a a a

Projekts “Plūdu risku novēršanas pasākumi Ādažu novada teritorijā”

 15.07.2014. Turpinās Gaujas aizsargdambja rekonstrukcijas darbi

Lai samazinātu plūdu riskus mūsu novadā, tiek īstenots projekts „Plūdu risku samazināšana Ādažu novadā”. Jau informējām iepriekš, ka 2013.gada 17.decembrī tika uzsākti esošā Gaujas aizsargdambja rekonstrukcijas būvniecības darbi un uzsākta Ādažu centra aizsargdambja rekonstrukcija gandrīz 1,3 km garā posmā, no zemes īpašuma „Lindas” līdz Ādažu pašvaldības zemes īpašumam „Muižas attīrīšanas ietaises”.

Lai kavētu bebru darbību, projekta ietvaros, dambja ķermenī un pamatnē iestrādā metāla sietu 1,7 m platumā ar acu izmēru 50 x50 mm un stieples diametru 3,1mm ar plastikāta pārklājumu. Sietu iestrādā vietās, kur ūdenstilpes pietuvojas dambim un kur dambja pretējā pusē ir labas bebru barošanās vietas.

Foto: J.Purakalns

Tāpat informējam ka turpinās projekta II. kārtas Gaujas aizsargdambja rekonstrukcijas būvniecības darbi un jau tuvākajā laikā tiks uzsākta Ādažu centra aizsargdambja rekonstrukcija Gaujas ielas tuvumā un Vējupes caurtekas-regulatora rekonstrukcija, rekonstruējot un papildinot aizsargdambi 1,55 km garā posmā no zemes īpašuma „Vectiltiņi” līdz „Kadagas tiltam”.

Vienlaikus informējam, ir noslēgušies projektēšanas darbi, ko veica VSIA „Meliorprojekts” papildus aktivitātei, kas paredz veikt esošā Gaujas aizsargdambja rekonstrukciju (no pk. 28/36 un no pk. 43/00) no „Muižas attīrīšanas ietaises” līdz zemes īpašumam „Vectiltiņi”, tādējādi vienlaidus projekta ietvaros veidosies Gaujas aizsargdambja rekonstrukcija ~ 4,3 km garumā no zemes īpašuma „Lindas” līdz Kadagas tiltam.

Projekts „Plūdu risku samazināšana Ādažu novadā” 100 % apmērā tiek finansēts no Eiropas reģionālās attīstības fonda un tā kopējās izmaksas ir EUR 960 182,36.

 

11.04.2014.

Uzsākti Gaujas aizsargdambja II. kārtas rekonstrukcijas darbi

 

Lai samazinātu plūdu riskus mūsu novadā, tiek īstenots projekts „Plūdu risku samazināšana Ādažu novadā”. Jau informējām iepriekš, ka 2013. gada 21. novembrī Ādažu novada Būvvalde ir saskaņojusi tehnisko projektu „Esošo būvju (dambja, sūkņu stacijas, slūžu, poldergrāvju un krājbaseina) rekonstrukcija un pilnveidošana, „Esošā Ādažu aizsargdambja pik. 15/57-28/36, pik. 43/00 – 58/50 un caurtekas – regulatora rekonstrukcija” un 2013.gada 13. decembrī ir izsniegta būvatļauja projekta I. kārtas īstenošanai.  Saskaņā ar līgumu esošā aizsargdambja un caurtekas – regulatora rekonstrukcijas būvniecības darbus veic SIA „Riga rent” un pēc plāna 2013.gada 17.decembrī tika uzsākti esošā Gaujas aizsargdambja rekonstrukcijas būvniecības darbi un uzsākta Ādažu centra aizsargdambja rekonstrukcija gandrīz 1,3 km garā posmā, no zemes īpašuma „Lindas” līdz Ādažu pašvaldības zemes īpašumam „Muižas attīrīšanas ietaises”.

2014.gada 31. martā ir izsniegta būvatļauja projekta II. kārtas īstenošanai.  Saskaņā ar līgumu esošā aizsargdambja un caurtekas – regulatora rekonstrukcijas būvniecības darbus veic SIA „Riga rent” un 2014.gada 1.aprīlī tika uzsākti esošā Gaujas aizsargdambja rekonstrukcijas būvniecības darbi un uzsākta Ādažu centra aizsargdambja rekonstrukcijas un Vējupes caurtekas-regulatora rekonstrukcija, rekonstruējot un papildinot aizsargdambi 1,55 km garā posmā no zemes īpašuma „Vectiltiņi” līdz „Kadagas tiltam”.

Vienlaikus informējam, ir noslēdzies iepirkums projekta „Plūdu risku samazināšana Ādažu novadā” papildus aktivitātei, kas paredz veikt esošā Gaujas aizsargdambja rekonstrukciju (no pk. 28/36 un no pk. 43/00) no „Muižas attīrīšanas ietaises” līdz zemes īpašumam „Vectiltiņi” vienlaidus projekta ietvaros veidosies Gaujas aizsargdambja rekonstrukcija ~ 4,3 km garumā no zemes īpašuma „Lindas” līdz Kadagas tiltam.

Saskaņā ar konkursa rezultātiem esošā aizsargdambja rekonstrukcijas projektēšanu veiks VSIA „MELIORPROJEKTS” un būvniecību veiks SIA “Riga Rent”. Papildus aktivitātes tehniskā projekta izstrāde notiks līdz šī gada jūlijam, un būvniecību plānots uzsākt pēc tehniskā projekta ekspertīzes un saskaņošanas. Papildus aktivitātes apvienotās projektēšanas un būvniecības kopējās izmaksas ir EUR 178 007,07.

Īstenojot projektu, tiks būtiski samazināti plūdu draudi 521 ha lielā, blīvi apdzīvotā, teritorijā un tiks panākts, ka teritorija applūst ne biežāk kā vienreiz 100 gados. No applūšanas riska tiks pasargāti ~ 3070 Ādažu novada iedzīvotāji. Projekts „Plūdu risku samazināšana Ādažu novadā” 100 % apmērā tiek finansēts no Eiropas reģionālās attīstības fonda un tā kopējās izmaksas ir EUR 960 182,36.

27.12.2013.

Uzsākta dambja rekonstrukcija

Lai samazinātu plūdu riskus mūsu novadā, tiek īstenots projekts „Plūdu risku samazināšana Ādažu novadā”. 2013. gada 21. novembrī Ādažu novada Būvvalde ir saskaņojusi tehnisko projektu „Esošo būvju (dambja, sūkņu stacijas, slūžu, poldergrāvju un krājbaseina) rekonstrukcija un pilnveidošana, „Esošā Ādažu aizsargdambja pik. 15/57-28/36, pik. 43/00 – 58/50 un caurtekas – regulatora rekonstrukcija” un 13. decembrī ir izsniegta būvatļauja projekta I. kārtas īstenošanai.  Saskaņā ar līgumu, esošā aizsargdambja un caurtekas – regulatora rekonstrukcijas būvniecības darbus veiks SIA „Riga rent” un 2013.gada 17.decembrī tika uzsākti esošā Gaujas aizsargdambja rekonstrukcijas būvniecības darbi.

Informējam par veicamo darbu sarakstu, kurus paredzēts veikt minētā projekta I.kārtas ietvaros:

Ādažu centra aizsargdambja rekonstrukcija (no pik. 15+57 līdz pik. 28+36);

II.kārtas ietvaros:

Ādažu centra aizsargdambja rekonstrukcija (no pik. 43+00 līdz pik. 58+50) un Vējupes caurtekas-regulatora rekonstrukcija.

Vienlaikus informējam, ka, pamatojoties uz iepirkuma ID Nr. ĀND2012/89 ERAF rezultātiem, projekta ietvaros ir konstatēts līdzekļu ietaupījums. Ādažu novada dome 28.05.2013. pieņēma lēmumu Nr. 112 „Par grozījumiem projektā „Plūdu risku samazināšana Ādažu novadā””. 04.06.2013. Ādažu novada dome iesniedza Vides aizsardzības un reģionālās aizsardzības ministrijai (turpmāk VARAM) priekšlikumu papildināt ar papildus aktivitātēm un iekļaut papildus komponentes projektā, kuru realizācija nepārsniedz sākotnēji noteiktās attiecināmās izmaksas. VARAM ir apstiprinājis projekta „Plūdu risku samazināšana Ādažu novadā” grozījumus un pašvaldība projekta ietvaros papildus paredz veikt esošā Gaujas aizsargdambja rekonstrukciju (no pik. 28+36 un no pik. 43+00).

Projekts „Plūdu risku samazināšana Ādažu novadā” 100 % apmērā tiek finansēts no Eiropas reģionālās attīstības fonda un tā kopējās izmaksas ir 674 820,00 latu.

15.05.2013.

Noslēdzies esošā aizsargdambja un caurtekas – regulatora rekonstrukcijas apvienotais projektēšanas un būvniecības iepirkums

Projektā “Plūdu risku samazināšana Ādažu novadā“, ir noslēdzies esošā aizsargdambja un caurtekas – regulatora rekonstrukcijas apvienotais projektēšanas un būvniecības iepirkums. Saskaņā ar konkursa rezultātiem esošā aizsargdambja un caurtekas – regulatora rekonstrukcijas projektēšanu veiks VSIA „MELIORPROJEKTS” un būvniecību veiks SIA “Riga Rent“.

Tehniskā projekta izstrāde notiks līdz šī gada oktobrim, un būvniecību plānots uzsākt pēc tehniskā projekta ekspertīzes un saskaņošanas. Apvienotās projektēšanas un būvniecības kopējās izmaksas ir Ls 591 629,26.

Pašlaik projektā “Plūdu risku samazināšana Ādažu novadā” VSIA „MELIORPROJEKTS” ir izstrādājis skiču projektu „Gaujas pretplūdu aizsargdambim” posmam no Siguļu tilta pie A1 šosejas līdz Gaujas-Baltezera kanālam. Tāpat ir apkopoti projektētāja priekšlikumi par pretplūdu pasākumu prioritātēm Ādažu novadā, kur par augstāko prioritāti noteikta: “Centra poldera aizsargdambja rekonstrukcija Gaujas posmā no autoceļa Rīga – Tallina tilta (Siguļu tilts) līdz Kadagas tiltam ļauj pasargāt no applūšanas 455 ha platību ar apmēram 3500 iedzīvotājiem. Dambja rekonstrukcijas darbi pēc pretplūdu nozīmības ir sadalīti trijos posmos:

Jauna dambja uzbēršana iztrūkstošajā posmā;

Esošā dambja uzbēršana līdz projektētajām atzīmēm;

Esošā dambja labiekārtošana (apauguma novākšana, grāvju pārtīrīšana).

Pirmo divu posmu realizācija kopā ar nepieciešamajām hidrobūvēm ļaus nodrošināt Centra poldera aizsardzību pret applūšanu.”

Kopumā projektā “Plūdu risku samazināšana Ādažu novadā” Pretplūdu pasākumu īstenošanas secība prioritārā kārtībā noteikta šāda:

1.Centra poldera dambja rekonstrukcija posmā no pik 15/57 līdz 28/36;

2.Centra poldera dambja rekonstrukcija posmā no pik 43/00 līdz 58/50;

3.Ūdens ielaide (pie Taču mājām) pik 25/00;

4.Ūdens izlaide (pie Vējupes) pik 54/00;

5.Atbalstsiena (pie Ādažu Kultūras centra) pik 54/55.

Paredzēts, ka 2013.gada laikā varētu uzsākt dambja rekonstrukcijas būvdarbus un celtniecība ilgs līdz 2015.gada 1.jūnijam. Projekts „Plūdu risku samazināšana Ādažu novadā” pilnībā tiek finansēts no Eiropas Reģionālās attīstības fonda un tā izmaksas ir 674 820 latu.

Projekta vadītāja,

Karīna Miķelsone

 

13.12.2012.

Turpinās darbi projekta „Plūdu risku samazināšana Ādažu novadā” ieviešanā

Ādažu novada domes Publisko iepirkumu komisija turpina darbu pie projekta „Plūdu risku samazināšana Ādažu novadā” apvienotā projektēšanas un būvniecības iepirkuma pretendentu izvērtēšanas, kas paredz esošā aizsargdambja un caurtekas – regulatora rekonstrukcijas projektēšanu un būvniecību.

Tādējādi nākamā gada sākumā, ja nebūs normatīvajos aktos noteiktās pārsūdzības, paredzēts noslēgt projektēšanas un būvniecības līgumu, lai jau pavasarī atkāpjoties paliem, varētu uzsākt Vējupes caurtekas – regulatora un esošā aizsargdambja rekonstrukciju ar kopējo garumu 2, 83 km.

Vienlaikus atgādinām par iedzīvotāju pienākumu saskaņā ar 2012.gada 28. augusta sēdes lēmumu Nr. 13 § 3.3 nolēmuma daļas 2. punktu līdz 2012. gada 31. decembrim nojaukt nomātajā zemes gabalā patvaļīgi uzbūvētās būves.

Projekts „Plūdu risku samazināšana Ādažu novadā” 100 % apmērā tiek finansēts no Eiropas reģionālās attīstības fonda un tā kopējās izmaksas ir 674 820,00 latu.

Projekta vadītāja,

Karīna Miķelsone

 

13.07.2012.

Apstiprināts projekts „Plūdu risku samazināšana Ādažu novadā”

Gaujas lejtecē Ādažu ciema apkaimē noteicošie (augstākie) ir pavasara palu ūdens līmeņi, kuru veidošanos izsauc liels pavasara ūdens caurplūdums un iespējamie ledus un vižņu sastrēgumi Gaujā, Ādažu un Carnikavas apkaimē.

Ādažu novada dome 2012.gada 29.februārī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā iesniedza projekta „Plūdu risku samazināšana Ādažu novadā” iesniegumu atbilstoši darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.prioritātes „Kvalitatīvas vides dzīvei un ekonomiskajai aktivitātei nodrošināšana” 3.4.1.pasākuma „Vide” 3.4.1.5.aktivitātes „Vides risku samazināšana” 3.4.1.5.1. apakšaktivitātes „Plūdu risku samazināšana grūti prognozējamu vižņu – ledus parādību gadījumos” ietvaros.

Šī gada 14.jūnijā Ādažu novada domes priekšsēdētāja vietnieks Pēteris Balzāns parakstīja vienošanos ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par projekta „Plūdu risku samazināšana Ādažu novadā” īstenošanu un Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma piešķiršanu.

Vienošanās paredz, ka projekta īstenošanas termiņš ir ne vēlāk kā līdz 2014.gada 31.decembrim. Projektam piešķirts finansējums Ls 674 820,00 apjomā, kas 100% apmērā tiek finansēts no Eiropas Reģionālās attīstības fonda.

Projekta ietvaros tiks veikta Ādažu centra aizsargdambja rekonstrukcijas I kārta (no pk. 15+57 līdz pk. 28+36 un no pk.43+00 līdz pk.58+50) un Vējupes caurtekas – regulatora rekonstrukcija. Šobrīd tiek organizēts projektēšanas un būvniecības iepirkums un paredzams, ka būvdarbi sāksies 2013.gada pavasarī.

Projektu vadītāja,

Karīna Miķelsone