22. martā plkst. 9.00 notiks domes sēde

16.03.2023.

baneris domes sēdes tiešraidei22. martā plkst. 9.00 notiks Ādažu novada pašvaldības domes sēde. Sēde notiks Carnikavā, Stacijas ielā 5, sēžu zālē. Ar sēdes darba kārtību iespējams iepazīties šeit: Ādažu novada pašvaldības domes sēdes darba kārtība, 22.03.2023.

▶️ Domes sēžu tiešraidēm ir iespējams sekot līdzi pašvaldības Youtube kanālā www.ej.uz/domessede

Ādažu novada pašvaldības domes sēdes darba kārtība un sēdē izskatāmo jautājumu lēmumprojekti (Word formātā)

 1. Par Ādažu novada pašvaldības domes 2023. gada 22. marta darba kārtības apstiprināšanu (ziņo Karīna Miķelsone)
 2. Pašvaldības izpilddirektora ziņojums par pašvaldības domes lēmumu izpildi un pašvaldības darbu (ziņo Guntis Porietis)
 3. Par noteikumu “Grozījums Ādažu novada pašvaldības 23.02.2022. noteikumos Nr. 7 “Transportlīdzekļu izmantošanas kārtība Ādažu novada pašvaldībā”” projektu (ziņo Guntis Porietis)
 4. Par grozījumiem 2022. gada 26.janvāra lēmumā Nr.29 “Par dalību Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā” (ziņo Kerola Dāvidsone, Annija Dukāte)
 5. Par nolikuma “Konkursa “Ādažu novada jauno uzņēmēju atbalsta konkurss 2023” nolikums” projektu (ziņo Gatis Miglāns, Laura Bite), pielikumi: pielikums 1, pielikums 2, pielikums 3, pielikums 4, pielikums 5, pielikums 6, pielikums 7, pielikums 8.
 6. Par lokālplānojuma “Lokālplānojums teritorijai starp Gaujas ielu, Lauku ielu, Druvas ielu un Vējupi” 1. redakcijas pilnveidošanu (ziņo Gatis Miglāns, Iveta Grīviņa-Dilāne)
 7. Par pašvaldības dzīvokļu īpašumu atsavināšanu Iļķenē, Boķu ielā 6, Alderos, Kanāla ielā 66 un Ādažos, Muižas ielā 8 (ziņo Gatis Miglāns, Guna Cielava, Gunārs Dzenis)
 8. Par ceļa servitūtiem pašvaldības īpašumā pie Graudu ielas Carnikavā (ziņo Gatis Miglāns, Guna Cielava), pielikumi: pielikums
 9. Par ielas nosaukumu un adrešu sakārtošanu Kalngalē (ziņo Gatis Miglāns, Mārtiņš Strazds), pielikumi: pielikums
 10. Par atteikumu pārņemt daļu no nekustamā īpašuma Pavasara iela, Alderi (ziņo Gatis Miglāns, Vollijs Kuks)
 11. Par adrešu maiņu pašvaldības objektiem Kadagā (ziņo Gatis Miglāns, Vollijs Kuks)
 12. Par adrešu piešķiršanu dzīvokļiem ēkā Dzilnu iela 26, Kadaga (ziņo Gatis Miglāns, Vollijs Kuks)
 13. Par grozījumiem “Vējpriedes” apbūves tiesību līgumā (ziņo Gatis Miglāns, Vollijs Kuks)
 14. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībām (ziņo Gatis Miglāns, Vollijs Kuks)
 15. Par tematiskā plānojuma “Ādažu novada transporta attīstības plāns” izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu (ziņo Gatis Miglāns, Indra Murziņa), pielikumi: pielikums
 16. Par nekustamā īpašuma “Gauri” (Tallinas šosejā 37), Baltezerā, detālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai (ziņo Gatis Miglāns, Indra Murziņa), pielikumi: pielikums
 17. Par tematiskā plānojuma “Ādažu novada ainavu plāns” izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu (ziņo Gatis Miglāns, Indra Murziņa), pielikumi: pielikums
 18. Par saistošo noteikumu “Par Ādažu novada domes 2007. gada 27. februāra saistošo noteikumu Nr. 6 “Par detālplānojuma Ādažu novada nekustamajiem īpašumiem “Jaunzariņi”, “Jaunkatlapas”, “Miķeļi”, “Provinces” un “Mežārputni” grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem” atcelšanu daļā” projektu (ziņo Gatis Miglāns, Silvis Grīnbergs)
 19. Par atļauju izstrādāt detālplānojumu nekustamajam īpašumam “Jaunzariņi”, Eimuros (ziņo Gatis Miglāns, Silvis Grīnbergs), pielikumi: pielikums 
 20. Par redakcionāliem labojumiem Ādažu novada domes 2023. gada 25. janvāra lēmumā Nr. 29 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Jaunparks”, Ādažos” (ziņo Gatis Miglāns, Silvis Grīnbergs)
 21. Par adrešu un lietošanas mērķu noteikšanu, atdalot divas zemes vienības Muižkungu ielā, Ādažos (ziņo Gatis Miglāns, Silvis Grīnbergs), pielikumi: pielikums 
 22. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Asteri”, Iļķenē (ziņo Gatis Miglāns, Silvis Grīnbergs), pielikumi: pielikums
 23. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem “Dukši” un “Ādažu novada meži”, Iļķenē (ziņo Gatis Miglāns, Silvis Grīnbergs), pielikumi: pielikums
 24. Par saistošo noteikumu “Par Carnikavas novada domes 2010. gada 18. augusta saistošo noteikumu Nr. 2010/25 “Detālplānojuma nekustamam īpašumam “Jaunprieduļi” (kadastra Nr. 8052 005 1263) grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” atcelšanu” projektu (ziņo Gatis Miglāns, Zintis Varts)
 25. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam Jūras iela 24, Carnikavā (ziņo Gatis Miglāns, Zintis Varts), pielikumi: pielikums
 26. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumiem “Kāpas” un “Kļavas”, Gaujā (ziņo Gatis Miglāns, Zintis Varts), pielikumi: pielikums
 27. Par subsīdiju dalībai sporta sacensībās (ziņo Karīna Miķelsone, Edvīns Krūms)
 28. Par telpu nodošanu lietošanā Ādažu novada Mākslu skolai Garā ielā 20, Carnikava (ziņo Karīna Miķelsone, Kaspars Rubenis)
 29. Par atsavināmo pašvaldības nekustamo īpašumu “Kāpas iela 26”, “Elīzes iela 1” un starpgabala nosacītās cenas apstiprināšanu (ziņo Karīna Miķelsone, Edvīns Šēpers)
 30. Par nekustamā īpašuma “Sintēzes iela 3” izsoles atzīšanu par nenotikušu un atkārtotas izsoles rīkošanu (ziņo Karīna Miķelsone, Edvīns Šēpers), pielikumi: pielikums
 31. Par nekustamā īpašuma “Muzeja iela 5” izsoles atzīšanu par nenotikušu un atkārtotas izsoles rīkošanu (ziņo Karīna Miķelsone, Edvīns Šēpers), pielikumi: pielikums
 32. Par piekrišanu zemes Dzērveņu iela 39, Gauja, iegūšanai īpašumā (ziņo Karīna Miķelsone, Diāna Čūriška)
 33. Par grozījumiem nomas līgumā par zemi Gaujas iela 13, Carnikava (ziņo Karīna Miķelsone, Diāna Čūriška)
 34. Par valsts nekustamā īpašuma “Piejūras ielas” atsavināšanu pašvaldībai (ziņo Karīna Miķelsone, Ilona Gotharde)
 35. Par noteikumu “Ādažu novada pašvaldības Informācijas sistēmu drošības iekšējie noteikumi” projektu (ziņo Karīna Miķelsone, Māris Lazdiņš)
 36. Par noteikumu “Ādažu novada pašvaldības informācijas sistēmu lietošanas noteikumi” projektu (ziņo Karīna Miķelsone, Māris Lazdiņš)
 37. Par noteikumu “Ādažu novada pašvaldības informācijas sistēmu drošības politika” projektu (ziņo Karīna Miķelsone, Māris Lazdiņš)
 38. Par noteikumu “Ādažu novada pašvaldības informācijas sistēmu darbības atjaunošanas plāns” projektu (ziņo Karīna Miķelsone, Māris Lazdiņš)
 39. Par noteikumu “Pašvaldības konsolidētā gada pārskata sagatavošanas kārtība” projektu (ziņo Karīna Miķelsone, Anita Snigireva)
 40. Par nolikuma “Atklāta konkursa nolikums pašvaldības izpilddirektora vietnieka amata pretendentu atlasei” projektu (ziņo Karīna Miķelsone, Laila Raiskuma)
 41. Par komisijas izveidi atklātam konkursam uz pašvaldības izpilddirektora vietnieka amatu (ziņo Karīna Miķelsone, Laila Raiskuma)
 42. Par izmaiņām pašvaldības Administrācijas struktūrā (ziņo Karīna Miķelsone, Laila Raiskuma)
 43. Par speciālo piemaksu Teritorijas plānošanas nodaļas darbiniekiem (ziņo Karīna Miķelsone, Inga Švarce)
 44. Par noteikumu “Pašvaldības budžeta izstrādāšanas un izpildes kārtība” projektu (ziņo Karīna Miķelsone, Sarmīte Mūze)
 45. Par saistošo noteikumu “Grozījumi Ādažu novada pašvaldības domes 2023. gada 25. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2023 “Par Ādažu novada pašvaldības budžetu 2023. gadam”” projektu (ziņo Karīna Miķelsone, Sarmīte Mūze)
 46. Par noteikumu “Iepirkumu organizēšanas kārtība Ādažu novada pašvaldībā” projektu (ziņo Karīna Miķelsone, Everita Kāpa)
 47. Par Iepirkumu komisijas darbības termiņu (ziņo Karīna Miķelsone, Everita Kāpa)
 48. Par nolikuma “Fotokonkursa “Mans Ādažu novads” nolikums” projektu (ziņo Karīna Miķelsone, Monika Griezne)
 49. Par pašvaldības aģentūras “Carnikavas komunālserviss” darba plānu 2023. gadam (ziņo Karīna Miķelsone, Gunārs Dzenis)
 50. Par pašvaldības aģentūras “Carnikavas komunālserviss” Vidēja termiņa darbības stratēģiju 2023.- 2025.gadam (ziņo Karīna Miķelsone, Gunārs Dzenis)