a a a

Saistošie noteikumi

 Konsolidētā versija Pamatdokuments Grozījumi

ĀDAŽU VĒSTIS PIELIKUMS APRĪLIS

(SAISTOŠIE NOTEIKUMI, KAS STĀJAS SPĒKĀ 19.04.2017. vai SN noteiktajā datumā)

Ādažu novada PAŠVALDĪBAS nolikums

Nolikums konsolidēts

(ar grozījumiem, kas veikti līdz 08.11.2016.)

Ādažu novada pašvaldības nolikums, 23.07.2013., Nr.19

 

Grozījumi Nr.32/2016,08.11.2016.

Lēmums par redakcionāliem grozījumiem pasvaldības nolikumā

Grozījumi Nr.25, 26.09.2016.

Grozījumi Nr.41, 24.11.2015.

Grozījumi Nr.31, 28.07.2015.

Grozījumi nr.14, 24.02.2015.

Grozījumi nr.28, 25.11.2014.

Grozījumi nr.27, 28.10.2014.
Grozījumi nr. 18, 26.08.2014.

Grozījumi nr.5, 25.02.2014.

Grozījumi nr.28, 24.09.2013.

Par teritoriju kopšanu un būvju uzturēšanu

SN konsolidēti

(ar grozījumiem, kas pieņemti līdz 27.01.2015)

SN par teritoriju kopšanu un būvju uzturēšanu, 22.10.2013.Nr.30

Grozījumi nr.8, 27.01.2015.

Grozījums nr.57, 26.11.2013.

Par apstādījumu teritoriju labiekārtošanu un aizsardzību
SN par apstādījumu teritoriju labiekārtošanu un aizsardzību, Nr.24/2016
 Par pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai

 SN konsolidēti

(ar grozījumiem, kas veikti līdz 27.09.2016.)

 

SN par pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai, nr.21, 25.03.2015.

(stājas spēkā 16.05.2015.)

Grozījumi nr.26/2016, 27.09.16.

Grozījumi nr.1, 26.01.2016.

Grozījumi nr.28, 26.05.2015.

Par Ādažu novada pašvaldības budžetu
Par Ādažu novada pašvaldības budžetu 2017.gadam

Grozījumi nr.8/2017, 04.04.2017.

Grozījumi nr.7/2017, 28.03.2017.

SN Par Ādažu novada pašvaldības budžetu 2016.gadam, nr.2, 26.01.2016.

Grozījumi nr,36/2016, 27.12.2016.

Grozījumi nr.31/2016, 25.10.2016.

Grozījumi nr. 27/2016, 27.09.2016.

Grozījumi nr.23/2016, 23.08.2016.

Grozījumi nr.21, 26.07.2016

Grozījumi nr.17, 31.05.2016.

Grozījumi nr.15,26.04.2016.

Grozījumi nr.13, 23.03.2016.

Grozījumi nr.7, 23.02.2016.

Par Ādažu novada simboliku

 SN konsolidēti

(Ar grozījumiem, kas veikti līdz 26.07.2016.)

SN par Ādažu novada simboliku, 27.11.2012. Nr.34 

Grozījumi nr.20/2016,26.07.2016.

Grozījums nr.64, 17.12.2013.

Grozījumi nr.58, 26.11.2013. 

Par koku ciršanu ārpus meža Ādažu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā

 SN konsolidēti

(ar grozījumiem, kas pieņemti līdz 26.11.2013.)

SN par koku ciršanu ārpus meža Ādažu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, 25.09.2012. Nr.31 Grozījumi nr.31, 22.10.2013.
Par pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai

SN konsolidēti

(ar grozījumiem, kas pieņemti līdz 27.12.2016.)

 SN par Ādažu novada pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, 25.09.2012. Nr.30

Grozījumi Nr.35/2016, 27.12.2016.

Grozījumi nr.41, 26.11.2013.

Par publiskā lietošanā esošo ūdeņu izmantošanu
SN zaudējuši spēku ar domes lēmumu Nr.233 Par pašvaldības saistošo noteikumu atcelšanu
Par pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanu

SN konsolidēti 

(ar grozījumiem, kas pieņemti līdz 26.05.15.)

SN par pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanas kārtību Ādažu novadā, nr.19, 25.03.2015.

(stājas spēkā 16.05.2015.)

Grozījumi Nr. 29, 26.05.2015.
Par kārtību, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku apdraudošas būves
 SN par kārtību, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku apdraudošas būves 27.08.2013.Nr.23
Par nekustamā īpašuma nodokli Ādažu novadā

SN konsolidēti

(ar grozījumiem, kas pieņemti līdz 28.04.2015.)

SN par nekustamā īpašuma nodokli 03.09.2013.Nr.25 

Grozījumi nr.22, 28.04.2015.

 

Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem

SN konsolidēti

(ar grozījumiem, kas pieņemti līdz 24.02.2015.)

SN par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Ādažu novadā, 22.02.2011., Nr.8  

Grozījumi nr.13, 24.02.2015.

Grozījumi nr.14, 22.07.2014.

Grozījumi 30.06.2014.nr.12

Par redakcionāliem labojumiem 26.03.2013. saistošajos noteikumos Nr.8, 23.04.2013. Nr.91Grozījumi 26.11.2013.nr.40

Grozījumi 26.03.2013., Nr.8

Grozījumi 31.03.2011., Nr.12

Par pašvaldības līdzfinansējumu pirmsskolas izglītības ieguvei
SN konsolidēti(ar grozījumiem, kas veikti līdz 24.01.2017.) SN Ādažu novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršana pirmsskolas izglītības ieguvei, nr.1, 27.01.2015.

Grozījumi Nr.3/2017, 24.01.2017.

Grozījumi nr.14, 26.04.2016.

Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu

SN konsolidēti

(ar grozījumiem, kas pieņemti līdz 24.02.2015.)

SN par Ādažu novada pašvaldības vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu,27.12.2011., Nr.37

Grozījumi Nr.15, 24.02.2015.

Grozījumi 26.11.2013.nr.45

Grozījumi 18.12.2012. Nr.39

 Par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā

SN konsolidēti

(ar grozījumiem, kas pieņemti līdz 24.02.2015.)

SN par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā Ādažu novadā, 25.03.2014. Nr.7

(stājas spēkā 01.06.2014.)

Grozījumi 27.01.2015. Nr.5

Grozījumi 24.02.2015. Nr.12

Par sociālās palīdzības piešķiršanas kārtību

SN konsolidēti

(ar grozījumiem, kas veikti līdz 22.11.2016.)

SN par sociālās palīdzības piešķiršanas kārtību Ādažu novadā, 23.02.2010., Nr.2

Grozījumi nr.2,27.01. 2015.

Grozījumi 26.11.2013.nr.44

Grozījumi  14.11.2013.,nr.36 

Grozījumi 28.05.2013., Nr.16

Grozījumi 27.11.2012. Nr.35

Grozījumi 26.06.2012., Nr.22

Grozījumi 28.02.2012., Nr.6

Grozījumi 28.06.2011., Nr.20

Grozījumi 25.01.2011., Nr.3

Par pabalstu aizgādnībā esošo personu aizgādņiem
Par pabalstu aizgādnībā esošo personu aizgādņiem, 28.02.2017.Nr.4/2017
 Par pašvaldības palīdzību bāreņiem un bez vecākiem palikušiem bērniem
SN par pašvaldības palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas, 13.02.2015. Nr.11
Par aprūpes mājās pakalpojuma piešķiršanas kārtību Ādažu novada pašvaldībā
SN par aprūpes mājās pakalpojuma piešķiršanas kārtību Ādažu novada pašvaldībā, 25.10.2016., nr.29/2016
Par Ādažu pašvaldības materiālo atbalstu aprūpes vai kopšanas pakalpojumu nodrošināšanai

SN konsolidēti

(ar grozījumiem, kas pieņemti līdz 25.10.2016.)

SN par Ādažu pašvaldības materiālo atbalstu aprūpes vai kopšanas pakalpojuma nodrošināšanai, 23.02.2010., Nr.3

Grozījumi nr.28/2016, 25.10.2016.

Pielikums 1

Pielikums 2

Grozījumi nr.3, 26.01.2016.

Grozījumi nr.3, 27.01.2015.

Grozījumi 26.11.2013.nr.42

Grozījums 23.04.2013., Nr.11

Grozījumi 27.03.2012., Nr.9 

 Par Ādažu novada pašvaldības pabalstiem iedzīvotājiem bez materiālā stāvokļa izvērtēšanas

 SN konsolidēti

(Ar grozījumiem, kas pieņemti līdz 22.03.2016.)

SN par Ādažu novada pašvaldības pabalstiem iedzīvotājiem bez materiālā stāvokļa izvērtēšanas Grozījumi nr.8, 22.03.2016.
Par kārtību, kādā Ādažu novada pašvaldība sniedz dienas aprūpes centra un psihologa pakalpojumus

 SN konsolidēti

(Ar grozījumiem, kas veikti līdz 22.11.2016.)

SN par kārtību, kādā  Ādažu novada pašvaldība  sniedz dienas aprūpes centra un psihologa pakalpojumus, 24.05.2011., Nr.18

(tagad –  SN par sociālo pakalpojumu piešķiršanas kārtību Ādažu novadā)

Grozījumi 22.11.2016 Nr.33/2016

Grozījumi 27.01.2015. Nr.6

Grozījumi 28.01.2014. Nr.2

Par Ādažu pašvaldības pabalstu personas apbedīšanai

SN konsolidēti

(ar grozījumiem, kas pieņemti līdz 27.01.2015.)

 SN par Ādažu pašvaldības pabalstu personas apbedīšanai, 23.02.2010., Nr.4

Grozījumi nr.4, 27.01.2015.

 Grozījumi 26.11.2013.nr.43

Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājuma risināšanā

SN konsolidēti

(ar grozījumiem, kas pieņemti līdz 17.12.2013.)

 SN par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, 22.10.2013. Nr.33 

Grozījumi 17.12.2013.nr.65

Grozījumi nr.39, 26.11.2013. 

Par vienreizēju pabalstu politiski represētām personām

 SN konsolidēti

(ar grozījumiem, kas pieņemti līdz 26.11.2013.)

 SN par vienreizēju pabalstu politiski represētajām personām, 26.02.2013., Nr.6 Grozījums 26.11.2013. nr.47
Par siltumapgādes attīstības kārtību Ādažu novadā
SN par siltumapgādes attīstības kārtību Ādažu novadā, 28.09.2010., Nr.25
Par pašvaldības nodevām

 SN konsolidēti

(ar grozījumiem, kas pieņemti līdz 26.11.2013.)

 SN par pašvaldības nodevu par Ādažu novada būvvaldes izsniegtajām būvatļaujām, 28.02.2012., Nr.7 Grozījumi 26.11.2013.nr.48
SN par pašvaldību nodevām, 26.11.2013. Nr.38
Par ielu tirdzniecību Ādažu novadā

SN konsolidēti

(ar grozījumiem, kas pieņemti līdz 23.02.16.)

SN par nodevu tirdzniecībai publiskās vietās Ādažu pašvaldības teritorijā, 28.09.2010., Nr.27

Grozījumi nr.6, 23.02.2016.

Grozījumi ,26.11.2013.nr.54

 

SN konsolidēti

(ar grozījumiem līdz 23.03.2015.)

SN par ielu tirdzniecību Ādažu novadā, 23.04.2013., Nr.10 Grozījumi, 25.03.2015. Nr.18 
 Par kārtību bērnu rotaļu laukumos un sporta laukumos
  Par kārtību bērnu rotaļu laukumos un sporta laukumos, Nr.44, 22.12.2015.
Par kārtību, kādā saskaņojama alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības vieta
SN par kārtību, kādā saskaņojama alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības novietnes vieta Ādažu novada teritorijā, 28.09.2010., Nr.28
Par augstas detalizācijas topografiskās informācijas un citas ģeotelpiskās informācijas aprites kārtību

SN konsolidēti

(ar grozījumiem, kas pieņemti līdz 26.05.15)

SN par Ādažu novada augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un citas ģeotelpiskās informācijas aprites kārtību Ādažu novadā, 27.08.2010., Nr.22

 Grozījumi Nr.27, 26.05.2015.

Grozījums 26.08.2014.nr.19.
 Grozījums26.11.2013.nr.51

Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai

SN konsolidēti

(ar grozījumiem, kas pieņemti līdz 25.03.2015.)

SN par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Ādažu novadā., 22.06.2010., Nr.17 Grozījums 25.03.2015. Nr.17
Par neapbūvētu Ādažu novada domei piederošo vai piekrītošo zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību

SN konsolidēti

(ar grozījumiem, kas pieņemti līdz 25.10.16.)

SN par neapbūvētu Ādažu novada pašvaldībai piederošo vai piekrītošo zemesgabalu  nomas maksas noteikšanas kārtību, 25.10.2011., Nr.27  

Grozījumi Nr.30, 25.10.2016.

Grozījumi Nr.32, 28.07.2015.

Grozījumi 26.11.2013.nr.61

Grozījumi 28.05.2013. Nr.14

 Grozījumi 26.02.2013., Nr.5

 

Grozījumi 28.08.2012., Nr.26

Par atkritumu apsaimniekošanu
Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi, 22.11.2011., Nr.29
Par bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtību Ādažu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs

 SN konsolidēti

(ar grozījumiem, kas pieņemti līdz 25.08.2015.)

SN nr.11, 27.05.2014.Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrāciju un uzņemšanu Ādažu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs

(stājas spēkā 16.06.2014.)

Grozījumi Nr.34, 25.08.2015.

(stājas spēkā 16.10.2015.)

Par kārtību bērnu reģistrēšanai un uzņemšanai 1.klasē Ādažu vidusskolā
SN Kārtība bērnu reģistrēšanai un uzņemšanai 1. klasē Ādažu vidusskolā, 13.02.2015. Nr.10/2015
  Par audzēkņu vecāku līdzfinansējumu Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolā

SN konsolidēti

(ar grozījumiem līdz 24.11.2015.)

SN par audzēkņu vecāku līdzfinansējumu Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolā, 26.08.2014., nr.17

Grozījumi nr.10, 22.03.2016.

Grozījumi nr.37, 27.10.2015.

Grozījums nr.26, 28.10.2014.

 

Par audzēkņu vecāku līdzfinansējumu Ādažu Mākslas un mūzikas skolā

 SN konsolidēti

(ar grozījumiem līdz 27.10.2015.)

SN par audzēkņu vecāku līdzfinansējumu Ādažu Mākslas un mūzikas skolā, 26.08.14. nr.16

Grozījumi nr.9, 22.03.2016.

Grozījumi nr.36, 27.10.2016.

Grozījums nr.25, 28.10.2014. 

 

Par Ādažu novada teritorijas plānojumu
Par pagasta teritorijas plānojuma grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, 21.03.2006. Nr.5
 Ādažu novada (pagasta) teritorijas plānojuma 2006.-2012. (2009.gada grozījumi) grafiskās daļas un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, 25.08.2009., Nr.22
Saistošie noteikumi Nr.1, 28.01.2014. par Ādažu novada Stapriņu ciema lokālplānojuma nekustamo īpašumu „Intas” un „Alises” detālplānojuma teritorijā grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem.
Par reklāmas un citu informatīvu materiālu izvietošanu publiskās vietās Ādažu novada teritorijā

 

SN konsolidēti

(ar grozījumiem, kas pieņemti līdz 25.11.2014.)

SN par reklāmas un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu Ādažu novadā, nr.22 23.09.2014.

(STĀJAS SPĒKĀ 16.11.2014.)

 

Grozījumi  25.11.2014.

Nodeva par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās,

kas vērstas pret publisku vietu Ādažu novadā

SN nr. 23, 23.09.2014. Nodeva par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās,kas vērstas pret publisku vietu Ādažu novadā

(STĀJAS SPĒKĀ 16.11.2014.)

Par Lielā Baltezera apsaimniekošanas noteikumiem
SN Lielā Baltezera apsaimniekošnas noteikumi, 15.07.2003., Nr.21 Grozījumi 28.04.2009., Nr.13
Par Ādažu novada ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu un to būvju aizsardzības noteikumiem

SN konsolidēti

(ar grozījumiem, kas pieņemti līdz 26.11.2013.)

SN Ādažu novada ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu, un to būvju aizsardzības noteikumi, 26.06.2007. Nr.24

Grozījums 26.11.2013.nr.53

Grozījumi  28.04.2009., Nr.11

Grozījumi 27.01.2009. Nr.3

Par virszemes ūdensobjektu krastu labiekārtošanu un uzturēšanu Ādažu novadā
SN par virszemes ūdensobjektu krastu labiekārtošanu un uzturēšanu Ādažu novadā,27.05.2008. Nr.21
Par sabiedrisko kārtību Ādažu novadā

SN konsolidēti

(ar grozījumiem, kas pieņemti līdz 22.03.2016.)

 

 Ādažu novada pašvaldības sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi, 29.05.2012., Nr.20

Grozījumi nr.11, 22.03.2016

Grozījums 17.12.2013.nr.63

Grozījums 26.11.2013.nr.60

Par suņu un kaķu turēšanas noteikumiem

 

 

SN Suņu un kaķu turēšanas noteikumi Ādažu novadā 

(spēkā no 01.07.16.)

Par Ādažu novadā esošo kapu uzturēšanas un darbības noteikumiem

SN konsolidēti

(ar grozījumiem kas pieņemti līdz 26.11.2013.)

Ādažu pagasta teritorijā esošo kapu uzturēšanas un darbības noteikumi, 21.09.2004., Nr.4 

 Grozījums 26.11.2013.,nr.46

Grozījumi 24.04.2012., Nr.11 

Grozījumi 29.05.2007. Nr.18

Par lokālplānojuma grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem 
 Ādažu novada Ādažu ciema nekustamā īpašuma „Gundegas” 2.z.v. lokālplānojuma grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, nr.7, 27.01.2015.
Ādažu novada Stapriņu ciema nekustamo īpašumu „Katlaplauki”, “Augusti”, “Upmaļi”, “Lejas Katlapas” un “Emsiņi” lokālplānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
 Par atļauju alkoholisko dzērienu ražošanai
Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Nr.16/2016
 Par Ādažu novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu
Par Ādažu novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu, nr.43, 22.12.2015.