a a a

2018.GADA DOMES LĒMUMI

DARBA KĀRTĪBA PROTOKOLS/AUDIO LĒMUMI
27.12.2018. Protokols nr.28 Nr.307 Par amatu savienošanas atļauju O. Feldmanim
Nr.306 Par pašvaldības dzīvokļa piešķiršanu “Kadaga 11” dz. 54
Nr.305 Par apbūves tiesību nodibināšanu īpašumam “Vējpriedes”
Nr.304 Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojuma sniegšanu
Nr.303 Par grozījumiem Ādažu novada domes 2018.gada 29.maija lēmumā Nr.131 “Par Rīgas plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020. gadam 2.redakcijas Stratēģiskās daļas saskaņošanu”
Nr.302 Par “Āņi 2” zemes daļas piešķiršanu nomā
Nr.301 Par pašvaldības īpašuma “Smilškalni 1” īres līguma pārjaunojumu
Nr.300 Par mazdārziņu zemes piešķiršanu nomā
Nr.299 Par pašvaldības zemesgabala Pirmā iela 29A nomas termiņa pagarināšanu
Nr.298 Par grozījumiem Ādažu novada domes 2018.gada 4.septembra lēmumā Nr. 200 “Par pakalpojumu cenas un nomas maksas noteikšanu pirmsskolas izglītības iestādē “Strautiņš””
Nr.297 Par grozījumiem Ādažu novada domes 2018.gada 4.septembra lēmumā Nr. 201 “Par maksas pakalpojumu cenu un nomas maksu Kadagas pirmsskolas izglītības iestādē”
Nr.296 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu
Nr.295 Par autoceļa A1 attīstības un nepieciešamo uzlabojumu veikšanas izpēti
Nr.294 Par remontu pašvaldības īpašumā “Alderi 2” – 1
Nr.293 Par grāmatas “Senie Ādaži” materiālu iegādi un izdošanu
Nr.292 pielikums
Nr.292 Par nekustamo īpašumu “Ozoli 5” un “Ozoli 6” apvienošanu
Nr.291 pielikums
Nr.291 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Vējavas ielā 2
Nr.290 pielikums
Nr.290 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem “Dambji” un “Gaujmaļi”
Nr.289 pielikums
Nr.289 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Oši”
Nr.288 pielikums
Nr.288 pielikums2
Nr.288 Par zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem “Meistari” un “Katlapegles”
Nr.287 pielikums
Nr.287 pielikums2
Nr.287 Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Vēja ielā 18
Nr.286 pielikums
Nr.286 Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Gaujaspūces”
Nr.285 pielikums
Nr.285 Par nekustamā īpašuma Podnieku ielā 6 detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai
27.11.2018.

Protokols nr.27

 

Nr. 280 Par izmaiņām Administratīvās komisijas sastāvā
Nr.276 Par nekustamo īpašumu nodošanu bezatlīdzības lietošanā SIA “Ādažu Ūdens”
Nr.279 Par grozījumiem 2017.gada 8.decembra lēmumā Nr.277 “Par nekustamā īpašuma nodokļa paaugstinātās likmes piemērošanu”
Nr.277 Par darba grupas izveidi autostāvvietu risinājumu izstrādei
Nr.278Par grozījumiem 2017.gada 8.decembra lēmumā
Nr.277 “Par nekustamā īpašuma nodokļa paaugstinātās likmes piemērošanu”

Nr. 275 Par nekustamā īpašuma „Rožlauki” nomas maksas palielināšanu
Nr.274 Par grozījumiem Ādažu novada domes 28.11.2017. lēmumā nr.291 ”Par transportlīdzekļu izmantošanu Ādažu novada pašvaldībā”
Nr.273 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem
Nr. 272 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem
Nr.271 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu SIA “KADAGA”
Nr. 270 Par nekustamo īpašumu Attekas iela 26, Attekas iela 43 un Attekas iela 45 zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu
Nr.269 Par nekustamā īpašuma objekta noteikšanu īpašumā “Kadagas centrs”
Nr.269 pielikums
Nr.268 Par mazdārziņu zemes piešķiršanu nomā
Nr. 267 Par projektu „Eimuru industriālās teritorijas infrastruktūras sakārtošana ražošanas zonas pieejamības un uzņēmējdarbības vides uzlabošanai Ādažu novadā”
Nr. 266 Par subsīdiju pilotēkām projektā “Save your bUildiNg by SavINg Energy. Begin to move more quickly”
Nr. 265 Par grozījumiem Ādažu novada domes 25.07.2017. lēmumā Nr.164 “Par ēku iekļaušanu projekta “Save your bUildiNg by SavINg Energy. Begin to move more quickly” izpildes pasākumos”
Nr.264 Par izmaiņām Attīstības un investīciju daļas struktūrā
Nr.263 Par izmaiņām Saimniecības un infrastruktūras daļas struktūrā
Nr.262 Par mākslīgās ūdenstilpnes “Vējupe“ daļas piešķiršanu nomā
Nr.262 pielikums
Nr.261 Par izmaiņām pašvaldību iestādes “Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde” nolikumā
Nr. 260 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Jaunparks”
Nr.259 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Pūcītes”
Nr. 258 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Attekas ielā 11
Nr.257 Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Ailes”
Nr.256 Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Vanadziņi”
Nr. 255 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Vēja ielā 17
Nr.254 Par nekustamā īpašuma “Jaunceriņi” detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai
Nr.254 pielikums
Nr.253 Par atļauju izstrādāt detālplānojuma projektu nekustamajam īpašumam “Oši”
Nr.252 Par atļauju izstrādāt detālplānojuma grozījumu projektu nekustamajam īpašumam Kroņu ielā 1
Nr.251 Par nekustamā īpašuma “Attekas iela 24” apbūves tiesību izsoles organizēšanu
13.11.2018. Protokols nr.26 Nr.250 Par Ādažu novada domes apbalvojumu piešķiršanu
Nr.249 Par izmaiņām Projekta uzraudzības komisijas sastāvā
Nr.248 Par Ādažu novada domes 25.10.2018. lēmuma Nr.210 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašuma Gaujas ielā 36 A” precizēšanu
Nr.247 Par grozījumiem 2017.gada 22.decembra lēmumā Nr.289 “Par projektu “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā” sagatavošanu un īstenošanu”
Nr.246 Par grozījumiem 2018.gada 25.septembra lēmumā Nr.215 “Par Ādažu sporta centra telpas izmantošanu ĀBJSS nodarbībām”
Nr.245 Par pilnvarojumu Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrībai
23.10.2018. Protokols nr.25
pielikums 1
pielikums 2
Nr.244 Par izmaiņām Ādažu vidusskolas struktūrā
Nr.243 Par grozījumiem Ādažu novada domes 2018.gada 26.jūnija lēmuma Nr.156 “Par līdzfinansējuma piešķiršanu ūdensvada izbūvei Stūrīšu ielā”
Nr.242 Par grozījumiem Ādažu novada domes 24.10.2017. lēmumā Nr.243 “Par pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšanu SAM 8.1.2. projektam “Vispārējās izglītības iestādes mācību vides uzlabošana Ādažu novadā””
Nr.241 Par zemes gabala “Kadagas centrs” daļas piešķiršanu nomā
Nr.240 Par koku cirsmas izsoles organizēšanu
Nr.239 Par nekustamo īpašumu “Mežaparka ceļš 5” un “Meža parka ceļš 7” atsavināšanu
Nr.238 Par nomas maksas noteikšanu telpām pašvaldības ēkā, Gaujas ielā 16, Ādažos
Nr.237 Par apbūves tiesību maksas noteikšanu Gaujas iela 25B
Nr.236 Par patvaļīgas būvniecības seku likvidāciju Attekas ielā 39
Nr.235 Par koplietošanas ielu pārņemšanu pašvaldības īpašumā
Nr.234 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Kalndores”
Nr.234 pielikums
Nr.233 Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Vējputni”
Nr.233 pielikums 1
Nr.233 pielikums 2
Nr.232 Par nekustamo īpašumu “Brieži”, “Lielpriedes”, “Ilgdimanti” un “Kalmes” detālplānojuma atcelšanu daļā
Nr.232 pielikums
Nr.231 Par nekustamā īpašuma “Mākoņi” detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai
Nr.231 pielikums
Nr.230 Par atļauju izstrādāt detālplānojuma projektu nekustamajam īpašumam “Līči”
Nr.230 pielikums
09.10.2018. Protokols nr.24 Nr.229 Par Ādažu novada domes lēmuma precizēšanu
Nr.229 pielikums
Nr.228 Par Ādažu novada domes lēmuma precizēšanu
25.09.2018. Protokols nr.23
pielikums1
pielikums2
pielikums3
pielikums4
pielikums5
Audio
Nr.226 Par izmaiņām Iepirkumu komisijas sastāvā
Nr.225 Par grozījumiem Ādažu novada domes lēmumos par telpu nomu
Nr.224 Par bērna uzņemšanu Ādažu pirmsskolas izglītības iestādē ’’Strautiņš’’ ārpus kārtas
Nr.223 Par īres līguma noslēgšanu dzīvoklim „Rūsas 7”
Nr.222 Par grozījumiem 23.05.2017. lēmumā Nr.123 “Par projekta “Save your bUildiNg by SavINg Energy. Begin to move more quickly” īstenošanu””
Nr.221 Par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma „Āķi” piešķiršanu nomā
Nr.220 Par līguma pagarināšanu topogrāfiskās informācijas apstrādei
Nr.219 Par mazdārziņa “Vinetas”-71 piešķiršanu nomā
Nr.218 Par dalību Erasmus+ programmas projektā Live Offline
Nr.217 Par dalību Erasmus+ programmas projektā Sharing National Treasures
Nr.216 Par telpu nomu ĀBJSS futbola nodaļas nodarbībām
Nr.215 Par Ādažu sporta centra telpas izmantošanu ĀBJSS nodarbībām
Nr.214 Par nekustamo īpašumu “Saulītes” un “Artēziskā aka “Podnieki”” detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai
Nr.214 pielikums
Nr.213 Par nekustamā īpašuma “Kažoči” sadalīšanu
Nr.213 pielikums
Nr.212 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Saulītes”
Nr.212 pielikums
Nr.211 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Rīgas gatvē 44
Nr.211 pielikums
Nr.210 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Gaujas ielā 36A
Nr.210 pielikums
Nr.209 Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Kažoči”
Nr.209 pielikums
Nr.208 Par nekustamā īpašuma Muižas ielā 2 detālplānojuma projekta apstiprināšanu
Nr.208 pielikums
Nr.208 pielikums 2
Nr.207 Par nekustamo īpašumu Koku ielā 15, 16, 17, 19 un 21 detālplānojuma projekta apstiprināšanu
Nr.207 pielikums 1
Nr.207 pielikums 2
Nr.206 Par atļauju izstrādāt detālplānojuma projektu nekustamajam īpašumam “Jaunparks”
Nr.206 pielikums
Nr.205 Par atļauju izstrādāt detālplānojuma projektu nekustamajam īpašumam “Ziemeļi”
Nr.205 pielikums

11.09.2018. 

11.09.2018.

Protokols nr.22
Protokols nr.21
04.09.2018.

Protokols Nr.20

Audio

Nr.204 Par aizņēmumu projekta “Muižas ielas industriālās teritorijas infrastruktūras sakārtošana ražošanas zonas pieejamības un uzņēmējdarbības vides uzlabošanai Ādažu novadā” īstenošanai
Nr.204 pielikums
Nr.203 Par grozījumiem 27.02.2018. lēmumā Nr.38 “Par aizņēmumu investīciju projektam “Attekas ielas turpinājuma, savienojuma ar Pirmo ielu un siltumtrases no katlu mājas Attekas ielā 43 līdz Gaujas 16 izbūve”
Nr.203 pielikums
Nr.202 Par pakalpojumu cenu un telpu nomas maksu Ādažu Kultūras centrā
Nr.202 pielikums
Nr.201 Par maksas pakalpojumu cenu un nomas maksu Kadagas pirmsskolas izglītības iestādē
Nr.201 pielikums 1
Nr.201 pielikums 2
Nr.200 Par pakalpojumu cenas un nomas maksas noteikšanu pirmsskolas izglītības iestādē ’’Strautiņš’’
Nr.200 pielikums 1
Nr.200 pielikums 2
Nr.199 Par nomas maksu telpām pašvaldības ēkā, Gaujas ielā 16, Ādažos
Nr.199 pielikums
Nr.198 Par nomas maksas noteikšanu telpām Ādažu vidusskolā
Nr.198 pielikums
Nr.197 Par maksas pakalpojumu cenām un telpu nomas maksu Ādažu sporta centrā
Nr.197 pielikums
Nr.196 Par grozījumiem Ādažu novada domes 24.07.2018. lēmumā Nr.173 “Par telpu nomu ĀBJSS basketbola nodaļas nodarbībām”
28.08.2018.

Protokols Nr.19

Audio

Nr.195 Par grozījumiem lēmumā par Gaujas iela 10A zemes daļas izmantošanu
Nr.195 pielikums
Nr.194 Par transporta izdevumu apmaksu
Nr.193 Par īres līguma pārslēgšanu dzīvoklim „Kadaga 9”-7
Nr.192 Par lielizmēra karoga masta uzstādīšanu pašvaldības īpašumā
Nr.191 Par subsīdiju pilotēkām projekta “Save your bUildiNg by SavINg Energy. Begin to move more quickly” ietvaros
Nr.190 Par grozījumiem 25.07.2017. lēmumā Nr.164 “Par ēku iekļaušanu projekta “Save your bUildiNg by SavINg Energy. Begin to move more quickly” izpildes pasākumos”
Nr.189 Par Pašvaldības līdzfinansējuma vērtēšanas komisijas izveidi
Nr.188 Par grozījumiem 2017.gada 22.decembra lēmumā Nr.289 “Par projektu “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā” sagatavošanu un īstenošanu”
Nr.187 Par mazdārziņu zemes piešķiršanu nomā
Nr.186 Par izmaiņām Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolas struktūrā
Nr.185 Par sadarbības līgumu lietoto apģērbu konteineru izvietošanai
Nr.184 Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Vējavas ielā 2
Nr.184 pielikums
Nr.183 Par zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem Draudzības ielā 22A un 24
Nr.183 pielikums
Nr.182 Par atļauju izstrādāt detālplānojuma projekta grozījumus nekustamajam īpašumam Dzidrumu ielā 11
Nr.182 pielikums
Nr.181 Par dalību projektā “Latvijas skolas soma”
Nr.180 Par atteikumu uzņemt bērnu pirmsskolas izglītības iestādē ārpus kārtas
14.08.2018.

Protokols nr.18

Audio

Nr.179 pielikums
Nr.179 Par apbūves tiesību nodibināšanu Gaujas ielā 25B
Nr.178 Par izmaiņām Vēlēšanu komisijas sastāvā
 02.08.2018. Protokols nr.17 Nr.177 Par nekustamo īpašumu iegādi Pirmā iela 42 un Pirmā iela 42A
24.07.2018. Protokols nr.16 Nr.176 Par nekustamā īpašuma “Smilškalni 1” pieņemšanu pašvaldības īpašumā
Nr.175 Par Mežu un ūdenstilpju apsaimniekošanas komisijas izveidošanu
Nr.174 Par neapbūvēta zemes gabala “Kadagas centrs” daļas nomas izsoli
Nr.174 pielikums
Nr.173 Par telpu nomu ĀBJSS basketbola nodaļas nodarbībām
Nr.172 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem
Nr.171 Par zemes vienību daļu piešķiršanu nomā
Nr.171 pielikums
Nr.170 Par “Kadagas centrs” zemes daļas piešķiršanu nomā
Nr.170 pielikums
Nr.169 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem “Bāriņi” un “Kadagas centrs”
Nr.169 pielikums
Nr.168 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Grietiņas”
Nr.168 pielikums
Nr.167 Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Oši”
Nr.167 pielikums
Nr.166 Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Gaujas ielā 36A
Nr.166 pielikums
Nr.165 Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Irbes”
Nr.165 pielikums
Nr.164 Par detālplānojuma projekta nekustamajiem īpašumiem “Ābeļkrasti” un “Gaujas dārzi” darba uzdevuma grozīšanu
Nr.164 pielikums
Nr.163 Par atļauju izstrādāt detālplānojuma projekta grozījumus nekustamajam īpašumam “Mākoņi”
Nr.163 pielikums
Nr.162 Par atļauju izstrādāt detālplānojuma projekta grozījumus nekustamajam īpašumam Zelmeņu ielā 17
Nr.162 pielikums
Nr.161 Par pašvaldībai piekritīgā zemes gabala “Kalnsētas krastmala” kopšanu
Nr.160 Par izmaiņām Būvvaldes struktūrā
26.06.2018.

Protokols Nr.15

Audio

Nr.158 Par kokmateriāla atsavināšanu
Nr.157 Par līdzfinansējumu BMX trases izbūvei
Nr.156 Par līdzfinansējuma piešķiršanu ūdensvada izbūvei Stūrīšu ielā
Nr.155 Par zemes vienību robežu aktualizāciju
Nr.155 pielikums
Nr.154 Par Gaujas iela 10A zemes daļas iznomāšanu
Nr.154 pielikums
Nr.153 Par “Āņi 2” zemes daļas piešķiršanu nomā
Nr.152 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu
Nr.151 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu
Nr.150 Par izmaiņām Bāriņtiesas struktūrā
Nr.149 Par “Kadagas centrs” zemes daļas nomu
Nr.148 Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Jaunparks”
Nr.148 pielikums
Nr.147 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Līči”
Nr.147 pielikums
Nr.146 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Gaujiena”
Nr.146 pielikums
Nr.145 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem Austrumu ielā 12 un Austrumu ielā 14
Nr.145 pielikums
Nr.144 Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Birznieku ielā 30
Nr.144 pielikums
Nr.143 Par dalību Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projektā Nr.2018-LV01-KA101-046770
Nr.142 Par pašvaldības īpašuma sakārtošanu un malkas nojumju izvietošanu īpašumā “Alderi 1/1A”
Nr.141 Par atteikumu uzņemt bērnu pirmsskolas izglītības iestādē ārpus kārtas
Nr.140 Par Mazā Baltezera akvatorijas tīrīšanu
Nr.139 Par tirdzniecības atļaujas izsniegšanu SIA „SOIRA”
Nr.138 Par izmaiņām Vēlēšanu komisijas sastāvā
Nr.137 Par aizņēmumu Eiropas Savienības fonda projekta Nr.8.1.2.0/17/I/028 “Vispārējās izglītības iestādes mācību vides uzlabošana Ādažu novadā” izglītības iestādes jaunas ēkas 2.kārtas izbūves finansēšanai
19.06.2018. Protokols Nr.14
Audio

Nr.140 Par Gaujas-Daugavas kanāla būvprojektu

Nr.139 Par tirdzniecības atļaujas izsniegšanu SIA “Soira”

05.06.2018.

Protokols Nr.13

Audio

Nr.138 Par izmaiņām Vēlēšanu komisijas sastāvā
Nr.137 Par aizņēmumu Eiropas Savienības fonda projekta Nr.8.1.2.0/17/I/028 “Vispārējās izglītības iestādes mācību vides uzlabošana Ādažu novadā” izglītības iestādes jaunas ēkas 2.kārtas izbūves finansēšanai
29.05.2018.

Protokols nr.12

Audio

Nr.134 Par Balvu piešķiršanas komisijas izveidošanu
Nr.133 Par grozījumiem Ādažu novada domes 24.10.2017. lēmumā Nr.243 “Par pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšanu SAM 8.1.2. projektam “Vispārējās izglītības iestādes mācību vides uzlabošana Ādažu novadā””
Nr.132 Par projektu apstiprināšanu atbalsta konkursā iedzīvotāju iniciatīvām “Sabiedrība ar dvēseli 2018”
Nr.131 Par Rīgas plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020. gadam 2.redakcijas Stratēģiskās daļas saskaņošanu
Nr.130 Par izmaiņām Grāmatvedības struktūrā
Nr.129 Par izmaiņām Administrācijas struktūrā
Nr.128 Par “Kadagas centrs” zemes gabala daļas piešķiršanu nomā
Nr.127 Par nekustamā īpašuma “Iļķenes ceļš A” nodošanu valsts īpašumā
Nr.126 Par mazdārziņu zemes piešķiršanu nomā
Nr.125 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem
Nr.124 Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu ielu sarkano līniju noteikšanai teritorijā starp Gaujas ielu, Druvas ielu un Vējupi
Nr.123 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Ūdensrožu parks”
Nr.122 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Laimavoti”
Nr.121 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Zeduļu ielā 9
Nr.120 Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Saulītes”
Nr.119 Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Kalndores”
Nr.118 Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Irbes”
Nr.117 Par zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem “Ezervēji” un Baltezera ielā 43
Nr.116 Par zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem “Dambji” un “Gaujmaļi”
Nr.115 Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Veclilavas”
Nr.114 Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Rasiņu ielā 2
Nr.113 Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Attekas ielā 11
Nr.112 Par zemes gabala iznomāšanu
Nr.111 Par mantisko ieguldījumu SIA “Ādažu Ūdens” pamatkapitālā
Nr.110 Par neapbūvētas zemes nomu “Jaunsalnieki”
Nr.109 Par Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes nosaukumu
Nr.108 Par pabalsta piešķišanu krīzes situācijā
Nr.107 Par pabalsta piešķišanu krīzes situācijā
Nr.106 Par pabalsta piešķišanu krīzes situācijā
Nr.105 Par pabalsta piešķišanu krīzes situācijā 
08.05.2018.

Protokols nr.11

Audio

Nr.104 Par publiskās apspriešanas organizēšanu
Nr.103 Par kokmateriāla atsavināšanu
24.04.2018.

Protokols nr.10

Audio

Nr.99 Par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības
Nr.98 Par darba grupas izveidi
Nr.97 Par sadarbības līgumu vides objekta “Dzīvo sapņu dārzs” ierīkošanai 
Nr.96 Par grozījumiem Ādažu novada domes 24.10.2017. lēmumā Nr.243 “Par pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšanu SAM 8.1.2. projektam “Vispārējās izglītības iestādes mācību vides uzlabošana Ādažu novadā”” 
Nr.95 Par Eiropas jaunatnes basketbola līgas sacensībām 
Nr.94 Par amatu savienošanas atļauju E.Verneram 
Nr.93 Par pabalsta piešķišanu krīzes situācijā 
Nr.92 Par pabalsta piešķišanu krīzes situācijā
Nr.91 Par aizņēmumu projektam “Laveru ceļa grants seguma pārbūve Ādažos” Laveru ceļa grants seguma  I.kārtas izbūves, autoruzraudzības un būvuzraudzības finansēšanai
Nr.90 Par iestāšanos biedrībā “Dzimtsarakstu nodaļu darbinieku asociācija” 
Nr.89 Par pašvaldības dzīvojamā fonda pārvaldīšanu un pilnvarojumu slēgt īres līgumus
Nr.88 Par Kapavietu komisijas izveidi
Nr.87 Par telpu nomas līguma pagarinājumu
Nr.86 Par dzīvokļa īpašumu noteikšanu un ierakstīšanu zemesgrāmatā
Nr.85 Par mazdārziņu zemes piešķiršanu nomā
Nr.84 Par tirdzniecības atļaujas izsniegšanu SIA „Taču būda”
Nr.83 Par Garkalnes ūdenstorņa konservāciju
Nr.82 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Zaļkalni”
Nr.82 pielikums
Nr.81 Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Baltmeldri”
Nr.81 pielikums
Nr.80 Par zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem Austrumu ielā 12 un Austrumu ielā 14
Nr.79 Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Līči”
Nr.79 pielikums
Nr.78 Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Zeduļu ielā 9
Nr.78 pielikums
Nr.77 Par Ādažu novada domes 2017.gada 22.decembra lēmuma Nr.279 “Par nekustamā īpašuma “Vagulīši” detālplānojuma atcelšanu” precizēšanu
Nr.76 Par nekustamo īpašumu Koku ielā 15, 16, 17, 19 un 21 detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai
Nr.76 pielikums
Nr.75 Par atteikumu uzņemt bērnu Ādažu pirmsskolas izglītības iestādē ārpus kārtas
13.04.2018.

Protokols nr.9

Audio

Nr.73 Par tirdzniecības vietām
Nr.72 Par izmaiņām Iepirkuma komisija sastāvā
Nr.71 Par Ādažu novada pašvaldības 2017.gada pārskata apstiprināšanu
Nr.70 Par grozījumiem 2017.gada 22.decembra lēmumā Nr.289 “Par projektu “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā” sagatavošanu un īstenošanu”
Nr.69 Par dalību projektu konkursā “Ģimeņu atbalsta projektu konkurss pašvaldībām sadarbībā ar NVO”
Nr.68 Par publiskās apspriešanas organizēšanas ierosinājumu
27.03.2018.

Protokols nr.8

Audio

Nr.67 Par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības Pasta iela 2
Nr.65 Par atbalstu Jaunsardzei
Nr.65 pielikums
Nr.64 Par zemes gabala nodošanu bezatlīdzības lietošanā Gaujas ielā 16
Nr.64 pielikums
Nr.63 Par zemes nomas līguma pagarināšanu īpašumā ”Ķulleni”
Nr.62 Par nekustamā īpašuma “Ādažu novada meži” maiņu
Nr.61 Par nekustamā īpašuma “Ādažu novada meži” sadalīšanu
Nr.60 Par grozījumiem 2017.gada 8.decembra lēmumā Nr.277 “Par nekustamā īpašuma nodokļa paaugstinātās likmes piemērošanu”
Nr.59 Par neapbūvētas zemes nomu “Jaunsalnieki”
Nr.58 Par artēziskās akas “Podnieki” nojaukšanu
Nr.57 Par nekustamā īpašuma Draudzības ielā 30 sadalīšanu
Nr.56 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Saules ielā 7
Nr.55 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem “Lejštāles” un “Vecštāles”
Nr.54 Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Druvas ielā 2
Nr.53 Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Gaujiena”
Nr.53 pielikums
Nr.52 Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Pūcītes”
Nr.51 Par nekustamā īpašuma Muižas ielā 2 detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai
Nr.50 Par atļauju izstrādāt detālplānojuma projektu nekustamajiem īpašumiem “Slejas” un “Jaunslejas”
Nr.49 Par Ādažu novada teritorijas plānojuma un Vides pārskata projekta apstiprināšanu un par saistošo noteikumu Nr.7 „Ādažu novada teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” izdošanu
Nr.49 pielikums
13.03.2018.

Protokols nr.7

Audio

Nr.47 Par nekustamā īpašuma “Vējavas iela 2” izsoles rezultātu apstiprināšanu
Nr.46 Par zemes nomu bungu skolas būvniecībai
Nr.46  – pielikums
27.02.2018.  Protokols nr.6 Nr.43 Par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības
Nr.42 Par komisijas izveidi nekustamā īpašuma daļas pārņemšanai Muižas iela 8
Nr.41 Par grozījumiem 28.11.2017. lēmumā Nr.265 “ Par projektu “Laveru ceļa grants seguma pārbūve Ādažu novadā”
Nr.40 Par dalību projektā “Zivju resursu aizsardzības pasākumi Ādažu novada ūdenstilpēs”
Nr.39 Par Saulkrastu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisiju
Nr.38 Par aizņēmumu investīciju projektam “Attekas ielas turpinājuma, savienojuma ar Pirmo ielu un siltumtrases no katlu mājas Attekas ielā 43 līdz Gaujas 16 izbūve”
Nr.38 – pielikums
Nr.37 Par aizņēmumu izglītības iestādes investīciju projektam “Vispārējās izglītības iestādes mācību vides uzlabošana Ādažu novadā” izglītības iestādes jaunas ēkas 1.kārtas izbūves, autoruzraudzības un būvuzraudzības finansēšanai
Nr.37 – pielikums
Nr.35 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu
Nr.34 Par atbalstu pilotēkai projekta “Save your bUildiNg by SavINg Energy. Begin to move more quickly” ietvaros
Nr.33 Par Ādažu Kultūras centra telpu maksas noteikšanu
Nr.33 – pielikums
Nr.32 Par sporta zāles nodošanu lietošanā FK “Ādaži”
Nr.31 Par nekustamā īpašuma iegūšanu īpašumā bez atlīdzības
Nr.30 Par zemes vienību “Smilgas 58” un Smilgas 59” apvienošanu
Nr.30 – pielikums
Nr.29 Par nekustamā īpašuma “Veclilavas” sadalīšanu
Nr.29 – pielikums
Nr.28 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Jaunceriņi 8”
Nr.28 – pielikums
Nr.27 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem Gaujas ielā 60 un “Kalmnieki”
Nr.27 – pielikums
Nr.26 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Oši”
Nr.26 – pielikums
Nr.25 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Zeduļi”
Nr.25 – pielikums
Nr.24 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Jekaterinvilla”
Nr.24 – pielikums
Nr.23 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Ozolmuiža”
Nr.23 – pielikums
Nr.22 Par zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem “Bāriņi” un “Kadagas centrs”
Nr.22 – pielikums 1
Nr.22 – pielikums 2
Nr.21 Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Laimavoti”
Nr.21 – pielikums 1
Nr.21 – pielikums 2
Nr.21 – pielikums 3
Nr.20 Par nekustamā īpašuma „Ješkas” detālplānojuma īstenošanas kārtības precizēšanu
Nr.20 – pielikums
Nr.19 Par “Ādažu Brīvās Valdorfa skolas atbalsta biedrības“ atbrīvošanu no nomas maksas
Nr.18 Par piedalīšanos kopprojektā „Zivju resursu pavairošana Lielajā Baltezerā”
20.02.2018.

Protokols nr.5

Audio

06.02.2018.

 Protokols nr.4

pielikums

Audio

Nr.17 Par grozījumiem Ādažu novada domes 24.10.2017. lēmumā Nr.243 “Par pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšanu SAM 8.1.2. projektam “Vispārējās izglītības iestādes mācību vides uzlabošana Ādažu novadā””
Nr.16 Par grozījumiem Ādažu novada domes 2017.gada 22.decembra lēmumā Nr.289 “Par projektu “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā” sagatavošanu un īstenošanu”
Nr.15 Par amatu savienošanas atļauju M.Sprindžukam
01.02.2018. Protokols nr.3 Nr.14 Par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības
23.01.2018. Protokols nr.2
pielikums nr.1
pielikums nr.2
Nr.12 Par Ādažu novada Attīstības programmas (2016-2022) Rīcības plāna un Investīciju plāna aktualizāciju
Nr.11 Par Ādažu novada bāriņtiesas locekļa ievēlēšanu
Nr.10 Par grozījumiem Ādažu novada domes 22.12.2017. lēmumā Nr.290 “Par Projektu uzraudzības komisijas izveidošanu”
Nr.9 Par pašvaldības izmaksām privātām pirmsskolas izglītības iestādēm
pielikums
Nr.8 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem
Nr.7 Par nepabeigto būvniecības objekta izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites
Nr.6 Par projekta “Lilastes ezera un Dūņezera savienojuma tīrīšana” īstenošanu
Nr.5 Par zemes vienību apvienošanu, jaunas zemes vienības izveidošanu un adreses un lietošanas mērķa noteikšanu
pielikums
Nr.4 Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Jaunlejupes”
pielikums
Nr.3 Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Zaļkalni”
pielikums
Nr.2 Par atļauju izstrādāt detālplānojuma projektu nekustamajam īpašumam “Lazdukalni”
pielikums
17.01.2018.  Protokols nr.1 Nr.1 Par ielas iegādi izsoles kārtībā ciematā “Luksti”