a a a

Ādažu novada privilēģiju programma

Zemāk minētas tās privilēģijas un atlaides, kādas ir pieejamas Ādažu novada administratīvajā teritorijā deklarētajiem iedzīvotājiem.

Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) atlaides:

 

Atlaide Atlaides piešķiršanas kārtība

Visi Ādažu novadā deklarētie iedzīvotāji – zemes īpašnieki

 

Zemāks NĪN zemei 1% (nevis 1,5%) no zemes kadastrālās vērtības Dati tiek iegūti no valsts reģistriem automātiski
Daudzbērnu ģimenes, ja viens no vecākiem un vis­maz 3 bērni vecumā līdz 18 gadiem ir deklarēti īpašumā Ādažu novadā 50% NĪN atlaide par zemi un ēkām, bet ne vairāk kā 427 EUR gadā Dati tiek iegūti no valsts reģistriem automātiski
Politiski represētās personas 50% NĪN atlaide par zemi un ēkām, ja tās netiek izmantotas saimnieciskajā darbībā

Atlaidi piešķir uz iesnieguma pamata

 

Lejupielādēt iesnieguma formu

Personas, kurām ar Ādažu novada pašvaldības Sociālā dienesta lēmumu,  piešķirts trūcīgas personas statuss 90% NĪN atlaide par zemi un ēkām Dati tiek iegūti no pašvaldības reģistriem automātiski
Personas, kurām ar Ādažu novada pašvaldības Sociālā dienesta lēmumu, piešķirts maznodrošinātas personas statuss 70% NĪN atlaide par zemi un ēkām Dati tiek iegūti no pašvaldības reģistriem automātiski
Persona, kurai ir kopīga deklarētā dzīvesvieta ar tās bērnu invalīdu 50% NĪN atlaide par zemi un ēkām Dati tiek iegūti no pašvaldības reģistriem automātiski
Vientuļiem, nestrādājošiem pensionāriem un vientuļiem atsevišķi dzīvojošiem I un II grupas invalīdiem

70% NĪN atlaide par zemi un ēkām

(Summa, sākot no 85 EUR fiziskām personām)

Atlaidi piešķir uz iesnieguma pamata

 

Lejupielādēt iesnieguma formu

Persona, kura par saviem finanšu līdzekļiem Ādažu novada administratīvajā teritorijā izbūvējusi pašvaldībai vai privātpersonai piederošas maģistrālās koplietošanas inženierbūves (ūdensvadi, kanalizācijas tīkli, ielas (ielas daļa), ielu apgaismojums, gājēju celiņš, meliorācijas sistēmas u.tml.) sabiedriskajām vajadzībām vai kura investējusi līdzekļus jaunu sabiedriskās nozīmes infrastruktūras objektu izbūvē, pirms darbu uzsākšanas noslēdzot attiecīgu līgumu ar pašvaldību 90% NĪN atlaide par zemi un ēkām Sabiedriskās nozīmes infrastruktūras objekti šo noteikumu izpratnē ir spēļu un sporta laukumi, publiskas pludmales labiekārtošana un tml. objekti, kas netiek izmantoti komerciālos nolūkos. Nodokļu atvieglojums ir piešķirams pēc attiecīgā objekta nodošanas ekspluatācijā, ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem objekta nodošana ekspluatācijā ir nepieciešama

Informācija:

Ādažu novada domes Nekustamā īpašuma speciālists tālr. 67996458, e-pasts:  vera.saleniece@adazi.lv

 

Skatīt saistošos noteikumus pašvaldības tīmekļa vietnē lapā sadaļā “Pašvaldība”/ „Saistošie noteikumi”:

1)      Saistošie noteikumi par nekustamā īpašuma nodokli 03.09.2013.Nr.25 

2)      Saistošie  noteikumi par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Ādažu novadā, 22.02.2011., Nr.8

Atbalsts bērniem:

 

Atlaide/ pabalsts Atlaides / pabalsta piešķiršanas kārtība
Bērna piedzimšanas pabalsts, ja ģimenē ir piedzimis mazulis, ja abu vecāku deklarētā dzīvesvieta ir Ādažu novada administratīvajā teritorijā 142,29 EUR

Atlaidi piešķir uz iesnieguma pamata

Lejupielādēt iesnieguma formu

Bērna piedzimšanas pabalsts, ja ģimenē ir piedzimis mazulis, ja viena no vecākiem deklarētā dzīvesvieta ir Ādažu novada administratīvajā teritorijā 99,60 EUR

Atlaidi piešķir uz iesnieguma pamata

Lejupielādēt iesnieguma formu

Dāvanas Ādažos deklarētajiem jaundzimušajiem, ja vismaz viena no vecākiem deklarētā dzīvesvieta ir Ādažu novada administratīvajā teritorijā NA Klātienē, Dzimtsarakstu nodaļā
Vieta pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, ja vismaz viena no vecākiem deklarētā dzīvesvieta ir Ādažu novada administratīvajā teritorijā NA

Atlaidi piešķir uz iesnieguma pamata

Lejupielādēt iesnieguma formu

Pašvaldības līdzfinansējums privātajā bērnudārzā bērnam no pusotra gada vecuma, ja bērns un vismaz viena no bērna vecākiem vai aizbildņa deklarētā dzīvesvieta ir Ādažu novada administratīvajā teritorijā

202,26 EUR mēnesī

(no 2016. gada)

Atlaidi piešķir uz iesnieguma pamata

Lejupielādēt iesnieguma formu

Pašvaldības līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem, ja bērna un vismaz viena no bērna vecākiem vai aizbildņa deklarētā dzīvesvieta ir Ādažu novada administratīvajā teritorijā 86,- EUR mēnesī

Atlaidi piešķir uz iesnieguma pamata

Lejupielādēt iesnieguma formu

Atlaides sabiedriskajam transportam:

 

Atlaide Atlaides / pabalsta piešķiršanas kārtība
Skolēns pamatskolā, kura deklarētā  dzīvesvieta ir Ādažu novada administratīvajā teritorijā un kurš mācās Ādažu vidusskolā vai Ādažu Brīvajā Valdorfa skolā Sabiedriskais transports uz skolu un mājup bezmaksas Reģistrējas Ādažu vidusskolā un saņem e-talonu
Vidusskolēns, kura deklarētā  dzīvesvieta ir Ādažu novada administratīvajā teritorijā un kurš mācās Ādažu vidusskolā vai Ādažu Brīvajā Valdorfa skolā 50% atlaide autobusa biļetei uz skolu un mājup

Pirmreizējs e-talons – Reģistrējas Ādažu vidusskolā un saņem e-talonu

Atkārtots e-talons – Reģistrējas Klientu apkalpošanas centrā un saņem e-talonu

Lejupielādēt iesnieguma formu

Seniori, kuri ir vecāki par 70 gadiem un kuru deklarētā dzīvesvieta ir Ādažu novada administratīvajā teritorijā 100% atlaide   autobusa biļetei – 8 braucieniem kalendārajā mēnesī Ādažu novada administratīvajā teritorijā

Reģistrējas Klientu apkalpošanas centrā un saņem e-talonu

Lejupielādēt iesnieguma formu

Informācija:

Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs tel. 67997350, 29486570, e-pasts: adazi@pakalpojumucentri.lv

 

Sociālais atbalsts:

 

Pabalsts Pabalsta piešķiršanas kārtība
Apmaksāts psihologa pakalpojums krīzes vai ārkārtas situācijās 100% apmaksāts

Lēmumu pieņem Sociālais dienests, izvērtējot situāciju

 

Pabalsts politiski represētajām personām atzīmējot Valsts svētkus novembrī 71,14 EUR

Atlaidi piešķir uz iesnieguma pamata

Lejupielādēt iesnieguma formu

Logopēda, Montesori pedagoga, reitterapijas, smilšu terapijas pakalpojums bērniem – invalīdiem un bērniem ar pedagoģiski medicī­niskās komisijas atzinumu 50% apmaksāts (līdz 107,- EUR mēnesī)

Atlaidi piešķir uz iesnieguma pamata

Lejupielādēt iesnieguma formu

 

Informācija:

Ādažu novada domes Sociālais dienests tel. 67997977, e-pasts: ieva.roze@adazi.lv

 

 

Atvieglojumi profesionālajā un interešu izglītībā:

 

Atlaide Atlaides piešķiršanas kārtība

Ādažu mākslas un mūzikas skola

Vecāku līdzfinansējuma apmērs par vienu audzēkni sākot ar 2016. gada 1. janvāri ir 15,- EUR mēnesī, Ādažu novada domes līdzfinansējums ir 64,- EUR mēnesī par vienu audzēkni.

Ja audzēkņa un viena no vecākiem vai aizbildņa deklarētā dzīvesvieta ir Ādažu novada administratīvajā teritorijā:

–       ja audzēknis apgūst divas vai vairākas programmas

 

Līdzfinansējuma maksa par katru programmu tiek samazināta par 25%, t.i., jāmaksā 11,25 EUR mēnesī;

Dati tiek iegūti no pašvaldības reģistriem

 

–       ģimene, kurā kopā dzīvo divi bērni un abi apgūst kādu no programmām Līdzfinansējuma maksa par katru programmu tiek samazināta par 35%, t.i., jāmaksā 9,75 EUR mēnesī

Dati tiek iegūti no pašvaldības reģistriem

 

Atbalsts daudzbērnu ģimenēm:

–       ģimenē, kurā kopā dzīvo trīs un vairāk bērni un viens vai divi no viņiem apgūst kādu no programmām

 

Līdzfinansējuma maksa par katru programmu tiek samazināta par 50%, t.i., jāmaksā 7,50 EUR mēnesī

Atlaidi piešķir uz iesnieguma pamata

Lejupielādēt iesnieguma formu

–       ģimenē, kurā kopā dzīvo trīs un vairāk bērni un trīs vai vairāk no viņiem apgūst kādu no programmām

 

Līdzfinansējuma maksa par katru programmu tiek samazināta par 65%, t.i., jāmaksā 5,25 EUR mēnesī
Bāreņi, bērni – invalīdi, un audzēkņi, kuru ģimenei ir piešķirts trūcīgās vai maznodrošinātās personas statuss, ja audzēkņa un viena no vecākiem vai aizbildņa deklarētā dzīvesvieta ir Ādažu novada administratīvajā teritorijā 100% apmērā atbrīvoti no vecāku līdzfinansējuma

Informācija:

Ādažu mākslas un mūzikas skola tel. 67997784, e-pasts: makslu.skola@adazi.lv

 

Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skola

Vecāku līdzfinansējuma apmērs par vienu audzēkni sākot ar 2016. gada 1. janvāri ir 15,- EUR mēnesī, Ādažu novada domes līdzfinansējums ir 56,- EUR mēnesī par vienu audzēkni.

Ja audzēkņa un viena no vecākiem vai aizbildņa deklarētā dzīvesvieta ir Ādažu novada administratīvajā teritorijā:
–       audzēknis apgūst divas vai vairākas programmas Līdzfinansējuma maksa par katru programmu tiek samazināta par 25%, t.i., jāmaksā 11,25 EUR mēnesī

Dati tiek iegūti no pašvaldības reģistriem

 

–       ģimene, kurā kopā dzīvo divi bērni un abi apgūst kādu no programmām

 

Līdzfinansējuma maksa par katru programmu tiek samazināta par 35%, t.i., jāmaksā 9,75 EUR mēnesī

Dati tiek iegūti no pašvaldības reģistriem

 

Atbalsts daudzbērnu ģimenēm:

–       ģimenē, kurā kopā dzīvo trīs un vairāk bērni un viens vai divi no viņiem apgūst kādu no programmām

 

Līdzfinansējuma maksa par katru programmu tiek samazināta par 50%, t.i. jāmaksā, 7,50 EUR mēnesī

Atlaidi piešķir uz iesnieguma pamata

Lejupielādēt iesnieguma formu

 

–       ģimenē, kurā kopā dzīvo trīs un vairāk bērni un trīs vai vairāk no viņiem apgūst kādu no programmām Līdzfinansējuma maksa par katru programmu tiek samazināta par 65%, t.i. jāmaksā, 5,25 EUR mēnesī
Bāreņi, bērni – invalīdi, audzēkņi, kuru ģimenei ir piešķirts trūcīgās vai maznodrošinātās personas statuss, ja audzēkņa un viena no vecākiem vai aizbildņa deklarētā dzīvesvieta ir Ādažu novada administratīvā teritorija 100% apmērā atbrīvoti no vecāku līdzfinansējuma
Sporta meistarības pilnveidošanas un augstākās sporta meistarības grupu audzēkņi 100% apmērā atbrīvoti no vecāku līdzfinansējuma

Lēmumu pieņem iestāde, izvērtējot sasniegumus

 

Informācija:

Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skola tel. 27746508, e-pasts: sporta.skola@inbox.lv

 

Ādažu pirmsskolas izglītības iestāde

Vecāku maksājumi par interešu  pulciņu un peldēšanas nodarbībām Ādažu pirmsskolas izglītības iestādē  sākot ar 2016. gada 1. janvāri ir noteikti:

–         Šovdejas (viena nodarbība)              0,88 EUR

–         Angļu valoda (viena nodarbība)        1,25 EUR

–         Mākslas skoliņa (viena nodarbība)    1,00 EUR

–          Peldēšana (viena nodarbība)                    2,25 EUR

Ja audzēkņa un viena no vecākiem deklarētā dzīvesvieta ir Ādažu novada administratīvā teritorija:
–       viens audzēknis apmeklē divus vai vairāk pulciņus Atlaide 25% apmērā

Dati tiek iegūti no pašvaldības reģistriem

 

–       audzēkņi no vienas ģimenes apmeklē 2 vai vairāk pulciņus Atlaide 35% apmērā

Dati tiek iegūti no pašvaldības reģistriem

 

Atbalsts daudzbērnu ģimenēm:
–        ja ģimenē, kurā dzīvo 3 un vairāk bērni (daudzbērnu ģimene) un 1 vai 2 no viņiem apmeklē kādu pulciņu Atlaide 50% apmērā

Atlaidi piešķir uz iesnieguma pamata

Lejupielādēt iesnieguma formu

–       ja ģimenē, kurā dzīvo 3 un vairāk bērni (daudzbērnu ģimene) un 3 no viņiem apmeklē kādu pulciņu Atlaide 65% apmērā
Bērni – invalīdi, vai kuru ģimenei ir piešķirts trūcīgās vai maznodrošinātās ģimenes statuss Atbrīvoti no pulciņu maksas 100% apmērā

Informācija:

Ādažu pirmsskolas izglītības iestāde  tel. 67997458, e-pasts:  adazupii@adazi.lv

 

Kadagas pirmsskolas izglītības iestāde

Vecāku maksājumi par interešu  pulciņu un peldēšanas nodarbībām Ādažu pirmsskolas izglītības iestādē  sākot ar 2016. gada 1. janvāri ir noteikti:

–         Peldēšana (viena nodarbība)                    2,25 EUR

 

Atbalsts daudzbērnu ģimenēm:
–       ja ģimenē, kurā dzīvo 3 un vairāk bērni (daudzbērnu ģimene) un 1 vai 2 no viņiem apmeklē kādu pulciņu Atlaide 50% apmērā

Atlaidi piešķir uz iesnieguma pamata

Lejupielādēt iesnieguma formu

–       ja ģimenē, kurā dzīvo 3 un vairāk bērni (daudzbērnu ģimene) un 3 no viņiem apmeklē kādu pulciņu – 65% apmērā Atlaide 65% apmērā

Bērni – invalīdi, vai kuru ģimenei ir piešķirts trūcīgās vai maznodrošinātās ģimenes statuss

 

Atbrīvoti no pulciņu maksas 100% apmērā

Informācija:

Kadagas pirmsskolas izglītības iestāde  tālr. 67511520, e-pasts:  piimezaveji@adazi.lv

 

 

Ādažu pašvaldības rēķinu apmaksa

5 iemesli kāpēc pašvaldības rēķinus apmaksāt portālā e-pakalpojumi.lv