a a a

Attīstības jaunumi

  • Lauku atbalsta dienests 6.aprīlī  apstiprināja Ādažu novada domes  atbalsta pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”   ietvaros  iesniegto projekta  “Laveru ceļa grants seguma pārbūve Ādažu novadā” iesniegumu.

    Projekta mērķis ir uzlabot publisko ceļu infrastruktūras kvalitāti lauku teritorijās, veicinot uzņēmējdarbību un saglabājot apdzīvotību.

  • Lai sniegtu visu iespējamo atbalstu projektu iesniedzējiem projektu iesniegumu pieņemšanas 3.kārtas ietvaros, 2018.gada 30.aprīlī plkst. 12.00 Ādažos, Gaujas ielā 33A, Kultūras centrā, Mākslas un vēstures galerijas telpās tiks rīkots informatīvais seminārs. Biedrība “Gaujas Partnerība” 2018.gada 15.martā izsludināja projektu iesniegumu pieņemšanas 3.kārtu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai aktivitātē 19.2.1. “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”.
  • Foto: Raimonds Birkenfelds

    28.martā tika nosauktas 2017.gada labākās būves Latvijā un projekts “Gaujas ielas pārbūve Ādažos” ieguva augsto godalgoto 2.vietu nominācijā “Inženierbūve”. Pirmo vietu šajā nominācijā ieguva Valsts galvenā autoceļa A10 Rīga – Ventspils posmos 20.06km – 23.84km un 36.49km – 38.57km segas pārbūve (pastiprināšana), savukārt trešo – Valsts galvenā autoceļa A3 Inčukalns – Valmiera – Igaunijas robeža (Valka) posma 60,20km – 79,45km segas pārbūve.

  • 2018. gada 5. martā plkst.18:00 Ādažu novada pašvaldības administratīvās ēkas Būvvaldē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, notiks Ādažu novada teritorijas plānojuma pilnveidotās redakcijas (3.0. redakcijas) publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksme. Aicinām visus interesentus piedalīties sanāksmē.

  • Lielākā daļa Latvijas iedzīvotāju dzīvo daudzdzīvokļu mājās. Daudzi ir ieguldījuši līdzekļus savu dzīvokļu remontos un uzlabošanā, taču, kas notiek ar pašu ēku? Latvijas iedzīvotāji dzīvo ēkās, kuru ekspluatācijas termiņš tuvojas beigām. Kāds būtu risinājums? Celt jaunas mājas vai atjaunot jau uzceltās?