24. janvārī aicinām iedzīvotājus piedalīties klātienes sanāksmē par Ādažu novada jaunā teritorijas plānojuma izstrādi

20.01.2023.

teritorijas plānošanas sanāksmes aicinājuma banerisAicinām piedalīties Ādažu novada teritorijas plānojuma 2025.-2037. gadam izstrādē! Aicinām līdzdarboties Ādažu novada jaunā teritorijas plānojuma izstrādē, jo tieši jūsu viedoklis var ietekmēt vidi un teritorijas attīstību novadā! 

Pirmā Teritorijas plānojuma uzsākšanas sanāksme notika 17.janvārī tiešsaistē. Aicinām iedzīvotājus piedalīties sanāksmē klātienē 24. janvārī plkst. 18.00 Gaujas ielā 33A, Ādažu Vēstures un mākslas galerijā, kā arī 31.janvārī plkst.18.00 Carnikavas pamatskolā. 

 

Kā notiks teritorijas plānojuma izstrāde?

Pēc 2021. gada 1. jūlija administratīvi teritoriālās reformas jaunizveidotajā Ādažu novada administratīvajā teritorijā, kas sastāv no Ādažu pilsētas, kā arī Ādažu un Carnikavas pagastiem, līdz jaunā teritorijas plānojuma izstrādei spēkā ir Ādažu novada teritorijas plānojums (pieejams ŠEIT. ) un  Carnikavas novada teritorijas plānojums 2018.-2028.gadam (pieejams ŠEIT.).

Teritorijas plānojuma izstrādes ietvaros plānots izstrādāt divus tematiskos plānojumus:

 • transporta attīstības plānu,
 • ainavu tematisko plānojumu.

Plānojuma 1.redakcijas sagatavošanas posmā  2022.gadā paredzēts:

 • izvērtēt spēkā esošo Ādažu un Carnikavas novadu teritorijas plānojumu apbūves noteikumus;
 • izvērtēt novada teritorijā spēkā esošos detālplānojumus un lokālplānojumus, sniedzot priekšlikumus to atcelšanai vai saglabāšanai;
 • izstrādāt prasības dzīvojamās un publiskās apbūves izvietojumam teritorijās, kur konstatēts pieļaujamais trokšņa līmeņa pārsniegums;
 • pārskatīt pašvaldības kompetencē esošās apgrūtinātās teritorijas un to aizsargjoslas;
 • noteikt kritērijus teritorijām uzņēmējdarbības un ražošanas attīstībai;
 • izstrādāt priekšlikumus ūdenssaimniecības aglomerācijām un risinājumiem ārpus tām;
 • pārskatīt pašvaldības īpašumu perspektīvo izmantošanu un atbilstību pašvaldības funkciju vajadzībām;
 • izstrādāt nosacījumus plānojuma īstenošanai – apbūves uzsākšanai, detālplānojumu un lokālplānojumu izstrādei;
 • izvērtēt spēkā esošās pilsētas un ciemu robežas un sagatavot priekšlikumus izmaiņām, ja nepieciešams;
 • izskatīt un izvērtēt institūciju nosacījumus, iedzīvotāju priekšlikumus un iesniegumus.

To, kāda vidē nākotnē dzīvosi, nosaka teritorijas plānojums!

Pašvaldības teritorijas plānojums* ir ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei, tajā skaitā funkcionālais zonējums, publiskā infrastruktūra, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kā arī citi teritorijas izmantošanas nosacījumi un kuru izstrādā administratīvajai teritorijai vai tās daļai. Teritorijas plānojumu izstrādā atbilstoši vietējās pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģijai un, ievērojot citus nacionālā, reģionālā un vietējā līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentus.

Kā iesniegt priekšlikumus?

Pašvaldība līdz 2023.gada 1.augustam gaida rakstiskus priekšlikumus un viedokli par jautājumiem, kas skar teritorijas plānojumu. Visi saņemtie priekšlikumi tiks izvērtēti 1.redakcijas sagatavošanas gaitā un sniegti komentāri par tiem. Iesnieguma veidlapa pieejama www.adazi.lv, sadaļā “Būvniecības jaunumi”, kā arī sadaļā “Attīstība”/ “Teritorijas plānojums”.

! Rakstiski priekšlikumi iesniedzami:

 • nosūtot elektroniski uz e-pastu: teritorijasplanosanasnodala@adazi.lv;
 • sūtot pa pastu uz adresi Ādažu novada pašvaldība, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu pagasts, Ādažu novads, LV-2164,
 • iesniedzot pašvaldības klientu apkalpošanas centros Ādažos:
 • Gaujas ielā 33A, Ādažu novadā, LV 2164,
 • Stacijas ielā 5, Carnikavā, Carnikavas pagastā, Ādažu novadā, LV-2163,
 • kā e-iesniegumu latvija.lv.

Fizisko personu dati tiks izmantoti un apstrādāti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Kur iepazīties ar darba uzdevumu?

Ar Ādažu novada domes lēmumu un darba uzdevumu teritorijas plānojuma izstrādei var iepazīties portālā GeoLatvija.lv.

teritorijas plānošanas sanāksmes aicinājuma baneris


*Ādažu novada dome 2022.gada 23.novembrī pieņēma lēmumu Nr. 558 “Par Ādažu novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu” un apstiprināja darba uzdevumu. Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 17.punktu apvienotajā pašvaldībām jauni teritorijas plānojumi jāizstrādā līdz 2025.gada 31.decembrim.