a a a

Domes sēdes un lēmumi

 

DARBA KĀRTĪBA

 

PROTOKOLS LĒMUMI
29.05.2018.
08.05.2018.

Protokols nr.11

Audio

Nr.104 Par publiskās apspriešanas organizēšanu
Nr.103 Par kokmateriāla atsavināšanu
24.04.2018.

Protokols nr.10

Audio

Nr.99 Par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības
Nr.98 Par darba grupas izveidi
Nr.97 Par sadarbības līgumu vides objekta “Dzīvo sapņu dārzs” ierīkošanai 
Nr.96 Par grozījumiem Ādažu novada domes 24.10.2017. lēmumā Nr.243 “Par pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšanu SAM 8.1.2. projektam “Vispārējās izglītības iestādes mācību vides uzlabošana Ādažu novadā”” 
Nr.95 Par Eiropas jaunatnes basketbola līgas sacensībām 
Nr.94 Par amatu savienošanas atļauju E.Verneram 
Nr.93 Par pabalsta piešķišanu krīzes situācijā 
Nr.92 Par pabalsta piešķišanu krīzes situācijā
Nr.91 Par aizņēmumu projektam “Laveru ceļa grants seguma pārbūve Ādažos” Laveru ceļa grants seguma  I.kārtas izbūves, autoruzraudzības un būvuzraudzības finansēšanai
Nr.90 Par iestāšanos biedrībā “Dzimtsarakstu nodaļu darbinieku asociācija” 
Nr.89 Par pašvaldības dzīvojamā fonda pārvaldīšanu un pilnvarojumu slēgt īres līgumus
Nr.88 Par Kapavietu komisijas izveidi
Nr.87 Par telpu nomas līguma pagarinājumu
Nr.86 Par dzīvokļa īpašumu noteikšanu un ierakstīšanu zemesgrāmatā
Nr.85 Par mazdārziņu zemes piešķiršanu nomā
Nr.84 Par tirdzniecības atļaujas izsniegšanu SIA „Taču būda”
Nr.83 Par Garkalnes ūdenstorņa konservāciju
Nr.82 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Zaļkalni”
Nr.82 pielikums
Nr.81 Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Baltmeldri”
Nr.81 pielikums
Nr.80 Par zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem Austrumu ielā 12 un Austrumu ielā 14
Nr.79 Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Līči”
Nr.79 pielikums
Nr.78 Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Zeduļu ielā 9
Nr.78 pielikums
Nr.77 Par Ādažu novada domes 2017.gada 22.decembra lēmuma Nr.279 “Par nekustamā īpašuma “Vagulīši” detālplānojuma atcelšanu” precizēšanu
Nr.76 Par nekustamo īpašumu Koku ielā 15, 16, 17, 19 un 21 detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai
Nr.76 pielikums
Nr.75 Par atteikumu uzņemt bērnu Ādažu pirmsskolas izglītības iestādē ārpus kārtas
13.04.2018.

Protokols nr.9

Audio

Nr.73 Par tirdzniecības vietām
Nr.72 Par izmaiņām Iepirkuma komisija sastāvā
Nr.71 Par Ādažu novada pašvaldības 2017.gada pārskata apstiprināšanu
Nr.70 Par grozījumiem 2017.gada 22.decembra lēmumā Nr.289 “Par projektu “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā” sagatavošanu un īstenošanu”
Nr.69 Par dalību projektu konkursā “Ģimeņu atbalsta projektu konkurss pašvaldībām sadarbībā ar NVO”
Nr.68 Par publiskās apspriešanas organizēšanas ierosinājumu
27.03.2018.

Protokols nr.8

Audio

Nr.67 Par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības Pasta iela 2
Nr.65 Par atbalstu Jaunsardzei
Nr.65 pielikums
Nr.64 Par zemes gabala nodošanu bezatlīdzības lietošanā Gaujas ielā 16
Nr.64 pielikums
Nr.63 Par zemes nomas līguma pagarināšanu īpašumā ”Ķulleni”
Nr.62 Par nekustamā īpašuma “Ādažu novada meži” maiņu
Nr.61 Par nekustamā īpašuma “Ādažu novada meži” sadalīšanu
Nr.60 Par grozījumiem 2017.gada 8.decembra lēmumā Nr.277 “Par nekustamā īpašuma nodokļa paaugstinātās likmes piemērošanu”
Nr.59 Par neapbūvētas zemes nomu “Jaunsalnieki”
Nr.58 Par artēziskās akas “Podnieki” nojaukšanu
Nr.57 Par nekustamā īpašuma Draudzības ielā 30 sadalīšanu
Nr.56 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Saules ielā 7
Nr.55 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem “Lejštāles” un “Vecštāles”
Nr.54 Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Druvas ielā 2
Nr.53 Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Gaujiena”
Nr.53 pielikums
Nr.52 Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Pūcītes”
Nr.51 Par nekustamā īpašuma Muižas ielā 2 detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai
Nr.50 Par atļauju izstrādāt detālplānojuma projektu nekustamajiem īpašumiem “Slejas” un “Jaunslejas”
Nr.49 Par Ādažu novada teritorijas plānojuma un Vides pārskata projekta apstiprināšanu un par saistošo noteikumu Nr.7 „Ādažu novada teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” izdošanu
Nr.49 pielikums
13.03.2018.

Protokols nr.7

Audio

Nr.47 Par nekustamā īpašuma “Vējavas iela 2” izsoles rezultātu apstiprināšanu
Nr.46 Par zemes nomu bungu skolas būvniecībai
Nr.46  – pielikums
27.02.2018.  Protokols nr.6 Nr.43 Par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības
Nr.42 Par komisijas izveidi nekustamā īpašuma daļas pārņemšanai Muižas iela 8
Nr.41 Par grozījumiem 28.11.2017. lēmumā Nr.265 “ Par projektu “Laveru ceļa grants seguma pārbūve Ādažu novadā”
Nr.40 Par dalību projektā “Zivju resursu aizsardzības pasākumi Ādažu novada ūdenstilpēs”
Nr.39 Par Saulkrastu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisiju
Nr.38 Par aizņēmumu investīciju projektam “Attekas ielas turpinājuma, savienojuma ar Pirmo ielu un siltumtrases no katlu mājas Attekas ielā 43 līdz Gaujas 16 izbūve”
Nr.38 – pielikums
Nr.37 Par aizņēmumu izglītības iestādes investīciju projektam “Vispārējās izglītības iestādes mācību vides uzlabošana Ādažu novadā” izglītības iestādes jaunas ēkas 1.kārtas izbūves, autoruzraudzības un būvuzraudzības finansēšanai
Nr.37 – pielikums
Nr.35 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu
Nr.34 Par atbalstu pilotēkai projekta “Save your bUildiNg by SavINg Energy. Begin to move more quickly” ietvaros
Nr.33 Par Ādažu Kultūras centra telpu maksas noteikšanu
Nr.33 – pielikums
Nr.32 Par sporta zāles nodošanu lietošanā FK “Ādaži”
Nr.31 Par nekustamā īpašuma iegūšanu īpašumā bez atlīdzības
Nr.30 Par zemes vienību “Smilgas 58” un Smilgas 59” apvienošanu
Nr.30 – pielikums
Nr.29 Par nekustamā īpašuma “Veclilavas” sadalīšanu
Nr.29 – pielikums
Nr.28 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Jaunceriņi 8”
Nr.28 – pielikums
Nr.27 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem Gaujas ielā 60 un “Kalmnieki”
Nr.27 – pielikums
Nr.26 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Oši”
Nr.26 – pielikums
Nr.25 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Zeduļi”
Nr.25 – pielikums
Nr.24 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Jekaterinvilla”
Nr.24 – pielikums
Nr.23 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Ozolmuiža”
Nr.23 – pielikums
Nr.22 Par zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem “Bāriņi” un “Kadagas centrs”
Nr.22 – pielikums 1
Nr.22 – pielikums 2
Nr.21 Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Laimavoti”
Nr.21 – pielikums 1
Nr.21 – pielikums 2
Nr.21 – pielikums 3
Nr.20 Par nekustamā īpašuma „Ješkas” detālplānojuma īstenošanas kārtības precizēšanu
Nr.20 – pielikums
Nr.19 Par “Ādažu Brīvās Valdorfa skolas atbalsta biedrības“ atbrīvošanu no nomas maksas
Nr.18 Par piedalīšanos kopprojektā „Zivju resursu pavairošana Lielajā Baltezerā”
20.02.2018.

Protokols nr.5

Audio

06.02.2018.

 Protokols nr.4

pielikums

Audio

Nr.17 Par grozījumiem Ādažu novada domes 24.10.2017. lēmumā Nr.243 “Par pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšanu SAM 8.1.2. projektam “Vispārējās izglītības iestādes mācību vides uzlabošana Ādažu novadā””
Nr.16 Par grozījumiem Ādažu novada domes 2017.gada 22.decembra lēmumā Nr.289 “Par projektu “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā” sagatavošanu un īstenošanu”
Nr.15 Par amatu savienošanas atļauju M.Sprindžukam
01.02.2018. Protokols nr.3 Nr.14 Par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības
23.01.2018. Protokols nr.2
pielikums nr.1
pielikums nr.2
Nr.12 Par Ādažu novada Attīstības programmas (2016-2022) Rīcības plāna un Investīciju plāna aktualizāciju
Nr.11 Par Ādažu novada bāriņtiesas locekļa ievēlēšanu
Nr.10 Par grozījumiem Ādažu novada domes 22.12.2017. lēmumā Nr.290 “Par Projektu uzraudzības komisijas izveidošanu”
Nr.9 Par pašvaldības izmaksām privātām pirmsskolas izglītības iestādēm
pielikums
Nr.8 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem
Nr.7 Par nepabeigto būvniecības objekta izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites
Nr.6 Par projekta “Lilastes ezera un Dūņezera savienojuma tīrīšana” īstenošanu
Nr.5 Par zemes vienību apvienošanu, jaunas zemes vienības izveidošanu un adreses un lietošanas mērķa noteikšanu
pielikums
Nr.4 Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Jaunlejupes”
pielikums
Nr.3 Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Zaļkalni”
pielikums
Nr.2 Par atļauju izstrādāt detālplānojuma projektu nekustamajam īpašumam “Lazdukalni”
pielikums
17.01.2018.  Protokols nr.1 Nr.1 Par ielas iegādi izsoles kārtībā ciematā “Luksti”

 

DOMES SĒŽU ARHĪVS

LĒMUMI (2017.gads)

LĒMUMI (2016.gads)

LĒMUMI (2015.gads)

LĒMUMI (līdz 01.01.2015.)

PROTOKOLI (līdz 01.01.2015.)

AUDIO (līdz 01.01.2015.)