone)