a a a

Iesniegumu veidlapas

Būvniecības iesniegums ēku būvniecībai

Veidlapa par būvatļaujas pagarināšanu

APLIECINĀJUMS par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai

APLIECINĀJUMS par energoapgādes būvobjekta gatavību ekspluatācijai

Būvniecības ieceres iesniegums Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvēm

Paziņojums par būvniecību Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvēm

Būvniecības iesniegums ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvniecībai

APLIECINĀJUMS par ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju gatavību ekspluatācijai

Elektronisko sakaru tīkla būvniecības ieceres iesniegums

APLIECINĀJUMS par elektronisko sakaru tīkla būves gatavību ekspluatācijai

Zemes ierīcības projekta apstiprināšanas iesniegums

Detālplānojuma uzsākšanas iesniegums

Iesniegums

Zemes ierīcības pieteikums

Attīstības iespējas pieteikums

Iesniegums par jaunbūvēm

PIETEIKUMS Koku ciršanai ārpus meža zemes

Pieprasījums atmežošanas kompensācijas aprēķināšanai

Iesniegums tehniskā projekta izsniegšanai

Iesniegums izziņai par piešķirto nekustamā īpašuma adresi

Iesniegums par adreses piešķiršanu vai adreses maiņu

 Iesniegums par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi

Būvdarbu vadītāja saistību raksts

Paskaidrojuma raksts mazēkām

Iesniegums par atzīmes veikšanu