a a a

LĒMUMI (2017.gads)

DARBA KĀRTĪBA  PROTOKOLS LĒMUMI
22.12.2017. Protokols nr.26
pielikums nr.2
pielikums nr.3
pielikums nr.4
pielikums nr.5
pielikums nr.6
pielikums nr.7
pielikums nr.8
Nr.295 Par telpu nomu Gaujas ielā 33A
Nr.294 Par grozījumiem 2017.gada 28.novembra lēmumā Nr.252 “Par grozījumiem sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksā”
Nr.293 Par nekustamo īpašumu “Vējupes iela 18” un “Vējavas iela 5” izsoļu rezultātiem
Nr.292 Par Iļķenes ceļa posma nodošanu valsts īpašumā
Nr.292 grafiskais pielikums
Nr.291 Par transportlīdzekļu izmantošanu Ādažu novada pašvaldībā
Nr.290 Par Projektu uzraudzības komisijas izveidošanu
Nr.289 Par projektu “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā” sagatavošanu un īstenošanu
Nr.288 Par telpas bezatlīdzības lietošanas līguma pagarinājumu
Nr.287 Par nekustamā īpašuma daļas piešķiršanu nomā SIA „Divi S”
Nr.287 grafiskais pielikums
Nr.286 Par Ādažu novada teritorijas plānojuma un Vides pārskata projekta pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai un izstrādes laika grafika izmaiņām
Nr.285 Par Ādažu novada teritorijas plānojuma redakcijas pilnveidošanu
Nr.284 Par nekustamā īpašuma “Mārtiņgaiļi” sadalīšanu
Nr.284 grafiskais pielikums
Nr.283 Par nekustamā īpašuma “Ozolāji” sadalīšanu
Nr.283 grafiskais pielikums
Nr.282 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Ciedrulauki”
Nr.282 grafiskais pielikums
Nr.281 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Jaundumpji”
Nr.281 grafiskais pielikums
Nr.280 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Birznieki”
Nr.280 grafiskais pielikums
Nr.279 Par nekustamā īpašuma “Vagulīši” detālplānojuma atcelšanu
Nr.279 grafiskais pielikums
08.12.2017.

Protokols nr.25

Audio

Nr.277 Par nekustamā īpašuma nodokļa paaugstinātās likmes piemērošanu
Nr.276 Par projekta “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu novēršanu Ādažu novadā” pieteikuma īstenošanas uzsākšanu
05.12.2017.

Protokols nr.24

Pielikums

Audio

Nr.275 Par nekustamo īpašumu „Ataru ceļš A” un “Langas” iegādi
28.11.2017.

Protokols nr.23

Pielikums nr.1

Pielikums nr.2

Audio

Nr.272 Par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības
Nr.271 Par amatu savienošanas atļauju M.Sprindžukam
Nr.270 Par nosacītās cenas apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Attekas iela 11
Nr.269 Par telpas nomas līguma pagarināšanu
Nr.268 Par nekustamā īpašuma „Lindas iela 2” un „Lindas iela 4” piešķiršanu nomā
Nr.267 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Priežu iela 14
Nr.266 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem
Nr.265 Par projektu “Laveru ceļa grants seguma pārbūve Ādažu novadā”
Nr.264 Par Ādažu novada domes Saimniecības un infrastruktūras daļas struktūras izmaiņām
Nr.263 Par nekustamā īpašuma daļas piešķiršanu nomā
Nr.262 Par nekustamā īpašuma “Lazdukalni” sadalīšanu
Nr.261 Par zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem Gaujas ielā 60 un “Kalmnieki”
Nr.260 Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Zeduļi”
Nr.259 Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Jekaterinvilla”
Nr.258 Par zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem “Lejštāles” un “Vecštāles”
Nr.257 Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Ozolmuiža”
Nr.256 Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Rīgas gatvē 44
Nr.255 Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Oši”
Nr.254 Par nekustamā īpašuma „Dailas” detālplānojuma īstenošanas kārtības precizēšanu
Nr.253 Par atļauju izstrādāt detālplānojuma projektu nekustamajiem īpašumiem “Saulītes” un “Artēziskā aka “Podnieki””
Nr.252 Par grozījumiem sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksā
24.11.2017.

Protokols nr.22

Pielikums nr.1

Pielikums nr.2

Audio

14.11.2017.

Protokols nr.21

Audio

Nr.251 Par pašvaldības mantas iznomāšanu
Nr.250 Par Ādažu novada domes apbalvojumu piešķiršanu
24.10.2017.

Protokols nr.20

Pielikums nr.1

Pielikums nr.2

Pielikums nr.3

Audio

Nr.249 Par bāriņtiesas priekšsēdētāja ievēlēšanu
Nr. 248 Par Ādažu novada bāriņtiesas locekles atbrīvošanu no amata
Nr.247 Par grozījumiem 25.07.2017. lēmumā Nr.154 “Par darba grupas izveidi”
Nr.246 Par deleģējuma līguma pagarināšanu augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas apstrādei
Nr.245 Par telpu nomu ĀBJSS futbola nodaļas nodarbībām
Nr. 244 Par līdzfinansējuma nodrošināšanu SAM 4.2.2. projektam “Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes energoefektivitātes paaugstināšana”
Nr.243 Par pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšanu SAM 8.1.2. projektam “Vispārējās izglītības iestādes mācību vides uzlabošana Ādažu novadā”
Nr.242 Par grozījumiem 22.07.2014. lēmumā Nr.174 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem”
Nr.241 Par sabiedrisko pakalpojumu līguma slēgšanu ar SIA “Rīgas ūdens”
Nr. 241 pielikums
Nr.240 Par Pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisijas izveidi
Nr. 239 Par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu Attekas iela 11
Nr.238 Par apbedīšanas pabalsta piešķiršanu
Nr.237 Par pārstāvniecību pašvaldību iestādes ”Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde” Uzraudzības padomē
Nr 236 Par izmaiņām pašvaldību iestādes ”Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde”nolikumā
Nr.235 Par izmaiņām pašvaldību iestādes ”Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde” Uzraudzības padomes nolikumā

Nr.234 Par maksas pakalpojumiem Ādažu novada Dzimtsarakstu nodaļā
Nr 233 Par nekustamā īpašuma Attekas iela 16 sadali
Nr.232 Par pabalsta piešķiršanu krīzes situācijā
Nr. 231 Par pakalpojumu infrastruktūru deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošanai

Nr. 230 Par Ādažu novada teritorijas plānojuma un Vides pārskata projekta izstrādes laika grafika izmaiņām

Nr.229 Par atļauju izstrādāt detālplānojuma projektu nekustamajam īpašumam “Jaunceriņi”
Nr.228 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Katlapu ceļi 4”

Nr. 227 Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Ciedrulauki”
Nr 226 Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Jāņogu ielā 33
Nr 225 Par biedrības “Saules stariņi“ atbrīvošanu no nomas maksas
10.10.2017.

Protokols nr.19

Audio

Nr.224 Par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas līgumu
03.10.2017.

 Protokols nr.18

Audio

26.09.2017.  Protokols nr.17
1. pielikums
2. pielikums3. pielikumsAudio
Nr.222 Par grozījumiem starpinstitucionālās nepilngadīgo lietu komisijas sastāvā
Nr.221 Par Vēlēšanu komisijas sastāva apstiprināšanu
Nr.220 Par ugunsdrošību atbildīgo personu noteikšanu pašvaldības ēkās
Nr.219 Par dalību projektā “Zivju resursu aizsardzības pasākumi Ādažu novada ūdenstilpēs”
Nr.218 Par dalību Eiropas Savienības Erasmus+ programmas stratēģiskās partnerības skolu izglītības sektora projektā Vietējie dārgumi – dalīsimies ar labāko
Nr.217 Par grozījumiem 27.10.2015. lēmumā Nr.206 “Par nomas maksas noteikšanu Ādažu vidusskolā un pašvaldības ēkā, Gaujas ielā 16”
Nr.216 Par dalību projektā “Draugos ar vidi sev apkārt!”
Nr.215 Par 22.08.2017. lēmuma Nr.188 “Par dalību Interreg Centrālbaltijas programmas Zaļo ceļu projektā” atcelšanu
Nr.214 Par nekustamā īpašuma “Vējavas iela 2” atsavināšanu
Nr.213 Par īres tiesību izsoli dzīvokļiem „Kadaga 5”-14 un „Kadaga 5”- 44
Nr.212 Par līdzfinansējumu privātajām vispārējās izglītības iestādēm
Nr.211 Par sadarbības līguma parakstīšanu par gājēju celiņu uzturēšanu
Nr.210 Par zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem Koku ielā 15, Koku ielā 16, Koku ielā 17, Koku ielā 19 un Koku ielā 21
Nr.209 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Zelta ielā 8
Nr.208 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Draudzības ielā 30
Nr.207 Par atļauju izstrādāt detālplānojuma projektu īpašumiem “Ābeļkrasti” un “Gaujas dārzi”
Nr.206 Par Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolas Futbola nodaļas reorganizāciju
Nr.205 Par izmaiņām Ādažu Kultūras centra struktūrā
19.09.2017.

Protokols nr.16

Audio

Nr.204 Par telpas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Ādažu novada pensionāru biedrība”
05.09.2017.

Protokols nr.15

Audioieraksts tehnisku iemeslu dēļ nav pieejams

Nr.203 Par biedrības  Ādažu novada pensionāru biedrība  atbrīvošanu no nomas maksas
22.08.2017.

Protokols nr.14

Audio 

Nr.202 Par Ādažu novada bāriņtiesas priekšsēdētāja atbrīvošanu no amata
Nr.201 Par grozījumiem 23.05.2017. lēmumā Nr.115 “Par darba grupas izveidi”
Nr.200 Par nekustamā īpašuma „Langas” daļas iegādi
Nr.199 Par  izmaiņām darba grupas sastāvā pašvaldības zemes īpašumu izvērtēšanai
Nr.198 Par Pašvaldības līdzfinansējuma vērtēšanas komisijas izveidi
Nr.197 Par Starpinstitucionālās nepilngadīgo lietu komisijas izveidošanu
Nr.196 Par Ētikas komisijas sastāva apstiprināšanu
Nr.195 Par Lauksaimniecības zemes darījumu komisijas sastāva apstiprināšanu
Nr.194 Par Iepirkumu komisijas sastāva apstiprināšanu
Nr.193 Par Administratīvās komisijas sastāva apstiprināšanu
Nr.192 Par atlīdzību Vēlēšanu komisijas un vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļiem
Nr.191 Par Vēlēšanu komisijas izveidošanu
Nr.190 Par vēlēšanu iecirkņa skaitu noteikšanu Ādažu novadā
Nr.189 Par tirdzniecības vietu noteikšanu
Nr.188 Par dalību Interreg Centrālbaltijas programmas Zaļo ceļu projektā
Nr.188 pielikums
Nr.187 Par iestāšanos biedrībā “Vidzemes tūrisma asociācija”
Nr.186 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu SIA “ARVO INVESTMENTS”
Nr.185 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu SIA “ĀDAŽU LOĢISTIKAS CENTRS”
Nr.184 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu SIA “LAZDAS SA”
Nr.183 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu SIA “TROJANS”
Nr.182 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu SIA “OVĀCIJA”
Nr.181 Par zemes ierīcības projektu īpašumam “Ūdensrožu parks”
Nr.180 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Dižlejas”
Nr.179 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Langas”
Nr.178 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Pļavu iela 15
Nr.177 Par zemes vienību apvienošanu, jaunas zemes vienības izveidošanu un adreses un lietošanas mērķa noteikšanu.
Nr.176 Par zemes vienību apvienošanu, jaunas zemes vienības izveidošanu un adreses un lietošanas mērķa noteikšanu
Nr.175 Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Katlapu ceļi 4”
Nr.174 Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Vizbules”
Nr.173 Par nekustamo īpašumu „Marikas”, „Lejasgundegas” un Priežu ielā 9 detālplānojuma īstenošanas kārtības precizēšanu
Nr.172 Par nekustamo īpašumu “Vējupes iela 18” un “Vējavas iela 5” atsavināšanu
Nr.171 Par atteikumu privatizēt nekustamo īpašumu “Āķi”
25.07.2017.

Protokols nr.13

Pielikums 1
Pielikums 2

Audio 

Nr.147 Par zemes vienības „Jaunlilavas” detālplānojuma īstenošanas kārtības precizēšanu
Nr.148 Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Grietiņas”
Nr.149 Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Langas”
Nr.150 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Rīgas gatvē 4
Nr.151 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Nūrnieki” zemes vienībai “Ziedoņi”
Nr.152 Par nekustamo īpašumu Gaujas ielā 25A un “Mazdārzi” apvienošanu
Nr.153 Par darba grupas izveidi
Nr.154 Par darba grupas izveidi
Nr.155 Par ūdenssaimniecības pakalpojumu aglomerācijas paplašināšanu Ādažu novada administratīvajā teritorijā
Nr.155 Pielikums
Nr.156 Par līdzfinansējumu projektam “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ādažos, III kārta”
Nr.156 Pielikums
Nr.157 Par līdzfinansējumu projektam “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Baltezerā, II kārta”
Nr.157 Pielikums (Pieslēgumu nodrošinājuma plāns)
Nr.158 Par centralizētās kanalizācijas sistēmas izbūvi Alderu ciemā
Nr.159 Par nekustamo īpašumu “Mazstapriņu iela A” un “Stapriņu iela A” iegūšanu pašvaldības īpašumā
Nr.160 Par Attekas iela 11 zemes piešķiršanu nomā
Nr.161 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu
Nr.162 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem īpašumam Attekas ielā 23A
Nr.163 Par Ādažu Mākslas un mūzikas skolas amatiem
Nr.164 Par ēku iekļaušanu projekta “Save your bUildiNg by SavINg Energy. Begin to move more quickly” izpildes pasākumos
Nr.164 Pielikums (POTENCIĀLIE OBJEKTI PUBLISKAJĀ SEKTORĀ)
Nr.165 Par aizņēmumu izglītības iestādes investīciju projektam “Vispārējās izglītības iestādes mācību vides uzlabošana Ādažu novadā” izglītības iestādes jaunas ēkas būvprojekta ekspertīzes, autoruzraudzības, būvuzraudzības un inženierbūvju izbūves finansēšanai
Nr.166 Par aizņēmumu investīciju projekta “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā” I kārtas Būvprojektu izstrādes finansēšanai
Nr.167 Par L.Grieznes atbrīvošanu no darba vēlēšanu komisijā
Nr.168 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem īpašumam “Pērāji”
Nr.170 Par domes pārstāvi Rīgas plānošanas reģiona pašvaldību attīstības padomē
Jaunā sasaukuma domes sēde 21.06.2017. plkst.14:00

Protokols nr.12

Pielikums 1 Pielikums 2

Audio

20.06.2017.

Protokols nr.11

Audioieraksts tehnisku iemeslu dēļ nav pieejams

Nr.146 Par grozījumiem 28.03.2017. lēmumā Nr.89 “Par darba grupas izveidi”
Nr.145 Par pirmpirkuma tiesībām uz ēku Attekas ielā 11
Nr.144_pielikums 3
Nr.144_pielikums 2
Nr.144_pielikums 1
Nr. 144 Par pašvaldības ēku un būvju pārvaldīšanu un lietošanu
Nr.143 Par atteikumu iegūt īpašumā nekustamo īpašumu „Noras”, Ādažu novadā
Nr.142_pielikums 3
Nr.142_pielikums 2
Nr.142_pielikums 1
Nr.142 Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību piekritību Ādažu novada pašvaldībai
Nr.141 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu SIA “Projektu & Investīciju grupa “Ievas nami””
Nr.140 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu SIA “Kostbar”
Nr.139 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu
Nr.138 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu SIA “AVATARS”
Nr.137 Par nekustamā īpašuma „Vectiltiņi” lokālplānojuma apstiprināšanu un par saistošo noteikumu Nr.18/2017 „Ādažu novada Ādažu ciema nekustamā īpašuma „Vectiltiņi” lokālplānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” izdošanu
Nr.136 Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma Pasta ielā 1B
Nr.135 Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Līdumnieki”
Nr.134 Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Baltkrasti”
Nr.133 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Draudzības ielā 16
Nr.132 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Smilškalni 1”
Nr.131 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem Katlapu ielā 1 un Katlapu ielā 3
Nr.130 Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Pļavu ielā 15
Nr.129 Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Dižlejas”
Nr.128 Par izmaiņām Ādažu novada pirmsskolas izglītības iestāžu struktūrā 
23.05.2017

Protokols nr.10

pielikums 1
pielikums 2
pielikums 3
pielikums 4

Audio

Nr.127 Par dzīvokļa privatizāciju
Nr.126 Par grozījumiem 25.04.2017. lēmumā Nr.96 “Par Ādažu novada energopārvaldības sistēmas ieviešanu”
Nr.125 Par 24.01.2017. lēmuma Nr.18 “Par darba grupas izveidi” grozījumiem
Nr.124 Par 28.02.2017. lēmuma Nr.33 “Par darba grupas izveidi” grozījumiem
Nr.123 Par projekta “Save your bUildiNg by SavINg Energy. Begin to move more quickly” īstenošanu
Nr.122 Par projektu apstiprināšanu atbalsta konkursā iedzīvotāju iniciatīvām „Sabiedrība ar dvēseli”
Nr.121 Par aizņēmumu investīciju projekta “Gaujas ielas A, Ādažos, pārbūve un rekonstrukcija” 4.kārtas “Lietus ūdens kanalizācijas tīklu izbūve Gaujas ielā A” īstenošanai
pielikums
Nr.120 Par aizņēmumu Eiropas Reģionālās attīstības fonda  projekta “Muižas ielas industriālās teritorijas infrastruktūras sakārtošana ražošanas zonas pieejamības un uzņēmējdarbības vides uzlabošanai Ādažu novadā” īstenošanai
Nr.119 Par aizņēmumu Ādažu vidusskolas investīciju projekta īstenošanai
Nr.118 Par grozījumiem 28.03.2017. lēmumā Nr.88 “Par tirdzniecības atļaujas izsniegšanu”
Nr.117 Par Ādažu Mākslas un mūzikas skolas direktora iecelšanu
Nr.116 Par mazdārziņu zemes piešķiršanu nomā
Nr.115 Par darba grupas izveidi ūdenstilpju apsaimniekošanas noteikumu izstrādāšanai
Nr.114 Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Lantveiduļi”
Nr.113 Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Līči”
Nr.112 Par nekustamā īpašuma Baltezera ielā 43 detālplānojuma projekta izstrādes pārtraukšanu
Nr.111 Par nekustamo īpašumu “Lācīši”, “Kaijas” un “Lagūnas” detālplānojuma projekta apstiprināšanu
Nr.110 Par Ādažu novada teritorijas plānojuma un Vides pārskata projekta pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai un izstrādes laika grafika izmaiņām
Nr.109 Par Multifunkcionāla dienas aprūpes centra darba grupas izveidi 
25.04.2017.

Protokols nr.9

Pielikums 1
Pielikums 2
Pielikums 3
Pielikums 4
Pielikums 5
Pielikums 6
Pielikums 7

Audio

 

 

Nr.108 Par kokmateriālu atsavināšanas izsoles rezultātu apstiprināšanu
Nr.107 Par tirdzniecības atļaujas izsniegšanu
Nr.106 Par aizņēmumu Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes fasādes vienkāršotās atjaunošanas projektēšanai
Nr.105 Par atlīdzību Ādažu novada vēlēšanu komisijai Ādažu novada domes vēlēšanās
Nr.104 Par finansējuma piešķiršanu energoefektivitātes pasākuma veikšanai daudzdzīvokļu mājai Pirmā iela 25
Nr.103 Par finansējuma piešķiršanu energoefektivitātes pasākuma veikšanai daudzdzīvokļu mājai “Ozoli”
Nr.102 Par grozījumiem Ādažu novada domes 22.03.2016. lēmumā Nr.52 “Par nekustamā īpašuma daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā”
Nr.101 Par Ādažu novada teritorijas plānojuma redakcijas pilnveidošanuNr.101 _pielikums
Nr.100 Par mazdārziņu zemes piešķiršanu nomā
Nr.99 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Zābaku ielā 4

Nr.98 Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Birznieki”
Nr.97 Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Zelta ielā 8
Nr.96 Par Ādažu novada energopārvaldības sistēmas ieviešanuNr.96_1.pielikumsNr.96_2.pielikums
Nr.95 Par privātās pirmsskolas izglītības iestādes „Patnis” atbrīvošanu no nomas maksas
Nr.94 Par privātās pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaku valstība” atbrīvošanu no nomas maksas
18.04.2017.

Protokols nr.8

Audio

04.04.2017.

Protokols nr.7

Audio

Nr.92 Par Ādažu novada pašvaldības 2016.gada pārskata apstiprināšanu
Nr.91 Par aizņēmumu investīciju projekta “Gaujas ielas A, Ādažos, pārbūve un rekonstrukcija” 1.-3.kārtas īstenošanai
pielikums
28.03.2017.

Protokols Nr.6

Audio

Nr.90 Par pabalsta piešķišanu krīzes situācijā
Nr.89 Par darba grupas izveidi

Nr.88 Par tirdzniecības atļaujas izsniegšanu
Nr.87 Par amatu savienošanas atļauju
Nr.86 Par amatu savienošanas atļauju
Nr.85 Par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības
Nr.84 Par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības
Nr.83 Par nosacītās cenas apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem „Lindas iela 2” un “Lindas iela 4”
Nr.82 Par sadarbības līguma noslēgšanu
Nr.81 Par grozījumiem Ādažu novada domes 2015.gada 27.janvāra lēmumā Nr.13 “Par lauksaimniecības zemes darījumu komisijas izveidošanu”
Nr.80 Par grozījumiem Ādažu novada domes 2016.gada 25.oktobra lēmumā Nr. 209 “Par pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisijas izveidi”
Nr.79 Par grozījumiem Ādažu novada domes 2015.gada 27.oktobra lēmumā Nr.200 “Par darba grupas izveidošanu pašvaldības zemes īpašumu izvērtēšanai”
Nr.78 Par grozījumiem Ādažu novada domes 2016.gada 22.novembra lēmumā Nr.232 “Par Projektu uzraudzības komisijas izveidošanu”
Nr.77 Par kokmateriāla atsavināšanu
Nr.76 Par grozījumiem 23.08.2016. lēmumā Nr.170 “Par transportlīdzekļu izmantošanu Ādažu novada pašvaldībā”
Nr.75 Par telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu
Nr.74 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu
Nr.73 Par „Alderu krastmala” daļas piešķiršanu nomā
Nr.72 Par mazdārziņu zemes piešķiršanu nomā
Nr.71 Par dalību Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammā “Mūzikas un dejas mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana”
Nr.70 Par telpu nomu futbola nodarbībām
Nr.69 Par piedalīšanos kopprojektā „Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrādāšana Lielajam Baltezeram”
Nr.68 Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Jaunkārkli”
Nr.67 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem “Briljanti” un “Vējiņi”
Nr.66 Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Draudzības ielā 30
Nr.65 Par detālplānojuma projekta apstiprināšanu Gaujas ielas sarkano līniju precizēšanai
Nr.64 Par nekustamā īpašuma “Ogas” detālplānojuma grozījumu projekta apstiprināšanu
Nr.63 Par atļauju izstrādāt detālplānojuma projektu nekustamajam īpašumam Muižas ielā 2
Nr.62 Par atļauju izstrādāt detālplānojuma grozījumu projektu nekustamajam īpašumam “Stelpes”
Nr.61 Par nekustamā īpašuma “Vectiltiņi” lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai
Nr.60 Par uzņemšanu Ādažu pirmsskolas izglītības iestādē
Nr.59 Par iestāšanos biedrībā  “Latvijas Basketbola savienībā”
Nr.58 Par iestāšanos biedrībā  “Latvijas Cīņas federācija”
Nr.57 Par iestāšanos biedrībā „Latvijas Džudo federācijā”
Nr.56 Par iestāšanos biedrībā  “Latvijas Florbola savienība”
Nr.55 Par iestāšanos biedrībā  “Latvijas Futbola federācija”
Nr.54 Par iestāšanos biedrībā  “Latvijas Orientēšanās federācija”
Nr.53 Par iestāšanos biedrībā  “Latvijas Peldēšanas federācija”
Nr.52 Par iestāšanos biedrībā  “Latvijas Vieglatlētikas savienībā”
Nr.51 Par iestāšanos biedrībā  “Latvijas Volejbola federācija”
28.02.2017.

Protokols Nr.5

Audio 

Nr.50 Par grozījumiem 17.01.2017. lēmumā Nr.6 “Par pašvaldības izmaksām pirmsskolas izglītības programmas apguvei privātās izglītības iestādēm”
pielikums

Nr.49 Par atteikšanos no energoefektivitātes projekta īstenošanas
Nr.48 Par pilnvarojumu Ādažu pašvaldības policijai
Nr.47 Par pilnvarojumu Ādažu pašvaldības policijai
Nr.46 Par papildinājumiem sadarbības līgumā par koplietošanas meliorācijas sistēmu ekspluatāciju un uzturēšanas kārtību
Nr.45 Par mazdārziņu zemes piešķiršanu nomā
Nr.44 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem
Nr.43 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem
Nr.42 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Jaunkārkli”
Nr.41 Par finansējuma piešķiršanu energoefektivitātes pasākuma veikšanai
Nr.40 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Gaujmalieši”
Nr.39 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem “Dadiņas” un “Silmači-2”
Nr.38 Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Jaundumpji”
Nr.37 Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Rīgas gatvē 4
Nr.36 Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Vēja ielā 17
Nr.35 Par zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem Pasta ielā 1, Pasta ielā 1A un Gaujas ielā 3
Nr.34 Par nekustamo īpašumu “Podkalni”, “Podlejas”, “Podmalas”, “Grantiņi” un “Slejmalas” detālplānojuma atcelšanu
Nr.33 Par darba grupas izveidi
Nr.32 Par grozījumiem Ādažu novada sporta attīstības stratēģijā 2016.-2022.gadam
Nr.31 Par radošo darbnīcu organizēšanu
Nr.30 Par pašvaldības amatpersonu un darbinieku mēnešalgām 2017.gadā
Nr.29 Par izmaiņām Saimniecības un infrastruktūras daļas amatu sarakstā
Nr.28 Par piekrišanu īpašumu atsavināšanai
Nr.27 Par amatu savienošanas atļauju
21.02.2017.

Protokols nr.4

Audio

Nr.26 Par  darba tiesisko attiecību nodibināšanu
Nr.25 Par  izmaiņām vēlēšanu komisijas sastāvā
Nr.24 Par dalību projektā “Zivju resursu aizsardzības pasākumi Ādažu novada ūdenstilpēs”
Nr.23 Par dalību projektā “Zivju resursu pavairošana Ādažu novada Mazajā Baltezerā”
Nr.22 Par dalību projektā “Zivju resursu pavairošana Ādažu novada Dūņezerā”
24.01.2017.

Protokols nr.3

Audio 

Nr.20 Par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības
Nr.19 Par Ādažu novada domes vēlēšanu komisiju
Nr.18 Par darba grupas izveidi
Nr.17 Par grozījumiem Ādažu novada domes 2015.gada 27.oktobra lēmumā Nr.200 “Par darba grupas izveidošanu pašvaldības zemes īpašumu izvērtēšanai”Nr.16 Par nekustamā īpašuma daļas piešķiršanu nomā pielikums
Nr.15 Par mazdārziņu zemes piešķiršanu nomāpielikums
Nr.14 Par nekustamā īpašuma objekta noteikšanu
Nr.13 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem
Nr.12 Par būvju bezatlīdzības lietošanas līguma pagarinājumu
Nr.11 Par nekustamo īpašumu „Ziemeļbullas”, „Liānas”, „Mājas” un „Annas” detālplānojuma īstenošanas kārtības precizēšanupielikums
Nr.10 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem “Mežlejas” un Lāceņu ielā 19pielikums
Nr.9 Par nekustamo īpašumu „Kalmnieki”, „Zaļkalni” un „Rijnieki” detālplānojuma īstenošanas kārtības precizēšanupielikums
Nr.8 Par detālplānojuma projekta Gaujas ielas sarkano līniju precizēšanai nodošanu publiskajai apspriešanaipielikums
Nr.7 Par grozījumiem Ādažu novada domes 31.08.2016. lēmumā Nr.174 “Par SIA “Ādažu Ūdens” notekūdeņu attīrīšanas iekārtu jaudas palielināšanu”
17.01.2017.

Protokols nr.2

pielikums

Audio

Nr.6 Par pašvaldības izmaksām pirmsskolas izglītības programmas apguvei privātās izglītības iestādēm
Pielikums
Nr.5 Par izmaiņām Būvvaldes struktūrā
Nr.4 Par izmaiņām Ādažu vidusskolas struktūrā
Nr.3 Par amatu izmaiņām domes Administrācijā
Nr.2 Par Ādažu novada Attīstības programmas (2016-2022) Rīcības plāna un Investīciju plāna aktualizāciju
1.pielikums Rīcības plāns
2.pielikums Investīciju plāns
17.01.2017.

 Protokols nr.1

Audio

Nr.1 Par atbalstu dalībai projektos “Koplietošanas IKT resursu attīstība pašvaldību vajadzībām” un “Pašvaldību klientu informācijas pārvaldības risinājums”