a a a

Sabiedrība ar dvēseli

Sabiedrība ar dvēseli

Sākot ar 2010.gadu Ādažu novada iedzīvotājiem tiek dota iespēja piedalīties savas dzīves vides un kvalitātes uzlabošanā, izmantojot Nīderlandes fonda Koninklijke Nederlandsche Heiderlandshe Heidemaatschappij (KNHM) līdzfinansējumu. KNHM fonda rīkotā konkursa “Sabiedrība ar dvēseli” ietvaros, iedzīvotāji var izstrādāt un īstenot projektus, kas dod iespēju iedzīvotāju grupām saviem spēkiem uzlabot savu dzīvi un dzīves kvalitāti.

“Sabiedrība ar Dvēseli” tika aizsākts 1978. gadā Nīderlandē un tikai 1990.os gados KNHM paplašināja savu darbību uz ārpusi, pārsvarā centrālajā un austrumu Eiropā. Latvijā fonds pirmo reizi sāka darboties 2003.-2004. gadā un kopš tā laika iedzīvotāji ir īstenojuši daudz dažādus projektus.

Fonda atbalsts paredzēts tieši iedzīvotājiem, jo viņiem vislabāk redzams, kas nepieciešams, lai uzlabotu dzīves kvalitāti savā dzīves vietā – savas mājas, pagalma un tās apkārtnes labiekārtošana (jauna bērnu rotaļu laukuma ierīkošana, kāpņu telpas remonts, koku, krūmu vai citu augu iestādīšana utt.), izveidota vieta atpūtai (taciņas izveide, pulcēšanās vietas izveide, soliņu uzstādīšana, peldvietas ierīkošana utt.) vai sportam (volejbola laukuma izveidošana, BMX trases izveidošana, šķēršļu trases izveidošana, trenažieru zāles ierīkošana utt.), vai arī kas cits.

Kā liecina citās Latvijas pašvaldībās gūtā pieredze, izmantojot KNHM fonda atbalstu, iedzīvotāji ne tikai ir īstenojuši iepriekš pieminētos projektus, bet arī izbūvējuši estrādi, izdevuši avīzi, ierīkojuši piemiņas vietas, izveidojuši tūrisma informācijas centru, izbūvējuši ģērbtuvi pludmalē, izveidojuši reģionālo muzeju, uzšuvuši tērpus deju kolektīvam un teātra trupai, kā arī īstenojuši citus projektus.

 

Sabiedrība ar dvēseli Ādažu novadā

Lai pieteiktu savus projektus KNHM fonda līdzekļu apgūšanai Ādažu novadā, iedzīvotājiem ir jāsanāk kopā un jāpaplāno savas ieceres. Tas ir nepieciešams ne tikai tāpēc, lai vēlāk zinātu, ko aizpildīt projekta pieteikuma veidlapā, bet arī, lai projektu pieteicēji pēc iespējas precīzāk saplānotu visas projektā veicamās darbības. Savu pieteikumu veidlapu Ādažu novada domē iedzīvotāji var iesniegt pēc attiecīģā gada konkursa izsludināšanas Ādažu novada domes laikrakstā “Ādažu Vēstis” un mājas lapā www.adazi.lv. Pieteikuma veidlapā ir jāapraksta sava projekta ideja un nepieciešamība, kā arī jāpievieno projekta budžets. Sīkāka informācija par iesniedzamo informāciju  tiek publicēta mājas lapā, kā arī pieejama Ādažu novada domes Attīstības un informācijas daļā.

Projektus var iesniegt kādā no 4 atbalstāmajiem pasākumiem: teritorijas labiekārtošana; ceļu satiksmes drošības uzlabošana; ēkas remonts; izglītojošu, kultūras, sporta, sociālās jomas pasākumu attīstība vai uzlabošana.

Pēc visu pieteikumu saņemšanas, sākas intensīvs to izvērtēšanas process. Tā laikā speciāli izveidotas žūrijas locekļi gan iepazīstas ar iesniegto pieteikumu saturu, gan tiekas ar visām projektu grupām, gan vairākkārt sanāk kopā, lai diskutētu par katru no pieteikumiem. Atbilstoši konkursa nolikumam, visi konkursā iesniegtie pieteikumi tiek vērtēti, piešķirot tiem punktus 9 vērtēšanas kritērijos:

 • Projekta iesniedzēju pašu aktivitāte un motivācija
 • Vietējo iedzīvotāju un/ vai mērķauditorijas iesaiste un līdzdalība
 • Projekta ietekme uz vietējās sabiedrības dzīves kvalitātes stiprināšanu
 • Projekta ilgtspēja vai devums ilgtspējīgā attīstībā
 • Projekta apraksts ir skaidrs un saprotams
 • Projekta oriģinalitāte
 • Projekta ieviešanas iespējamība
 • Adekvāts projekta budžets, līdzfinansējums
 • Citi aspekti atkarībā no iesniegto pieteikumu specifikas

Vērtējot projektus, tiek ņemta vērā projekta aktualitāte un lietderība, iedzīvotāju iesaiste, tas, cik daudz un cik ilgu laiku projekts uzlabos vietējo  iedzīvotāju dzīves kvalitāti, kā arī projekta atbalstītāju un potenciālo “labuma guvēju” skaits iedzīvotāju vidū.

 

Sabiedrība ar dvēseli 2010

Ādažu novada iedzīvotāji un biedrības projektus konkursā “Sabiedrība ar dvēseli” pirmo reizi varēja iesniegt no 15.02.2010. līdz 16.04.2010. Līdz 2010. gada 16.aprīļa pēcpusdienai tika iesniegti 27 projektu pieteikumi no kuriem sešus iesniedza biedrības un divdesmit vienu – nereģistrētas iedzīvotāju grupas. Nedaudz vairāk kā puse (14) no iesniegtajiem pieteikumiem paredzēja projektus izglītojošu, kultūras, sporta, sociālās jomas pasākumu attīstībai un uzlabošanai, 7 bija paredzēti ēku remontam un 6 – teritorijas labiekārtošanas pasākumiem. Pieejamais finansējums vienam projektam – 700 LVL, no kuriem 100% finansē Nīderlandes fonds.

Atbilstoši žūrijas lēmumam, konkursā “”Sabiedrība ar dvēseli 2010″ Ādažu novadā” Nīderlandes fonda finansējuma saņemšanai tika atbalstīti 11 projekti. To īstenošana nolika līdz 2010. gada septembra vidum.

Savas otrās vizītes laikā rudenī, žūrija rudenī ne tikai izvērtēja katra projekta gala rezultātu, bet arī noteica vienu projektu, kuram piešķirt naudas balvu 500 EUR apmērā. Tas bija jauniešu kora “Mundus” projekts “Jauniešu kora “Mundus” skatuves tērpu šūšana”.

 

Sabiedrība ar dvēseli 2011

 1. gada pavasarī no 15.03.2011. līdz 15.04.2011. Ādažu novada iedzīvotājiem bija iespēja otro reizi pieteikt savus projektus, konkursam „„Sabiedrība ar dvēseli 2011″ Ādažu novadā” un šo iespēju realizēja 18 projektu grupas. 2011. gada maijā konkursa vērtēšanas komisija apstiprināja 12 projektus, no tiem  4 teritorijas labiekārtošanā, 5 – izglītības, kultūras, sporta, sociālās jomas pasākumu attīstībā vai uzlabošanā un 3 ēku remontam.

Paveikts ir tik daudz, un to nevar salīdzināt un vienādot, tomēr varam pateikt „paldies”! 2011. gada projektu īstenošanai paredzētos līdzekļus pilnā apmērā vai arī daļēji līdzfinansēja 50 % apmērā KNHM un 50% Ādažu novada dome.

KNHM finansēto projektu realizācija Ādažu novadā notika jau otro gadu. Neatkarīgi no projektu darbības jomas, to īstenošanai tika atvēlēts neliels laika posms –  visi projekti bija jāpabeidz līdz 2011. gada 19. septembrim. Neskatoties uz to, ka vasara ir atvaļinājumu un atpūtas laiks, konkursa dalībnieki bija čakli strādājuši un īstenojuši visus divpadsmit projektus.

Par vērtēšanas komisijas uzvarētājiem 2011. gadā kļuva projekts „M.Rožlapas iedzīvotājiem” par lieveņa un kāpņu telpas remontu, vērtēšanas komisijas loceklis – SIA „Arhitectus” direktors, Jānis Vīgups, pasniedza naudas balvas rakstu.

Sabiedrība ar dvēseli 2012

 1. gadā Ādažu novada iedzīvotājiem tika dota iespēja pieteikties konkursā „Sabiedrība ar dvēseli” trešo reizi. Projektu pieteikumu pieņemšana notika no 12.03.2011. līdz 12.04.2011. Dalībai konkursā pieteicās 21 projektu grupa, no kurām tika atbalstītas 11. Lielākā daļa projektu (5) tika īstenoti pasākumā „Izglītības, kultūras, sporta, sociālās jomas pasākumu attīstībā vai uzlabošana” un pa 3 projektiem – „Teritorijas labiekārtošana” un „Ēku remonts”.

Arī šogad pieejamais finansējums vienam projektam bija tāds pats kā iepriekšējos gados, atšķīrās tikai finanšu avotu procentuālais sadalījums: KNHM finansēja 40% no kopējā konkursa budžeta, bet Ādažu novada dome – 60%.

Pēc vērtēšanas žūrijas otrās vizītes projektu īstenošanas vietās tika ne tikai apskatīti projektu rezultāti, bet arī noskaidrots labākais šī gada projekts. Par tādu tika atzīts grupas „Sapņotājas” projekts „Mīli savu māju”.