a a a

Domes sēdes un lēmumi

 

DARBA KĀRTĪBA PROTOKOLS LĒMUMI
13.03.2018.  Protokols nr.7

Nr.47 Par nekustamā īpašuma “Vējavas iela 2” izsoles rezultātu apstiprināšanu

Nr.46 Par zemes nomu bungu skolas būvniecībai

Nr.46  – pielikums

27.02.2018.  Protokols nr.6 Nr.43 Par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības
Nr.42 Par komisijas izveidi nekustamā īpašuma daļas pārņemšanai Muižas iela 8
Nr.41 Par grozījumiem 28.11.2017. lēmumā Nr.265 “ Par projektu “Laveru ceļa grants seguma pārbūve Ādažu novadā”
Nr.40 Par dalību projektā “Zivju resursu aizsardzības pasākumi Ādažu novada ūdenstilpēs”
Nr.39 Par Saulkrastu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisiju
Nr.38 Par aizņēmumu investīciju projektam “Attekas ielas turpinājuma, savienojuma ar Pirmo ielu un siltumtrases no katlu mājas Attekas ielā 43 līdz Gaujas 16 izbūve”
Nr.38 – pielikums
Nr.37 Par aizņēmumu izglītības iestādes investīciju projektam “Vispārējās izglītības iestādes mācību vides uzlabošana Ādažu novadā” izglītības iestādes jaunas ēkas 1.kārtas izbūves, autoruzraudzības un būvuzraudzības finansēšanai
Nr.37 – pielikums
Nr.35 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu
Nr.34 Par atbalstu pilotēkai projekta “Save your bUildiNg by SavINg Energy. Begin to move more quickly” ietvaros
Nr.33 Par Ādažu Kultūras centra telpu maksas noteikšanu
Nr.33 – pielikums
Nr.32 Par sporta zāles nodošanu lietošanā FK “Ādaži”
Nr.31 Par nekustamā īpašuma iegūšanu īpašumā bez atlīdzības
Nr.30 Par zemes vienību “Smilgas 58” un Smilgas 59” apvienošanu
Nr.30 – pielikums
Nr.29 Par nekustamā īpašuma “Veclilavas” sadalīšanu
Nr.29 – pielikums
Nr.28 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Jaunceriņi 8”
Nr.28 – pielikums
Nr.27 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem Gaujas ielā 60 un “Kalmnieki”
Nr.27 – pielikums
Nr.26 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Oši”
Nr.26 – pielikums
Nr.25 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Zeduļi”
Nr.25 – pielikums
Nr.24 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Jekaterinvilla”
Nr.24 – pielikums
Nr.23 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Ozolmuiža”
Nr.23 – pielikums
Nr.22 Par zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem “Bāriņi” un “Kadagas centrs”
Nr.22 – pielikums 1
Nr.22 – pielikums 2
Nr.21 Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Laimavoti”
Nr.21 – pielikums 1
Nr.21 – pielikums 2
Nr.21 – pielikums 3
Nr.20 Par nekustamā īpašuma „Ješkas” detālplānojuma īstenošanas kārtības precizēšanu
Nr.20 – pielikums
Nr.19 Par “Ādažu Brīvās Valdorfa skolas atbalsta biedrības“ atbrīvošanu no nomas maksas
Nr.18 Par piedalīšanos kopprojektā „Zivju resursu pavairošana Lielajā Baltezerā”
20.02.2018. Protokols nr.5
06.02.2018.

 Protokols nr.4

pielikums

Nr.17 Par grozījumiem Ādažu novada domes 24.10.2017. lēmumā Nr.243 “Par pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšanu SAM 8.1.2. projektam “Vispārējās izglītības iestādes mācību vides uzlabošana Ādažu novadā””
Nr.16 Par grozījumiem Ādažu novada domes 2017.gada 22.decembra lēmumā Nr.289 “Par projektu “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā” sagatavošanu un īstenošanu”
Nr.15 Par amatu savienošanas atļauju M.Sprindžukam
01.02.2018. Protokols nr.3 Nr.14 Par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības
23.01.2018. Protokols nr.2
pielikums nr.1
pielikums nr.2
Nr.12 Par Ādažu novada Attīstības programmas (2016-2022) Rīcības plāna un Investīciju plāna aktualizāciju
Nr.11 Par Ādažu novada bāriņtiesas locekļa ievēlēšanu
Nr.10 Par grozījumiem Ādažu novada domes 22.12.2017. lēmumā Nr.290 “Par Projektu uzraudzības komisijas izveidošanu”
Nr.9 Par pašvaldības izmaksām privātām pirmsskolas izglītības iestādēm
pielikums
Nr.8 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem
Nr.7 Par nepabeigto būvniecības objekta izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites
Nr.6 Par projekta “Lilastes ezera un Dūņezera savienojuma tīrīšana” īstenošanu
Nr.5 Par zemes vienību apvienošanu, jaunas zemes vienības izveidošanu un adreses un lietošanas mērķa noteikšanu
pielikums
Nr.4 Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Jaunlejupes”
pielikums
Nr.3 Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Zaļkalni”
pielikums
Nr.2 Par atļauju izstrādāt detālplānojuma projektu nekustamajam īpašumam “Lazdukalni”
pielikums
17.01.2018.  Protokols nr.1 Nr.1 Par ielas iegādi izsoles kārtībā ciematā “Luksti”

 

DOMES SĒŽU ARHĪVS

LĒMUMI (2017.gads)

LĒMUMI (2016.gads)

LĒMUMI (2015.gads)

LĒMUMI (līdz 01.01.2015.)

PROTOKOLI (līdz 01.01.2015.)

AUDIO (līdz 01.01.2015.)