a a a

Par pašvaldību

Ādažu pašvaldības administratīvās teritorijas iedzīvotāji ievēl 15 deputātus, kas veido pašvaldības lēmējinstitūciju – domi. Dome pieņem lēmumus, nosaka pašvaldības institucionālo struktūru, lemj par autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanu un kārtību, kādā tiek nodrošināta pašvaldības uzdevumu izpilde, apstiprina pašvaldības budžetu un pārrauga tā izpildi. Domes sēdes notiek katra mēneša ceturtajā otrdienā, un tās ir atvērtas apmeklētājiem.

 

Dome no deputātiem ievēlē Attīstības komiteju, Finanšu komiteju, Sociālo komiteju, kā arī Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteju. Komitejas izstrādā un izskata domes lēmumprojektus, kā arī pieņem zināšanai pašvaldībai būtisku informāciju.

 

Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai dome no deputātiem, darbiniekiem un iedzīvotājiem izveido Vēlēšanu komisiju, Administratīvo komisiju, Iepirkumu komisiju un citas komisijas.

 

Domes padotībā ir pašvaldības iestādes un struktūrvienības – Administrācija, Ādažu vidusskola, Ādažu Mākslas un mūzikas skola, Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skola, Ādažu pirmsskolas izglītības iestāde, Kadagas pirmsskolas izglītības iestāde, pašvaldības policija, Sociālais dienests, Bāriņtiesa, Ādažu Kultūras centrs, Ādažu bibliotēka, kā arī Dzimtsarakstu nodaļa. Pašvaldības iestādes un struktūrvienības atrodas domes izpilddirektora pakļautībā.

 

Administrācija ir pašvaldības izpildorgāns, kas nodrošina domes lēmumu izpildi, tās darba apkalpošanu, kā arī pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem. Administrācijas Kanceleja veic dokumentu apriti pašvaldībā un iedzīvotāju reģistrāciju, Grāmatvedība organizē finanšu līdzekļu un mantas uzskaiti, Juridiskā un iepirkuma daļa nodrošina tiesību normu ievērošanu pašvaldībā un organizē iepirkumus, Būvvalde koordinē būvniecību un zemes ierīcību, administrē vides attīstību novada teritorijā, Attīstības un investīciju daļa piesaista investīcijas un administrē nozīmīgus projektus, Saimniecības un nekustamā īpašuma daļa nodrošina pašvaldības īpašumu apsaimniekošanu, gādā par teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību, Sabiedrisko attiecību daļa veic iedzīvotāju informēšanu pašvaldības laikrakstā “Ādažu Vēstis”, mājaslapā un sociālajos tīklos, Finansists plāno un kontrolē pašvaldības budžetu un Personāldaļa veic darba tiesisko attiecību administrēšanu ar vairāk kā 500 pašvaldības darbiniekiem. Administrācijas vadītājs ir domes izpilddirektors. Pašvaldības Administrācija atrodas Gaujas ielā 33A, Ādažos.

 

Pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja pašvaldības kapitālsabiedrībās SIA „Ādažu slimnīca”, SIA „Ādažu Namsaimnieks” un SIA „Ādažu Ūdens”, savukārt domes priekšsēdētājs ir kapitāldaļu turētāja pārstāvis.

 

Deputāti nosaka iedzīvotāju pieņemšanas laiku individuāli vienojoties. Domes atbildīgajiem darbiniekiem divas reizes nedēļā ir iedzīvotāju pieņemšanas laiki – pirmdienās no plkst. 10.00 līdz 18.00 un ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, ar pusdienas pārtraukumu plkst. 13.00-13.45.

 

Iedzīvotāju iesniegumi, dokumenti un jautājumi tiek pieņemti Valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā Gaujas ielā 33A, Ādažos, domes noteiktā darba laikā.