Izskatās ka jūs izmantojat novecojušo parlūkprogrammu.
Mājas lapas korektai darbībai lūgums izmantot Internet Explorer 10, Firefox 39, Chrome 43 vai jaunākās versijas.

a a a

Attīstības programma (2016-2022)

Paziņojums par Ādažu novada attīstības programmas 2016.-2022.gadam gala redakcijas nodošanu Rīgas plānošanas reģiona, LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Vides pārraudzības valsts biroja atzinumu saņemšanai

Ar Ādažu novada domes 2015.gada 27.janvāra lēmumu Nr.7 „Par Ādažu novada Attīstības programmas 2016.-2022.gadam izstrādes uzsākšanu” tika uzsākta Ādažu novada attīstības programmas 2016.-2022.gadam (turpmāk – Attīstības programma) un Attīstības programmas Vides pārskata izstrāde. Laika posmā no 2015.gada 28.augusta līdz 2015.gada 2.oktobrim notika Attīstības programmas un Attīstības programmas Vides pārskata publiskā apspriešana.
Publiskai apspriešanai noslēdzoties, tika apkopoti un izvērtēti publiskās apspriešanas laikā saņemtie ierosinājumi un komentāri, kā arī izstrādāta Attīstības programmas un Attīstības programmas Vides pārskata gala redakcija, ņemot vērā publiskās apspriešanas rezultātus. Ar Ādažu novada domes 2016.gada 26.janvāra lēmumu Nr.9 „Par Ādažu novada attīstības programmas 2016.-2022. gadam un Ādažu novada attīstības programmas 2016.-2022. gadam Vides pārskata apstiprināšanu” tika apstiprināta Attīstības programmas un Attīstības programmas Vides pārskata gala redakcija atzinumu saņemšanai no Rīgas plānošanas reģiona, LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Vides pārraudzības valsts biroja.
Ar Attīstības programmas materiāliem var iepazīties arī Ādažu novada domes Attīstības un investīciju daļā darba laikā.

Attīstības programmas (2016-2022) I sējums
I sējuma 4.pielikums
I sējuma 5.pielikums
Attīstības programmas (2016-2022) II sējums
Attīstības programmas (2016-2022) III sējums_1

Attīstības programmas (2016-2022) III sējums_2

Attīstības programmas (2016-2022) III sējums_3

Attīstības programmas (2016-2022) Vides pārskats

Rīcības plāns

Investīciju plāns

 

Paziņojums par Ādažu novada attīstības programmas 2016.-2022.gadam pirmās redakcijas un Vides pārskata projekta publisko apspriešanu

Ar Ādažu novada domes 2015.gada 25.augusta lēmumu Nr.157 „Par Ādažu novada attīstības programmas 2016.-2022. pirmās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai” uzsākta Ādažu novada attīstības programmas 2016.-2022.gadam pirmās redakcijas un Vides pārskata projekta sabiedriskā apspriešana. Publiskā apspriešana noteikta no 2015.gada 28.augusta līdz 2015.gada 26.oktobrim.
Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2015.gada 24.septembrī, plkst.: 17:00 Ādažu novadā, Ādažos, Gaujas ielā 33A, Ādažu novada Būvvaldē.
Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus Ādažu novada attīstības programmas 2016.-2022.gadam 1.redakcijas un Vides pārskata projekta papildināšanai iesniegt Ādažu novada domē Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, LV-2164 vai elektroniski pa e-pastu: inga.perkone@adazi.lv līdz 2015.gada 26.oktobrim, fiziskām personām norādot vārdu, uzvārdu, dzīves vietas adresi, juridiskām personām norādot reģistrācijas numuru, reģistrācijas un darbības vietas adresi.
Par sabiedrības līdzdalību atbildīgā persona ir Ādažu novada domes Attīstības un investīciju daļas projektu vadītāja Inga Pērkone, tālr.: 67996900, e-pasts: inga.perkone@adazi.lv .
Ar Ādažu novada attīstības programmas 2016.-2022.gadam pirmās redakcijas un Vides pārskata projekta materiāliem var iepazīties Ādažu novada domes Attīstības un investīciju daļā darba laikā, kā arī Ādažu novada domes mājas lapā www.adazi.lv.

Ādažu novada domes lēmums Nr.157 Par Ādažu novada attīstības programmas 2016.-2022. gadam pirmās redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai 

 

Attīstības programmas (2016-2022) 1.redakcija

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

4.pielikums

5.pielikums

6.pielikums

7.pielikums

8.pielikums

9.pielikums

10.pielikums

11.pielikums

12.pielikums

13.pielikums

14.pielikums

15.pielikums

16.pielikums

17.pielikums

18.pielikums

Vides pārskata projekts