a a a

Projekts „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ādažos, II kārta”

Līdzfinansētājs
Īstenošanas laiks 07.2012. - 2014.gads
Kopējās izmaksas 2 427 737 LVL
Finansēšanas avoti un to apjoms Pašvaldība 366 106 LVL
KF 1 545 892 LVL
Valsts 94 243 LVL
SIA „Ādažu Ūdens" 421496 LVL

Projekts tiek īstenots DP „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.2.prioritātes „Teritorijas pieejamība un sasniedzamības veicināšana” papildinājuma 3.5.1.1.aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000″ ietvaros.

Projekta mērķis – jaunu ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve, esošo tīklu rekonstrukcija, ūdensapgādes sistēmas sacilpošana, nodrošinot drošu un stabilu ūdens piegādi, kā arī ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojuma pārklājuma palielināšana, lai atbilstoši Eiropas Savienības prasībām būtiski uzlabotu ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitāti, nodrošinātu attīrīta un kvalitatīva dzeramā ūdens padevi iedzīvotājiem, un nodrošinātu apkārtējās vides aizsardzību pret piesārņojumu, ko radītu neattīrītu vai nepietiekami attīrītu notekūdeņu nonākšana vidē.

Projekta ietvaros tiek paplašināti ūdensvada un kanalizācijas tīkli, rekonstruētas un izbūvētas kanalizācijas sūkņu stacijas. Finansējuma saņēmējs un projekta īstenotājs ir pašvaldības SIA „Ādažu Ūdens”.