a a a

Projekts “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ādažos”

27.12.2012.

Uzlabota dzeramā ūdens kvalitāte Ādažos 

Projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ādažos” ietvaros uzlabota dzeramā ūdens kvalitāte Ādažos.

2012. gada nogalē  Ādažu ciemā pabeigti neizmantojamo artēzisko aku tamponēšanas darbi un Krastupes ielā 6 izbūvēta 2.pacēluma sūkņu stacija un ūdens rezervuārs, kā arī jaunas atdzelžošanas stacijas ēka. Šos būvniecības darbus veica pilnsabiedrība „Aquatica Waterworks Latvia”. Jaunās iekārtas ir uzlabojušas dzeramā ūdens kvalitāti Ādažu centra un Stapriņu ciemos.

Kadagā pabeigti divu esošo artēzisko aku rekonstrukcijas darbi, divu ūdens rezervuāru, 2. pacēluma sūkņu un ūdens attīrīšanas staciju izbūves darbi. Paveiktie darbi ļāvuši uzlabot dzeramā ūdens kvalitāti Kadagas ciemā.

Projekta ietvaros Ādažu ciemā tika izbūvēti kanalizācijas un ūdensapgādes tīkli, rekonstruētas kanalizācijas sūkņu stacijas, kā arī nodotas ekspluatācijā jaunas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas.

Šī gada beigās Kadagā, Ādažos un Lukstos veikti rekonstrukcijas darbi ūdensapgādes tīklam 1,36 km un kanalizācijas tīklam 2,2 km garumā, no jauna izbūvēti 0,73 km ūdensvada un 4,6 km kanalizācijas tīklu. Būvdarbus ūdens ieguves uzlabošanai Kadagā, kā arī ūdensapgādes,kanalizācijas tīklu rekonstrukciju un paplašināšanu Ādažos, Kadagā un Lukstos veica SIA „Siltums Jums”. Paplašinot kanalizācijas tīklu, tika likvidētas attīrīšanas iekārtas Kadagā un Lukstos, tādējādi projekta teritorijas visus notekūdeņus turpmāk novadīs uz jaunajām Ādažu attīrīšanas iekārtām pie Gaujas. Pabeigta Ādažu ciema ūdensvada tīkla paplašināšana Draudzības, Pirmās un Liepavotu ielas posmos, kanalizācijas cauruļvadu izbūve Parka ielā, Podnieku ielā, Kadagā; kanalizācijas spiedvadu izbūves darbi Parka ielā Ādažu ciemā, Lukstos un Kadagā.

2012.gada Projekta iepirkumu procedūru rezultātā tika ietaupīti finanšu līdzekļi, kas ļaus līdz 2013.gada maijam veikt uzlabojumus kanalizācijas sistēmā Draudzības ielā un Attekas ielā .

Finansiāli projekts tiek atbalstīts no Kohēzijas fonda, valsts un Ādažu pašvaldības budžetiem, kur lielākā daļa ir Eiropas Savienības piešķirtais finansējums.

Projekta ietvaros Kohēzijas fonda un valsts budžeta finansējuma saņēmējs ir SIA „Ādažu Ūdens”, kas nodrošina projekta realizāciju.

Projekta administratīvo, tehnisko un vadības uzraudzību nodrošina Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

SIA „Ādažu Ūdens” aicina iedzīvotājus izmantot iespēju pieslēgties pie centralizētā ūdensvada un kanalizācijas tīkla.

Gatis Laka,

projekta koordinators

 

 

28.09.2012.

Projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ādažos” ieviešana tuvojas noslēgumam

Projekta ietvaros Ādažu ciemā tika izbūvēti kanalizācijas un ūdensapgādes tīkli, rekonstruētas kanalizācijas sūkņu stacijas, kā arī nodotas ekspluatācijā jaunas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas. Pašreiz tuvojas noslēgumam   ūdensapgādes un kanalizācijas  tīklu izbūves darbi Kadagā, Ādažos un Lukstos.  Būvdarbus ūdens ieguves uzlabošanai Kadagā, kā arī ūdensapgādes tīklu rekonstrukciju un paplašināšanu Ādažos, Kadagā un Lukstos veic SIA „Siltums Jums”. Paplašinot kanalizācijas tīklu tiek  likvidētas attīrīšanas iekārtas Kadagā un Lukstos, tādējādi projekta teritorijas visus notekūdeņus novadīs uz jaunajām Ādažu attīrīšanas iekārtām pie Gaujas. Pašreiz  tiek pabeigta Ādažu ciema  ūdensvada tīkla paplašināšana Draudzības, Pirmās un Liepavotu ielas posmos, turpinās pašteces kanalizācijas cauruļvadu izbūve Parka ielā. Ir pabeigti kanalizācijas spiedvadu izbūves darbi Parka ielā Ādažu ciemā, Lukstos un Kadagā.

Satiksmes ierobežojumus Draudzības ielā Ādažu  ciemā pilnībā paredzēts likvidēt 2012.gada oktobrī. SIA „Siltums Jums” kanalizācijas sūkņu stacijas rekonstrukcijas, kā arī ūdens atdzelžošanas stacijas, otrā pacēluma sūkņu stacijas izbūves darbus Kadagā un ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšanas darbus paredzējis pabeigt līdz 2012.gada beigām.

Ir pabeigti  neizmantojamo artēzisko aku tamponēšana darbi,  tuvojas noslēgumam 2.pacēluma sūkņu stacijas un rezervuāra, kā arī jaunas atdzelžošanas stacijas ēkas  Krastupes ielā 6, Ādažos būvniecības darbi, kurus  veic pilnsabiedrība „Aquatica Waterworks Latvia”.  Pēc būves nodošanas ekspluatācijā uzlabosies dzeramā ūdens kvalitāte Ādažu ciemā, kā arī tiks nodrošināta droša un kvalitatīva dzeramā ūdens ražošana un piegāde. Darbus šī līguma ietvaros paredzēts pabeigt līdz 2012. gada beigām.

SIA „Ādažu Ūdens” ikdienā izmanto šī projekta ietvaros ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējuma palīdzību  iegādāto jauno mobilo kombinēto hidrodinamisko mašīnu uz MAN TGM bāzes ar dalītu tvertni, kura paredzēta vienlaicīgi kanalizācijas tīklu augstspiediena skalošanai un nogulšņu aizvākšanai, kā arī kanalizācijas sūkņu staciju un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu apkopei.

Finansiāli projekts tiek atbalstīts no Kohēzijas fonda, valsts un Ādažu pašvaldības budžetiem, kur lielākā daļa ir Eiropas Savienības piešķirtais finansējums.

Projekta ietvaros Kohēzijas fonda un valsts budžeta finansējuma saņēmējs ir SIA „Ādažu Ūdens”, kas nodrošina projekta realizāciju.

Projekta administratīvo, tehnisko un vadības uzraudzību nodrošina Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

 

 

30.03.2012.

SIA „Ādažu Ūdens” turpina Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējuma apguvi projektā „Ūdenssaimniecības pakalpojuma attīstība Ādažos”
Pirmie būvdarbi ar Vides ministrijas un Ādažu novada domes atbalstu tika uzsākti 2009.gada oktobrī.
2011.gada rudenī  Ādažu ciemā tika pabeigta kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu izbūve, kā arī nodotas ekspluatācijā pilnībā pārbūvētās Ādažu centra notekūdeņu attīrīšanas iekārtas. Projekta iepirkumu procedūras rezultātā tika ietaupīti finanšu līdzekļi, kas ļaus līdz 2012.gada beigām veikt uzlabojumus ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmā Kadagā, Ādažos un Stapriņos.
2012.gada marta vidū ir noslēgts līgums  ar SIA „Siltums Jums” par „Tehniskā projekta izstrādi un Būvdarbiem projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ādažos” ietvaros”. Projektā  plānoti būvdarbi ūdens ieguves uzlabošanai Kadagā, kā arī ūdensapgādes tīklu rekonstrukcijai un paplašināšanai Ādažos, Kadagā un Stapriņos. Paplašinot kanalizācijas tīklu ir plānots  likvidēt attīrīšanas iekārtas Kadagā un Lukstos, tādejādi projekta teritorijas  notekūdeņus novadīs uz jaunajām Ādažu attīrīšanas iekārtām pie Gaujas.
2012.gada marta vidū ir noslēgts līgums ar pilnsabiedrību „Aquatica Waterworks Latvia” par „Būvdarbiem projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ādažos” ietvaros”, kur tiks veikta neizmantojamo artēzisko aku tamponēšana, 2.pacēluma sūkņu stacijas un rezervuāra būvniecība, jaunas atdzelžošanas stacijas ēkas un skalošanas nosēdakas izbūve  Krastupes ielā 6, Ādažos. Šī līguma būvdarbi uzlabos dzeramā ūdens kvalitāti Ādažu ciemā, nodrošinot drošu un kvalitatīvu dzeramā ūdens  ražošanu un piegādi
SIA „Ādažu  Ūdens” 2012.gada janvārī ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējuma palīdzību ir iegādājies jaunu mobilo, kombinēto hidrodinamisko mašīnu uz MAN TGM bāzes  ar dalītu tvertni, kura paredzēta vienlaicīgi kanalizācijas tīklu augstspiediena skalošanai un nogulšņu aizvākšanai, kā arī kanalizācijas sūkņu staciju un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu apkopei.
Finansiāli projekts tiek atbalstīts no Kohēzijas fonda, valsts un Ādažu pašvaldības budžetiem, kur lielākā daļa ir Eiropas Savienības piešķirtais finansējums.
Projekta ietvaros Kohēzijas fonda un valsts budžeta finansējuma saņēmējs ir SIA „Ādažu Ūdens”, kas nodrošina projekta realizāciju.
Projekta administratīvo, tehnisko un vadības  uzraudzību nodrošina Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.
 

30.12.2011.

Turpinās Ādažu ūdenssaimniecības projekta realizācija
SIA „Ādažu Ūdens” turpina Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējuma apguvi projektā „Ūdenssaimniecības pakalpojuma attīstība Ādažos”. Pirmie būvdarbi ar Vides ministrijas un Ādažu novada domes atbalstu tika uzsākti 2009.gada oktobrī.
2011.gada rudenī  Ādažu ciemā tika pabeigta kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu izbūve, kā arī nodotas ekspluatācijā pilnībā pārbūvētās Ādažu centra notekūdeņu attīrīšanas iekārtas.
Projekta iepirkumu procedūras rezultātā tika ietaupīti finanšu līdzekļi, kas ļauj līdz 2012.gada beigām veikt uzlabojumus ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmā Kadagā, Ādažos un Stapriņos. Ir plānoti būvdarbi ūdens ieguves uzlabošanai Kadagā, kā arī ūdensapgādes tīklu rekonstrukcijai un paplašināšanai Ādažos, Kadagā un Stapriņos. Arī kanalizācijas tīklos ir plānoti attiecīgi uzlabojumi, kā rezultātā tiks likvidētas attīrīšanas iekārtas Kadagā un Lukstos, novadot notekūdeņus uz jaunajām Ādažu attīrīšanas iekārtām pie Gaujas.
2012.gada janvārī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā atbilstoši aktualizētajam tehniski ekonomiskajam pamatojumam tiks iesniegts jauns projekta pieteikums projekta 2. kārtas darbiem ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstībai Ādažos. Būvdarbi tiks pabeigti līdz 2014.gada nogalei, kad visi objekti un tīkli tiks nodoti ekspluatācijā.
Finansiāli projekts tiek atbalstīts no Kohēzijas fonda, valsts un Ādažu pašvaldības budžetiem, kur lielākā daļa ir Eiropas Savienības piešķirtais finansējums. Jāatgādina, ka projekta ietvaros Kohēzijas fonda un valsts budžeta finansējuma saņēmējs ir SIA „Ādažu Ūdens”, kas nodrošina projektu realizāciju. Projekta administratīvo, tehnisko un vadības  uzraudzību nodrošina Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

SIA „Ādažu Ūdens” valdes loceklis
A. Dundurs

30.06.2011.

ES Kohēzijas fonda līdzfinansētā ūdenssaimniecības projekta būvdarbi Ādažos

Drīzumā tiks pabeigti ES Kohēzijas fonda līdzfinansētā ūdenssaimniecības projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ādažos” 1. kārtas būvdarbi, kas ļaus ievērojami palielināt centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu pārklājumu Ādažu ciemā.

Pirmajā kārtā, kas tika uzsākta 2009.gadā, ietilpst rekonstruētās attīrīšanas ietaises, no jauna izbūvēti 4,8 km kanalizācijas tīkli un 1,4 km ūdensapgādes tīkli. Ūdensapgādes tīklos nomainīti 40 aizbīdņi un rekonstruēti tīkli 200 metru garā posmā, savukārt kanalizācijas tīklu rekonstrukcijā tika ietverti 1,3 km, kas samazinās avāriju skaitu.

Nozīmīgs būvdarbu apjoms ir arī 5 kanalizācijas pārsūknēšanas staciju rekonstrukcija un 2 jaunu staciju izbūve.

Lai paaugstinātu Ādažu ciema drošību ugunsgrēku gadījumos, ūdensapgādes tīklos tika nomainīti 15 ugunsdzēsības hidranti, kas nodrošinās pilnvērtīgu ūdens ņemšanu ugunsdzēsības vajadzībām.

Projekta iepirkumu procedūras rezultātā tika ietaupīti finanšu līdzekļi, kas ļauj Būvniecības 2.kārtā realizēt pasākumus Ādažu novada ūdenssaimniecības stratēģiskā plāna izpildei, izbūvējot jaunus ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus. Palielinot tīklu pārklājumu tiks, nodrošināta nepieciešamo pakalpojumu pieejamība.

SIA „Ādažu Ūdens” saskaņā ar Ādažu novada teritorijas plānojumu ir izstrādājis ūdenssaimniecības attīstības plānu un tehniski ekonomisko pamatojumu 2011.- 2018. gadam. Vides un reģionālā attīstības ministrijā ir iesniegts pieteikums par 2. kārtas Būvniecību, kurā paredzēts iekļaut arī Kadagas un Stapriņu ciemu ūdenssaimniecības tīklu attīstību, piesaistot ietaupīto Kohēzijas fonda līdzfinansējumu.

Jau līdz 2012.gada beigām paredzēts kardināli uzlabot dzeramā ūdens attīrīšanas sistēmu Kadagā, izbūvējot jaunas ūdens attīrīšanas iekārtas un daļēji rekonstruējot tīklus. Šīs iekārtas paredzēts uzstādīt ēkā Kadagas ūdensgūtnes teritorijā. Pašreizējās ūdens analīzes norāda par paaugstinātu dzelzs saturu ūdenī, kas iegūts no artēziskajiem urbumiem. Jauno automatizēto attīrīšanas iekārtu tehnoloģija nodrošinās ūdens attīrīšanu no metālu piemaisījumiem un duļķainības. Pie attīrīšanas iekārtām izbūvēs arī jaunu 208 m³ ietilpīgu rezervuāru dzeramā ūdens uzkrāšanai un rekonstruēs 2 artēziskos urbumus.

Ūdenssaimniecības attīstības pasākumos Kadagā iekļauta arī maģistrālā ūdensvada rekonstrukcija, kas nodrošinās ūdens kvalitātes saglabāšanos posmā no ūdens padeves vietas līdz patērētājam.

Kopumā 2. būvniecības kārtā līdz ar tīklu izveidi tiek paredzēta divu kanalizācijas pārsūknēšanas staciju rekonstrukcija un vienas jaunas stacijas būvniecība.

Ādažu ciemā, Krastupes ielā savukārt tiks izbūvēta 2. pacēluma ūdens sūkņu stacija ar diviem jauniem ūdens rezervuāriem, kas nodrošinās stabilu spiedienu ūdensapgādes tīklā un atbilstošu ūdens kvalitāti.

Projekta ietvaros Kohēzijas fonda un valsts budžeta finansējuma saņēmējs ir SIA „Ādažu Ūdens”, savukārt projekta koordināciju veic Ādažu pašvaldība, bet projekta administratīvo, tehnisko un vadības uzraudzību nodrošina Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

Projekta koordinators

Aivars Dundurs

 

15.03.2011.

Turpinās Ādažu ūdenssaimniecības projekta realizācija

Projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ādažos” ietvaros būvuzņēmējs Pilnsabiedrība „Merko-Merks” ir veicis notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcijas un veco notekūdeņu attīrīšanas iekārtu demontāžas darbus un pašlaik notiek tehnoloģisko iekārtu montāža. Darbi norit saskaņā ar laika grafiku un  septembrī objekts tiks nodots ekspluatācijā.

Būvuzņēmējs AS „UPB” beidz būvdarbus pie divu jaunu kanalizācijas sūkņu staciju Podnieku un Ķiršu  ielās izbūves  un piecu esošo kanalizācijas sūkņu staciju rekonstrukcijas. Ir rekonstruēti un paplašināti 80% no paredzētiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem un ielās, kurās būvdarbi ir pabeigti, tiks uzsākti ielu segumu atjaunošanas darbi. Drīzumā māju īpašnieki varēs uzsākt pieslēgumu izbūvi pie maģistrālajiem tīkliem.

SIA „Ādažu Ūdens”ir izstrādājis tehniski ekonomisko pamatojumu pašvaldības ūdenssaimniecības attīstībai un kopīgi ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju risina jautājumu par projektā ietaupīto finanšu līdzekļu apguvi.

Projekta ietvaros Kohēzijas fonda un valsts budžeta finansējuma saņēmējs ir SIA „Ādažu Ūdens”, savukārt projekta koordināciju veic Ādažu pašvaldība, bet projekta administratīvo, tehnisko un vadības  uzraudzību nodrošina Vides ministrija.

Projekta koordinators

Aivars Dundurs

 

09.11.2010.

Apjomīgi notekūdeņu attīrīšanas iekārtu būvdarbi Ādažu ciemā pie Gaujas  

Jau kopš šī gada jūlija mēneša Ādažu ciemā pie Gaujas tiek veikti apjomīgi būvdarbi. Pilnsabiedrība „Merko-Merks”, kas uzvarēja Vides ministrijas organizētajā konkursā, veic būvdarbus projektā „„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ādažos. „Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija un veco NAI demontāža””. Ir veikta daļēja ciema notekūdeņu esošo iekārtu demontāža, kā arī būvobjekta ģeoloģiskā izpēte un jauno attīrīšanas iekārtu nulles cikla būvdarbi.

Objekta būvlaukumā ir vērojamas būtiskas izmaiņas – uzcelti 2 aerotenki, kuru izmēri ir gana iespaidīgi, to diametrs sasniedz 27 metrus, pēc būvdarbu pabeigšanas veiksmīgi veikta to hidrauliskā pārbaude. Tiek veikta arī ražošanas ēku celtniecība, uzbūvētās palīgēkas kopējā platība ir 40 m², tajā izvietota vadības telpa, darbnīca, darbinieku atpūtas istaba un sanitārais mezgls.

Ražošanas būvju apjomi ir vērienīgi, tā, piemēram, izveidots laukums 490 m² platībā, kur tiks uzglabātas un apsaimniekotas iekārtu tehnoloģiskajā procesā izstrādātās dūņas, viss laukums nosegts ar nojumi, veikta arī ieplūdes un septiskās pieņemšanas kameras izbūve. Viens no nozīmīgākajiem attīrīšanas iekārtu objektiem ir dūņu blīvētājs, kura izmēri ir 7,5 m diametrā, arī 2,7 x 2,7 m lielā spiediena dzēšanas kamera.

Drīzumā tiks pabeigta notekūdeņu priekšattīrīšanas ēka ar kopējo platību 220 m², pašreiz šai būvei ir uzstādītas kolonnas un saites.

Ārējo komunikāciju izbūves būvdarbi praktiski ir pabeigti, izveidots ūdensvads 500 m garumā, kā arī 180 m garš kanalizācijas vads, savukārt tehnoloģiskie cauruļvadi, kas savieno inženiertehniskās komunikācijas un tehnoloģisko būvi, sasniedz 100 metrus.

Novembra mēnesī tiek plānots pabeigt visus būvdarbus, lai decembrī jau uzsāktu tehnoloģisko iekārtu montāžu, kas arī sastāda lielāko daļu no realizējamā projekta izmaksām.

Pateicoties veiksmīgajai sadarbībai starp finansējuma saņēmēju SIA „Ādažu Ūdens”, būvdarbu veicēju p/s „Merko-Merks”, būvuzraudzības uzņēmumu SIA „Firma L4″ un Ādažu novada domi, rekonstruētās attīrīšanas ietaises iecerēts nodot ekspluatācijā 2011. gada jūlijā, tas ir nedaudz ātrāk, nekā tika plānots, uzsākot darbus. Kopējās darbu izmaksas – 1,66 miljoni latu, kas ir ļoti nozīmīgs ieguldījums Ādažu ciema infrastruktūrā.

Aivars Dundurs,

projekta vadītājs

 

20.07.2010.

Ir uzsākti projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ādažos” izbūves darbi.

Darbu izpildes grafiks

Sīkāka informācija: Jānis Neilands SIA “Ādažu Ūdens”” tehniskais direktors, 67996581

 

04.06.2010.

Uzsākti būvdarbi Ādažu ūdessaimniecības attīstības projektā!

SIA “Ādažu Ūdens” Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ūdensaimniecības pakalpojumu attīstība Ādažos” ietvaros maijā noslēdza līgumu ar SIA “Firma L4” par ūdenssaimniecības objektu būvniecības  būvuzraudzības darbiem.

Jūnijā Ādažu ciemā paredzēts uzsākt būvdarbus (skat.attēlā), lai rekonstruētu vecās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, paplašinātu notekūdeņu savākšanas tīklu, izbūvējot jaunus notekūdens savākšanas kolektorus pa Podnieku, Draudzības, Ķiršu, Pirmā, Depo, Ziedu, Gaujas ielām un pa Rīgas gatvi. Rīgas gatvē paralēli notekūdeņu kolektoram tiks izbūvēts arī ūdens apgādes tīkls. Savukārt Krastupes ielā uzsāks jauna ūdens rezervuāra būvniecību.

Sīkāka informācija: Jānis Neilands SIA “Ādažu Ūdens”” tehniskais direktors, 67996581

Aivars Dundurs, projekta vadītājs

04.12.2009.

Sākusies Ādažu ūdenssaimniecības projekta realizācija

SIA „Ādažu Ūdens” ir uzsācis Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējuma apguvi projektā „Ūdenssaimniecības pakalpojuma attīstība Ādažos”. 2009.gada oktobrī tika noslēgti līgumi ar Vides ministrijas izsludinātā iepirkuma konkursa uzvarētājiem – pilnsabiedrību „Merko – Merks” un akciju sabiedrību „UPB” par notekūdeņu attīrīšanas iekārtu, kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu  rekonstrukcijas projektēšanu un būvniecību Ādažu ciematā.

Novembrī ir notikušas projekta uzsākšanas sapulces, kur tika pārrunātas problēmas saistībā ar darbu uzsākšanu, dokumentācijas apriti, kā arī citiem jautājumiem, lai nodrošinātu projekta veiksmīgu realizāciju.

Līdz 2010.gada aprīļa mēnesim tiek plānota tehnisko projektu dokumentācijas izstrāde, bet līdz 2011.gada beigām ir jāpabeidz plānotie būvniecības darbi.

 Paralēli ar Vides ministriju tiek risināti jautājumi par projekta konkursa rezultātā ietaupīto līdzekļu apguvi 2010. gada otrajā pusē, pamatojoties uz iepriekšējos gados izstrādāto ūdenssaimniecības tehniski ekonomisko pamatojumu.

Projekta ietvaros Kohēzijas fonda un valsts budžeta finansējuma saņēmējs ir SIA „Ādažu Ūdens”, savukārt projekta koordināciju veic Ādažu pašvaldība, bet projekta administratīvo, tehnisko un vadības  uzraudzību nodrošina Vides ministrija.

Jāpiemin, ka piesakot projektu Eiropas Savienības atbalstam tika atbalstītas aktivitātes kvalitatīva dzeramā ūdens apgādes nodrošināšanai un dabas resursu aizsardzībai, un ar komunālajiem notekūdeņiem vidē novadītā piesārņojuma apjoma samazināšana. Finansējums saņemšana Ādažu ūdenssaimniecības projektam tika atbalstīta, taču tas prasīja diezgan garu un sarežģītu birokrātisku šķēršļu pārvarēšanu vairāku gadu garumā.

Projekta koordinators: Aivars Dundurs

Papildu informācija par projektu Vides ministrijas mājas lapā:http://www.vidm.gov.lv/lat/finansu_instrumenti/kohez/?doc=7524

 

23.12.2008.

Vides ministrijā iesniegts un apstiprināts projekts „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ādažos”, kas tiks līdzfinansēts no Eiropas Savienības Kohēzijas fonda (KF).

Projekta uzdevums ir panākt efektīvu un ekonomiski izdevīgu ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas izveidi Ādažu ciemā. Kopējās projekta izmaksas paredzētas 6 miljonu latu apmērā, tai skaitā 4.4 milj. KF līdzfinansējums. Tiks izbūvēti 4,5 km jauni un rekonstruēti 1,3 km veco kanalizācijas tīklu, paplašināti 1,4 km ūdensapgādes tīklu, rekonstruētas notekūdeņu attīrīšanas ietaises un kanalizācijas pārsūknēšanas stacijas.

Būvniecības darbi tiks uzsākti 2009. gadā un pabeigti 2011. gadā. Projekta realizācija uzlabos ūdensapgādes drošību un novērsīs vides piesārņošanas iespējas no individuālajām notekūdeņu sistēmām, kā arī samazinās videi kaitīgo vielu izplūdi virszemes ūdeņos.

___________________________________________________________________________________

Projektu „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ādažos” līdzfinansē Eiropas  Savienība

Finansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir SIA “Ādažu Ūdens”

Projekta administstratīvās, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina LR Vides ministrija

   http://www.esfondi.lv/

http://www.vidm.gov.lv/lat/finansu_instrumenti/kohez/?doc=4107

http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/cf/index_en.htm

http://ec.europa.eu/regional_policy/atlas2007/index_en.htm

http://europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/g24233.htm

http://europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/g24231.htm