a a a

Izsoles un pašvaldības zemes noma

18.04.2017. Paziņojums par izsoli

Ādažu novada pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisija paziņo, ka 2017.gada 23.maija plkst.09.00, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, Ceriņu zālē, tiek rīkota atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam dzīvoklim Nr.44 un 436/39791 domājamajām daļām no daudzdzīvokļu mājas (kadastra apz. 8044 005 007 001) un zemes gabala (kadastra apz. 8044 005 0071) “Kadaga 5”, Kadagā, Ādažu novadā, kadastra Nr. 8044 900 2287. Nosacītā cena EUR 25’000. Pieteikumi izsolei iesniedzami līdz 2017.gada 16. maijam plkst.16.00, Ādažu novada domes Klientu apkalpošanas centrā, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā. Nodrošinājuma nauda EUR 2’500 apmērā iemaksājama Ādažu novada pašvaldības kontā, reģistrācijas Nr.90000048472, Valsts kases norēķinu konts Nr. LV43TREL9802419010000, B/C kods TRELLV22, ar norādi ,,Nodrošinājuma nauda izsoles objektam „Dzīvoklis Nr.44, “Kadaga 5”, Kadaga, Ādažu novads” līdz pieteikuma iesniegšanai izsolei. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ādažu novada pašvaldības mājas lapā www.adazi.lv sadaļā: Pašvaldība/Izsoles, kā arī novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, 2.stāvā, būvvaldē, iepriekš saskaņojot to pa tālruni 67895714. Izsoles objektu var apskatīt dabā, iepriekš piesakoties pa tālruni 67996265, Ivo Bērziņš.

Izsoles noteikumi

 

 

Ādažu novada pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisija paziņo, ka nekustamajam īpašumam dzīvokļa Nr.44 un 436/39791 domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas (kadastra apz. 8044 005 007 001) un zemes gabala (kadastra apz. 8044 005 0071) “Kadaga 5”, Kadagā, Ādažu novadā, kadastra Nr. 8044 900 2287, izsole ir noslēgusies bez rezultātiem, jo nebija pieteicies neviens pretendents.

27.12.2016.

Paziņojums par izsoli

Ādažu novada pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisija paziņo, ka 2017.gada 31.janvārī plkst.09.00, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, Ceriņu zālē, tiek rīkota atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam dzīvoklim Nr.44 un 436/39791 domājamajām daļām no daudzdzīvokļu mājas (kadastra apz. 8044 005 007 001) un zemes gabala (kadastra apz. 8044 005 0071) “Kadaga 5”, Kadagā, Ādažu novadā, kadastra Nr. 8044 900 2287. Nosacītā cena EUR 25’000. Pieteikumi izsolei iesniedzami līdz 2017.gada 24. janvārim plkst.17.00, Ādažu novada domes Klientu apkalpošanas centrā, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā. Nodrošinājuma nauda EUR 2’500 apmērā iemaksājama Ādažu novada pašvaldības kontā, reģistrācijas Nr.90000048472, Valsts kases norēķinu konts Nr. LV43TREL9802419010000, B/C kods TRELLV22, ar norādi ,,Nodrošinājuma nauda izsoles objektam „Dzīvoklis Nr.44, “Kadaga 5”, Kadaga, Ādažu novads” līdz pieteikuma iesniegšanai izsolei. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ādažu novada pašvaldības mājas lapā www.adazi.lv sadaļā: Pašvaldība/Izsoles, kā arī novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, 2.stāvā, būvvaldē, iepriekš saskaņojot to pa tālruni 67895714. Izsoles objektu var apskatīt dabā, iepriekš piesakoties pa tālruni 67996265, Ivo Bērziņš.

Izsoles noteikumi

15.12.2016.

Ādažu novada domē ir saņemts iesniegums par zemes gabala nomu bez apbūves tiesībām 330 m² platībā, ar kadastra apzīmējumu Nr. 8044 007 0384. Dome izsludina pieteikšanos uz minētā zemes gabala nomu līdz 28.12.2016., aicinot ieinteresētās personas iesniegt attiecīgu iesniegumu Klientu apkalpošanas centrā, Gaujas iela 33A, Ādaži.

Pielikums

*****

Ādažu novada dome piedāvā iznomāt tai piederošus zemesgabalus bez apbūves tiesībām.
Interesentiem jāiesniedz domei adresēts un parakstīts iesniegums Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā vai elektroniski parakstīts iesniegums e-pastā dome@adazi.lv.
Iesniegumus izskata domē noteiktajā kārtībā un papildus jautājumu gadījumā pretendents tiks aicināts uz tikšanos klātienē.
Nomas maksa tiks noteikta saskaņā ar pašvaldības 2011.gada 25.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.27 “Saistošie noteikumi par neapbūvētu Ādažu novada pašvaldībai piederošo vai piekrītošo zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību”. (Visi Saistošie noteikumi ir pieejami sadaļā Pašvaldība/Normatīvie akti)
Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar Nekustamā īpašuma speciālistu V.Kukk pa tālr. 67996458 vai e-pastu Volli.Kukk@adazi.lv.

IESNIEGUMA veidlapa fiziskām personām

IESNIEGUMA veidlapa juridiskām personām

 

Pašvaldības mantas izsoles

Pašvaldības mantas nomas tiesību izsoles

“Bajāru krastmala” 80440130348 0.43 ha papildus informācija karte
“Kalnsētas krastmala” 80440130368 0.37 ha papildus informācija karte
“Meiju krastmala” 80440080133 0.32 ha papildus informācija karte
“Vālītes krastmala” 80440010038 0.75 ha papildus informācija karte
“Vējpriedes” 80440080203 2.3 ha papildus informācija karte
“Vējupes krastmala” 80440070384 1.11 ha papildus informācija karte
“Zaldavu krastmala” 80440060095 0.32 ha papildus informācija karte
“Palmas krastmala” 80440100140 0.65 ha papildus informācija karte