a a a

2019. GADA DOMES LĒMUMI

DARBA KĀRTĪBA PROTOKOLS/AUDIO LĒMUMI
17.12.2019. Protokols nr.28
Pielikums 1
Pielikums 2
Pielikums 3
Pielikums 4_1
Pielikums 4_2
Pielikums 5Audio
Nr.256 Par grozījumiem Ādažu novada domes 28.11.2017. lēmumā Nr.291”Par transportlīdzekļu izmantošanu Ādažu novada pašvaldībā”
Nr.255 Par izmaiņāmĀdažu pirmsskolas izglītības iestādes “Strautiņš”struktūrā
Nr.254 Par izstāšanos no biedrības “Vidzemes tūrisma asociācija”
Nr.253 Par grozījumiem 29.01.2019. lēmumā Nr.18 “Par lokālplānojuma projekta izstrādi teritorijai starp Gaujas ielu, Lauku ielu, Druvas ielu un Vējupi”
Nr.252 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Baltkrastu ielā 2
Nr.251 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem Katlapu ielā 1 un Rīgas gatvē 92
Nr.250 Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Bārdu ielā 4
Nr.249 Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam“Dzirnas”
Nr.248 Par nekustamā īpašumaKanāla ielā 25 B detālplānojuma īstenošanas kārtības precizēšanu
Nr.247 Par atteikumu atcelt Ādažu novada domes lēmumu“Par atļauju izstrādāt detālplānojumu nekustamajam īpašumam “Pliči”
Nr.246 Par publiskas slidotavas un slēpošanas trases izveidošanu uz mākslīgās ūdenstilpnes “Vējupe“ daļas
Nr.246_pielikums
Nr.245 Par medību tiesību līgumu slēgšanu
Nr. 244 Par piekrišanas sniegšanu virszemes ūdeņu ieguvei no Mazā Baltezera
Nr.243 Par naudas balvām Ādažu novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītājiem
Nr.242 Par dalību apmācību programmā projekta “Medijpratība skolām” ietvaros
Nr.241 Par bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu
Nr.240 Par Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma projektu
26.11.2019. Protokols nr.27
1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
4.pielikums
5.pielikums 1
5.pielikums 2
5.pielikums 3
5.pielikums 4
5.pielikums AP
6.pielikumsAudio
Nr.238 Par aizņēmumu Eiropas Savienības fonda projekta Nr.8.1.2.0/17/I/028 “Vispārējās izglītības iestādes mācību vides uzlabošana Ādažu novadā” izglītības iestādes jaunas ēkas 3.kārtas izbūves finansēšanai
Nr.237 Par kokmateriālu atsavināšanas izsoles rezultātu apstiprināšanu
Nr.236 Par pašvaldības īpašuma “Smilškalni 1” īres līguma pagarinājumu
Nr.235 Par sabiedrisko pakalpojumu līguma slēgšanu ar SIA “Garkalnes ūdens”
Nr.234 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem projektam “Vārpu ielas betona bruģakmens seguma izbūve esošā seguma vietā”
Nr.233 Par izmaiņām Ādažu novada pirmsskolas izglītības iestāžu struktūrā
Nr.232 Par automašīnas Ford Transit atsavināšanu
Nr.231 Par īres maksu pašvaldības dzīvojamām telpām
Nr.230 Par neapbūvēta zemes starpgabala atsavināšanu Rīgas gatve 44A
Nr.230 pielikums
Nr.229 Par izmaiņām Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes nolikumā
Nr.228 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem
Nr.228 pielikums
Nr.227 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem
Nr.227 pielikums
Nr.226 Par telpu piešķiršanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Futbola klubs “ĀDAŽI””
Nr.225 Par dalību Eiropas Reģionālās attīstības fonda iniciatīvas “Urban Innovative Actions” projektu konkursā
Nr.224 Par elektroapgādes pieslēgumu nekustamajā īpašumā “Strēles”
Nr.223 Par nekustamo īpašumu Draudzības ielā 50 un Draudzības ielā 50A apvienošanu
Nr.223 pielikums
Nr.222 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Vanadziņi”
Nr.222 pielikums
Nr.221 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Jaunceriņi 6”
Nr.221 pielikums
Nr.220 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Zaļkalni 2”
Nr.220 pielikums
Nr.219 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Kažoči”
Nr.219 pielikums
Nr.218 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Kumelīši”
Nr.218 pielikums
Nr.217 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem Baltezera ielā 27, 29 un 35
Nr.217 pielikums
Nr.216 Par zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem Gaujmalas ielā 27 un 29
Nr.216 pielikums
Nr.215 Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Atvari”
Nr.215 pielikumi
Nr.214 Par Ādažu novada domes lēmuma “Par atļauju izstrādāt detālplānojuma grozījumu projektu nekustamajam īpašumam Kroņa ielā 1” atcelšanu
12.11.2019.

Protokols nr.26

Audio

08.11.2019.

Protokols nr.25

Audio

Nr.213 Par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības
Nr.212_Par dalībuprojektā“2019 CEF Telecom Call -Public Open Data”
22.10.2019. Protokols nr.24
pielikums 1
pielikums 2
Audio
Nr.209 Par atbalstu projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Ādažu novadā” 2.daļā īstenošanai
Nr.208 Par grozījumu Ādažu novada domes 2018.gada 27.novembra lēmumā Nr.277 “Par darba grupas izveidi autostāvvietu risinājumu izstrādei”
Nr.207 Par grozījumiem Ādažu novada domes 2019.gada 29.janvāra lēmumā Nr.14 „Par pašvaldības amatpersonu un darbinieku mēnešalgām 2019.gadā”
Nr.206 Par Ādažu novada Attīstības programmas (2016-2022) Rīcības plāna un Investīciju plāna aktualizāciju
Nr.206 pielikums 1
Nr.206 pielikums 2
Nr.205 Par pilnvarojumu biedrībai “Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība”
Nr.204 Par amatu izmaiņām domes Administrācijas struktūrā
Nr.203 Par SIA “GENESIS-INVEST” nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu
Nr.202 Par nekustamo īpašumu maiņu
Nr.201 Par mazdārziņu zemes piešķiršanu nomā
Nr.200 Par nekustamā īpašuma daļas maiņu Baltezera kapu paplašināšanai
Nr.200 pielikums
Nr.199 Par apbūves tiesību nodibināšanu īpašumam “Mežaparka ceļš 5”
Nr.198 Par grozījumiem Ādažu novada domes 27.08.2019. lēmumā Nr. 165 “Par izdevumu apmaksu bērnu nogādāšanai uz speciālās izglītības iestādi”
Nr.197 Par Ādažu novada domes lēmuma “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Asteres”” precizēšanu
Nr.196 Par nekustamo īpašumu “Simsoni” un “Teņi” apvienošanu
Nr.196 pielikums
Nr.195 Par darba grupas izveidi daudzbērnu ģimeņu atbalstam
15.10.2019.
15.10.2019.

Protokols nr.23

Protokols nr.22

Audio 1

Audio 2

Nr.194 Par dalību Valsts Zivju fonda atbalsta programmā
Nr.193 Par grozījumiem Ādažu novada domes 29.01.2019. lēmumā Nr.20 “Par telpu nomas maksu Ādažu vidusskolas sākumskolā”
Nr.192 Par dalību Valsts Zivju fonda atbalsta programmā
24.09.2019.  Protokols Nr.21
pielikums 1
pielikums 2Audio
Nr.191 Par nekustamā īpašuma “Elīzes iela 4” izsoles rezultātu apstiprināšanu
Nr.190 Par apbūves tiesību nodibināšanu zemes gabaliem “Attekas iela 43” un “Attekas iela 45”
Nr.189 Par sadarbības līguma pagarināšanu vides objektam “Dzīvo sapņu dārzs”
Nr.188 Par grozījumiem Ādažu novada domes 2019.gada 29.janvāra lēmumā Nr.14 „Par pašvaldības amatpersonu un darbinieku mēnešalgām 2019.gadā”
Nr.187 Par atbalstu biedrības „BMX Ādaži” iniciatīvas projektam
Nr.186 Par atbalstu biedrības „Garkalnes Olimpiskais Centrs” iniciatīvas projektam
Nr.185 Par grozījumiem Ādažu novada domes 29.01.2019. lēmumā Nr.20 “Par telpu nomas maksu Ādažu vidusskolas sākumskolā”
Nr.184 Par projektu “Apkārt Rīgai – vienots tūrisma piedāvājums”
Nr.183 Par līguma pagarināšanu topogrāfiskās informācijas apstrādei
Nr.182 Par transporta izdevumu apmaksu
Nr.181 Par grozījumu Ādažu novada domes 2019.gada 27.augusta lēmumā Nr. 159 “Par nekustamo īpašumu Elīzes iela 7 un Elīzes iela 7A nomas termiņa pagarināšanu”
Nr.180 Par grozījumiem Ādažu novada domes 23.07.2019. lēmumā Nr.129 “Par nekustamā īpašuma Dzidrumu ielā 11 detālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai”
Nr.180 pielikums
Nr.179 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Ezerdūņi”
Nr.178 Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Kažoči”
Nr.178 pielikums
Nr.177 Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Kumelīši”
Nr.177 pielikums 1
Nr.177 pielikums 2
Nr.176 Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Biškalni”
Nr.176 pielikums
Nr.175 Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Upmaļi”
Nr.175 pielikums
Nr.174 Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Baltezera ielā 48
Nr.174 pielikums
Nr.173 Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Jaunceriņi 6”
Nr.173 pielikums
Nr.172 Par dalību apmācību programmā projekta “Starpkultūru komunikācija un sadarbība profesionālai izaugsmei” ietvaros
Nr.171 Par darba grupas izveidi speciālās izglītības iestāžu audzēkņu transporta pieejamības risinājumu izstrādei
Nr.170 Par bērna uzņemšanu pirmsskolas izglītības iestādē ārpus kārtas
27.08.2019. Nr.169 Par dalību Erasmus+ programmas projektā “Everything can be recycled, except the Earth”
Nr.168 Par projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Ādažu novadā”
Nr.167 Par izmaiņām bāriņtiesas struktūrā
Nr.166 Par grozījumiem Ādažu novada domes 2018.gada 24.novembra lēmumā Nr.88 “Par Kapavietu komisijas izveidi”
Nr.164 Par iestāšanos biedrībā “Latvijas Sporta cīņas federācija”
Nr.163 Par grozījumiem Ādažu novada domes 24.10.2017. lēmumā Nr.243 “Par pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšanu SAM 8.1.2. projektam “Vispārējās izglītības iestādes mācību vides uzlabošana Ādažu novadā””
Nr.162 Par mazdārziņu zemes piešķiršanu nomā
Nr.161 Par zemes vienības daļas noteikšanu
Nr.161 pielikums
Nr.160 Par nekustamā īpašuma daļas nodošanu biedrībai “Futbola klubs “ĀDAŽI””
Nr.160 pielikums 2
Nr.160 pielikums
Nr.159 Par nekustamā īpašuma daļas nodošanu biedrībai “Futbola klubs “ĀDAŽI””
Nr.158 Par nekustama īpašuma “Kadaga 2” nomas termiņa pagarināšanu
Nr.157 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Birznieku ielā 30
Nr.157 pielikums 2
Nr.157 pielikums
Nr.156 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Gaujaspūces”
Nr.156 pielikums 2
Nr.156 pielikums
Nr.155 Par zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem Rīgas gatvē 140 un Muižas ielā 1, 3 un 3B
Nr.155 pielikums 2
Nr.155 pielikums
Nr.154 Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Zaļkalni 2”
Nr.154 pielikums 2
Nr.154 pielikums
Nr.153 Par nekustamā īpašuma Podnieku ielā 6 detālplānojuma apstiprināšanu
Nr.153 pielikums 3
Nr.153 pielikums 2
Nr.153  pielikums
Nr.152 Par bāriņtiesas priekšsēdētāja ievēlēšanu
Nr.151 Par bāriņtiesas priekšsēdētāja atbrīvošanu no amata
Nr.151 pielikums
Nr.150 Par nekustamā īpašuma “Elīzes iela 4” atsavināšanu
Nr.149 Nr.149 Par pašvaldības zemes gabalu apbūves tiesību noteikšanu ceļa posma izbūvei Attekas ielā
Nr.149 pielikums
Nr.148 Par amatu savienošanas atļauju Česlavam Batņam
Nr.147 Par Ādažu vidusskolas direktora iecelšanu
Nr.146 Par grozījumiem 2018.gada 27.novembra lēmumā Nr.267 “Par projektu „Eimuru industriālās teritorijas infrastruktūras sakārtošana ražošanas zonas pieejamības un uzņēmējdarbības vides uzlabošanai Ādažu novadā”
20.08.2019.

Protokols Nr.19

Audio

Nr. 152 Par bāriņtiesas priekšsēdētāja ievēlēšanu

Nr. 151 Par bāriņtiesas priekšsēdētāja atbrīvošanu no amata

Nr.150 Par nekustamā īpašuma “Elīzes iela 4” atsavināšanu

Grafiskais pielikums lēmumam Nr.149

Nr.149Par pašvaldības zemes gabalu apbūves tiesību noteikšanu ceļa posma izbūvei Attekas ielā

13.08.2019.

 

Protokols Nr.18

Audio

Nr.148 Par amatu savienošanas atļauju Česlavam Batņam

Nr. 147 Par Ādažu vidusskolas direktora iecelšanu

01.08.2019.plkst.16:45 Protokols nr.16
01.08.2019.plkst.16.30 Protokols nr.17 Nr.146 Par grozījumiem 2018.gada 27.novembra lēmumā Nr.267 “Par projektu „Eimuru industriālās teritorijas infrastruktūras sakārtošana ražošanas zonas pieejamības un uzņēmējdarbības vides uzlabošanai Ādažu novadā”
23.07.2019. Protokols nr.15
pielikums
pielikums
Nr.128 Par izmaiņām Būvvaldes struktūrā
Nr.129 Par nekustamā īpašuma Dzidrumu ielā 11 detālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai
Nr.129 pielikums
Nr.130 Par nekustamā īpašuma Kanāla ielā 25 A detālplānojuma īstenošanas kārtības precizēšanu
Nr.131 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem “Katlapu ceļi 6”un “Centra attīrīšanas ietaises”
Nr.131 pielikums
Nr.132 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Riņķi”
Nr.132 pielikums
Nr.133 Par nekustamo īpašumu“Simsoni” un “Svīres”apvienošanu
Nr.133 pielikums
Nr.134 Par atļauju izstrādāt detālplānojumu nekustamajam īpašumam “Pliči”(Āķu iela 1)
Nr.134 pielikums
Nr.135 Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Baltkrastu ielā2
Nr.135 pielikums
Nr.136 Par nomas maksu pārtikas un dzērienu automātu izvietošanai pašvaldības telpās
Nr.137 Par mazdārziņu zemes piešķiršanu nomā
Nr.138 Par inženierbūves –izbūvētas Laimas ielas pārņemšanu pašvaldības bilancē
Nr.139 Par pašvaldības līdzfinansējumu skolēnu ēdināšanai
Nr.140 Par grozījumiem 2017.gada 22.decembralēmumā Nr.289 “Par projektu“Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā” sagatavošanu un īstenošanu”
Nr.141 Par izmaiņām Ādažu vidusskolas struktūrā
Nr.142 Par speciālās piemaksas noteikšanu pašvaldības izglītības iestādēs
Nr.143 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem projektam“Pievadceļu izbūve Vējavas ielā 5”
Nr.144 Par grozījumiem Ādažu novada domes 2017.gada 24.oktobra lēmumā Nr.240“Par Pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisijas izveidošanu”
Nr.145 Par domes delegāciju komandējumu uz Dusheti (Gruzija)
25.06.2019.

Protokols nr.14

Audio

Nr.127 Par grozījumiem Ādažu novada domes 26.09.2017. lēmumā Nr.220 “Par ugunsdrošību atbildīgo personu noteikšanu pašvaldības ēkās”
Nr.126 Par grozījumiem 29.01.2019. lēmumā Nr.18 “Par lokālplānojuma projekta izstrādi teritorijai starp Gaujas ielu, Lauku ielu, Druvas ielu un Vējupi”
Nr.125 Par nekustamā īpašuma “Mežaparka ceļš 3” izsoles rezultātu apstiprināšanu
Nr.124 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Vējavas ielas būvniecībai
Nr.123 Par izmaiņām Ādažu vidusskolas amatpersonu un darbinieku darba samaksā
Nr.122 Par grozījumiem Ādažu novada domes 2017.gada 24.oktobra lēmumā Nr.240 “Par Pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisijas izveidošanu”
Nr.121 Par grozījumiem 2017. gada 24. oktobra lēmumā Nr. 234 “Par maksas pakalpojumiem Ādažu novada Dzimtsarakstu nodaļā”
Nr.120 Par grozījumiem līgumā par telpu nomu Sociālā dienesta vajadzībām
Nr.119 Par koplietošanas meliorācijas sistēmu uzturēšanas finansēšanu
Nr.118 Par izmaiņām Ādažu novada pirmsskolas izglītības iestāžu darbinieku atalgojumā
Nr.117 Par kokmateriālu atsavināšanas izsoles rezultātu apstiprināšanu
Nr.116 Par mazdārziņu zemes piešķiršanu nomā
Nr.115 Par patvaļīgas būvniecības seku likvidāciju īpašumos Bērzu un Ziedu ielā
Nr.114 pielikums
Nr.114 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Sudraba ielā 12
Nr.113 pielikums
Nr.113 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem Katlapu ielā 5 un Katlapu ielā 7
Nr.112 pielikums 2
Nr.112 pielikums 1
Nr.112 Par nekustamā īpašuma “Mākoņi” detālplānojuma apstiprināšanu
Nr.111 pielikums
Nr.111 Par jauna darba uzdevuma apstiprināšanu nekustamo īpašumu “Slejas” un “Jaunslejas” detālplānojumam
Nr.110 Par bērna uzņemšanu ārpus kārtas Kadagas pirmsskolas izglītības iestādē
Nr.109 Par bērna uzņemšanu ārpus kārtas Kadagas pirmsskolas izglītības iestādē
28.05.2019.

Protokols nr.13

Audio

Nr.107 Par Ādažu vidusskolas direktora amatu
Nr.106 Par atkritumu apsaimniekošanas maksu Ādažu novadā
Nr.105 Par grozījumiem Ādažu novada domes 2018.gada 27.novembra lēmumā Nr.277 “Par darba grupas izveidi autostāvvietu risinājumu izstrādei”
Nr.104 Par atļauju FK Ādaži izvietot konteineru un futbola vārtus Ādažu stadiona teritorijā
Nr.103 pielikums 2
Nr.103 pielikums 3
Nr.102 Par projektu apstiprināšanu atbalsta konkursā iedzīvotāju iniciatīvām “Sabiedrība ar dvēseli 2019”
Nr.101 Par pasta indeksa maiņu Garkalnes ciemam
Nr.100 Par mazdārziņu zemes piešķiršanu nomā
Nr.99 Par bezatlīdzības lietošanas termiņa pagarināšanu SIA “Ādažu Ūdens” izmantotai telpai “Kadagas katlu mājā”
Nr.98 Par zemesgabalu nomas termiņa pagarināšanu atkritumu konteineru novietošanai
Nr.98 pielikums
Nr.97 Par zemesgabalu nomas termiņa pagarināšanu atkritumu konteineru novietošanai
Nr.96 Par zemes nomu reklāmas stenda izvietošanai Kanāla ielā
Nr.96 pielikums
Nr.95 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Vējavārpas”
Nr.95 pielikums
Nr.94 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Vējputni”
Nr.94 pielikums
Nr.93 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Atspulga ielā 3
Nr.93 pielikums
Nr.92 Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Papardziedi”
Nr.91 Par zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem Katlapu ielā 1 un Rīgas gatvē 92
Nr.91 pielikums
Nr.90 Par nekustamā īpašuma Kanāla ielā 25B detālplānojuma apstiprināšanu
Nr.90 pielikums 1
Nr.90 pielikums 2
Nr.89 Par nekustamā īpašuma “Liepas” ietveršanu detālplānojumā nekustamajam īpašumam “Oši”
Nr.89 pielikums
Nr.88 Par atļauju izstrādāt detālplānojumu nekustamajam īpašumam “Lipsti”
Nr.88 pielikums
Nr.87 Par grozījumiem 2019.gada 23.aprīļa lēmumā Nr.83 “Par pašvaldības neapbūvētu zemesgabalu nomu pasākumā “Gaujas svētki Ādažos””
21.05.2019. Protokols nr.12
07.05.2019. Protokols nr.11 Nr.86 Par grozījumiem 2019.gada 23.aprīļa lēmumā Nr.83 “Par pašvaldības neapbūvētu zemesgabalu nomu pasākumā “Gaujas svētki Ādažos””
23.04.2019. Protokols nr.10
Pielikums nr.1
Pielikums nr.2
Pielikums nr.3
Pielikums nr.4
Pielikums nr.5 Pielikums nr.6
Pielikums nr.7  Pielikums nr.8 Pielikums nr.9
Nr.85 Par grozījumiem 2019.gada 19.februāra lēmumā Nr.25 “Par dalību projektā “Multifunkcionālas sporta arēnas un gājēju celiņa ierīkošana Ādažos”
Nr.84 Par Ādažu novada pašvaldības 2018.gada pārskata apstiprināšanu
Nr.83 Par pašvaldības neapbūvētu zemesgabalu nomu pasākumā “Gaujas svētki Ādažos”
Nr.83 pielikums
Nr.82 Par mazdārziņu zemes piešķiršanu nomā
Nr.81 Par atvieglojuma piemērošanu biedrībai “Ādažu novada pensionāru biedrība”
Nr.80 Par grozījumiem 2018.gada 4.septembra zemes nomas līgumā Nr.JUR 2018-09/604
Nr.80 pielikums
Nr.79 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Vēja ielā 18
Nr.79 pielikums
Nr.78 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Lejupes A”
Nr.78 pielikums
Nr.77 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Bārdu ielā 3
Nr.77 pielikums
Nr.76 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem Draudzības ielā 22A un Draudzības ielā 24
Nr.76 pielikums
Nr.75 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Asteres”
Nr.74 Par zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem “Katlapu ceļi 6” un “Centra attīrīšanas ietaises”
Nr.74 pielikums
Nr.73 Par zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem Baltezera ielā 27, 29 un 35
Nr.73 pielikums
Nr.72 Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Ezerdūņi”
Nr.72 pielikums
Nr.71 Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Riņķi”
Nr.71 pielikums
09.04.2019. Protokols nr.9 Nr.70 Par sadraudzību ar Dusheti pašvaldību
Nr.69 Par koku cirsmu izsoles organizēšanu
Nr.68 Par līguma slēgšanu Vārpu ielas seguma izbūvei
Nr.67 Par sadarbības līgumu vides objekta “Dzīvo sapņu dārzs” ierīkošanai
Nr.67 pielikums
26.03.2019. Protokols nr.8
pielikums
pielikums
pielikums
pielikums
pielikums
pielikums
pielikums
pielikums
Nr.66 Par grāmatas “Ādaži. Pagātnes dialogs ar tagadni” pārdošanas cenu un sadali
Nr.65 Par zemes gabala “Attekas iela 24” apbūves tiesību nodibināšanu
Nr.64 Par dalību “Nordic-Baltic Mobility Programme for Public Administration 2019” programmas projektā
Nr.63 Par dalību projektā “Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrādāšana Lilastes ezeram”
Nr.62 Par grozījumiem domes 27.11.2018. lēmumā Nr.277 “Par darba grupas izveidi autostāvvietu risinājumu izstrādei”
Nr.61 Par izmaiņām Saimniecības un infrastruktūras daļas amatu sarakstā
Nr.60 Par izmaiņām Grāmatvedības struktūrā
Nr.59 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Vārpu ielas iedzīvotājiem
Nr.58 Par neapbūvētu zemesgabalu nomas maksas cenrādi īslaicīgai nomai un reklāmas objektu izvietošanai
Nr.57 Par Mazstapriņu ielas iegūšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības
Nr.56 Par grozījumiem 2018.gada 4.septembra lēmumā Nr.199 “Par nomas maksu telpām pašvaldības ēkā Gaujas ielā 16, Ādažos”
Nr.55 Par nekustamā īpašuma “Lazdu iela 18A” iegūšanu īpašumā bez atlīdzības
Nr.54 Par telpu nomu Ādažu Sociālā dienesta vajadzībām
Nr.53 Par SIA “Ādažu Ūdens” pamatkapitāla palielināšanu
Nr.52 Par grozījumiem 2018.gada 4.septembra lēmumā Nr.199 “Par nomas maksu telpām pašvaldības ēkā Gaujas ielā 16, Ādažos”
Nr.52 pielikums 1
Nr.52 pielikums 2
Nr.51 Par atļauju izstrādāt detālplānojumu nekustamajiem īpašumiem Gaujas ielā 25B un “Silēni”
Nr.51 pielikums
Nr.50 Par nekustamo īpašumu „Kalmnieki”, „Zaļkalni” un „Rijnieki” detālplānojuma īstenošanas kārtības precizēšanu
Nr.50 pielikums
Nr.49 Par nekustamo īpašumu daļu nodošanu biedrībai „Garkalnes Olimpiskais Centrs”
Nr.48 Par nekustamo īpašumu “Saulītes” un “Artēziskā aka “Podnieki”” detālplānojuma apstiprināšanu
Nr.48 pielikums
Nr.47 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Irbes”
Nr.47 pielikums
Nr.46 Par zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem “Papardes” un Ķiršu ielā 5
Nr.46 pielikums
Nr.45 Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Puķu ielā 15
Nr.45 pielikums
Nr.44 Par grozījumiem Ādažu novada domes 29.01.2019. lēmumā Nr.15 “Par kopšanas cirtes sagatavošanu”
Nr.43 Par grozījumiem Ādažu novada domes 2018.gada 24.jūlija lēmumā Nr.175 “Par Mežu un ūdenstilpju apsaimniekošanas komisijas izveidošanu”
Nr.42 Par pumpu trases labiekārtošanu Ādažos
Nr.41 Par pašvaldības neapbūvētu zemesgabalu nomas maksu pasākumā “Gaujas svētki Ādažos”
Nr.41 pielikums

 

12.03.2019.

 

Protokols nr.7

Nr.43 Par grozījumiem Ādažu novada domes 2018.gada 24.jūlija lēmumā Nr.175 “Par Mežu un ūdenstilpju apsaimniekošanas komisijas izveidošanu”
Nr.42 Par pumpu trases labiekārtošanu Ādažos
Nr.41 Par pašvaldības neapbūvētu zemesgabalu nomas maksu pasākumā “Gaujas svētki Ādažos”
Nr.41 pielikums
26.02.2019. Protokols nr.6 Nr.40 Par tirdzniecības atļaujas izsniegšanu SIA „Taču būda”
Nr.39 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu biedrībai “BMX Ādaži”
Nr.38 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem projektam “Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Skuju un Gaujmalas ielās”
Nr.37 Par nekustamo īpašumu “Mežaparka ceļš 3”, “Mežaparka ceļš 5”, “Mežaparka ceļš 17” un “Mežaparka ceļš 19” atsavināšanu
Nr.36 Par grozījumiem Ādažu novada domes 24.10.2017. lēmumā Nr.244 “Par līdzfinansējuma nodrošināšanu SAM 4.2.2. projektam “Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes energoefektivitātes paaugstināšana””
Nr.35 Par dalību projektā „Florbola bortu iegāde Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolai”
Nr.34 Par dalības maksu Ādažu novada domes organizētajos sporta pasākumos
Nr.34 pielikums
Nr.33 Par nekustamā īpašuma “Vējputni” sadalīšanu
Nr.33 pielikums
Nr.32 Par nekustamā īpašuma Jāņogu ielā 29 sadalīšanu
Nr.32 pielikums
Nr.31 Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Lejupes A”
Nr.31 pielikums
Nr.30 Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Sudraba ielā 12
Nr.30 pielikums
Nr.29 Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Asteres”
Nr.29 pielikums
Nr.29 pielikums 2
Nr.28 Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Vējavārpas”
Nr.28 pielikums
Nr.27 Par nekustamā īpašuma Kanāla ielā 25B detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai
Nr.27 pielikums
19.02.2019. Protokols nr.5 Nr.26 Par grozījumiem Ādažu novada domes 12.02.2019. lēmumā Nr.23 “Par dalību projektā “Zivju resursu pavairošana Mazajā Baltezerā””
19.02.2019. Protokols nr.4 Nr.25 Par dalību projektā „Multifunkcionālas sporta arēnas un gājēju celiņa ierīkošana Ādažos”
Nr.24 Par dalību Valsts Zivju fonda atbalsta programmā
Nr.23 Par dalību projektā “Zivju resursu pavairošana Mazajā Baltezerā”
12.02.2019.

Protokols nr. 3

Audio

Nr.23 Par dalību projektā “Zivju resursu pavairošana Mazajā Baltezerā”
29.01.2019. Protokols nr.2
Pielikums 1
Pielikums 2
Pielikums 3
Pielikums 4
Pielikums 5Audio
Nr.22 Par nekustamā īpašuma “Mežaparka ceļš 7” izsoles rezultātu apstiprināšanu
Nr.21 Par nekustamā īpašuma “Atmatas” zemes piešķiršanu nomā
Nr.20 Par telpu nomas maksu Ādažu vidusskolas sākumskolā
Nr.19 Par aizņēmumu projektam “Vispārējās izglītības iestādes mācību vides uzlabošana Ādažu novadā”
Nr.18 Par lokālplānojuma projekta izstrādi teritorijai starp Gaujas ielu, Lauku ielu, Druvas ielu un Vējupi
Nr.18 pielikums
Nr.17 Par grozījumiem domes 2018.gada 14.augusta lēmumā Nr.179 “Par apbūves tiesību nodibināšanu Gaujas iela 25B”
Nr.16 Par telpām Ādažu Sociālā dienesta darbības nodrošināšanai
Nr.16 pielikums
Nr.15 Par kopšanas cirtes sagatavošanu
Nr.14 Par pašvaldības amatpersonu un darbinieku mēnešalgām 2019.gadā
Nr.13 Par izmaiņām domes amatu sarakstā
Nr.12 Par subsīdiju pilotēkai projektā “Save your bUildiNg by SavINg Energy. Begin to move more quickly”
Nr.11 Par nekustamā īpašuma “Pļavu iela 13” zemes piešķiršanu nomā
Nr.10 pielikums
Nr.10 Par nekustamā īpašuma “Gundegas” sadalīšanu
Nr.9 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Gaujiena”
Nr.9 pielikums
Nr.8 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Kažoči”
Nr.8 pielikums
Nr.7 Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Atspulga ielā 3
Nr.7 pielikums
Nr.6 Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Bārdu ielā 3
Nr.6 pielikums
Nr.5 Par administratīvā līguma papildināšanu
Nr.4 Par grāmatas “Senie Ādaži” nosaukuma maiņu
Nr.4 pielikums 1
Nr.4 pielikums 2
08.01.2019. Protokols nr.1 Nr.3 Par pašvaldības izmaksām privātām pirmsskolas izglītības iestādēm
Nr.3 pielikums 1
Nr.3 pielikums 2
Nr.2 Par kokmateriālu atsavināšanas izsoles rezultātu apstiprināšanu
Nr.1 Par kokmateriālu atsavināšanas izsoles rezultātu apstiprināšanu