a a a

Teritorijas plānojums

Paziņojums par Ādažu novada teritorijas plānojuma apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu

Ādažu novada dome informē, ka  2018.gada 27.marta sēdē pieņemts lēmums Nr.49 „Par Ādažu novada teritorijas plānojuma un Vides pārskata projekta apstiprināšanu un par saistošo noteikumu Nr.7 „Ādažu novada teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” izdošanu”.

Ar Ādažu novada teritorijas plānojuma materiāliem var iepazīties Ādažu novada Būvvaldē, Būvvaldes darba laikā, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, pašvaldības interneta vietnē www.adazi.lv un valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv

 

Paziņojums par Ādažu novada teritorijas plānojuma pilnveidotās redakcijas (3.0 redakcijas) publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksmi

2018. gada 5. martā plkst.18:00 Ādažu novada pašvaldības administratīvās ēkas Būvvaldē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, notiks Ādažu novada teritorijas plānojuma pilnveidotās redakcijas (3.0. redakcijas) publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksme. Aicinām visus interesentus piedalīties sanāksmē.

 

Paziņojums par ādažu novada teritorijas plānojuma pilnveidotās redakcijas (redakcijas 3.0) un Vides pārskata projekta publisko apspriešanu

2017. gada 22. decembrī Ādažu novada dome pieņēma lēmumu Nr.286 “Par Ādažu novada teritorijas plānojuma un Vides pārskata projekta pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai un izstrādes laika grafika izmaiņām”.
Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2018. gada 29. janvāra līdz 2018. gada 19. februārim.
Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 12. februārī plkst. 18:00 Ādažu novada pašvaldības administratīvās ēkas Ceriņu zālē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā.
Ar teritorijas plānojuma pilnveidoto redakciju (redakciju 3.0) un Vides pārskata projektu var iepazīties Ādažu novada Būvvaldē Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, katru darba dienu, Būvvaldes darba laikā. Elektroniskajā vidē ar teritorijas plānojuma pilnveidoto redakciju un Vides pārskata projektu no 24.janvāra varēs iepazīties Ādažu novada pašvaldības interneta vietnē www.adazi.lv, sadaļā Teritorijas plānojums un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv
Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus par izstrādāto teritorijas plānojuma un Vides pārskata projekta pilnveidoto redakciju lūdzam iesniegt Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, katru darba dienu, domes darba laikā, vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi silvis.grinbergs@adazi.lv, vai arī, reģistrējoties Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS) https://geolatvija.lv
Priekšlikumus iespējams iesūtīt līdz 2018. gada 19. februārim.

Grafiskie tematiskie attēli – saraksts
Ciemu teritoriju robežas

Reljefa virsmas modelis

Zalās struktūras un publiskās apbūves teritorijas

Pašvaldības īpašumi

Aizsargājamās dabas teritorijas un objekti

Ainavas skatu perspektīvas gājēji

Plūdu riska teritorijas

Ūdenssaimniecību aglomerācijas

Maģistrālo ceļu struktūra

Rīgas ūdensgūtuves aizsargjoslas
Meliorācijas sistēmu shēma

Elektroapgāde
Sabiedriskā transporta kustības shēma
Ģeodēziskie punkti

TIN transporta infrastruktūra
TIN degradētās teritorijas
Teritorijas ar īpašiem noteikumiem
Ūdensapgādes shēma
Kanalizācijas shēma
Ādažu novada funkcionālais zonējums
Ādažu TPL Paskaidrojuma_raksts
Ādažu TPL Vides_pārskats
TIAN
Ziņojums – iesniegumi
Zinojums – atzinumu apkopojums

 

 

 

 

Spēkā esošais teritorijas plānojums

1. sējums Paskaidrojuma raksts

2. sējums Grafiskā daļa

3. sējums Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

4. sējums Pārskats par teritorijas plānojuma grozījumu izstrādi

Ādažu novada polderu teritorijas

Ādažu novada detālplānojumu teritorijas

Paziņojums laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”

Lēmumi par teritorijas plānojuma grozījumu apstiprināšanu