Izskatās ka jūs izmantojat novecojušo parlūkprogrammu.
Mājas lapas korektai darbībai lūgums izmantot Internet Explorer 10, Firefox 39, Chrome 43 vai jaunākās versijas.

a a a

Drošība

Par sabiedrisko kārtību un drošību Ādažu novada teritorijā rūpējas Ādažu policijas iecirknis un Ādažu pašvaldības policija

Ādažu policijas iecirknis

No 2008. gada 1. decembra Ādažu novadā darbojas Ādažu un Garkalnes 2. līmeņa policijas iecirknis.

Kontaktinformācija

adrese: Gaujas iela 16, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164

tālrunis: 67904896 (Ādažos); 67951202 (Saulkrastos)

Ādažu policijā šobrīd strādā 6 darbinieki.

Par sabiedrisko kārtību atbild un profilaktisko darbu veic divi iecirkņa inspektori, kuri Jūs uzklausīs pieņemšanas laikos Ādažu policijas telpās Ādažos, Gaujas ielā 16, pirmdienās no 10:00 līdz 12:00 un ceturtdienās no 16:00 līdz 18:00.

Darbu ar nepilngadīgajiem veic viena nepilngadīgo lietu inspektore, kuras apkalpojamā teritorija ir ne tikai Ādažu novads, bet arī Saulkrastu pilsēta ar lauku teritoriju, Carnikavas un Garkalnes novadi. Inspektores pieņemšanas laiki Ādažos: katra mēneša trešā ceturtdiena no 15:00 līdz 18:00.

Par noziedzīgo nodarījumu atklāšanu atbild viens kriminālpolicijas inspektors un kriminālprocesu izmeklēšanu veic viena kriminālpolicijas inspektore.

Svarīgi! Jo ātrāk ziņosiet par notikušu pārkāpumu vai noziedzīgu nodarījumu, jo lielākas izredzes to atklāt un vainīgās personas saukt pēc atbildības. Neesiet vienaldzīgi pret apkārt notiekošo. Iedzīvotāju un policijas sadarbība tikai veicinās drošas vides radīšanu mūsu pašu apkārtnē.

Informācijai:

Gadījumos, kad pazudusi pase vai vadītāja apliecība, vērsties policijā ar iesniegumu nav nepieciešams. Par pazaudētu pasi jāziņo un attiecīgi tā jāatjauno Pilsonības un migrācijas lietu dienesta pasu daļā Rīgā, Čiekurkalna 1. līnija 1, k-3 (tālr.: 67829830). Par pazaudētu vai nozagtu autovadītāja apliecību var ziņot un vērsties vietējā CSDD nodaļā, kur vadītāja apliecība tiks atjaunota.

Ādažu pašvaldības policija

Ādažu pašvaldības policija jebkurā diennakts laikā reaģē uz iedzīvotāju sūdzībām un lūgumiem pēc palīdzības, kuras pamatfunkcija ir aizsargāt personu dzīvību, veselību, tiesības un brīvības, īpašumu, sabiedrības un valsts intereses no noziedzīgiem un citiem prettiesiskiem apdraudējumiem Ādažu pašvaldības administratīvajā teritorijā.

Ādažu pašvaldības policijas pienākumos ietilpst:

 • veikt likumpārkāpumu profilaksi;
 • sniegt palīdzību sociālajā reabilitācijā personām, kuras atbrīvotas no brīvības atņemšanas un ierobežošanas iestādēm, vai kuras ārstējas no alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu atkarības;
 • apsargāt un konvojēt par administratīvajiem pārkāpumiem aizturētas un arestētas personas;
 • kontrolēt domes saistošo noteikumu un lēmumu izpildi, par kuru pārkāpšanu paredzēta administratīvā atbildība, kā arī uzlikt un piedzīt naudas sodus par to pārkāpšanu;
 • savas kompetences ietvaros novērst un pārtraukt sabiedriskās kartības pārkāpumus. Ja ar saviem spēkiem pārkāpumus novērst vai pārtraukt nav iespējams, sadarbībā ar Valsts policiju piedalīties pārkāpuma novēršanā un pārtraukšanā;
 • savas kompetences ietvaros sniegt nepieciešamo palīdzību amatpersonām, fiziskām un juridiskām personām, ja viņas vēršas pēc palīdzības pašvaldības policijā vai ja tiek traucēta minēto personu likumīgā darbība un apdraudēta drošība;
 • sadarboties ar izglītības iestādēm, Valsts policiju, bāriņtiesu, nevalstiskajām organizācijām un citām institūcijām, veikt likumpārkāpumu profilakses darbu ar bērniem un viņu vecākiem;
 • ja ienāk ziņas par to, ka tiek gatavots vai ir izdarīts likumpārkāpums, kura izskatīšana ir Valsts policijas kompetencē, veikt visus nepieciešamos pasākumus likumpārkāpuma novēršanai, notikuma vietas apsargāšanai un nekavējoties par to paziņot Valsts policijai, kā arī nodot tai likumpārkāpēju un attiecīgos dokumentus par viņu;
 • sniegt neatliekamo palīdzību personām, kuras cietušas likumpārkāpuma rezultātā, nelaimes gadījumā vai atrodas bezpalīdzības stāvoklī, ka arī sniegt neatliekamo palīdzību nepilngadīgām personām, kuras palikušas bez vecāku vai aizbildņu uzraudzības līdz viņu nodošanai attiecīgajām institūcijām;
 • nodrošināt atrasto un pašvaldības policijai nodoto dokumentu, mantu, vērtspapīru un cita veida īpašuma saglabāšanu līdz to nodošanai īpašniekam vai kompetentai institūcijai;
 • nolūkā konstatēt, vai personas ir lietojušas alkoholu, narkotiskās, psiho-tropās vai toksiskās vielas, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tās pārbaudīt ar ekspresdiagnostikas testu narkotisko un psihotropo vielu ietekmes konstatēšanai, portatīvām alkohola koncentrācijas noteikšanas mērierīcēm vai nogādāt šīs personas pārbaudes izdarīšanai ārstniecības iestādē, ja atzinums nepieciešams, lai apstiprinātu vai atspēkotu likumpārkāpuma faktu vai objektīvi izskatītu lietu par likumpārkāpuma izdarīšanu;
 • uz laiku ierobežot vai pārtraukt transporta vai gājēju kustību ielās un uz ceļiem, kā arī personu iekļūšanu atsevišķās vietās vai objektos un izkļūšanu no tiem, ja to prasa sabiedrības drošības, personu dzīvības, veselības un mantas aizsardzības, kā arī izmeklēšanas intereses;
 • novērot publiskas vietas un tajās esošas personas, tai skaitā izmantojot tehniskos līdzekļus, lai savlaicīgi novērstu un atklātu iespējamo sabiedriskās kārtības apdraudējumu, noziedzīgu nodarījumu, kā arī atrastu meklēšanā izsludinātas personas vai transportlīdzekļus;
 • apturēt transportlīdzekli un apskatīt to, ja ir pamats domāt, ka transportlīdzekļa vadītājs pārkāpis ceļu satiksmi reglamentējošo normatīvo aktu prasības vai transportlīdzeklis tiek izmantots likumpārkāpuma izdarīšanā; aizliegt lietot transportlīdzekļus, kuru tehniskais stāvoklis apdraud transporta kustības drošību; atstādināt no transportlīdzekļu vadīšanas personas, kuras ir alkohola reibumā, narkotisko vai citu apreibinošu vielu iespaidā, kā arī personas, kurām nav dokumentu par konkrētā transportlīdzekļa lietošanas vai attiecīgās kategorijas transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām; nogādāt transportlīdzekli policijas iestādē nepieciešamās pārbaudes veikšanai, ja ir izsludināta tā meklēšana vai ir pamats domāt, ka ir nelikumīgi nomainīti vai viltoti transportlīdzekļa reģistrācijas dokumenti, valsts reģistrācijas numura zīme vai transportlīdzekļa agregātu numuri, vai nav transportlīdzekļa reģistrācijas vai īpašuma tiesības apliecinoša dokumenta un citādi nav iespējams konstatēt transportlīdzekļa lietošanas likumību;
 • pieņemt un reģistrēt fizisku un juridisku personu izsaukumus, vai pāradresēt izsaukumus attiecīgajiem dienestiem vai atbildīgajām institūcijām;
 • veikt citus domes un tās amatpersonu uzdotos uzdevumus.

Pašvaldības policijas darbiniekam, pildot amata pienākumus, ir tiesības:

 • prasīt, lai persona pārtrauc likumpārkāpumus vai citu rīcību, kas traucē pašvaldības policijas darbinieka pilnvaru izpildi, ka arī pielietot pret likumpārkāpējiem normatīvajos aktos paredzētos piespiedu līdzekļus;
 • pārbaudīt personām, kuras tiek turētas aizdomās par likumpārkāpumu izdarīšanu, personu apliecinošus dokumentus, kā arī citus dokumentus, kas nepieciešami to tiesību normu ievērošanas pārbaudei, kuru izpildes kontrole un uzraudzība uzdota pašvaldības policijai;
 • izsaukt uz pašvaldības policijas telpām jebkuru personu saistībā ar lietām un materiāliem, kuru izskatīšana ir pašvaldības policijas kompetencē, bet, ja šīs personas bez attaisnojoša iemesla neierodas pēc izsaukuma, normatīvajos aktos noteiktajā kartībā veikt viņu piespiedu atvešanu;
 • savas kompetences ietvaros sastādīt protokolus par administratīvajiem pārkāpumiem;
 • normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos un kārtībā nogādāt pašvaldības policijas telpās vai Valsts policijas iestādē likumpārkāpējus, veikt viņu apskati, mantu un dokumentu izņemšanu un apskati, administratīvi aizturēt likumpārkāpējus un veikt citus normatīvajos aktos noteiktos pasākumus administratīvo pārkāpumu lietvedības nodrošināšanai, kā arī piemērot viņiem administratīvos sodus vai noteiktā kartībā nosūtīt protokolus pēc piekritības;
 • aizturēt militārpersonas, kuras izdarījušas likumpārkāpumus, un, atkarībā no pārkāpuma rakstura, nodot tās Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem;
 • aizturēt un nodot Valsts policijai personas, kuras izvairās no kriminālsoda izciešanas, administratīvā aresta vai apcietinājuma;
 • aizturēt personas vecumā līdz 15 gadiem, kuras patvaļīgi pametušas dzīvesvietu vai bērna aprūpes un audzināšanas iestādi, un nogādāt tās Valsts policijas iestādē vai nodot vecākiem, aizbildņiem vai aprūpes un audzināšanas iestādei;
 • nogādāt ārstniecības iestādē vai mājoklī personas, kuras alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu lietošanas rezultātā zaudējušas spēju patstāvīgi pārvietoties vai orientēties, vai var nodarīt kaitējumu apkārtējiem vai pašas sev, bet, ja tas nav iespējams, nogādāt tās Valsts policijas iestādē;
 • uz rakstveida pieteikuma pamata aizturēt personas, kuras atrodas mājoklī alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu iespaidā un var nodarīt kaitējumu sev vai apkartējām personām, kā arī gadījumā, ja apkārtējie cilvēki baidās palikt vienatnē ar šo personu un ja nav cita pamata tās aizturēšanai, turēt šādas personas pašvaldības policijas telpās līdz nogādāšanai Valsts policijas iestādē, ārstniecības iestādē atskurbšanai vai apstākļu noskaidrošanai;
 • nogādāt ārstniecības iestādē personas, kurām ir nepārprotami psihiski traucējumi un kuras ar savām darbībām rada acīm redzamas briesmas sev vai apkārtējiem cilvēkiem;
 • savas kompetences ietvaros kontrolēt transporta līdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu ievērošanu, izskatīt un pieņemt lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā;
 • izņemt priekšmetus, izstrādājumus un vielas, kuru izgatavošana, iegādāšanās, glabāšana vai realizēšana ir aizliegta ar likumu vai kuras tiek glabātas bez atļaujas, ja saskaņā ar likumu tāda nepieciešama, kā arī izņemt dokumentus ar viltojuma pazīmēm;
 • steidzamos gadījumos ar transportlīdzekļa vadītāja piekrišanu izmantot iestādēm, privātpersonām vai personu apvienībām piederošus transportlīdzekļus (izņemot ārvalstu diplomātisko, konsulāro un citu pārstāvniecību un starptautisko organizāciju transportlīdzekļus, kā arī speciālos transportlīdzekļus) braukšanai uz notikuma vietu vai personu nogādāšanai ārstniecības iestādēs, ja tām steidzami nepieciešama medicīniskā palīdzība, kā arī tādu personu vajāšanai, kuras izdarījušas noziegumus, un aizturēto neatliekamai nogādāšanai policijas iestādē;
 • novērot publiskas vietas un tajās esošas personas, tai skaitā, izmantojot tehniskos līdzekļus, lai savlaicīgi novērstu un atklātu iespējamo sabiedriskās kārtības apdraudējumu, noziedzīgu nodarījumu, kā arī atrastu meklēšanā izsludinātas personas vai transportlīdzekļus;
 • ierobežot vai aizliegt remonta un celtniecības, kā arī citu darbu veikšanu ielās un uz ceļiem, ja netiek ievērotas prasības par sabiedriskās drošības un transporta kustības drošības garantēšanu;
 • bez atlīdzības izmantot valsts un pašvaldību plašsaziņas līdzekļus likumpārkāpumu profilakses veikšanas nolūkos;
 • saņemt, glabāt un nēsāt šaujamieročus un likuma „Par policiju” 14.panta noteiktajā kartībā un paredzētajās situācijās pielietot tos;
 • lietot fizisku spēku, speciālos līdzekļus, speciālos transporta līdzekļus likumā „Par policiju” noteiktajā kārtībā un gadījumos.

Kontaktinformācija

Adrese: Depo iela 2, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164

Amats

Vārds, uzvārds

Tālrunis

E-pasts
Ādažu pašvaldības policijas priekšnieks Oskars Feldmanis 27762018 oskars.feldmanis@adazi.lv
Ādažu pašvaldības policijas tālruņi 24h diennaktī

67997005

27762020

policija@adazi.lv

 

Ieteikumi rīcībai plūdu draudu periodā:

1. noskaidrojiet vietējā pašvaldībā, vai jūsu mājvieta atrodas plūdu apdraudētajā teritorijā (informācija par plūdu riskam pakļautajām teritorijām ir atrodama arī Ādažu novada domes mājas lapā, skatīt );

2. noskaidrojiet tālruņa numuru (un saglabājiet to), kur jāzvana, lai saņemtu palīdzību (Ādažu pašvaldības policijas tālrunis: 67997005; 27762020, Valsts avārijas dienesta tālrunis: 112);

3. sekojiet līdzi meteoroloģiskiem apstākļiem un prognozēm;

4. sekojiet informācijai par ūdens līmeni ūdenskrātuvēs (upes, ezeri) savā apdzīvotajā vietā;

5. pārvietojiet mantas no pagrabtelpām un pirmajiem stāviem uz augšējiem stāviem vai bēniņiem;

6. savlaicīgi parūpējieties par vecāka gadagājuma cilvēkiem, bērniem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un slimniekiem, atrodot viņiem plūdu laikā drošāku mājvietu pie radiem, draugiem, kaimiņiem (nepieciešamības gadījumā lūgt palīdzību pašvaldībai);

7. apziniet vietu, kur nepieciešamības gadījumā evakuēt mājdzīvniekus un kā tos nodrošināt ar barību;

8. sagatavot evakuācijai izmantojamos transporta līdzekļus (automašīnas, traktorus u.c.) un peldošos līdzekļus (laivas u.c.);

9. sagatavojiet līdzi ņemšanai evakuācijas gadījumā personiskos dokumentus (pases u.c.), naudu, vērtslietas, pārtiku, medikamentus, apģērbu un apavus, kā arī citas pirmās nepieciešamības lietas;

10. nostiprināt pagalmā un mājas tuvumā esošos priekšmetus.

Ieteikumi rīcībai plūdu gadījumā:

1. par tiešu apdraudējumu informējiet Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu pa tālruņiem 112 vai 01, kā arī vietējo pašvaldības policiju pa tālruņiem 67997005; 27762020, lai saņemtu savlaicīgu palīdzību;

2. evakuējoties ņemiet līdzi personiskos dokumentus (pases u.c.), naudu, vērtslietas, pārtiku, medikamentus, nepieciešamo apģērbu un apavus, kā arī citas pirmās nepieciešamības lietas;

3. atstājot māju un saimniecības ēkas, atslēdziet elektroenerģijas un gāzes padevi, apkures ierīces un iekārtas;

4. aizvērt ēku un būvju durvis, logus, lūkas, slēģus un, ja iespējams, aizsist ar dēļiem logus un durvis;

5. plūdu gadījumā nakts laikā izmantot kabatas lukturīšus vai sveces, lai signalizētu par savas atrašanās vietu;

6. padomājiet arī par mājdzīvniekiem, piemēram, suņus plūdu laikā nedrīkst pieķēdēt;

7. evakuācijai izmantojot peldošos līdzekļus, ievērot drošības noteikumus:

– pirms iekāpšanas peldošajā līdzeklī pārliecinieties vai tas ir pietiekami labi nostiprināts;

– iekāpšanu un izkāpšanu veiciet bez drūzmēšanās;

– braukšanas laikā nepārvietojaties pa peldošo līdzekli, lai neizraisītu tā apgāšanos;

– evakuējoties ar laivu, ievērojiet, lai laivas bortu augstums virs ūdens līmeņa būtu ne mazāks kā 20cm un viļņu laikā laiva pārvietotos perpendikulāri viļņiem;
– uzmanieties, lai laiva, neuzbrauktu zemūdens priekšmetiem;

– neizmantojiet evakuācijai laivu stipra vēja un aktīvas ledus iešanas laikā.

Gadījumā, ja ūdens līmenis ir strauji cēlies un evakuācija pašu spēkiem ir neiespējama:

1. par apdraudējumu informējiet Ādažu pašvaldības policiju pa tālruņiem 67997005; 27762020 vai Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu pa tālruņiem 112 vai 01, uzkāpiet mājas augšējā stāvā, uz bēniņiem, jumta, ņemiet līdzi lietas (kabatas lukturītis u.c.), lai signalizētu par savu atrašanās vietu;

2. palieciet uz vietas un signalizējiet par savu atrašanās vietu, līdz ierodas palīdzība.

Atsakoties evakuēties, nodrošiniet sevi ar pārtiku, dzeramo ūdeni, medikamentiem, citām visnepieciešamākajām lietām. Atteikums evakuēties personai jāapstiprina rakstiski, uzņemoties atbildību par iespējamajām sekām.

Nepieciešamības gadījumā par plūdu briesmām (strauju ūdens līmeņa celšanos) vietās, kur uzstādītas trauksmes sirēnas (pilsētās), Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests iedzīvotājus brīdinās, ieslēdzot trauksmes sirēnas – iedzīvotājiem pēc tam jāklausās informācija, kas tiks pārraidīta radio un televīzijā.

Jūsu veselība un dzīvība lielā mērā ir atkarīga no Jūsu pašu pareizas rīcības!

Neaizmirstiet uzlādēt mobilos tālruņus!!!

Neļaujieties panikai!