Komitejas

Informācija par komiteju sēdēm un domes sēdi

Sēdes un komitejas Datums Laiks
Sociālā komiteja 02.05.2017. 14.00
Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja 02.05.2017. 15.00
Attīstības komiteja 09.05.2017. 14.00
Finanšu komiteja 16.05.2017. 14.00
Domes sēde 23.05.2017. 14.00

Domes sēdes notiek:

Ādažos, Gaujas ielā 33A, katra mēneša ceturtajā otrdienā, plkst. 14.00

Sociālā komiteja

Sociālā komiteja sagatavo izskatīšanai domes sēdē jautājumus un sniedz atzinumus:

 1. par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības nodrošināšanu;
 2. par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā;
 3. par dzīvojamo telpu izmantošanu;
 4. par sociālās jomas nodrošināšanas perspektīviem virzieniem un sociālo programmu izstrādi;
 5. par sadarbību ar valsts, pašvaldības institūcijām, veselības aizsardzības iestādēm, biedrībām, fondiem un nodibinājumiem, ja tas saistīts ar sociālās palīdzības organizēšanu;
 6. par ārvalstnieku un bezvalstnieku jautājumiem;
 7. savas kompetences ietvaros izskata amatpersonu, iestāžu, komisiju un darba grupu budžeta līdzekļu pieprasījumus un iesniedz tos Finanšu komitejā.

Amats

Vārds, uzvārds

Komitejas

priekšsēdētājs

Pēteris Pultraks
Komitejas locekle Kerola Dāvidsone
Komitejas locekle Adrija Keiša
Komitejas locekle Liāna Pumpure
Komitejas loceklis Edvīns Šēpers
Komitejas locekle Karīna Sprūde

Sēdes notiek:

Ādažos, Gaujas ielā 33A, katra mēneša pirmajā otrdienā, plkst. 15:00

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja sagatavo izskatīšanai domes sēdē jautājumus un sniedz atzinumus:

 1. par izglītības, kultūras un sporta attīstības stratēģijas izstrādi;
 2. par izglītības, profesionālās interešu izglītības un interešu izglītības, kultūras iestāžu dibināšanu, reorganizāciju un likvidāciju, kā arī izglītības, kultūras un sporta iestāžu vadības ikgadējo atskaiti par iestādes darbību;
 3. par izglītības, kultūras un sporta iestāžu darbības jautājumiem;
 4. par izglītību, kultūru, sportu un brīvā laika nodarbībām;
 5. par kompetences ietvaros sagatavotajiem un īstenojamajiem investīciju projektiem;
 6. par sadarbību ar valsts, pašvaldības institūcijām, biedrībām, fondiem un nodibinājumiem, ja tas saistīts ar izglītību, kultūru un sporta organizēšanu;
 7. savas kompetences ietvaros izskata amatpersonu, iestāžu, komisiju un darba grupu budžeta līdzekļu pieprasījumus un iesniedz tos Finanšu komitejā.

Amats

Vārds, uzvārds

Komitejas priekšsēdētāja Kerola Dāvidsone
Komitejas locekle Liāna Pumpure
Komitejas loceklis Juris Antonovs
Komitejas loceklis Jānis Veinbergs
Komitejas loceklis Edmunds Plūmīte
Komitejas locekle Ilze Pētersone-Jezupenoka

Sēdes notiek:

Ādažos, Gaujas ielā 33A, katra mēneša pirmajā trešdienā, plkst. 14:00

Attīstības komiteja

Attīstības komiteja sagatavo izskatīšanai domes sēdē jautājumus un sniedz atzinumus:

 1. par teritorijas attīstības plānu un apbūves kārtību;
 2. par īpašumu un teritorijas izmantošanu;
 3. par teritorijas apstādījumu plānošanu;
 4. par vides pārvaldes struktūru un budžeta izmantošanu attīstības mērķiem;
 5. par investīciju projektu sagatavošanu un realizāciju;
 6. par teritorijas labiekārtošanu;
 7. par infrastruktūras jautājumiem;
 8. par starptautisko sadarbību un tūrismu;
 9. par uzņēmējdarbības attīstības jautājumiem;
 10. savas kompetences ietvaros izskata amatpersonu, iestāžu, komisiju un darba grupu budžeta līdzekļu pieprasījumus un iesniedz tos Finanšu komitejā.

Amats

Vārds, uzvārds

Komitejas priekšsēdētājs Valērijs Bulāns
Komitejas loceklis Māris Sprindžuks
Komitejas loceklis Jānis Veinbergs
Komitejas loceklis Jānis Neilands
Komitejas locekle Adrija Keiša
Komitejas loceklis Normunds Zviedris
Komitejas loceklis Kerola Dāvidsone

Sēdes notiek:

Ādažos, Gaujas ielā 33A, katra mēneša otrajā otrdienā, plkst. 14:00

Finanšu komiteja

Finanšu komiteja sagatavo izskatīšanai domes sēdē jautājumus, kā arī:

 1. nodrošina pašvaldības budžeta projekta izstrādāšanu, izskata citu pastāvīgo komiteju sagatavotos budžeta projekta priekšlikumus un iesniedz tos izskatīšanai domes sēdē;
 2. sniedz atzinumu par:
  • pašvaldības institūciju budžeta projektiem, tajā izdarāmajiem grozījumiem, kā arī par prioritātēm līdzekļu sadalījumā, ja netiek izpildīta budžeta ieņēmumu daļa;
  • projektiem, kas saistīti ar finanšu resursu izlietošanu,  kā arī par domes lēmumu projektiem, ja šo lēmumu realizācija saistīta ar budžetā neparedzētiem izdevumiem vai grozījumiem budžeta ieņēmumu daļā;
  • nedzīvojamo telpu izmantošanu un par pašvaldības nekustamo īpašumu  atsavināšanu;
  • zemes lietošanas mērķu un adresācijas jautājumiem;
  • komunālajiem pakalpojumiem;
  • veselības aprūpi un aizsardzību;
  • par nekustamā īpašuma nodokļa termiņu pagarinājumiem un atvieglojumiem, kā arī pašvaldības nodevu atvieglojumiem;
 3. sniedz priekšlikumus par pašvaldības īpašumu  apsaimniekošanu;
 4. savas kompetences ietvaros izskata un sniedz atzinumus par pašvaldības budžeta līdzekļu pieprasījumiem;
 5. izskata jautājumus par visa veida nomas maksu apmēriem.

Amats

Vārds, uzvārds

Komitejas priekšsēdētājs Māris Sprindžuks
Komitejas loceklis Juris Antonovs
Komitejas loceklis Pēteris Balzāns
Komitejas loceklis Jānis Veinbergs
Komitejas loceklis Valērijs Bulāns
Komitejas loceklis Edmunds Plūmīte
Komitejas locekle Kerola Dāvidsone
Komitejas locekle Adrija Keiša
Komitejas loceklis Ilze Pētersone-Jezupenoka
Komitejas loceklis Pēteris Pultraks
Komitejas locekle Liāna Pumpure
Komitejas loceklis Jānis Neilands
Komisijas loceklis Karīna Sprūde
Komitejas loceklis Edvīns Šēpers
Komitejas loceklis Normunds Zviedris

Sēdes notiek:

Ādažos, Gaujas ielā 33A, katra mēneša trešajā otrdienā, plkst. 14:00