a a a

Nolikumi un noteikumi

Konsolidētā versija  Pamatdokuments  Grozījumi 
Domes padotībā esošo iestāžu nolikumi
Ādažu novada domes administrācijas nolikums, 24.05.2011.

Grozījumi

Grozījumi

Grozījumi

Ādažu vidusskolas nolikums, 28.08.2012.
Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes nolikums, 28.02.2012.
Ādažu novada Kadagas pirmsskolas izglītības iestādes nolikums, 26.05.2009. Grozījumi
Bibliotēkas nolikums
Ādažu Mākslas un mūzikas skolas nolikums, 28.08.2012.
Ādažu novada bāriņtiesas nolikums
Ādažu novada sociālā dienesta nolikums, 23.02.2010.
Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolas nolikums, 26.08.2014. Grozījumi
 Nolikums konsolidēts Ādažu Kultūras centra nolikums, 23.03.2010. Grozījumi
Ādažu pašvaldības policijas nolikums, 24.04.2012.
Komisiju nolikumi/reglamenti
Administratīvās komisijas reglaments, 22.10.2013.

Reglaments konsolidēts

(ar grozījumiem, kas pieņemti līdz 24.02.2015.)

 

Ādažu novada pašvaldības iepirkumu komisijas reglaments, 28.08.2012.

Grozījums

Grozījums

Administratīvo aktu strīdus komisijas nolikums, 28.09.2010. Grozījumi
 Ētikas komisijas nolikums
Ekspertu komisijas nolikums, 23.05.2006.
Ādažu novada pašvaldības nepilngadīgo lietu komisijas reglaments
Domes darbību reglamentējošie normatīvie akti
Pašvaldības kapitālsabiedrību pārvaldības noteikumi, 26.08.2014.
 Konsolidēti Personalizētu elektronisko biļešu saņemšanas kārtība Ādažu novada izglītības iestāžu skolēniem, 26.08.2014.

 Nolikums konsolidēts

(ar grozījumiem līdz 27.09.2016.)

Ādažu novada pašvaldības darba samaksas nolikums, 22.04.2014.

Grozījumi

Grozījumi

 

Ādažu novada pašvaldības laikraksta “Ādažu Vēstis” nolikums
Finansējuma, balvas, dāvinājumu piešķiršanas nolikumi
Par Ādažu novada iedzīvotāju sporta finansiālo atbalstu un naudas balvām
Nolikums, Finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšana un izlietošana Ādažu novada pašvaldības iestādēs, 26.04.2011. Grozījumi
Naudas balvu piešķiršanas kārtība izglītības iestāžu izglītojamajiem
Citi nolikumi, noteikumi
Nolikums par Ādažu novada amatiermākslas kolektīvu darbību un finansēšanas kārtību, 27.07.2010.
Maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība
ĀDAŽU BĒRNU UN JAUNATNES SPORTA SKOLAS  UZŅEMŠANAS, PĀRCELŠANAS UN ATSKAITĪŠANAS NOTEIKUMI
Valsts autoceļu fonda programmas mērķdotācijas izlietošanas kārtība pašvaldības ielu un ceļu uzturēšanas finansēšanai
Kārtība, kādā tiek noteikta un ieskaitīta pašvaldības budžetā izmaksājamā peļņas daļa par pašvaldības kapitāla izmantošanu

NOTEIKUMI par publisku pasākumu rīkošanu Ādažu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā

 

NOTEIKUMI
Par Ādažu novada pašvaldības zemes iznomāšanu personisko palīgsaimniecību vajadzībām
(Ar grozījumiem, kas pieņemti līdz 27.01.2015.)