a a a

Teritorijas plānojums

PAZIŅOJUMS PAR ĀDAŽU NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMA PROJEKTA UN VIDES PĀRSKATA PROJEKTA PUBLISKO APSPRIEŠANU

2016. gada 22. novembrī Ādažu novada dome pieņēma lēmumu Nr.222 “Par Ādažu novada teritorijas plānojuma redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.
Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2016. gada 29. decembra līdz 2017. gada 9.februārim.
Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2017. gada 16. janvārī plkst. 18.00 Ādažu novada pašvaldības administratīvās ēkas Ceriņu zālē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā.
Ar teritorijas plānojuma projektu un Vides pārskata projektu var iepazīties Ādažu novada Būvvaldē Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, katru darba dienu, Būvvaldes darba laikā. Elektroniskajā vidē ar teritorijas plānojuma projektu un Vides pārskata projektu var iepazīties Ādažu novada pašvaldības interneta vietnē www.adazi.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā geolatvija.lv.
Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus par izstrādāto teritorijas plānojuma projektu un Vides pārskata projektu, lūdzam iesniegt Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, katru darba dienu, domes darba laikā, vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi silvis.grinbergs@adazi.lv vai arī reģistrējoties Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS) https://geolatvija.lv/geo/tapis3. Priekšlikumus iespējams iesūtīt līdz 2017. gada 9. februārim.

 

Vides pārskats

Publiskās apspriešanas prezentācija

Ziņojums par teritorijas plānojuma 1. redakcijas izstrādi

TIAN

Ādažu novada funkcionālais zonējums

Paskaidrojuma raksts

 

 

Teritorijas plānojums

1. sējums Paskaidrojuma raksts

2. sējums Grafiskā daļa

3. sējums Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

4. sējums Pārskats par teritorijas plānojuma grozījumu izstrādi

Ādažu novada polderu teritorijas

Ādažu novada detālplānojumu teritorijas

Paziņojums laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”

Lēmumi par teritorijas plānojuma grozījumu apstiprināšanu