a a a

Ādažu novada privilēģiju programma

Ar 2018.gada janvāri papildināta Ādažu novada privilēģiju programma nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem

Ādažu novada dome pasakās par savlaicīgi apmaksātajiem nekustamā īpašuma nodokļiem 2017.gadā un informējam, ka 2018.gadā jaunus, būtiskus nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus varēs saņemt Ādažos deklarētie daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieki, kuru mājās  veikti energoefektivitātes paaugstināšanas vai fasādes atjaunošanas darbi, Ādažu novada uzņēmēji, sabiedriskā labuma organizācijas, sporta infrastruktūras īpašnieki, daudzdzīvokļu māju attīstītāji Ādažos.

 

2018. gada janvārī stājas spēkā Ādažu novada domes 2018.gada 28.novembrī pieņemtie saistošie noteikumi Nr.44/2017 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanas kārtību”.

 

Zemāk minētas visas no 2018.gada 1.janvāra piemērojamās  privilēģijas un atvieglojumi, kādas ir pieejamas Ādažu novada administratīvajā teritorijā deklarētajiem iedzīvotājiem, kuri ir deklarēti Ādažos 1.janvārī un Ādažu uzņēmējiem, kuru uzņēmums vai struktūrvienība ir reģistrēta Ādažos.

 

1.Atvieglojumi par īpašumiem, kuros netiek veikta saimnieciskā darbība

Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) atvieglojumi Atvieglojuma apmērs NĪN Atvieglojuma piešķiršanas kārtība
Visi Ādažu novadā deklarētie iedzīvotāji– zemes īpašnieki, kur deklarēti Ādažos 1.janvārī Zemāks NĪN zemei 1% (nevis 1,5%) no zemes kadastrālās vērtības Dati tiek iegūti no valsts reģistriem automātiski
Daudzbērnu ģimenes, ja viens no vecākiem un vis­maz 3 bērni vecumā līdz 18 gadiem vai bērni līdz 24 gadu vecumam, kuri iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību ir deklarēti īpašumā Ādažu novadā 1.janvārī (izmaiņas likumā ar 01.01.2018.) 50% NĪN atvieglojums par zemi un ēkām, bet ne vairāk kā 500 EUR gadā Dati tiek iegūti no valsts reģistriem automātiski
Politiski represētās personas 50% NĪN atvieglojums par zemi un ēkām, ja tās netiek izmantotas saimnieciskajā darbībā

Atlaidi piešķir uz iesnieguma pamata, kurā  apliecināts, ka īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā

Lejupielādēt iesnieguma formu

Personas, kurām ar Ādažu novada pašvaldības Sociālā dienesta lēmumu,  piešķirts trūcīgas personas statuss 90% NĪN atvieglojums par zemi un ēkām par to periodu, kurā nodokļa maksātājs atbilst trūcīgas personas statusam Dati tiek iegūti no pašvaldības reģistriem automātiski
Personas, kurām ar Ādažu novada pašvaldības Sociālā dienesta lēmumu, piešķirts maznodrošinātas personas statuss 70% NĪN atvieglojums par zemi un ēkām, kurā nodokļa maksātājs atbilst maznodrošinātās personas statusam Dati tiek iegūti no pašvaldības reģistriem automātiski
Persona, kurai ir kopīga deklarētā dzīvesvieta ar tās bērnu invalīdu 50% NĪN atvieglojums par zemi un ēkām (atcelts ierobežojums no 85 EUR)

Atlaidi uz gadu piešķir uz iesnieguma pamata, kurš iesniegts līdz 31.martam                       (ar 01.01.2018 jauna iesnieguma forma)

Lejupielādēt iesnieguma formu

Vientuļiem, nestrādājošiem pensionāriem un vientuļiem atsevišķi dzīvojošiem I un II grupas invalīdiem

70% NĪN atvieglojums par zemi un ēkām

(atcelts ierobežojums no 85 EUR)

Atlaidi uz gadu piešķir uz iesnieguma pamata, kurš iesniegts līdz 31.martam                       (ar 01.01.2018 jauna iesnieguma forma)

Lejupielādēt iesnieguma formu

Uzziņas: Ādažu novada domes Nekustamā īpašuma speciālists tālr. 67996458, e-pasts: vera.saleniece@adazi.lv

2. Atvieglojumi daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekiem

Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) atvieglojumi Atvieglojuma apmērs NĪN Atvieglojuma piešķiršanas kārtība

Dzīvokļu īpašnieki daudzdzīvokļu dzīvojamajās mājās, kurās  veikti energoefektivitātes paaugstināšanas vai fasādes atjaunošanas darbi (kuru izpildi apliecina akts par objekta nodošanu ekspluatācijā vai ēkas fasādes apliecinājuma karte ar būvvaldes atzīmi par būvdarbu pabeigšanu), un kur deklarēti Ādažos 1.janvārī

(jauns atvieglojums, kurš piemērojams ar 01.01.2018.)

50% NĪN atvieglojums par dzīvokli 3 (trīs) gadus, vai 10 (desmit) gadus, ja mājai veikti energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi, izmantojot energoefektivitātes pakalpojuma līgumu, skaitot no nākamā mēneša pēc ēkas nodošanas ekspluatācijā. Atvieglojums piemērojams arī pēc 2012.gada renovācijām, atvieglojumu īpašniekiem 50% NĪN atvieglojumu piešķir 3 (trīs) gadus no 01.01.2018. Dati tiek iegūti no pašvaldības reģistriem

Uzziņas: Ādažu novada domes Grāmatvedības daļas vadītāja tālr. 67 997 971, e-pasts: anete.vaivade@adazi.lv

3. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanai īpašumiem, kuros tiek veikta saimnieciskā darbība NACE kodā sadaļā “Apstrādes rūpniecība” un kuru juridiskā adrese vai struktūrvienība reģistrēta Ādažu novada administratīvajā teritorijā

Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) atvieglojumi Atvieglojuma apmērs NĪN Atvieglojuma piešķiršanas kārtība

Par veiktajām investīcijām esošas būves vai inženierbūves atjaunošanā, pārbūvē vai jaunas būves būvniecībā savas uzņēmējdarbības funkcijas nodrošināšanai

(jauns atvieglojums, kurš piemērojams ar 01.01.2018.)

25% NĪN atvieglojums par ēkām vai telpu grupām un inženierbūvēm, 3 (trīs) gadus, skaitot no nākamā mēneša pēc objekta nodošanas ekspluatācijā, ja personas darbības veids atbilst Eiropas Savienības saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas NACE 2.redakcijas daļai „Apstrādes rūpniecība” (C sadaļa)

Atlaidi piešķir uz iesnieguma pamata

Lejupielādēt iesnieguma formu

un

Uzskaites veidlapa De minimis

Par ēkām vai telpu grupām, inženierbūvēm un zemi, ko izmanto ražošanas vajadzībām

(jauns atvieglojums, kurš piemērojams ar 01.01.2018.)

 

50% NĪN atvieglojums,      3 (trīs) gadus pēc kārtas, ar nākamo mēnesi pēc iesnieguma saņemšanas, ja vienlaicīgi izpildās visi šādi nosacījumi:

– ja personas darbības veids atbilst Eiropas Savienības saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas NACE 2.redakcijas daļai „Apstrādes rūpniecība” (C sadaļa);

-ja personas vidējais nodarbināto skaits iepriekšējā kalendārajā gadā ir 10 (desmit) vai vairāk, un nodarbināto deklarētā dzīvesvieta iepriekšējā gada 1.janvārī bija Ādažu novada administratīvajā teritorijā.

Atlaidi piešķir uz iesnieguma pamata, kurš iesniegts līdz 31.janvārim (apliecinājumu kritēriju izpildei iesniedz katru gadu līdz 31.janvārim)

Lejupielādēt iesnieguma formu

un

Uzskaites veidlapa De minimis

Uzziņas: Ādažu novada domes Grāmatvedības daļas vadītāja tālr. 67 997 971, e-pasts: anete.vaivade@adazi.lv

4. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanai jaunuzbūvētiem īpašumiem, kuru lietošanas veids ir triju vai vairāku dzīvokļu mājas

Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) atvieglojumi Atvieglojuma apmērs NĪN Atvieglojuma piešķiršanas kārtība

Par jaunizbūvētu NĪN objektu, kura lietošanas veids, saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistru, ir triju vai vairāku dzīvokļu mājas

(jauns atvieglojums, kurš piemērojams ar 01.01.2018.)

50% NĪN atvieglojums par ēku, 3 (trīs) gadus, skaitot ar nākamo mēnesi pēc objekta nodošanas ekspluatācijā

Atlaidi piešķir uz iesnieguma pamata

Lejupielādēt iesnieguma formu

un

Uzskaites veidlapa De minimis

5. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanai sporta ēkām un būvēm, kuras ir publiski pieejamas un tiek izmantots publiskām sporta vajadzībām un īpašumos, kuros tiek veikta sabiedriskā labuma darbība

Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) atvieglojumi Atvieglojuma apmērs NĪN Atvieglojuma piešķiršanas kārtība

Par ēkām vai telpu grupām, inženierbūvēm un zemi

(jauns atvieglojums, kurš piemērojams ar 01.01.2018.)

 

70% NĪN atvieglojums, ja nekustamais īpašums ir publiski pieejams, tiek izmantots publiskām sporta vajadzībām, un ja tā galvenais lietošanas veids saskaņā ar Kadastru ir “Sporta ēkas”, “Sporta laukumi”, “Citas sporta un atpūtas būves”.

Atlaidi uz gadu piešķir uz iesnieguma pamata, kurš iesniegts līdz 31.janvārim

Lejupielādēt iesnieguma formu

un

Uzskaites veidlapa De minimis

Sabiedriskā labuma organizācijām, kuru īpašumā esoša vai no domes nomāta ēka, telpu grupa vai zeme tiek izmantota darbībai, kas noteikta sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanas lēmumā

(jauns atvieglojums, kurš piemērojams ar 01.01.2018.)

90% NĪN atvieglojums, ja organizācijas juridiskā adrese vai struktūrvienība reģistrēta Ādažu novada administratīvajā teritorijā

Atlaidi uz gadu piešķir uz iesnieguma pamata, kurš iesniegts līdz 31.janvārim

Lejupielādēt iesnieguma formu

un

Uzskaites veidlapa De minimis

Uzziņas: Ādažu novada domes Grāmatvedības daļas vadītāja tālr. 67 997 971, e-pasts: anete.vaivade@adazi.lv

6. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanai par ieguldījumiem publiskā infrastruktūrā

Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) atvieglojumi Atvieglojuma apmērs NĪN Atvieglojuma piešķiršanas kārtība
Īpašniekiem, kuru zemes gabalu vai tā daļu izmanto publiski pieejama sabiedriskas nozīmes infrastruktūras objekta būvniecībai vai ierīkošanai 90% NĪN atvieglojums par izmantotā zemes gabala daļu. Pirms objekta izbūves persona noslēdz ar domi attiecīgu vienošanos. Atvieglojumu piešķir pēc objekta nodošanas ekspluatācijā. Atvieglojumu var saņemt periodā, kad objekts faktiski pastāv dabā, ir izmantojams tam paredzētajam mērķim, ir sabiedriski pieejams un netiek izmantots komerciālos nolūkos

Atlaidi piešķir uz iesnieguma pamata (ar 01.01.2018 jauna iesnieguma forma)

Lejupielādēt iesnieguma formu

un

Uzskaites veidlapa De minimis

Nodokļu maksātājiem, kas par saviem līdzekļiem izbūvējušas maģistrālās koplietošanas inženierbūves vai to daļu publiskai lietošanai (ūdensvadi, kanalizācijas tīkli, ielas, ielu apgaismojums, gājēju celiņi, meliorācijas sistēmas, u.tml.), vai kas investējušas savus līdzekļus jaunu infrastruktūras objektu izbūvē publiskai lietošanai (spēļu un sporta laukumi, pludmales labiekārtošana, u.tml.), un kas netiek izmantoti komerciālos nolūkos 90% NĪN atvieglojums. Pirms objekta izbūves persona noslēdz ar domi attiecīgu vienošanos. Atvieglojumu piešķir pēc objekta nodošanas ekspluatācijā, ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem tāda ir nepieciešama. Atvieglojuma apmērs nedrīkst pārsniegt 90% no summas, ko persona ieguldījusi objekta būvniecībā. Ja atvieglojuma apmērs attiecīgajā kalendārajā gadā ir mazāks, nekā ieguldījums objektā, tad atvieglojumu piemēro līdz 10. (desmitajam) kalendārajam gadam

Atlaidi piešķir uz iesnieguma pamata (ar 01.01.2018 jauna iesnieguma forma)

Lejupielādēt iesnieguma formu

un

Uzskaites veidlapa De minimis

Uzziņas: Ādažu novada domes Grāmatvedības daļas vadītāja tālr. 67 997 971, e-pasts: anete.vaivade@adazi.lv

 

Ādažu pašvaldības rēķinu apmaksa

5 iemesli kāpēc pašvaldības rēķinus apmaksāt portālā e-pakalpojumi.lv