a a a

Konsultēšanās ar privātpersonām saistošo noteikumu izstrādē

Ādažu novada domes 2013. gada 23.jūlijā apstiprinātajos saistošajos noteikumos Nr.19 “Ādažu pašvaldības nolikums” ir paredzēts, ka:

90. Pašvaldība publicē oficiālajā mājas lapā internetā saistošo noteikumu projektu un paskaidrojuma rakstu divu darbdienu laikā pēc attiecīgās komitejas sēdes, kurā šie saistošie noteikumi ir izskatīti un tiek virzīti apstiprināšanai domes sēdē.
91. Privātpersona rakstiski iesniedz priekšlikumus par saistošo noteikumu projektu trīs darba dienu laikā pēc to publikācijas mājas lapā, nosūtot uz paskaidrojuma rakstā minēto e-pasta adresi (dome@adazi.lv) vai iesniedzot pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā , Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā.
92. Domes Juridiskā un iepirkuma daļa izvērtē iesniegtos priekšlikumus un:
92.1. ja ir iesniegti priekšlikumi, noteikumu projektu kopā ar priekšlikumiem nodod izskatīšanai attiecīgajai komitejai saistošo noteikumu projekta gala redakcijas caurlūkošanai;
92.2. ja nav iesniegti priekšlikumi, tad saistošo noteikumu projekts kopā ar paskaidrojuma rakstu tiek sagatavots izskatīšanai un apstiprināšanai domes sēdē.

Saistošo noteikumu projekts, paskaidrojuma raksts Publikācijas datums
Priekšlikumu iesniegšanas datums
Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu un būvniecības ieceres akcepta izdarīšanu 19.04.2017. 24.04.2017.