Izskatās ka jūs izmantojat novecojušo parlūkprogrammu.
Mājas lapas korektai darbībai lūgums izmantot Internet Explorer 10, Firefox 39, Chrome 43 vai jaunākās versijas.

a a a

Par pašvaldību

Ādažu pašvaldība tika izveidota 1990.gadā. Novada iedzīvotāju ievēlēti 15 deputāti veido domi. Atbilstoši novada pašvaldības nolikumam dome pieņem lēmumus, nosaka pašvaldības institucionālo struktūru, lemj par autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanu un par kārtību, kādā nodrošina pašvaldībai deleģēto valsts pārvaldes funkciju un uzdevumu izpildi, izstrādā un izpilda pašvaldības budžetu. Domes sēdes notiek katra mēneša ceturtajā otrdienā, un tās var apmeklēt ikviens novada iedzīvotājs.

Dome no pašvaldības deputātiem ievēlē Finanšu un tautsaimniecības jautājumu komiteju, Sociālo komiteju, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteju un Attīstības komiteju. Komitejas izstrādā un izskata domes lēmumprojektus.

Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai dome no deputātiem, darbiniekiem un iedzīvotājiem ir izveidojusi Vēlēšanu komisiju, Administratīvo komisiju, Iepirkumu komisiju un Būvju pieņemšanas ekspluatācijā komisiju.

Pašvaldības domes padotībā ir vairākas iestādes un struktūrvienības – domes Administrācija, Ādažu vidusskola, Ādažu pirmsskolas izglītības iestāde, Kadagas pirmsskolas izglītības iestāde, Ādažu bibliotēka, Ādažu mākslas un mūzikas skola, Bāriņtiesa, Sociālais dienests, Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skola, pašvaldības policija, Ādažu sporta centrs, Dzimtsarakstu nodaļa, kā arī Ādažu kultūras centrs.

Administrācija ir pašvaldības izpildorgāns, kas nodrošina domes pieņemto lēmumu izpildi, tās darba apkalpošanu, kā arī pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem. Administrācijas Kanceleja nodrošina informācijas un dokumentu apriti pašvaldībā, Grāmatvedība organizē finanšu līdzekļu un mantas uzskaiti, Iedzīvotāju uzskaites dienests veic iedzīvotāju reģistrāciju, Juridiskā un iepirkuma daļa nodrošina tiesību normu ievērošanu pašvaldības darbībā, kā arī organizē iepirkumus pašvaldības vajadzībām, Būvvalde koordinē būvniecību un zemes ierīcību, administrē vides veidošanas un attīstības procesu novada teritorijā, Attīstības un informācijas daļa piesaista investīcijas, Nekustamā īpašuma un saimniecības daļa nodrošina pašvaldības īpašumu administrēšanu un apsaimniekošanu, gādā par teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību, Sabiedrisko attiecību daļa veic iedzīvotāju informēšanu ar pašvaldības informatīvo kanālu palīdzību – laikrakstu “Ādažu Vēstis” un mājaslapu, sociālajiem tīkliem, sniedz  būtiskāko informāciju medijiem par notikumiem novadā, Finansists plāno un kontrolē pašvaldības budžetu un Personāldaļa veic darba tiesisko attiecību administrēšanu. Administrācijas vadītājs ir izpilddirektors.

Pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja pašvaldības kapitālsabiedrībās SIA „Ādažu slimnīca”, SIA „Ādažu Namsaimnieks” un SIA „Ādažu Ūdens”.

Pašvaldības Administrācija darbojas un apmeklētājus pieņem Ādažos, Gaujas ielā 33A, bet Sociālais dienests izvietots Gaujas ielā 13/15.

Deputāti nosaka iedzīvotāju pieņemšanas laiku individuāli vienojoties vai publicējot to domes oficiālajā mājas lapā. Domes atbildīgajiem darbiniekiem divas reizes nedēļā ir iedzīvotāju pieņemšanas laiki – pirmdienās no plkst. 10.00 līdz 18.00 un ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, ar pusdienas pārtraukumu no 13.00 līdz 13.45.

Lai veicinātu komunikāciju starp pašvaldību un iedzīvotājiem, kopš 2000.gada tiek izdots laikraksts “Ādažu Vēstis”, kopš 2004. gada darbojas Ādažu novada Interneta mājas lapa www.adazi.lv, bet kopš 2014.gada komunikācija ar iedzīvotājiem tiek veidota arī sociālajos tīklos – Twitter un Facebook.