a a a

Domes sēdes un lēmumi

 

DARBA KĀRTĪBA  PROTOKOLS

 

LĒMUMI

22.08.2017.
25.07.2017.

Protokols nr.13

Pielikums 1
Pielikums 2

Audio 

Nr.147 Par zemes vienības „Jaunlilavas” detālplānojuma īstenošanas kārtības precizēšanu
Nr.148 Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Grietiņas”
Nr.149 Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Langas”
Nr.150 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Rīgas gatvē 4
Nr.151 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Nūrnieki” zemes vienībai “Ziedoņi”
Nr.152 Par nekustamo īpašumu Gaujas ielā 25A un “Mazdārzi” apvienošanu
Nr.153 Par darba grupas izveidi
Nr.154 Par darba grupas izveidi
Nr.155 Par ūdenssaimniecības pakalpojumu aglomerācijas paplašināšanu Ādažu novada administratīvajā teritorijā
Nr.155 Pielikums
Nr.156 Par līdzfinansējumu projektam “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ādažos, III kārta”
Nr.156 Pielikums
Nr.157 Par līdzfinansējumu projektam “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Baltezerā, II kārta”
Nr.157 Pielikums (Pieslēgumu nodrošinājuma plāns)
Nr.158 Par centralizētās kanalizācijas sistēmas izbūvi Alderu ciemā
Nr.159 Par nekustamo īpašumu “Mazstapriņu iela A” un “Stapriņu iela A” iegūšanu pašvaldības īpašumā
Nr.160 Par Attekas iela 11 zemes piešķiršanu nomā
Nr.161 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu
Nr.162 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem īpašumam Attekas ielā 23A
Nr.163 Par Ādažu Mākslas un mūzikas skolas amatiem
Nr.164 Par ēku iekļaušanu projekta “Save your bUildiNg by SavINg Energy. Begin to move more quickly” izpildes pasākumos
Nr.164 Pielikums (POTENCIĀLIE OBJEKTI PUBLISKAJĀ SEKTORĀ)
Nr.165 Par aizņēmumu izglītības iestādes investīciju projektam “Vispārējās izglītības iestādes mācību vides uzlabošana Ādažu novadā” izglītības iestādes jaunas ēkas būvprojekta ekspertīzes, autoruzraudzības, būvuzraudzības un inženierbūvju izbūves finansēšanai
Nr.166 Par aizņēmumu investīciju projekta “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā” I kārtas Būvprojektu izstrādes finansēšanai
Nr.167 Par L.Grieznes atbrīvošanu no darba vēlēšanu komisijā
Nr.168 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem īpašumam “Pērāji”
Nr.170 Par domes pārstāvi Rīgas plānošanas reģiona pašvaldību attīstības padomē
Jaunā sasaukuma domes sēde 21.06.2017. plkst.14:00

Protokols nr.12

Pielikums 1 Pielikums 2

Audio

20.06.2017.

Protokols nr.11

Audioieraksts tehnisku iemeslu dēļ nav pieejams

Nr.146 Par grozījumiem 28.03.2017. lēmumā Nr.89 “Par darba grupas izveidi”
Nr.145 Par pirmpirkuma tiesībām uz ēku Attekas ielā 11
Nr.144_pielikums 3
Nr.144_pielikums 2
Nr.144_pielikums 1
Nr. 144 Par pašvaldības ēku un būvju pārvaldīšanu un lietošanu
Nr.143 Par atteikumu iegūt īpašumā nekustamo īpašumu „Noras”, Ādažu novadā
Nr.142_pielikums 3
Nr.142_pielikums 2
Nr.142_pielikums 1
Nr.142 Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību piekritību Ādažu novada pašvaldībai
Nr.141 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu SIA “Projektu & Investīciju grupa “Ievas nami””
Nr.140 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu SIA “Kostbar”
Nr.139 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu
Nr.138 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu SIA “AVATARS”
Nr.137 Par nekustamā īpašuma „Vectiltiņi” lokālplānojuma apstiprināšanu un par saistošo noteikumu Nr.18/2017 „Ādažu novada Ādažu ciema nekustamā īpašuma „Vectiltiņi” lokālplānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” izdošanu
Nr.136 Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma Pasta ielā 1B
Nr.135 Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Līdumnieki”
Nr.134 Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Baltkrasti”
Nr.133 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Draudzības ielā 16
Nr.132 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Smilškalni 1”
Nr.131 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem Katlapu ielā 1 un Katlapu ielā 3
Nr.130 Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Pļavu ielā 15
Nr.129 Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Dižlejas”
Nr.128 Par izmaiņām Ādažu novada pirmsskolas izglītības iestāžu struktūrā 
23.05.2017

Protokols nr.10

pielikums 1
pielikums 2
pielikums 3
pielikums 4

Audio

Nr.127 Par dzīvokļa privatizāciju
Nr.126 Par grozījumiem 25.04.2017. lēmumā Nr.96 “Par Ādažu novada energopārvaldības sistēmas ieviešanu”
Nr.125 Par 24.01.2017. lēmuma Nr.18 “Par darba grupas izveidi” grozījumiem
Nr.124 Par 28.02.2017. lēmuma Nr.33 “Par darba grupas izveidi” grozījumiem
Nr.123 Par projekta “Save your bUildiNg by SavINg Energy. Begin to move more quickly” īstenošanu
Nr.122 Par projektu apstiprināšanu atbalsta konkursā iedzīvotāju iniciatīvām „Sabiedrība ar dvēseli”
Nr.121 Par aizņēmumu investīciju projekta “Gaujas ielas A, Ādažos, pārbūve un rekonstrukcija” 4.kārtas “Lietus ūdens kanalizācijas tīklu izbūve Gaujas ielā A” īstenošanai
pielikums
Nr.120 Par aizņēmumu Eiropas Reģionālās attīstības fonda  projekta “Muižas ielas industriālās teritorijas infrastruktūras sakārtošana ražošanas zonas pieejamības un uzņēmējdarbības vides uzlabošanai Ādažu novadā” īstenošanai
Nr.119 Par aizņēmumu Ādažu vidusskolas investīciju projekta īstenošanai
Nr.118 Par grozījumiem 28.03.2017. lēmumā Nr.88 “Par tirdzniecības atļaujas izsniegšanu”
Nr.117 Par Ādažu Mākslas un mūzikas skolas direktora iecelšanu
Nr.116 Par mazdārziņu zemes piešķiršanu nomā
Nr.115 Par darba grupas izveidi ūdenstilpju apsaimniekošanas noteikumu izstrādāšanai
Nr.114 Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Lantveiduļi”
Nr.113 Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Līči”
Nr.112 Par nekustamā īpašuma Baltezera ielā 43 detālplānojuma projekta izstrādes pārtraukšanu
Nr.111 Par nekustamo īpašumu “Lācīši”, “Kaijas” un “Lagūnas” detālplānojuma projekta apstiprināšanu
Nr.110 Par Ādažu novada teritorijas plānojuma un Vides pārskata projekta pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai un izstrādes laika grafika izmaiņām
Nr.109 Par Multifunkcionāla dienas aprūpes centra darba grupas izveidi 
25.04.2017.

Protokols nr.9

Pielikums 1
Pielikums 2
Pielikums 3
Pielikums 4
Pielikums 5
Pielikums 6
Pielikums 7

Audio

 

 

Nr.108 Par kokmateriālu atsavināšanas izsoles rezultātu apstiprināšanu
Nr.107 Par tirdzniecības atļaujas izsniegšanu
Nr.106 Par aizņēmumu Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes fasādes vienkāršotās atjaunošanas projektēšanai
Nr.105 Par atlīdzību Ādažu novada vēlēšanu komisijai Ādažu novada domes vēlēšanās
Nr.104 Par finansējuma piešķiršanu energoefektivitātes pasākuma veikšanai daudzdzīvokļu mājai Pirmā iela 25
Nr.103 Par finansējuma piešķiršanu energoefektivitātes pasākuma veikšanai daudzdzīvokļu mājai “Ozoli”
Nr.102 Par grozījumiem Ādažu novada domes 22.03.2016. lēmumā Nr.52 “Par nekustamā īpašuma daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā”
Nr.101 Par Ādažu novada teritorijas plānojuma redakcijas pilnveidošanuNr.101 _pielikums
Nr.100 Par mazdārziņu zemes piešķiršanu nomā
Nr.99 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Zābaku ielā 4

Nr.98 Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Birznieki”
Nr.97 Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Zelta ielā 8
Nr.96 Par Ādažu novada energopārvaldības sistēmas ieviešanuNr.96_1.pielikumsNr.96_2.pielikums
Nr.95 Par privātās pirmsskolas izglītības iestādes „Patnis” atbrīvošanu no nomas maksas
Nr.94 Par privātās pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaku valstība” atbrīvošanu no nomas maksas
18.04.2017.

Protokols nr.8

Audio

04.04.2017.

Protokols nr.7

Audio

Nr.92 Par Ādažu novada pašvaldības 2016.gada pārskata apstiprināšanu
Nr.91 Par aizņēmumu investīciju projekta “Gaujas ielas A, Ādažos, pārbūve un rekonstrukcija” 1.-3.kārtas īstenošanai
pielikums
28.03.2017.

Protokols Nr.6

Audio

Nr.90 Par pabalsta piešķišanu krīzes situācijā
Nr.89 Par darba grupas izveidi

Nr.88 Par tirdzniecības atļaujas izsniegšanu
Nr.87 Par amatu savienošanas atļauju
Nr.86 Par amatu savienošanas atļauju
Nr.85 Par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības
Nr.84 Par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības
Nr.83 Par nosacītās cenas apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem „Lindas iela 2” un “Lindas iela 4”
Nr.82 Par sadarbības līguma noslēgšanu
Nr.81 Par grozījumiem Ādažu novada domes 2015.gada 27.janvāra lēmumā Nr.13 “Par lauksaimniecības zemes darījumu komisijas izveidošanu”
Nr.80 Par grozījumiem Ādažu novada domes 2016.gada 25.oktobra lēmumā Nr. 209 “Par pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisijas izveidi”
Nr.79 Par grozījumiem Ādažu novada domes 2015.gada 27.oktobra lēmumā Nr.200 “Par darba grupas izveidošanu pašvaldības zemes īpašumu izvērtēšanai”
Nr.78 Par grozījumiem Ādažu novada domes 2016.gada 22.novembra lēmumā Nr.232 “Par Projektu uzraudzības komisijas izveidošanu”
Nr.77 Par kokmateriāla atsavināšanu
Nr.76 Par grozījumiem 23.08.2016. lēmumā Nr.170 “Par transportlīdzekļu izmantošanu Ādažu novada pašvaldībā”
Nr.75 Par telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu
Nr.74 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu
Nr.73 Par „Alderu krastmala” daļas piešķiršanu nomā
Nr.72 Par mazdārziņu zemes piešķiršanu nomā
Nr.71 Par dalību Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammā “Mūzikas un dejas mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana”
Nr.70 Par telpu nomu futbola nodarbībām
Nr.69 Par piedalīšanos kopprojektā „Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrādāšana Lielajam Baltezeram”
Nr.68 Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Jaunkārkli”
Nr.67 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem “Briljanti” un “Vējiņi”
Nr.66 Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Draudzības ielā 30
Nr.65 Par detālplānojuma projekta apstiprināšanu Gaujas ielas sarkano līniju precizēšanai
Nr.64 Par nekustamā īpašuma “Ogas” detālplānojuma grozījumu projekta apstiprināšanu
Nr.63 Par atļauju izstrādāt detālplānojuma projektu nekustamajam īpašumam Muižas ielā 2
Nr.62 Par atļauju izstrādāt detālplānojuma grozījumu projektu nekustamajam īpašumam “Stelpes”
Nr.61 Par nekustamā īpašuma “Vectiltiņi” lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai
Nr.60 Par uzņemšanu Ādažu pirmsskolas izglītības iestādē
Nr.59 Par iestāšanos biedrībā  “Latvijas Basketbola savienībā”
Nr.58 Par iestāšanos biedrībā  “Latvijas Cīņas federācija”
Nr.57 Par iestāšanos biedrībā „Latvijas Džudo federācijā”
Nr.56 Par iestāšanos biedrībā  “Latvijas Florbola savienība”
Nr.55 Par iestāšanos biedrībā  “Latvijas Futbola federācija”
Nr.54 Par iestāšanos biedrībā  “Latvijas Orientēšanās federācija”
Nr.53 Par iestāšanos biedrībā  “Latvijas Peldēšanas federācija”
Nr.52 Par iestāšanos biedrībā  “Latvijas Vieglatlētikas savienībā”
Nr.51 Par iestāšanos biedrībā  “Latvijas Volejbola federācija”
28.02.2017.

Protokols Nr.5

Audio 

Nr.50 Par grozījumiem 17.01.2017. lēmumā Nr.6 “Par pašvaldības izmaksām pirmsskolas izglītības programmas apguvei privātās izglītības iestādēm”
pielikums

Nr.49 Par atteikšanos no energoefektivitātes projekta īstenošanas
Nr.48 Par pilnvarojumu Ādažu pašvaldības policijai
Nr.47 Par pilnvarojumu Ādažu pašvaldības policijai
Nr.46 Par papildinājumiem sadarbības līgumā par koplietošanas meliorācijas sistēmu ekspluatāciju un uzturēšanas kārtību
Nr.45 Par mazdārziņu zemes piešķiršanu nomā
Nr.44 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem
Nr.43 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem
Nr.42 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Jaunkārkli”
Nr.41 Par finansējuma piešķiršanu energoefektivitātes pasākuma veikšanai
Nr.40 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Gaujmalieši”
Nr.39 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem “Dadiņas” un “Silmači-2”
Nr.38 Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Jaundumpji”
Nr.37 Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Rīgas gatvē 4
Nr.36 Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Vēja ielā 17
Nr.35 Par zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem Pasta ielā 1, Pasta ielā 1A un Gaujas ielā 3
Nr.34 Par nekustamo īpašumu “Podkalni”, “Podlejas”, “Podmalas”, “Grantiņi” un “Slejmalas” detālplānojuma atcelšanu
Nr.33 Par darba grupas izveidi
Nr.32 Par grozījumiem Ādažu novada sporta attīstības stratēģijā 2016.-2022.gadam
Nr.31 Par radošo darbnīcu organizēšanu
Nr.30 Par pašvaldības amatpersonu un darbinieku mēnešalgām 2017.gadā
Nr.29 Par izmaiņām Saimniecības un infrastruktūras daļas amatu sarakstā
Nr.28 Par piekrišanu īpašumu atsavināšanai
Nr.27 Par amatu savienošanas atļauju
21.02.2017.

Protokols nr.4

Audio

Nr.26 Par  darba tiesisko attiecību nodibināšanu
Nr.25 Par  izmaiņām vēlēšanu komisijas sastāvā
Nr.24 Par dalību projektā “Zivju resursu aizsardzības pasākumi Ādažu novada ūdenstilpēs”
Nr.23 Par dalību projektā “Zivju resursu pavairošana Ādažu novada Mazajā Baltezerā”
Nr.22 Par dalību projektā “Zivju resursu pavairošana Ādažu novada Dūņezerā”

24.01.2017.

Protokols nr.3

Audio 

Nr.20 Par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības
Nr.19 Par Ādažu novada domes vēlēšanu komisiju
Nr.18 Par darba grupas izveidi
Nr.17 Par grozījumiem Ādažu novada domes 2015.gada 27.oktobra lēmumā Nr.200 “Par darba grupas izveidošanu pašvaldības zemes īpašumu izvērtēšanai”Nr.16 Par nekustamā īpašuma daļas piešķiršanu nomā pielikums
Nr.15 Par mazdārziņu zemes piešķiršanu nomāpielikums
Nr.14 Par nekustamā īpašuma objekta noteikšanu
Nr.13 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem
Nr.12 Par būvju bezatlīdzības lietošanas līguma pagarinājumu
Nr.11 Par nekustamo īpašumu „Ziemeļbullas”, „Liānas”, „Mājas” un „Annas” detālplānojuma īstenošanas kārtības precizēšanupielikums
Nr.10 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem “Mežlejas” un Lāceņu ielā 19pielikums
Nr.9 Par nekustamo īpašumu „Kalmnieki”, „Zaļkalni” un „Rijnieki” detālplānojuma īstenošanas kārtības precizēšanupielikums
Nr.8 Par detālplānojuma projekta Gaujas ielas sarkano līniju precizēšanai nodošanu publiskajai apspriešanaipielikums
Nr.7 Par grozījumiem Ādažu novada domes 31.08.2016. lēmumā Nr.174 “Par SIA “Ādažu Ūdens” notekūdeņu attīrīšanas iekārtu jaudas palielināšanu”
17.01.2017.

Protokols nr.2

pielikums

Audio

Nr.6 Par pašvaldības izmaksām pirmsskolas izglītības programmas apguvei privātās izglītības iestādēm
Pielikums
Nr.5 Par izmaiņām Būvvaldes struktūrā
Nr.4 Par izmaiņām Ādažu vidusskolas struktūrā
Nr.3 Par amatu izmaiņām domes Administrācijā
Nr.2 Par Ādažu novada Attīstības programmas (2016-2022) Rīcības plāna un Investīciju plāna aktualizāciju
1.pielikums Rīcības plāns
2.pielikums Investīciju plāns
17.01.2017.

 Protokols nr.1

Audio

Nr.1 Par atbalstu dalībai projektos “Koplietošanas IKT resursu attīstība pašvaldību vajadzībām” un “Pašvaldību klientu informācijas pārvaldības risinājums”
2016.gada lēmumi
27.12.2016.

Protokols nr.22

pielikums

Audio

Nr.260 Par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības
Nr.259 Par atlaidi telpu nomai Pierīgas pašvaldību kultūras iestāžu vokālo ansambļu skatei
Nr.258 Par grozījumiem sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksā
Nr.257 Par finansējuma piešķiršanu energoefektivitātes pasākuma veikšanai
Nr.256 Par nepabeigto būvniecības objektu izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites
Nr.255 Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma atsavināšanu
Nr.254 Par nekustamā īpašuma „Lindas iela 2” un „Lindas iela 4” piešķiršanu nomā
Nr.253 Par nekustamā īpašuma daļas piešķiršanu nomā
Nr.252 Par nekustamā īpašuma iegūšanu īpašumā bez atlīdzības
Nr.251 Par nekustamā īpašuma iegūšanu īpašumā bez atlīdzības
Nr.250 Par Laveru grants ceļa pārbūves sadalīšanu posmos
Nr.249 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu
Nr.248 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu
Nr.247 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu
Nr.246 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu
Nr.245 Par ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības III kārtu
Nr.244 Par līdzfinansējumu SIA “Garkalnes ūdens”
Nr.243 Par mazdārziņu zemes nomas līgumu termiņu pagarināšanu
Nr.242 Par Ādažu novada pašvaldības īpašumā un valdījumā esošās neapbūvētās zemes un degradēto teritoriju izmantošanas iespēju izvērtējumupielikums
Nr.241 Par patvaļīgas būvniecības seku likvidāciju īpašumā “Vējupes ceļi”
Nr.240 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Zeduļi”
Nr.239 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Dumpji”
Nr.238 Par zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem “Drunkas” un “Drunkas 2”
Nr.237 Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Gaujmalieši”
Nr.236 Par nekustamo īpašumu „Ziemeļbullas”, „Liānas”, „Mājas” un „Annas” detālplānojuma īstenošanas kārtības precizēšanuNr.235 Par telpas bezatlīdzības lietošanas līguma pagarinājumu 
14.12.16.

 Protokols nr.21

Audio

Nr.234  Par privātās pirmsskolas izglītības iestādes „Patnis” atbrīvošanu no nomas maksas
22.11.16.

Protokols nr.20

Audio

Nr.233 Par pašvaldības saistošo noteikumu atcelšanu
Nr.232 Par Projektu uzraudzības komisijas izveidošanu
Nr.231 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu
Nr.230 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu
Nr.229 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu
Nr.228 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu
Nr.227 Par dalību Erasmus+ programmas projektā Hands on Media Literacy
Nr.226 Par dūņu komposta lauku izbūvi
Nr.225 Par nekustamā īpašuma „Elīzes 7” un Elīzes iela 7A piešķiršanu nomā
Nr.224 Par nekustamā īpašuma „Kadaga 2” piešķiršanu nomā
Nr.222 Par Ādažu novada teritorijas plānojuma redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai
Nr.221 Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Zeduļi”
Nr.220 Par zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem “Mežlejas” un Lāceņu ielā 19
Nr.219 Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Smilškalni-1”
Nr.218 Par nekustamo īpašumu “Zeduļi”, “Vilsoni” un “Oliņi” detālplānojuma atcelšanu 

17.11.16.

Protokols nr.19

Audio

Nr.217 Par nekustamā īpašuma daļas pārņemšanu īpašumā

08.11.16.

Protokols nr.18

Audio

 Nr.216 Par apbalvojumu piešķiršanu
25.10.16 

Protokols Nr.17

Audio

Nr.214 Par grozījumiem Ādažu novada domes 2016.gada 26.janvāra lēmumā Nr.18 „Par tirdzniecības laukuma attīstības darba grupas izveidošanu”

Nr.213 Par nekustamā īpašuma daļas pārņemšanu valdījumā 

Nr.212 Par redakcionāliem labojumiem saistošajos noteikumos

Nr.211 Par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības

Nr.210 Par Ādažu novada pašvaldības līdzfinansējuma vērtēšanas komisijas izveidi

Nr.209 Par pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisijas izveidi

Nr.208 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu

Nr.207 Par grozījumiem lēmumā par maksas pakalpojumu un nomas maksas noteikšanu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs 

Nr.206 Par izmaiņām Ādažu vidusskolas pedagogu darba samaksā

Nr.205 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Boķi”

Nr.204 Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Jaunkārkli”

Nr.203 Par zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem Katlapu ielā 1 un Katlapu ielā 3

Nr.202 Par zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem “Silmači-2” un “Dadiņas”

Nr.201 Par nekustamo īpašumu “Jaunkārkli”, “Kārkli” un “Ādažu novada meži” detālplānojuma atcelšanu

Nr.200 Par nekustamo īpašumu “Marikas”, “Lejasgundegas” un Priežu ielā 9  detālplānojuma projekta apstiprināšanu

 Nr.199 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem Draudzības ielā 50 un Draudzības ielā 52

18.10.16 Protokols Nr.16

Nr.198 Par grozījumiem 31.08.2016. lēmumā Nr.174 “Par SIA „Ādažu Ūdens” notekūdeņu attīrīšanas iekārtu jaudas palielināšanu”

Nr.197 Par neizīrēto valsts dzīvokļu īpašumu nodošanu pašvaldībai   

27.09.16

 Protokols nr.15

Audio

Lēmumi Nr.195 un Nr.196 satur konfidenciālu informāciju
Nr.194 Par iztikas minimumu Ādažu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā
Nr.193 Par īres līguma pārslēgšanu
Nr.192 Par maksas noteikšanu kultūras pasākumu nodrošināšanā Ādažu Kultūras centrā
Nr.191 Par grozījumiem lēmumā par nomas maksas noteikšanu Ādažu Kultūras centra telpām
Nr.190 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu
Nr.189 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu
Nr.188 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu
Nr.187 Par grozījumiem Ādažu novada domes 23.08.2016. lēmumā Nr.170 „Par transportlīdzekļu izmantošanu Ādažu novada pašvaldībā”
Nr.186 Par papildu līdzekļu piešķiršanu Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolas budžetā
Nr.185 Par dalību Eiropas Savienības Erasmus+ programmas stratēģiskās partnerības skolu izglītības sektora projektā A Child is a World
Nr.184 Par dalību Eiropas Savienības Erasmus+ programmas stratēģiskās partnerības skolu izglītības sektora projektā Everything begins with the first step
Nr.183 Par nekustamā īpašuma daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā
Nr.182 Par nekustamā īpašuma daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā   
Nr.181 Par izmaiņām Ādažu Kultūras centra amatu sarakstā
Nr.180 Par projekta „Muižas ielas industriālās teritorijas infrastruktūras sakārtošana ražošanas zonas pieejamības un uzņēmējdarbības vides uzlabošanai Ādažu novadā” īstenošanu
Nr.179 Par jaunās skolas ēkai pieguļošā dzīvojamo ēku kvartāla attīstību
Nr.178 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Skolas ielā 24
Nr.177 Par nomas maksas noteikšanu
Nr.176 Par aizņēmumu Ādažu novada pašvaldības  jaunas izglītības iestādes projektēšanas un ar to saistīto inženiertehniskās uzraudzības pakalpojumu finansēšanai 
31.08.16.

Protokols nr.14

Audio

Nr.175 Par izmaiņām Ādažu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu un atbalsta personāla darba samaksā

Nr.174 Par SIA „Ādažu Ūdens” notekūdeņu attīrīšanas iekārtu jaudas palielināšanu

23.08.16.

Protokols Nr.13

Audio

Nr.173 Par amatu savienošanas atļauju

Nr.172 Par amatu savienošanas atļauju

Nr.171 Par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības

Nr.170 Par transportlīdzekļu izmantošanu Ādažu novada pašvaldībā

Nr.169 Par grozījumiem lēmumā Nr.137 „Par tirdzniecības atļaujas izsniegšanu”

Nr.168 Par līguma noslēgšanu par ceļa reālservitūta nodibināšanu

Nr.167 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem

Nr.166 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu

Nr.165 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu

Nr.164 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu

Nr.163 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu

Nr.162 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu

Nr.161 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu

Nr.160 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu

Nr.159 Par izmaiņām Saimniecības un infrastruktūras amatu sarakstā

Nr.158 Par izmaiņām Ādažu vidusskolas pedagogu darba samaksā

Nr.157 Par zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem Gravas ielā 1 un Zābaku ielā 4

Nr.156 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Baltais rags”

Nr.155 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Meldru ielā 2

Nr.154 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Jaunceriņi”

Nr.153 Par Ādažu novada Stapriņu ciema nekustamo īpašumu „Katlaplauki”, „Augusti”, „Upmaļi”, „Lejas Katlapas” un „Emsiņi” lokālplānojuma apstiprināšanu un par saistošo noteikumu Nr.22/2016 „Ādažu novada Stapriņu ciema nekustamo īpašumu „Katlaplauki”, „Augusti”, „Upmaļi”, „Lejas Katlapas” un „Emsiņi” lokālplānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” izdošanu

Nr.152 Par Kadagas ciema centrālās daļas detaļplānojuma projekta apstiprināšanu

26.07.16.

Protokols Nr.12

Audio

Nr.151 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem
Nr.150 Par pašvaldības līdzfinansējumu dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai
Nr.149 Par dzīvokļa „Kadaga 5”-44 atsavināšanu  
Nr.148 Par atteikumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus
Nr.147 Par grozījumiem 28.07.2015. lēmumā Nr.139 „Par kopprojekta „Ieguldījumi materiālajos aktīvos – Ādažu un Carnikavas novadu meliorācijas sistēmu pārbūve” īstenošanu”
Nr.146 Par izmaiņām Ādažu vidusskolas struktūrā
Nr.145 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem „Dūki”
Nr.144 Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Jaundumpji”
Nr.143 Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Boķi”
Nr.142 Par nekustamā īpašuma „Kūlas” detālplānojuma īstenošanas kārtības precizēšanu
Nr.141 Par Mazā Baltezera krasta attīrīšanu zemes īpašumā “Skalbes”
Nr.140 Par Mazā Baltezera krasta attīrīšanu zemes īpašumā “Priežuzeme”
28.06.16.

Protokols Nr.11

Audio

Nr.138 Par izmaiņām Būvvaldes struktūrā

Nr.137 Par tirdzniecības atļaujas izsniegšanu

Nr.136  Par grozījumiem deleģējuma līgumā

Nr.135 Par darba grupas izveidi nekustamā īpašuma Gaujas ielā 33 izmantošanas mērķu noteikšanai 

Nr.134 Par darba grupas izveidi BMX parka izvietošanu

Nr.133 Par zemes vienību atdalīšanu no nekustamā īpašuma

Nr.132 Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma

Nr.131 Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Skolas ielā

Nr.130 Par nekustamā īpašuma detālplānojuma atcelšanu

Nr.129 Par nekustamā īpašuma detālplānojuma atcelšanu

 14.06.16.

Protokols Nr.10

Audio

31.05.16. Protokols Nr.9

Nr.126 Par dalību projektā „Velo infrastruktūras uzlabošana Ādažu novadā”

Lēmumi 121 līdz 125 satur konfidenciālu informāciju.

Nr.120 Par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības

Nr.119 Par atbrīvošanu no bāriņtiesas locekļu pienākumu pildīšanu

Nr.118 Par ēku energoefektivitātes projektiem

Nr.117 Par grozījumiem Ādažu novada domes 2016.gada 26.janvāra lēmumā Nr.18 „Par tirdzniecības laukuma attīstības darba grupas izveidošanu”

Nr.116 Par līgumu noslēgšanu par ceļa servitūtu nodibināšanu

Nr.115 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem

Nr.114 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem  

Nr.113 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem

Nr.112 Grozījumi Ādažu novada domes 2016.gada 26.janvāra lēmumā Nr.15 „Par pašvaldības amatpersonu un darbinieku mēnešalgām 2016.gadā”

Nr.111 Par izmaiņām Ādažu novada domes Kancelejas struktūrā un pašvaldības amatu

Nr.110 Par izmaiņām Attīstības un investīciju daļas struktūrā

Nr.109 Par zemes vienību apvienošanu, jaunas zemes vienības izveidošanu un adreses un lietošanas mērķa noteikšanu

Nr.108 Par zemes vienību apvienošanu, jaunas zemes vienības izveidošanu un adreses un lietošanas mērķa noteikšanu

Nr.107 Par zemes vienību apvienošanu, jaunas zemes vienības izveidošanu un adreses un lietošanas mērķa noteikšanu

Nr.106 Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Baltais rags”

Nr.105 Par Kadagas ciema centrālās daļas detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai

Nr.104 Par nekustamo īpašumu “Marikas”, “Lejasgundegas” un Priežu iela 9 detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai 

Nr.103 Par tirdzniecības atļaujas izsniegšanu

Nr.102 Par uzņemšanu Ādažu pirmsskolas izglītības iestādē 

Nr.101 Par uzņemšanu Ādažu pirmsskolas izglītības iestādē

16.05.16.

Protokols Nr.8

Audio

Nr.100 Par dalību projektā „Sporta inventāra iegāde vispārējās izglītības iestādēs Ādažu novadā”

Nr.99 Par finanšu stabilizācijas izbeigšanu

pielikums

10.05.16.

Protokols Nr.7

Audio

Nr.98 Par maksas noteikšanu par elektroenerģijas pieslēgumiem

Nr.97 Par privātās pirmsskolas izglītības iestādes „Patnis” atbrīvošanu no nomas maksas

Nr.96 Par finansējumu projektam „Timpānu iegāde Ādažu kamerorķestrim”

Nr.95 Par finansējumu projektam “Zivju resursu aizsardzības pasākumi Ādažu novada administratīvās teritorijas ūdenstilpēs”

26.04.16.

Protokols Nr.6

Audio

Nr.94 Par amatu savienošanas atļauju

Nr.93 Par amatu savienošanas atļauju

Nr.92 Par Administratīvās komisijas sastāva izmaiņām

Nr.91 Par Balvu piešķiršanas komisijas sastāva apstiprināšanu

Nr.90 Par redakcionāliem labojumiem saistošajos noteikumos

Nr.89 Par radošo darbnīcu programmu izvērtēšanas komisiju

Nr.88 Par līguma noslēgšanu par ceļa reālservitūta nodibināšanu 

Nr.87 Par pašvaldības transporta līdzekļa izmantošanu

Nr.86 Par gāzes parāda nomaksu

Nr.85 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu SIA „PTH”

Nr.84 Par grozījumiem sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksā

Nr.83 Par nepabeigto būvniecības objektu izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites

Nr.82 Par 2015.gada pārskata apstiprināšanu

Nr.81 Par dzīvības vai veselības apdraudējumam (riskam) pakļautajiem amatiem

Nr.80 Par izmaiņām Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolas struktūrā

Nr.79 Par saistošo noteikumu “Par apstādījumu teritoriju labiekārtošanu, ierīkošanu un aizsardzību” izstrādes darba grupas izveidošanu  

Nr.78 Par mantisko ieguldījumu SIA „Ādažu Namsaimnieks” pamatkapitālā

Nr.77 Par mantisko ieguldījumu SIA „Ādažu Ūdens” pamatkapitālā

Nr. 76 Par nekustamā īpašuma daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā

pielikums

Nr.75 Par nekustamā īpašuma daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā 

Nr.74 Par nekustamā īpašuma daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā

Nr.73 Par nekustamā īpašuma daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā

pielikums

Nr.72 Par atteikumu izsniegt atļauju mazās alus darītavas darbībai

Nr.71 Par nekustamo īpašumu “Katlaplauki”, “Augusti”, “Upmaļi”, “Lejas Katlapas” un “Emsiņi” lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai

Nr.70 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem “Buses” un “Straumes”

Nr.69 Par zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma “Nūrnieki” zemes vienībai “Ziedoņi”

Nr.68 Par lokālplānojumu nekustamajam īpašumam “Kalndores”

Nr.67 Par darba grupas izveidošanu autostāvvietu izvietojumam

Nr.66 Par uzņemšanu Ādažu pirmsskolas izglītības iestādē

Nr.65 Par bērna uzņemšanu Ādažu pirmsskolas izglītības iestādē ārpus rindas

Nr.63 Par Sociālā dienesta attīstības stratēģiju 2016.-2022.gadam

pielikums  – Stratēģija

 06.04.16.

Protokols Nr.5

Audio

Nr.62 Par finansējuma piešķiršanu projektam “Zivju resursu pavairošana Ādažu novada Dūņezerā”

Nr.61 Par finansējuma piešķiršanu projektam “Zivju resursu pavairošana Ādažu novada Mazajā Baltezerā”

22.03.16.

Protokols Nr.4

Audio

Nr.59 Par amatu savienošanas atļauju

Nr.58 Par amatu savienošanas atļauju

Nr.57 Par atbrīvošanu no amata

Nr.56 Par grozījumiem Ādažu novada domes 2016.gada 26.janvāra lēmumā Nr.18 „Par tirdzniecības laukuma attīstības darba grupas izveidošanu”

Nr.55 Par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības

Nr.54 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem

Nr.53 Par grozījumiem finanšu stabilizācijas projektā

Nr.52 Par nekustamā īpašuma daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā

Nr.51 Par Ādažu novada attīstības programmas 2016.-2022. gadam un Ādažu novada attīstības programmas 2016.-2022. gadam Vides pārskata apstiprināšanu

Nr.50 Par Ādažu vidusskolas dalību 8.1.2. SAM „Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” ietvaros

Nr.49  Par dalību Nacionālā veselīgo pašvaldību tīklā

Nr.48 Par precizējumiem Ādažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2013.-2037.gadam

Nr.47 Par Ādažu novada sporta attīstības stratēģiju 2016.-2022.gadam

Ādažu novada sporta attīstības stratēģija

Nr.46 Par telpu nomu futbola nodarbībām

Nr.45 Par dalību projektā “Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu atjaunošana Ādažu novada Dūņezeram un Mazajam Baltezeram”

Nr.44 Par dalību projektā “Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde Ādažu novada Kadagas ezeram un Vējupei”

Nr.43 Par zemes vienību apvienošanu, jaunas zemes vienības izveidošanu un adreses un lietošanas mērķa noteikšanu

Nr.42 Par zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem “Briljanti” un “Vējiņi”

Nr.41 Par zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem “Briljanti” un “Vējiņi”

Nr.40 Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Puķu ielā 14

Nr.39 Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Draudzības ielā 16

Nr.38 Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Draudzības ielā 16

Nr.37 Par lokālplānojumu nekustamajam īpašumam “Vectiltiņi”

08.03.16. Protokols Nr.3

Nr.36  Par amatu savienošanas atļauju

Nr.35 Par grozījumiem Ādažu novada domes 2015.gada 22.decembra lēmumā Nr.259 „Par pašvaldības iepirkumu komisijas sastāvu iepirkumiem par jaunas skolas ēkas meta izstrādi, tehniskā projekta izstrādi un autoruzraudzības nodrošināšanu”

23.02.16.

Protokols Nr.2

Audio

Nr.34 Par grozījumiem Ādažu novada domes 2015.gada 22.decembra lēmumā Nr.259 „Par pašvaldības iepirkumu komisijas sastāvu iepirkumiem par jaunas skolas ēkas meta izstrādi, tehniskā projekta izstrādi un autoruzraudzības nodrošināšanu” 

Nr.33 Par grozījumiem finanšu stabilizācijas projektā

pielikums

Nr.32 Par Saimniecības un infrastruktūras daļas restrukturizāciju

Nr.31 Par dalību projektā „Zivju resursu aizsardzības pasākumi Ādažu novada administratīvās teritorijas ūdenstilpēs”

Nr.30 Par dalību programmā „Eiropa pilsoņiem”

Nr.29 Par dalību programmā „Eiropa pilsoņiem”

Nr.28 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu

Nr.27 Par dalību projektā “Zivju resursu pavairošana Ādažu novada Dūņezerā”

Nr.26 Par dalību projektā “Zivju resursu pavairošana Ādažu novada Mazajā Baltezerā” 

Nr.25 Par Baltezera kapu attīstības vīziju

Nr.24 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Ezera ielā 5 un adrešu un lietošanas mērķu piešķiršanu

Nr.23 Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Meldru ielā 2

Nr.22 Par Kadagas ciema centrālās daļas detālplānojuma projekta pilnveidošanu

Nr.21 Par detālplānojuma projektu nekustamajam īpašumam Rīgas gatvē 55

Nr.20 Par atteikumu uzņemt bērnu Ādažu  pirmsskolas izglītības iestādē ārpus kārtas

Nr.19 Par pašvaldības dzīvokļa piešķiršanu

26.01.16.

Protokols Nr.1

Audio

Nr.18 Par tirdzniecības laukuma attīstības darba grupas izveidošanu

Nr.17 Par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības

Nr.16  Par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības

Nr.15 Par pašvaldības amatpersonu un darbinieku mēnešalgām 2016.gadā

Nr.14 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu

Nr.13 Par atteikumu zemes īpašumā tiesību saglabāšanai

Nr.12 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem

Nr.11 Par vidējās izmaksas noteikšanu vienam izglītojamajam  pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē

pielikums1

pielikums2

Nr.10 Par Ādažu novada pašvaldības prioritārajiem investīciju projektiem

Nr.9 Par Ādažu novada attīstības programmas 2016.-2022. gadam un Ādažu novada attīstības programmas 2016.-2022. gadam Vides pārskata apstiprināšanu

Nr.8 Par atļauju izstrādāt lokālplānojumu nekustamajam īpašumam Ādažu novadā, Baltezera ciemā, “Ādažu (Baltezera) Evanģēliski luteriskā baznīca”

Nr.7 Par mantisko ieguldījumu pašvaldības kapitālsabiedrībās 

Nr.6 Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Saulītes”, adreses un lietošanas mērķa noteikšanu

Nr.5 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adrešu un lietošanas mērķu piešķiršanu nekustamajam īpašumam “Meldras”

Nr.4 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Bārdas” un adrešu un lietošanas mērķu piešķiršanu

Nr.3 Par nekustamā īpašuma “Ogas” detālplānojuma grozījumu projekta nodošanu publiskajai apspriešanai

Nr.2 Par atļauju izstrādāt detālplānojuma projektu nekustamajiem īpašumiem “Marikas” un Priežu ielā 9

Nr.1 Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu Gaujas ielas sarkano līniju precizēšanai posmā no Rīgas gatves līdz Attekas ielai

 DOMES SĒŽU ARHĪVS

LĒMUMI (2015.gads)

LĒMUMI (līdz 01.01.2015.)

PROTOKOLI (līdz 01.01.2015.)

AUDIO (līdz 01.01.2015.)