22.novembrī plkst.9.30 notiks izsole par kokmateriālu cirsmas tiesībām objektā “Ādažu novada meži”

10.10.2019.

Ādažu novada pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisija paziņo, ka 2019.gada 22.novembrī plkst. 09.30, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novada domes Ceriņu zālē, tiek rīkota pirmreizēja atklāta mutiska kokmateriālu cirsmas tiesību izsole ar augšupejošu soli kokmateriālu cirsmas tiesībām pašvaldībai piederošajā nekustamajā īpašumā – Ādažu pašvaldības objektā – “Ādažu novada meži”, Ādaži, Ādažu novads (kadastra Nr. 8044 010 0098), zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8044 005 0101, ar kopējo izcērtamo kokmateriālu apjomu 1776,93 m3. Par dalībnieku var kļūt maksātspējīgas juridiskas personas, un fiziskas personas, kuras noteiktajā termiņā iesniegušas pieteikumu uz šo izsoli un izpildījušas visus izsoles priekšnoteikumus.

Atsavināmā Objekta kokmateriālu cirsmas tiesību nosacītās cenas apmērs EUR 50 000. Izsoles solis – EUR 1000.

Pieteikums par piedalīšanos izsolē iesniedzams Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, klientu apkalpošanas centrā, līdz 2019.gada 20.novembra plkst.17.00. Izsoles objektu var apskatīt dabā, iepriekš piesakoties pa tālruni 67996265, Artis Brūvers.

Latvijas koksnes kvalitātes ekspertu savienības 23.04.2019. atzinums
IZSOLES NOTEIKUMI