a a a

Teritorijas plānojums

Paziņojums par Ādažu novada teritorijas plānojuma pilnveidotās redakcijas un vides pārskata projekta publisko apspriešanu

2017. gada 23. maijā Ādažu novada dome pieņēma lēmumu Nr.110 Par Ādažu novada teritorijas plānojuma un Vides pārskata projekta pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai un izstrādes laika grafika izmaiņām.

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2017. gada 26. jūnija līdz 2017. gada 24. jūlijam.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2017. gada 3. jūlijā plkst. 18:00 Ādažu novada pašvaldības administratīvās ēkas Ceriņu zālē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā.

Ar teritorijas plānojuma pilnveidoto redakciju un Vides pārskata projektu no 26.jūnija varēs iepazīties Ādažu novada Būvvaldē Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, katru darba dienu, Būvvaldes darba laikā. Elektroniskajā vidē ar teritorijas plānojuma pilnveidoto redakciju un Vides pārskata projektu varēs iepazīties Ādažu novada pašvaldības interneta vietnē www.adazi.lv, sadaļā Būvniecība/Teritorijas plānojums un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā Geolatvija.lv.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus par izstrādāto teritorijas plānojuma un Vides pārskata projekta pilnveidoto redakciju, lūdzam iesniegt Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, katru darba dienu, domes darba laikā, vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi silvis.grinbergs@adazi.lv vai arī reģistrējoties Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS) https://geolatvija.lv

Priekšlikumus iespējams iesūtīt līdz 2017. gada 24. jūlijam.

Teritorijas plānojums
Teritorijas plānojuma Vides pārskats
Ciemi
Reljefs
Zaļās struktūras un publiskās apbūves teritorijas
Pašvaldības īpašumi
IADT
Ainavas, gājēju ceļi
Plūdi
Maģistralo ceļu struktūra
Ūdenssaimniecību aglomerācijas
Rīgas udensgūtves aizsargjoslas
Ģeodēziskie punkti
TIN7
TIN8
TIN
Funkcionālais zonējums
TIAN pilnv

Institūciju un kaimiņu pašvaldību atzinumu apkopojums

Ziņojums par vērā ņemtajiem un noraidītajiem fizisko un juridisko personu priekšlikumiem un iebildumiem, kas saņemti teritorijas plānojuma 1.redakcijas publiskās apspriešanas laikā no 29.12.2016. līdz  09.02.2017. un pēc publiskās apspriešanas

Ziņojums par vērā ņemtajiem un noraidītajiem fizisko un juridisko personu priekšlikumiem un iebildumiem, kas saņemti TAPIS Ādažu novada teritorijas plānojuma 1.redakcijas Vides pārskata projekta publiskās apspriešanas laikā no 29.12.2016. līdz 09.02.2017.

Ziņojums par vērā ņemtajiem un noraidītajiem fizisko un juridisko personu priekšlikumiem un iebildumiem, kas saņemti TAPIS teritotrijas plānojuma 1.redakcijas publiskās apspriešanas laikā no 29.12.2016. līdz 09.02.2017.

 

Spēkā esošais teritorijas plānojums

1. sējums Paskaidrojuma raksts

2. sējums Grafiskā daļa

3. sējums Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

4. sējums Pārskats par teritorijas plānojuma grozījumu izstrādi

Ādažu novada polderu teritorijas

Ādažu novada detālplānojumu teritorijas

Paziņojums laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”

Lēmumi par teritorijas plānojuma grozījumu apstiprināšanu